Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

„Zateplení objektu KŘP Khk, Hradec Králové, Kladská 856“

Projekt „Zateplení objektu KŘP Khk, Hradec Králové, Kladská 856“, CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004195 je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2019

Rozpočet projektu: 7 695 800,60 Kč

Způsobilé výdaje investiční ve výši 4 646 256,00 Kč
z toho 45%  NZÚ 2 090 815,20 Kč
z toho 40%  EU 1 858 502,40 Kč
z toho 15% vlastní zdroje    696 938,40 Kč

Nezpůsobilé výdaje investiční ve výši 3 049 544,60 Kč

Popis projektu:

Dne 16. 12. 2016 byla podána žádost o podporu prostřednictvím  informačního systému MS2014+ do 39. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1: „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“. 

Žádost byla  v dubnu 2017 výběrovou komisí OPŽP doporučena k financování s registračním číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004195.

Koncem května 2017 schválilo Ministerstvo životního prostředí pro uvedený projekt podporu z programu Nová zelená úsporám, podprogram „Budovy veřejného sektoru“ ve formě posílení vlastních zdrojů žadatele.

Registrace akce byla vydána dne 19. 12. 2017.

Dne 5. 10. 2018 byla podepsána SoD se zhotovitelem STATING s.r.o.. 

Dne 7. 1. 2019 byl podepsán protokol o odevzdání a převzetí staveniště a  byl podepsán dodatek č. 1 k SoD, jehož předmětem byla úprava skutečných termínů zahájení a ukončení díla vyplývajícího z aktualizovaného harmonogramu stavebních prací. Termín zahájení 7. 1. 2019, termín dokončení 5. 2. 2020

Dne 31. 5. 2019 byl podepsán dodatek č. 2 k SoD, jehož předmětem byly dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy a byly nezbytné k dokončení díla.

Dne 11. 6. 2019 byl podepsán protokol o předání a převzetí dokončené stavební akce.

Dne 31. 7. 2019 byl stavebním úřadem Ministerstva vnitra ČR vydán kolaudační souhlas.

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu "Zateplení objektu KŘP Khk, Hradec Králové, Kladská 856" je realizovat úspory energie zlepšením tepelně technických vlastností budovy. Projekt je zaměřen na realizaci snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, a to celkovým zateplením obvodového pláště, výměnou původních otvorových výplní a zateplením plochých střech. Součástí projektu bude rovněž zateplení myčky služebních vozidel a její temperace

Odkazy do noveho okna

Realizace projektu

Realizace projektu 

Detailní náhled

Realizace projektu

Realizace projektu 

Detailní náhled

Realizace projektu

Realizace projektu 

Detailní náhled

Realizace projektu

Realizace projektu 

Detailní náhled

Realizace projektu

Realizace projektu 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem