Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Doručování písemností

KRAJ - Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací . . . 

Žadatel, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadoval ve svém podání ze dne 29. 5. 2018 odpovědi na soubor 4 dotazů:

1.1  Zda byli Policisté činní u Policie ČR, Územní odbor Semily a Obvodní oddělení Semily, proškolení, jako právní účinky, zániku manželství, má zánik ,,BSM“ k r. 1986, ve veřejných listinách u KP Semily,  že tato listina , nemůže obsahovat ze zákona k r. 2016 a násl. , nepravdivý údaj, ze zákona z r. 2008, že se jedná o majetek, patřící do ,,SJM“ ( společné jmění manželů) kdy ze zákona, nemůže po zániku ,BSM,se transformovat v roce 2008 , na ,,SJM“a tyto údaje podvodně, zapsat  a osvědčit ve veřejné listině.

Odpověď: Otázka nedává smysl, nicméně pokud se týká proškolení policistů, pak všichni policisté splňují požadavky na vzdělání v rámci svých zastávaných pozic.

1.2  Žádost o poskytnutí , informace , kterého dne, měsíce, roku , a pod jakým číslem jednacím byl tento výslech, zaevidován a to i s uvedením čísla listu a který příslušník Policie ČR, uvedení hodnosti, titulu, jména, pracovní zařazení byla vyslechnuta úřední osoba činná , jako soudní exekutor Exekutorský úřad Jičín. , na základě oznámené trestné činnosti.

Odpověď: Oznámení na soudního exekutora podané Vaší osobou bylo zaevidováno pod čj. ORSM-733/SM-TČ-2005, za dozoru státního zástupce šetřeno a odloženo dle § 159a, odst. 1 trestního řádu. Do tohoto usnesení jste si podal stížnost, která byla po přezkoumání případu dozorujícím státním zástupcem jakožto nedůvodná zamítnuta. Další informace Vám nemůžeme sdělit, neboť spis byl v roce 2016 v rámci řádného skartačního řízení zničen.

1.3  Zda byly ze strany vedoucích pracovníků PČR KŘP LK Územní odbor Semily a vedoucí Územního odboru Semily, poskytovány občanům , nepravdivé informace, že policisté činní u Policie ČR, spadající pod Územní odbor  Semily, že nerozeznají  z úřední povinnosti na základě své odbornosti v souladu se služebním zákonem a zákony České republiky a EU k ochraně zákonného práva, oznamovatele , a to padělané a pozměněné veřejné listiny jako je rozsudek čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, vydaný v písemné podobě u Okresní soud Semily, používaný , úřední osobami , vydávali podvodně jako pravý do současné doby- 29.5.2018, kdy byly úmyslně , některími osobami činnými u Policie ČR, osvědčovány,  podvodně nepravdivé skutečnosti, že byla tato listina, vydána v řízení vedeném u okresního soudu v Semilech, pod čj. 4C 148/87 a veřejně  a ústně  tento rozsudek vyhlášen a že se nejedná o nezákonnou činnost.

Odpověď: Otázka je zmatečná, lze však konstatovat, že poskytování nepravdivých informací ze strany vedoucích pracovníků územního odboru policie Semily nedochází, policisté ÚO Semily jednají v souladu se zákony.Pokud se týká označení senátu v předestřeném rozsudku, pak usnesením OS Semily ze dne 24.7.2008 č.j. 4C 184/87-689 bylo mimo jiné výrokem III. opraveno nesprávné označení senátu ve spisové značce rozsudku 3C 148/87-595 na správné 4C 148/87-595. Policie není oprávněna přezkoumávat soudní rozhodnutí, pokud má tazatel přesto výhrady k předmětnému rozsudku, pak nechť se obrátí se žádostí o vyjasnění jím spatřovaných nedostatků na příslušný soud.

1.4  Zda byly ze strany vedoucích pracovníků PČR KŘP LK Územní odbor Semily, vedoucí Územního odboru Semily, poskytovány občanům , nepravdivé informace, že policisté činní u Policie ČR, spadající pod Územní odbor  Semily, že nerozeznají  z úřední povinnosti na základě své odbornosti a zúřední povinnosti v souladu se služebním zákonem a zákony České republiky a EU k ochraně zákonného práva, oznamovatele, a to padělané a pozměněné padělané veřejné listiny ,jako byl  list vlastnictví u státního orgánu Katastrální pracoviště Semily ,LV: 1687 , kde podvodně někteří policisté osvědčovali, že se nejedná o trestnou činnost, jestliže byl  ve veřejné listině, zaznamenán v části ,,B“, při zániku BSM v r. 1986, že se jedná o majetek v,,SJM“, kdy došlo k nadržování pachatelům trestné činnosti, kdy z úřední povinnosti, věděli, že jestliže, v rove 1986, zaniklo BSM, nemohlo vzniknout v r.2008, ,,SJM, zapsané v LV: 1687,

Odpověď: Pokud se týká předestřené věci, pak tato byla zaevidována OOP Semily pod č.j. ORSM-791/TČ-14-2006, řádně šetřena za dozoru státního zástupce s tím, že nebyly shledány skutečnosti, které by opravňovaly zahájit úkony trestního řízení, neboť zde nebylo podezření z protiprávního jednání, přičemž postup policejního orgánu OOP Semily byl několikrát přezkoumán jak dozorujícím státním zástupce OSZ Semily, tak i nadřízeným krajským státním zástupcem KSZ Hradec Králové, kdy tyto orgány neshledaly pochybení v postupu policejního orgánu. Další informace nemůžeme sdělit, neboť spis byl v roce 2017 v rámci řádného skartačního řízení zničen.

KŘP Libereckého kraje
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

vytisknout  e-mailem