Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Doručování písemností

KRAJ - Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací . . . 

Žadatel, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadoval ve svém podání ze dne 2. 7. 2018 odpovědi na soubor 8 následujících dotazů:

1.1-Zda bylo ze strany , příslušníků, policie ČR, Obvodního oddělení Semily, a to i vedoucím, zaznamenáno , že napomáhali při zneužití pravomoci úřední osoby, nadržováním , nezákonné činnosti, soudkyní , která nezákonně padělala a pozměnila, veřejnou listinu v písemné podobě v r.2003, rozsudek ve věci BSM . pod čj.3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003,který byl vydán v novém řízení, pod čj. 3C 148/87 u Okresního soudu v Semilech , kde tento spis,byl podvodně, předkládán Policii ČR, přesto, že si Policie ČR, vyžadovala k zapůjčení spis 4C148/87 aby , některé úřední osoby, činné u Okresního soudu v Semilech, zakryli nezákonnou činnost, kdy do současné doby nebyl vydán , rozsudek v písemné podobě od jeho vyhlášení, dne 21.11.2003, pod čj. 4C 148/87, zachycený v protokole z jednání.

1.2-Zda se vedoucí pracovníci, policie ČR, seznámily s důkazem, že u Okresního soudu Semily že byl,  při porušení čl. 36.odst.1 zákona 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod, porušena nestrannost a zákon č. 99/1963Sb. o.s.ř., kde vedle neskončeného řízení u Okresního soudu v Semilech ke dni 23.12.2004, ve věci BSM, pod čj. 4C 148/87 , nemohlo být, zahájeno nové řízení ke dni 23.12.2003 ve věci BSM, pod čj. 3C 148/87 a v tomto řízení, při porušení čl.96 odst.2 zákona č. 1/1993Sb. Ústavy ČR, vydán v písemné podobě rozsudek, pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, bez veřejného vyhlášení a zaprotokolování, kde se jedná o podvod a padělání a pozměňování veřejné listiny, kde tato písemná podoba rozsudku, nemá oporu v protokole z jednání v občanskoprávním řízením, pod čj. 3C 148/87, kde došlo k zneužití moci úřední soudkyní aby , bylo padělaného a pozměněného rozsudku, použito jako pravého, k páchání další trestné činnosti. A kde k zakrytí, nezákonného rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 bylo u Okresního soudu vedeno, nezákonné řízení ve věci BSM pod čj 3C 148/87, kde tento spis, byl podvodně, předkládán i Policii ČR aby došlo k znemožnění trestního stíhání, pachatelky, trestné činnosti , soudkyně.

Viz- poskytnutá informace-pod sp.zn.0Si 95/2018-6 ze dne 5.června 2018. Ve znění prokazující nezákonnou činnost- zneužívání moci úřední soudkyní, která věděla na základě své  odbornosti a postavení,  že zahájení nového ,řízení u Okresního sodu v Semilech pod čj. 3C 148/87, ve věci BSM, vedle neskončeného řízení pod čj. 4C 148 /87 ve věci ,,BSM“ je nezákonné, kde o této nezákonné  činnost věděl i předseda Okresního soudu v Semilech a vedoucí občanskoprávního oddělení u Okresního soudu v Semilech od cca 23.12.2003, do současnosti cituji: viz , poskytnutá informace, ze dne 5.6.2018, pod sp.zn. 0 Si 95/2018 cituji:

1.5. U Okresního soudu v Semilech je v informačním systému veden spis 3C 148/87, který je přiložen ke spisu 4 C 148/87. V informačním systému nejsou u spisu sp. zn. 3 C 148/87 založeny dokumenty, které vydal Krajský soud v Hradci Králové. Doporučuji, pokud jste zmocněn účastníkem tohoto řízení, nahlédnout do spisu 4C 148/87, k němuž je spis 3C 148/87 přiložen

1.3-Zda bylo příslušníky Policie ČR, prověřovány, při oznámené trestné činnosti, soudkyně, rozsudky Krajského soudu v Hradci Králové, které byli vydány v odvolacích řízeních u Okresního soudu v Semilech, ve věci BSM , pod čj. 3C 148/87 , kde tyto listiny , prokazují trestnou činnost, zneužívání pravomoci úředních osob, nezákonné manipulace se spisy listinami , pod čj. 3C 148/87 , vydávané podvodně za pravé vzniklé v občanskoprávním řízení 4C 148/87 v neskončeném řízení u Okresního soudu v Semilech cca od 23.12.2003 do současnosti.( porušen zákon 99/1963Sb. o.s.ř., kdy nebyl vydán rozsudek v občanskoprávním řízení BSM pod čj. 4C 148/87 ve znění vyhlášeném a obsahu zachyceném ve veřejné listině, protokolu z jednání , pod čj. 4C 148/87§592-593 ze dne 21.11.2003.

1.4-Zda si příslušníci Policie ČR, uvědomují, že neobstojí, tvrzení, že se nejedná o nezákonnou činnost, kde nezákonné jednání, bylo koordinováno a promyšleno , soudkyní , která u rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, od r. 2003, tvrdila že se jedná o zákonný rozsudek do r. 2008, kde když zjistila, že neobstojí její tvrzení, přesto, že byl tento rozsudek vydán v občanskoprávním řízení, ve věci BSM u Okresního sodu v Semilech, vedeném pod čj. 3C 148/87, dopustila se , zneužití pravomoci úřední osoby, podvodu, kdy uvedla v r.2008, že se jedná o písařskou chybu, v označení senátu u rozsudku čj. 3C 148/87- 595 ze dne 21.11.2003, přesto že věděla z úřední povinnosti a na základě své odbornosti, že je u Okresního soudu v Semilech v informačním systému veden spis pod čj. 3C 148/87 ve věci BSM, u neskončeného řízení , pod čj. 4C 148/87

1.5-Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků, činných u Policie ČR, zaznamenáno a zjištěno, že vedoucí Obvodního oddělení Semily, jako vedoucí, nadržuje , při zneužití moci úřední , kdy ví z úřední povinnosti a odbornosti Policisty ČR, že činnost soudkyně , která vydala rozsudek čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 v písemné podobě, je nezákonný , kde úmyslně maří řádné prověřování v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. trestního řádu a svoji činnosti, navádí pachatele a spolupachatele k páchání dalších nezákonných činností k získání neoprávněných, majetkových prospěchů na základě, padělané a pozměněné veřejné listiny rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 kde svoji činnosti, pachatele trestné činnosti utvrzuje v tom, že se nemusejí obávat, zákonného prověřování a postihu za nezákonnou činnost.

1.6- Jaká opatření, byla ze strany vedoucích , pracovníků PČR KŘP LK ÚO Semily učiněna aby došlo k odstranění, zneužívání moci úřední některými, policisty činnými u Obvodního oddělení Semily, vedoucí a policista a nadržování pachatelům , závažné trestné činnosti, jako je zneužíváni moci úřední a padělání a pozměňování veřejných listin.

1.7-Zda bylo , ze strany, některých úředních osob vedoucích pracovníku činných u Policie ČR, Libereckého kraje, zjištěno, zaznamenáno, ze některé úřední osoby soudní, bývalý předseda Okresního soudu Semily , buď sami, nebo prostřednictvím, některých úředních osob činných u Policie ČR( vedoucích pracovníků), ovlivňovali , trestní oznámení aby, nebyla řádně, prověřována v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. trestního řádu a ukončena usnesením,

1.8-Z jakých důvodů, nebylo ze strany , Policie ČR, Obvodního oddělení Semily, od r.2004, zjištěno a prověřeno v souladu se zákony Českém republiky, nezákonná činnost, Okresního soudu v Semilech, která jim , předkládala nezákonný spis, pod čj. 3C 148/87, kde tento spis ve věci BSM , ze zákona, 99/1963Sb. o.s.ř. byl veden nezákonně vedle , neskončeného občanskoprávního řízení ve věci BSM , pod čj. 4C 148/87, kdy tito policisté věděli z úřední povinnosti a odbornosti, že se u rozsudku vydaném v roce 2003v písemné podobě , jedná o padělanou a pozměněnou veřejnou listinu, pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, kde věděli z úřední povinnosti, tito policisté, že není k dispozici, protokol z jednání, pod čj. 3C 148/87 ze dne 21.11.2003, který by byl podkladem k vydání tohoto rozsudku.

Odpověď: Všechny dotazy 1.1 až 1.8 směřují k nesprávnému označení senátu v rozsudku OS Semily. Na základě této písařské chyby žadatel vytváří různé konstrukce domněle protiprávních jednání úředních osob. Navíc na obdobně položené otázky bylo v minulosti již několikrát odpovězeno (viz. např. odpovědi na dotazy dle z.č. 106/1999 Sb. ze dne 9.3.2018 nebo z 23.3.2018). K tomuto lze jen dodat, že usnesením OS Semily č.j. 4C 148/87-689 ze dne 24.7.2008 bylo mj. opraveno nesprávné označení senátu ve spisové značce rozsudku 3C 148/87-595 na správné 4C 148/87-595. Usnesení okresního soudu bylo usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 24Co 443/2008-711 ze dne 27.11.2008 potvrzeno. Policie ČR není oprávněna zkoumat rozhodnutí soudu.

KŘP Libereckého kraje
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

.

vytisknout  e-mailem