Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 20. 6. 2018

Žádost ze dne 20.6.2018
Žadatel ze Semil

Žádost: 
"1.1- Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků, PČR KŘP KHK, zaznamenáno, že ze strany některých policistů činných u Policie ČR, KŘP KHK došlo k porušení služebního zákona a úmyslného zneužití pravomoci úřední osoby, kdy z úřední povinnosti a odbornosti, věděli , že ze strany některých policistů, nedochází k prověřování oznámené trestné činnosti, podle zákona č. 141/1961Sb. trestního řádu- při porušení neměnitelného obsahu podání občanů,oznámení- trestní oznámení .

1.2- Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků, PČR KŘP KHK, zaznamenáno, že ze strany některých policistů činných u Policie ČR, KŘP HK ,ke zneužití pravomoci úřední osoby, kdy věděli ze svého postavení Policisty a odbornosti, že jsou povinni ze zákona č. 141/1961Sb. trestního řádu, doručená trestní oznámení ( a to i pouze podezření), zákonným způsobem prověřit, a vydat úsnesení. Kde došlo k vědomému k porušení služebního zákona a zákona č. 141/1961Sb. trestního řádu- při porušení neměnitelného obsahu podání občanů,oznámení- trestní oznámení ., na soudního exekutora XY, Exekutorský úřad Jičín.

1.3- Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků, PČR KŘP KHK, zaznamenáno, že ze strany některých policistů činných u Policie ČR, došlo k porušení služebního zákona a zákona č. 141/1961Sb. trestního řádu- a čl.36 odst. 1 zákona č. 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod- kdy nebyly úkony k prověřování oznámené trestné činnosti , úřední osoby XY, soudní exekutor, prověřeny nestranně , úpodle zákona č.141/1961Sb. trestního řádu, při porušení neměnitelného obsahu podání občanů,oznámení- trestní oznámení , na Exekutorský úřad Jičín.
1.4- Zda byly, ze strany policistů , činných u Policie ČR, činných u PČR KŘP KHK, postupováno při prověřování , oznámení- trestních oznámení učiněných občany v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. trestního řádu a občané nebyly poškozeni na svých právech, že nedošlo k vydání usnesení o ukončení, prověřování podle zákona č. 141/1961Sb. Trestního řádu.

1.5- Zda bylo ze strany vedoucích pracovníku, PČR KŘP KHK, zaznamenáno, že některé úřední osoby činné u Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové , nezákonným způsobem, zasahovali do , prověřování trestné činnosti- na základě oznámení, na soudního exekutora XY, Jičín a požadovali předání, trestních oznámení , na soudního exekutora XY Exekutorský úřad Jičín, s uvedením , titulu jména příjmení, pracovní zařazení, státního zástupce z KSZ HK.

1.6- Zda ze strany, vedoucích pracovníku PČR KŘP KHK, bylo na základě, podmětů
občanu,oznámení- trestní oznámení, zaznamenáno, že soudní exekutor, XY Exekutorský úřad Jičín, zahájil exekuční řízení, na základě 11.6.2004 na základě nepravomocného usnesení okresního soudu v Semilech, pod čj. XX ze dne 11.6.2004, ( právní moc a vykonatelnost, oprávňující k exekuční činnosti nastala až. 27.9.2005)- poškozený XY při porušení zákona č. 99/1963sb. o.s.ř., porušení zákona č. 120/2001Sb. Exekuční řád , ve znění zákona k r. 2004, zákon č. 2/1993Sb. Listinu základních práv a svobod, zákon č. 1/1993Sb. Ústavu ČR. při porušení zákona , 140/1961Sb. Trestního zákona, zákona č. 40/2009Sb. trestního zákona. Kdy se nezákonně vydával, na základě zneužití pravomoci úřední osoby, podvodu, padělání listin- kdy vydal exekuční příkaz bez zákonného oprávnění, neoprávněné nakládání s osobními údaji- občana XY, vydírání- kdy pod pohrůžkou těžké újmy padělaným exekučním příkazem v r. 2005, nutil občana XY, podrobil nezákonnému jednání, kdy se dopustil poškozování cizích práv- při porušení zákona č. 99/1963Sb. o.s.ř., zákona 120/2001Sb. Exekučního řádu, čl. 36. Odst. 1 zákona č. 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod od 11.6.2004, jako , nezákonným způsobem , nepověřený soudním rozhodnutím k exekuční činnosti.

1.7- Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků činných u PČR KŘP KHK, zaznamenali, že soudní exekutor XY, od 11.6. 2004, nakládal neoprávněně s osobními údaji, občana XY ( na základě podvodného řízení pod čj. XY, nyní  XYpři zneužití moci úřední.

1.8- Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků činných u PČR KŘP KHK, zaznamenali, že osoby činné u Exekutorského úřadu Jičín , nakládaly neoprávněně s osobními údaji, občana XY ( na základě podvodného řízení pod čj. XX, nyní XX zahájeného dne 11.6.2004) , při poškození práv občana, -kdy tito pracovníci měli přístup k nezákonně získaným informací o osobních údajích, bankovních účtů, pojištění, údajů o vlastnictví vozidel, atd. občana XY.

1.9- Kolik , oznámení - trestních oznámení, bylo ze strany Policie ČR, PČR KŘP KHK, zaznamenáno uvést počet od r. 2015 , na úřední osoby činné u Krajského soudu v Hradci Králové. Pro zneužití pravomoci úřední osoby, omezování účastníkům řízení, zákonné právo přístupu k soudu , kdy jako úřední osoby věděli z úřední povinnosti, že odvolací řízení, jsou veřejná a že , jsou povinni , sdělit účastníkům řízení- poučit je o obsahu složení soudců a vyžádat si, že od účastníka řízení , svolení, že mohou jednat bez nařízení jednání.

1.10- Jaká opatření, byla ze strany, vedoucích pracovníků, učiněna, k odstranění , nesprávných úředních postupů, některých policistů činných u Policie ČR, PČR KŘP KHK aby všichni pachatelé, závažné trestné činnosti, zneužívající moci úřední , byly stíhání v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Trestního řádu a podle zákona 40/2009Sb. Trestního zákona , soudní exekutor XY, 023, Exekutorský úřad Jičín. A nedocházelo k nadržování pachatelům , závažné trestné činnosti, aby unikly trestnímu stíhání a legalizovali výnosy z trestné činnost k získání neoprávněných majetkových prospěchů z nezákonné činnosti."

Odpověď na žádost:
Co se týče otázky uvedené pod bodem 1.9, opakujeme, že Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje (dále jen „krajské ředitelství“) ani jiný útvar Policie ČR nedisponují evidencí trestních oznámení podle místa pracovního či jiného působení osob, kterých se trestní oznámení týká. Neexistuje tedy samostatná (zvláštní) evidence trestních oznámení podaných na úřední osoby činné u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“), ani jiná obdobná evidence, z níž by bylo možné zjistit požadovaný údaj.
Zjištění počtu trestních oznámení na úřední osoby činné u krajského soudu od r. 2015 by vyžadovalo manuální kontrolu všech spisů vedených od r. 2015, a to jak trestních spisů, tak ostatních spisů, které mohou obsahovat informace vztahující se ke skutečné či domnělé trestné činnosti uvedených osob.  Obstarání podkladů pro odpověď na Vaši žádost by si tak vyžádalo mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. může povinný subjekt žádat za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací úhradu.
Vyhledávání by v daném případě vyžadovalo manuální kontrolu 31.381 trestních spisů a 187.523 dalších spisů vedených krajským ředitelstvím od 1. ledna 2015 do 20. června 2018. Doba potřebná pro prohlédnutí jednoho trestního spisu za účelem zjištění, zda se týká osoby činné u krajského soudu, činí 10 minut. Při počtu 31.381  spisů bude tato činnost trvat 5.230 hodin. Doba potřebná pro zběžné prohlédnutí ostatních (tj. nikoli trestních) spisů činí 1 minutu na každý spis.  Při počtu 187.523 spisů tato činnost potrvá 3.125 hodin. Celkem by prohlédnutí všech relevantních spisů trvalo 8.355 hodin. Podle sazebníku úhrad za poskytování informací  v organizační složce státu Ministerstvo vnitra  (schválen ministrem vnitra pod č.j. MV-12381-1/EKO-2009, zveřejněn na webu Policie ČR: http://www.policie.cz/clanek/sazebnik-uhrad-za-poskytovani-informaci-207016.aspx) činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání  251,- Kč.
Celkové náklady na vyhledání požadovaných informací tedy činí 2.097.105,- Kč (8.355 hod. á 251,- Kč). Tuto částku uhraďte na účet Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje 
č. 19-23235881/0710 do 60 dnů od doručení tohoto oznámení. Pokud v uvedené lhůtě požadovanou úhradu neprovedete, bude Vaše žádost o poskytnutí informace v této části (tj. otázka č. 1.9) odložena podle § 17 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

Zveřejnila: por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

vytisknout  e-mailem