Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Doručování písemností

KRAJ - Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací . . . 

Žadatel, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadoval ve svém podání ze dne 26. 6. 2018, odpovědi na soubor 10 dotazů:

1.1  Zda policistovi dává smysl položená  otázka cituji : Zda byli Policisté činní u Policie ČR, Územní odbor Semily a Obvodní oddělení Semily, řádně proškolení a  jaké právní účinky, jsou ze zákonů české republiky , při zániku manželství, zánik ,,BSM“ k r. 1986, ve veřejných listinách u KP Semily,  že tato veřejná listina , nemůže obsahovat ze zákona k r. 2016 a násl. , nepravdivý údaj, ze zákona z r. 2008, že se jedná o majetek, patřící do ,,SJM“ ( společné jmění manželů) kdy ze zákona, nemůže po zániku ,BSM,se transformovat v roce 2008 , na ,,SJM“a tyto údaje podvodně, zapsat  a osvědčit ve veřejné listině a při prověřování oznámené trestné činnosti, ze strany některých policistů činných u Policie ČR, Obvodní oddělení Semily, došlo k zneužití moci úřední kdy z úřední povinnosti a na základě svého postavení a odbornosti, nadržovali , pachatelům trestné činnosti u KP Semily, kteří padělali a pozměnily veřejnou listinu, při zneužití pravomoci úřední osoby, o nezákonný údaj v LV: 1687 k.ú. Semily ,,SJM“ , kde se jednalo o padělanou a pozměněnou veřejnou listinu, ke škodě zákonných práv oznamovatele trestné činnosti.

Odpověď: Otázka je zmatečná, nicméně pokud se týká proškolení policistů, pak všichni policisté splňují požadavky na vzdělání v rámci svých zastávaných pozic, k zneužití moci úřední či nadržování pachatelům trestné činnosti v rámci PČR, Územního odboru Semily nedochází.

1.2  Zda byli ze strany, Policie ČR, Obvodního oddělení Semily, pod čj. ORSM-733/SM-TČ-2005 ve věci trestné činnosti , soudního exekutora, prošetřovány podle zákona  141/1961Sb. trestního řádu ,skutečnosti důkazy ,   že úřední osoba , zneužil svého postavení, k podvodu kdy , zahájil exekuční řízení, bez zákonného pověření soudního dne 11.6.2004 ( usnesení čj. Nc 1423/2004-10 ze dne 21.11.2003, bylo nevykonatelné) a že došlo  k neoprávněnému nakládání s osobními údaji občana a zahájení exekučního řízení pod čj. EX 00285/2004 nyní 023EX00385/2004, k padělání a pozměňování veřejných listin.

Odpověď: Věc vedená OOP Semily pod čj. ORSM-733/SM-TČ-2005 byla šetřena v souladu se zákony za dozoru státního zástupce. Další informace Vám nemůžeme sdělit, neboť spis byl v roce 2016 v rámci řádného skartačního řízení zničen.

1.3  Z čeho bylo úřední osobou činnou u Policie ČR, čerpána poskytnutá informace, uvedení zdroje o spise ORSM-733/SM-TČ-2005, že toto řízení bylo za dozoru státního zástupce šetřeno a dozorováno dle §159a odst.1, trestního řádu.

Odpověď: Zpracovatel vycházel z odpovědi na obdobný dotaz č.1.4 dle z.č. 106/1999 Sb. vašeho zmocněnce ze dne 15.12.2016. Dále je třeba upřesnit, že věc byla dle §159a odst.1 tr.řádu odložena.

1.4  Zda byli u Policie ČR, do spisu čj. ORSM-733/SM-TČ-2005, vkládány  od r.2005, podaná další trestní oznámení, na úřední osobu , soudního exekutora, které nemohly být  v rámci řádného skartačního řízení zničena.

Odpověď: Další trestní oznámení do spisu vkládána nebyla. Další podání učiněná Vaší osobou byla rovněž řádně šetřena, např. věc zaevidovaná pod čj. ORSM-1312/ČJ-2008-14 vedená na OOP Semily nebo pod č.j. KRPL-37623/ČJ-2010-181181, vedená na SKPV OHK Semily s výsledkem, že se jedná o opakované podání, o čemž jste byl vyrozuměn.

1.5- Žádost o poskytnutí , informace , kterého dne, měsíce, roku , a pod jakým číslem jednacím byl tento výslech, soudního exekutora  u Policie ČR, Územní odbor Semily,  zaevidován – zaznamenán a to i s uvedením čísla listu a který příslušník Policie ČR, uvedení hodnosti, titulu, jména, pracovní zařazení byl  přítomen  při výslechu, soudní exekutor Exekutorský úřad Jičín a základě oznámené trestné činnosti, kdy spis byl v roce 2017 na Územním odboru Semily.- a došlo k nezákonnému odepření vydání kopie , tohoto výslechu , soudního exekutora.

Odpověď: Nelze odpovědět, neboť spis č.j. ORSM-733/SM-TČ-2005 byl v roce 2016 v rámci řádného skartačního řízení zničen.

1.6- Zda bylo jednáno v souladu se zákony, vedoucím pracovníkem  PČR KŘP LK ,Územní odbor Semily v souladu se zákonem, jestliže bylo policisty činnými u Policie ČR, Územní odbor Semily, osvědčovány nepravdivé skutečnosti, oznamovateli,  že se nejedná o padělanou a pozměněnou listinu , rozsudek čj. 3C 148/98-595  ze dne 21.11.2003 vydaný soudkyní v písemné podobě ve věci BSM , kde tato listina, nebyla ze zákona, vydána  v občanskoprávním řízení u Okresního soudu v Semilech, pod čj. 4C 148/87, jak tomu dosvědčuje, zapůjčený spis v r. 2008, PČR KŘP LK ,ÚO Semily, obvodní oddělení, že měla tato součást PČR, zapůjčen spis , pod čj.3C 148/87 který byl veden nezákonně u Okresního soudu v Semilech, vedle neskončeného řízení ve věci BSM, pod čj. 4C 148/87.

Odpověď: Nepravdivé skutečnosti nejsou policisty územního odboru osvědčovány. Pokud se týká namítaného nesprávného označení senátu ve spisové značce OS Semily, pak na otázku již bylo v minulosti odpovězeno, viz Vaše žádost dle z.č. 106/1999 Sb. ze dne 18. 1. 2018, odpověď na dotaz č. 1.1.

1.7- Zda bylo ze strany vedoucích, pracovníku činných u PČR KŘP LK, zaznamenáno, že mimo jiné , padělaný a pozměněný rozsudek, pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, byl vydán v nezákonném občanskoprávním řízení, pod čj.3C 148/87 u Okresního soudu v Semilech, soudkyní , při zneužití moci úřední. Kde se Policie ČR, chová neeticky a neodborně s úmyslem nadržovat, pachatelce trestné činnosti- kdy tato součást, nesplnila zákonnou povinnost a neprověřila , zneužívání moci úřední soudkyní a padělání a pozměňování veřejné listiny, pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, kdy policie ČR je povinna z úřední povinnosti- tuto trestnou činnost oznámenou oznamovatelem, prověřit , jestliže má oznamovatel k předmětnému rozsudku výhrady a  spatřuje v něm nezákonné  nedostatky( padělaná listina

Odpověď: Pokud se týká již vícekrát namítaného nesprávného označení senátu ve spisové značce OS Semily, pak toto bylo opraveno usnesením OS Semily ze dne 24.7.2008 č.j. 4C 148/87-689, které potvrdil KS Hradec Králové. „Jestliže má oznamovatel k předmětnému rozsudku výhrady a spatřuje v něm nezákonné nedostatky“, nechť se obrátí na příslušný soud. Policie ČR není oprávněna zkoumat rozhodnutí soudu.

1.8- Zda byly ze strany vedoucích pracovníků PČR KŘP LK Územní odbor Semily a , vedoucí Územního odboru Semily, poskytovány občanům , nepravdivé informace, že policisté činní u Policie ČR, spadající pod Územní odbor  Semily, že nerozeznají  z úřední povinnosti na základě své odbornosti v souladu se služebním zákonem a zákony České republiky a EU k ochraně zákonného práva, oznamovatele, a to padělané a pozměněné  veřejné listiny jako je rozsudek čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, vydaný v písemné podobě u Okresní soud Semily, používaný , úředními osobami , vydávali podvodně jako pravý do současné doby- 29.5.2018, kdy byly úmyslně , některými osobami činnými u Policie ČR, osvědčovány,  podvodně nepravdivé skutečnosti, že byla tato listina, vydána v řízení vedeném u okresního soudu v Semilech, pod čj. 4C 148/87 a veřejně  a ústně  tento rozsudek vyhlášen a že se nejedná o nezákonnou činnost.

Odpověď: Nepravdivé informace nejsou poskytovány, dále viz odpověď na dotaz 1.6.

1.9- Zda byli ze strany , Policie ČR , PČR KŘP LK , Územní odbor Semily, prověřovány i oznámené nové skutečnosti, na soudního exekutora , které nebyly doposud prověřovány.

Odpověď: Každé podání je šetřeno v souladu se zákony. Pokud se týká legálnosti exekučního řízení, pak Exekučním titulem byl rozsudek OS Semily ze dne 21.1.2003 č.j. 3C 148/87-595, resp. 4C 148/87-595 kterým bylo vypořádáno bezpodílové spoluvlastnictví účastníků řízení a který nabyl právní moci dne 15.1.2004. Exekuce byla nařízena usnesením OS Semily ze dne 11.6.2004 č.j. Nc 1423/2004-10. Proti tomuto usnesení jste si podal odvolání, přičemž odvolací Krajský soud v Hradci Králové zmíněné usnesení potvrdil. Policie ČR není oprávněna přezkoumávat soudní rozhodnutí.

1.10     Zda byly ze strany vedoucích pracovníků PČR KŘP LK Územní odbor Semily a , vedoucí Územního odboru Semily, poskytovány občanům , nepravdivé informace, že policisté činní u Policie ČR, spadající pod Územní odbor  Semily, že nerozeznají  z úřední povinnosti na základě své odbornosti a zúřední povinnosti v souladu se služebním zákonem a zákony České republiky a EU k ochraně zákonného práva, oznamovatele a to  pozměněné a padělané veřejné listiny ,jako byl  list vlastnictví u státního orgánu Katastrální pracoviště Semily ,LV: 1687 , kde podvodně někteří policisté osvědčovali, že se nejedná o trestnou činnost, jestliže byl  ve veřejné listině, zaznamenán v části ,,B“, při zániku BSM v r. 1986, že se jedná o majetek v,,SJM“, kdy došlo k nadržování pachatelům trestné činnosti, kdy z úřední povinnosti, věděli, že jestliže, v rove 1986, zaniklo BSM, nemohlo vzniknout v r.2008, ,,SJM, zapsané v LV: 1687,, kde se jedná o padělání a pozměňování veřejné listiny, kde o této nezákonné činnosti, při zneužití pravomoci úředních osob, věděli , policisté, provádějící prověřování, ze zákonů na základě svého postavení a odbornosti, kdy úmyslně nadržovali, pachateli trestné činnosti a umožňovali, padělanou a pozměněnou veřejnou listinu LV: 1687 o údaj SJM, používat jako pravou  k získání neoprávněného majetkového prospěchu  pro jiného

Odpověď: Nepravdivé informace nejsou poskytovány. Věc trestního oznámení na KÚ pracoviště Semily byla zaevidována pod č.j. KRPL-115606/ČJ-2013-181114, šetřena OOP Semily a dozorována státním zástupcem s tím, že ve věci nejde o podezření z trestné činnosti.


KŘP Libereckého kraje
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

vytisknout  e-mailem