Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Etický kodex

ETICKÝ KODEX POLICIE ČR 
Příslušníci Policie České republiky, vědomi si svého poslání, spočívajícího ve službě veřejnosti, založeného na úctě a respektu k lidským právům, vyjadřují následující principy, jež chtějí sdílet a dodržovat.

1. Cílem Policie České republiky je
 1. chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti,
 2. prosazovat zákonnost,
 3. chránit práva a svobody osob,
 4. preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji,
 5. usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti.
2. Základními hodnotami Policie České republiky je
 1. profesionalita,
 2. nestrannost,
 3. odpovědnost,
 4. ohleduplnost,
 5. bezúhonnost.
3. Závazkem Policie České republiky vůči společnosti je
 1. prosazovat zákony přiměřenými prostředky s maximální snahou o spolupráci s veřejností, státními a nestátními institucemi,
 2. chovat se důstojně a důvěryhodně, jednat se všemi lidmi slušně, korektně a s porozuměním a respektovat jejich důstojnost,
 3. uplatňovat rovný a korektní přístup ke každé osobě bez rozdílu, v souladu s respektováním kulturní a hodnotové odlišnosti příslušníků menšinových skupin všude tam, kde nedochází ke střetu se zákony,
 4. při výkonu služby jednat taktně, korektně a vhodně uplatňovat princip volného uvážení,
 5. používat donucovacích prostředků pouze v souladu se zákonem; nikdy nezacházet s žádnou osobou krutě, nehumánně či ponižujícím způsobem,
 6. nést odpovědnost za každou osobu, která byla omezena Policií České republiky na osobní svobodě,
 7. zachovávat mlčenlivost o informacích zjištěných při služební činnosti,
 8. zásadně odmítat jakékoliv korupční jednání, netolerovat tuto protizákonnou činnost u jiných příslušníků Policie České republiky, odmítnout dary nebo jiné výhody, jejichž přijetím by mohlo dojít k ovlivnění výkonu služby,
 9. zásadně se vyhýbat jakémukoliv jednání, které by mohlo být střetem zájmů
4. Závazkem vůči ostatním příslušníkům Policie České republiky je
 1. usilovat o otevřenou a partnerskou spolupráci,
 2. dbát, aby vztahy byly založeny na základě profesní kolegiality, vzájemné úcty, respektování zásad slušného a korektního jednání; jakékoliv formy šikanování a obtěžování ze strany spolupracovníků či nadřízených jsou vyloučeny,
 3. netolerovat ani nekrýt podezření z trestné činnosti jiných příslušníků Policie České republiky a trestnou činnost neprodleně oznámit; stejně tak netolerovat ani jiné jejich protiprávní jednání či jednání, které je v rozporu s Etickým kodexem Policie České republiky.
5. Osobním a profesionálním přístupem příslušníků Policie České republiky je
 1. nést osobní odpovědnost za svoji morální úroveň a svůj profesionální výkon,
 2. chovat se bezúhonně ve službě i mimo ni tak, aby důstojně reprezentovali Policii České republiky svým jednáním, vystupováním i zevnějškem.
   Každý příslušník Policie České republiky, který jedná v souladu se zákonem a Etickým kodexem Policie České republiky, si plně zaslouží úctu, respekt a podporu společnosti, jejíž bezpečnost chrání i s nasazením vlastního života.

vytisknout  e-mailem