Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

ENFSI

Evropská síť forenzních institucí 

 • KÚP členem ENFSI
 • Historie ENFSI
 • Pracovní skupiny ENFSI

KÚP členem ENFSI

13. zasedání ENFSI v Praze 2000 13. zasedání ENFSI v Praze 2001

Dne 30. 3. 1998 dostal ředitel Kriminalistického ústavu Praha vyrozumění, že byla schválena jeho přihláška (coby statutárního představitele) za řádného člena European network of Forensic Science Institutes (ENFSI), čímž se ústav stal našim prvním policejním pracovištěm působících v oficiálních evropských strukturách.

Ve dnech 16. až 19. května 2001 se v Praze uskutečnilo 13. setkání představitelů ENFSI, jehož organizací byl pověřen Kriminalistický ústav Praha.

Kriminalistický ústav Praha se velmi aktivně se zapojil do vědeckých a dalších pracovních aktivit organizovaných Interpolem a dalšími nadnárodními organizacemi v Evropě i ve světě. Mezinárodní srovnávání forensních laboratoří mj. přineslo nový fenomén, kterým je řízení kvality práce stanovenými normativy. Procesu akreditace většiny laboratoří Kriminalistického ústavu Praha (přihláška byla podána v r. 2006) předcházelo dlouhé a složité období příprav, do kterého byly zapojeny i Odbory kriminalistické techniky a expertiz.

Historie ENFSI

Evropská síť forenzních institucí (European Network of Forensic Science Institutes – ENFSI) je organizace, která sdružuje evrospké státní (neprivátní) forenzní instituce nebo kriminalistické ústavy. Vznikla v říjnu 1995 po dvouletém přípravném období z podnětu ředitelů několika západoevropských kriminalistických znaleckých institucí. Ředitel Kriminalistického ústavu Praha Policie ČR získal informaci o přijetí do ENFSI dne 30. března 1998.

ENFSI Logo ENFSI

Cílem ENFSI je dosáhnout stavu, aby všechny evropské kriminalistické znalecké instituce pracovaly na přibližně stejné úrovni, tj. aby užívaly stejné technologické postupy, metody, přístrojovou techniku a spotřební materiály, a aby byl v jednotlivých kriminalistických laboratořích zajištěn proces řízení kvality (Quality Assurance).

Podstatou tohoto postupného procesu je dosažení stavu, kdy znalecké posudky vypracované v kterékoliv laboratoři budou akceptovatelné u všech soudů v Evropě.

Smysl práce ENFSI není omezen pouze na komunikaci mezi řediteli jednotlivých forenzních institucí a řešení koncepčních a manažerských otázek. Daleko podstatnější je spolupráce odborníků, kterou ENFSI zprostředkovává. V rámci ENFSI je v současné době vytvořeno celkem patnáct expertních pracovních skupin, které korespondují s jednotlivými obory rozvíjenými praktickou kriminalistickou a tři stálé komise pro řízení pracovních skupin, zajišťování jakosti a vnější aktivity (např. činnost Evropské akademie forenzních věd, která organizuje každé tři roky konferenci evropských kriminalistických expertů).

Nejvyšším orgánem ENFSI je plénum představitelů, zpravidla ředitelů členských institucí, které volí pětičlennou Radu ENFSI, v jejímž čele stojí předseda. Funkční období předsedy je jeden rok. V současnosti je ENFSI zastoupeno 50 představiteli kriminalistických ústavů nebo forenzních institucí z evropských zemí.

ENFSI se snaží získat statut poradního orgánu v otázkách rozvoje forenzních věd (kriminalisticky) pro Evropské společenství, neoficiálně již tento statut existuje v několika oborech. Kromě toho má ENFSI úzké pracovní kontakty s Radou Evropy, Interpolem, Europolem, FBI a dalšími mezionárodními organizacemi a prostřednictvím svých členů i s policejními sbory členských států.

Pracovní skupiny ENFSI

 • Mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce
  Pracovní skupina počítačového 3D zobrazování (3D Forensic Imaging)
 • Evropská pracovní skupina expertů zkoumání dokumentů (European Documents Experts Working Group – EDEWG)
 • Pracovní skupina DNA (DNA Working Group)
 • Pracovní skupiny Drogy (Drugs Working Group)
 • Evropská skupina vláken (European Fibres Group – EFG)
 • Evropská pracovní skupina daktyloskopů (EPFWG)
 • Pracovní skupina palných zbraní (Firearms Working Group)
 • Pracovní skupina zkoumání požárů a výbuchů (Fire and Explosion Investigation Working Group)
 • Pracovní skupina forenzních informačních technologií (Forensic Information Technology Working Group – FITWG)
 • Pracovní skupina audioanalýzy (Forensic Speech and Audio Analysis)
 • Evropská síť expertů zkoumání ručního písma (European network of Forensic Handwriting Experts – ENFHEX)
 • Pracovní skupina Stopy (Marks Working Group)
 • Evropská skupina laků a skel (European Paint Group, European Glass Group)
 • Pracovní skupina zkoumání dopravních nehod (Road Accident Analysis Group)
 • Pracovní skupina Místo činu (Crime Scene Working Group)
 • Pracovní skupina digitálního zobrazování (Digital Imaging Working Group)

vytisknout  e-mailem