Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 9. 10. 2017

Žadatel z Olešnice v Orl. horách:
 
„1. Byla žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (dále InfZ) podaná dne 22.srpna 2017, na kterou dne 05.09.2017 písemností Č. j. XX poskytla POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY informace, určena (v souladu s ust. § 14 odst.2 InfZ) povinnému subjektu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Obvodní oddělení Dobruška , Šubrtovo náměstí, 516, 518 01 Dobruška ?

2. Byla žádost o informace podle InfZ podaná dne 22.srpna 2017, kterou dne 22.09.2017 písemností Č. j. XX odmítla POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY požadované informace poskytnout, určena (v souladu s ust. § 14 odst.2 InfZ) povinnému subjektu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové ?

3. Vydala POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY rozhodnutí Č. j. XX, kterým odmítla
poskytnout požadované informace, v zákonné lhůtě, kterou stanovuje ust. § 15 odst. 1 InfZ pro odmítnutí žádosti ?

4. Jakému konkrétnímu nadřízenému orgánu předložilo obvodní oddělení Dobruška písemnou stížnost, která mu byla podána dne 18. září 2017 (viz Č.j. XX)?

5. Vyřídil nadřízený orgán stížnost, která byla podána dne 18. září 2017 obvodnímu oddělení Dobruška jako povinnému subjektu ?

6. Pokud je odpověď na bod 5. ANO, žádám o poskytnutí kopie dokumentu, ze kterého je zřejmé, že tak nadřízený orgán učinil.“

Odpovědi:

Odpověď na dotaz č. 1 a č. 2:
Povinnými subjekty, které mají podle zákona č. 106/1999 Sb., povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce (§ 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb.).  V případě Vámi uváděných žádostí je povinným subjektem Policie České republiky jako celek (nikoli OOP Dobruška nebo Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje). Při vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. se Policie ČR řídí pokynem policejního prezidenta č. 144/2017, který stanoví, že žádost vyřizuje tzv. zpracovatel, tj. útvar nebo organizační článek policie, k jehož působnosti se požadované informace vztahují - v daném případě OOP Dobruška. Vyhovuje-li se žádosti, poskytuje žadateli informaci přímo zpracovatel. V případě odmítnutí žádosti o informace vydává příslušné rozhodnutí na návrh zpracovatele ředitel krajského ředitelství. Obě Vámi zmíněné žádosti byly vyřízeny příslušnými organizačními články Policie ČR.

Odpověď na dotaz č. 3:
Ano, rozhodnutí bylo vydáno v zákonné lhůtě. 
Dne 22. 8. 2017 jste podal žádost o informace, na kterou odpověděl vedoucí OOP Dobruška písemností č. j. XX. Dne 18. 9. 2017 jste podal na postup OOP Dobruška stížnost. Podle §16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. „povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti“. V souladu s výše uvedeným ustanovením vydal ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje rozhodnutí XX, které Vám bylo odesláno dne 25. 9. 2017 (doručeno dne 26. 9. 2017). Odesláním dne 25. 9. 2017 byla dodržena 7 denní lhůta stanovená ustanovením § 16a zákona č. 106/1999 Sb.

Odpověď na dotaz č. 4
Ve věcech žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. je ve vztahu k Policii ČR (jakožto povinnému subjektu) nadřízeným orgánem Ministerstvo vnitra. Ministerstvu vnitra Vaše stížnost postoupena nebyla, neboť Policie ČR postupem podle § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. stížnost vyřídila sama rozhodnutím ředitele Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje (viz výše odpověď na dotaz č. 3). Je-li na základě stížnosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádostí, stížnost se Ministerstvu vnitra nepostupuje.
Ministerstvu vnitra nicméně bude postoupeno Vaše odvolání proti rozhodnutí XX, včetně souvisejícího spisového materiálu, a to nejpozději do 25.10.2017.

Odpověď na dotazy č. 5 a 6:  viz odpověď na dotaz č. 4  

Vložila: Ing. Magdaléna Vlčková, 10. ledna 2018
 

vytisknout  e-mailem