Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dopravní přestupky pod vlivem alkoholu

Žadatel se domáhal poskytnutí informací ohledně postupu příslušníka Policie České republiky při zjištění dopravního přestupku nebo trestného činu spáchaného pod vlivem alkoholu. Žadatel se konkrétně dožadoval odpovědí na tyto otázky: 

  1. Zda příslušníci Policie České republiky jsou vázáni platnými interními akty řízení.
  2. Zda je interní akt řízení ZPPP 160 ze dne 4. 12. 2009 platný, v případě, že nikoliv, jakým interním aktem řízení byl nahrazen.
  3. Zda je povinností příslušníka Policie České republiky při řešení protiprávního jednání spáchaného pod vlivem alkoholu vždy sepsat úřední záznam, jehož vzor je v příloze č. 2 k závaznému pokynu policejního prezidenta 160 ze dne 4. 12. 2009, ve smyslu čl. 59 odst. 2 ZPPP č. 160/2009, nebo zda jsou stanoveny výjimky, kdy není povinností úřední záznam (podle skutečností a v zájmu zachování objektivity) příslušníkem Policie ČR sepsat (následně postoupit společně s oznámením o přestupku příslušnému orgánu). 
 
Policie České poskytla žadateli následující informace: 
 
  1. Příslušníci Policie České republiky jsou povinni řídit se při výkonu služby platnými a účinnými interními akty řízení svých nadřízených. 
  2. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 160/2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dále jen „ZPPP č. 160/2009“), je nadále platný a účinný. 
  3. Orgán Policie České republiky je podle § 58 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, povinen, oznamuje-li přestupky příslušným správním orgánům a jedná-li se o přestupky … d) proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu …učinit nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění důkazních prostředků nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem. O zjištěných skutečnostech je orgán Policie České republiky povinen sepsat úřední záznam, který přiloží k oznámení.
 
Při zjištění dopravního přestupku nebo trestného činu spáchaného pod vlivem alkoholu příslušník Policie České republiky (dále jen „policista“) v souladu s čl. 59 odst. 1 ZPPP č. 160/2009 postupuje podle příslušných právních předpisů (zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád). V případě podezření ze spáchání dopravního přestupku je policista podle čl. 59 odst. 2 ZPPP č. 160/2009 povinen sepsat úřední záznam, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 tohoto interního aktu řízení, a spolu s další spisovou dokumentací jej pak připojit k oznámení o přestupku. Úřední záznam o kontrole řidiče podezřelého z požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky před anebo během jízdy, jehož vzor je přílohou č. 2 k ZPPP č. 160/2009, je výsledkem ujednání mezi Policií České republiky, Ministerstvem dopravy České republiky a Nejvyšším státním zastupitelstvím České republiky a jeho účelem je důkladné zaznamenání údajů vztahujících se ke kontrolovanému řidiči, včetně jeho chování, reakcí a dalších okolností důležitých pro správní (popřípadě soudní) řízení.             

PhDr. Jiří Vokuš, 17. října 2014

vytisknout  e-mailem