Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dopravní zařízení odrazové zrcadlo

Žadatel se domáhal informací ohledně dopravního zařízení odrazové zrcadlo. Konkrétně požadoval odpovědi na následující otázky: 

1. Je možné řešit rozhledové poměry sjezdu na soukromý pozemek k rodinnému domu, který je novou úpravou v obci (projektem) umístěn do okružní křižovatky na výjezdovou větev, pomocí zrcadla, nebo zrcadlo podle vyjádření dopravní policie může řešit rozhledové poměry pouze na starších komunikacích a podobně?

2. Musí být při řešení rozhledových poměrů tohoto sjezdu dodrženy rozhledové poměry a dráha zastavení? (Připomínám, že se nejedná o budování nového sjezdu, sjezd je zde funkční, provádí se pouze rekonstrukce komunikace a sjezd je novým projektem umístěn v oblouku obrubníků na místní komunikaci.)

3. Které předpisy a ČSN řeší dráhu zastavení a rozhledové poměry sjezdu a případné umístění zrcadla?  

Policie České republiky posoudila předmětnou žádost a konstatovala následující:
 

1. Užití odrazového zrcadla řeší Technické podmínky č. 119 „Odrazová zrcadla“, které byly schváleny Ministerstvem dopravy, odborem pozemních komunikací, pod č. j. 536/2013-120-STSP/1 ze dne 31. července 2013 s účinností od 1. srpna 2013 a které současně zrušily a nahradily v celém rozsahu Technické podmínky č. 119, schválené Ministerstvem dopravy, odborem pozemních komunikací, pod č. j. 930/2007-120-STSP/1 ze dne 17. prosince 2007.

Odrazová zrcadla jsou dopravně bezpečnostní zařízení, která slouží ke zlepšení rozhledových poměrů na nepřehledných místech pozemních komunikací. Lze je používat na místech, kde zástavba nebo jakékoli jiné trvale umístěné předměty brání ve výhledu a kde nelze bez nákladných opatření zajistit požadovaný rozhled. Současně je třeba dbát na to, aby měl účastník silničního provozu dostatek času na zaregistrování odrazového zrcadla a dokázal včas analyzovat obraz v odrazovém zrcadle. Odrazová zrcadla nelze využívat ke kompenzaci nevhodně řešené stavební úpravy při budování nových úseků komunikací, neboť odrazové zrcadlo neřeší problémy s přehledností dopravní situace. Poskytuje totiž výhled pouze na omezený úsek komunikace, ukazuje dopravní situaci ve zmenšeném měřítku a obraz je v odrazovém zrcadle stranově obrácen vůči skutečnosti. Odrazová zrcadla se nesmí používat tam, kde řidič na příjezdové komunikaci má na daný silniční úsek dostatečný výhled, nebo kde je možno zajistit rozhled jiným způsobem.1

2. V případě, že se upravuje připojení nemovitosti k místní komunikaci, musí si příslušný silniční správní úřad před vydáním povolení k této úpravě vyžádat předchozí souhlas příslušného orgánu Policie České republiky2. Technické podmínky pro připojování sousedních nemovitostí na místní komunikaci jsou upraveny v ustanovení § 12 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:  

§ 12 Podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím
(1) Sjezdy a nájezdy na silnici a místní komunikaci lze zřídit, jen pokud splňují tyto podmínky:
a) rozhled pro rozhodnutí najet na komunikaci,
b) rozhled uživatele komunikace alespoň pro zastavení vozidla; vozidlo, které zastaví při odbočování vlevo na sjezd, nesmí bránit průjezdu ostatním vozidlům v přímém směru nebo na něj musí být výhled ze vzdálenosti nutné pro zastavení dalšího vozidla,
c) vzájemné vzdálenosti připojení únosné z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu.
Bližší informace jsou obsaženy v doporučených ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110.
(2) Šířka sjezdu nebo nájezdu musí umožňovat vozidlům plynulé odbočení ze silnice nebo z místní komunikace a výjezd na ně. Parametry odbočovacích oblouků jsou obsaženy v závazné ČSN 73 6102. Jestliže je součástí sjezdu nebo nájezdu propustek, musí mít nejméně tyto jmenovité světlosti trub:
a) 400 mm pro délku propustku do 6,00 m,
b) 600 mm pro délku propustku od 6,00 do 10,00 m a pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku nad 2 %,
c) 800 mm pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku do 2 %.
(3) Sjezd a nájezd se zřizuje se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou, a se snadno čistitelným vozovkovým krytem. Stavební uspořádání musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na komunikaci a jejímu znečištění.
(4) Je-li zřízení sjezdu a nájezdu nebo jejich změna, popř. zrušení vyvoláno potřebou fyzické nebo právnické osoby, která je vlastníkem nemovitosti nebo má k ní jiná práva, pak je tato osoba stavebníkem připojení. V případě, že potřeba změny nebo zrušení sjezdu nebo nájezdu vznikne v důsledku provádění stavebních prací na komunikaci, je stavebníkem sjezdu nebo nájezdu stavebník dotčené komunikace.
(5) Jestliže se zřizuje, stavebně upravuje nebo ruší část sjezdu nebo nájezdu na pozemku komunikace, musí si vlastník připojované nemovitosti nebo osoba s jinými právy k této nemovitosti zajistit předchozí souhlas vlastníka dotčené komunikace.
(6) Vlastník sjezdu nebo nájezdu zajišťuje řádnou údržbu celého připojení včetně propustku.
 
 
Z výše citovaného ustanovení lze odvodit, že úprava, byť se jedná o úpravu stávajícího připojení, musí být povolena příslušným silničním správním úřadem a technické provedení této úpravy musí být provedeno v souladu s citovanou vyhláškou. To znamená, že musí být dodrženy rozhledové poměry pro rozhodnutí najet na pozemní komunikaci a rozhled uživatele komunikace alespoň pro zastavení vozidla. Tyto skutečnosti by měly být doloženy autorizovaným projektantem v projektové dokumentaci této úpravy (stavby).        
  

3. Výše citované technické podmínky jsou metodickým předpisem Ministerstva dopravy, který má pouze doporučující charakter, zatímco zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou předpisy zákonnými a tedy závaznými.

Závěrem Policie České republiky konstatovala, že ústředním orgánem státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích je Ministerstvo dopravy České republiky a v případě žádosti o podrobnější výklad právních předpisů upravujících předmětnou problematiku odkázala žadatele na uvedený orgán státní správy, do jehož působnosti takový výklad spadá.
 
PhDr. Jiří Vokuš, 5. září 2014


[1] čl. 1 a 2 Technických podmínek č. 119
[2] § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

 

vytisknout  e-mailem