Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

„Zateplení objektu KŘP Khk, DI ÚO Náchod, Plhovská, čp. 1176“

Projekt „Zateplení objektu KŘP Khk, DI ÚO Náchod, Plhovská, čp. 1176", CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004161 je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2020

Rozpočet projektu: 7 223 721,91 Kč

Způsobilé výdaje investiční ve výši 4 354 098,53 Kč
z toho 45%  NZÚ 1 959 344,33 Kč
z toho 40%  EU 1 741 639,41 Kč
z toho 15% vlastní zdroje    653 114,79 Kč
Nezpůsobilé výdaje investiční ve výši 2 869 623,38 Kč

Popis projektu:

Dne 19. 12. 2016 byla podána žádost o podporu prostřednictvím  informačního systému MS2014+ do 39. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1: „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“. 

Žádost byla  v březnu 2017 výběrovou komisí OPŽP doporučena k financování s registračním číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004195.

Koncem května 2017 schválilo Ministerstvo životního prostředí pro uvedený projekt podporu z programu Nová zelená úsporám, podprogram „Budovy veřejného sektoru“ ve formě posílení vlastních zdrojů žadatele.

Registrace akce byla vydána dne 19. 12. 2017.

Dne 17. 6. 2019 byla podepsána SoD se zhotovitelem STATING s.r.o.. 

Dne 15. 8. 2019 byl podepsán protokol o odevzdání a převzetí staveniště a  byl podepsán dodatek č. 1 k SoD, jehož předmětem byla úprava skutečných termínů zahájení a ukončení díla vyplývajícího z aktualizovaného harmonogramu stavebních prací. Termín zahájení 15. 8. 2019, termín dokončení 2. 1. 2020.

Dne 18. 11. 2019 byl podepsán dodatek č. 2 k SoD, jehož předmětem byla změna zástupce objednatele pro věci technické a dne 19. 12. 2020 byl podepsán dodatek č. 3 k s SoD, jehož předmětem byly dodatečné stavební práce a posun termínu dokončení do 31. 1. 2020.
Dne 30. 1. 2020 byl podepsán protokol o předání a převzetí dokončené stavební akce.

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu "Zateplení objektu KŘP Khk, DI ÚO Náchod, Plhovská, čp. 1176" je realizovat úspory energie zlepšením tepelně technických vlastností budovy. Projekt je zaměřen na realizaci snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, a to celkovým zateplením obvodového pláště, výměnou všech otvorových výplní, zateplením podhledů (stropu) v posledním podlaží a plochých střech doplněné novou povlakovou (fóliovou) krytinou. V rámci projektu byly provedeny nejnutnější úpravy topného systému včetně jeho regulace, které souvisí se zateplením objektu.

Projektová žádost

vytisknout  e-mailem