Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Domácí násilí (statistiky)

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace:

Dobrý den, touto formou bych chtěl dle zákona č. 160/1999 Sb. požádat o poskytnutí informací, a to konkrétně subjekt Policie České republiky. Žádám o zaslání statistických údajů Policie České republiky za rok 2021 a 2022 (pokud jsou již informace k dispozici), souvisejících s problematikou domácího násilí na území České republiky. Zvlášť prosím o přehlednou statistiku této problematiky na území Středočeského kraje a jeho územních celků (okresů).
Dále prosím o statistiku následujících údajů (za rok 2021 a 2022):

1. Počet případů domácího násilí v jednotlivých krajích ČR

2. Počet obětí domácího násilí – z toho mužů a žen

3. Počet vykázaných osob za rok – z toho mužů a žen

4. Počet případů maření úředních rozhodnutí o vykázání

5. Věkové rozložení pachatelů trestné činnosti

6. Počet pachatelů cizinců na území ČR a počet pachatelů české příslušnosti

7. Počet usmrcených obětí mužů a žen v kontextu domácího násilí

8. Počet případů domácího násilí, jehož svědky byly nezletilé osoby (předání na OSPOD).

Policie České republiky poskytla žadateli k jednotlivým bodům žádosti následující informace: 

K bodu 1.: Statistika kriminality Policie ČR neeviduje samostatně okruh registrovaných trestných činů, které by mohly spadat do oblasti „domácího násilí“. Základní jednotkou statisticky sledovaného druhu trestné činnosti je takticko-statistická klasifikace (dále jen TSK). Jedná se o rozlišení podle kriminalistických hledisek, která jsou zpravidla stálá, neměnná, sledovatelná kontinuálně (např. vloupání do bytu). TSK je nezávislá na kvalifikaci dle trestního zákoníku - paragrafu (paragrafy se mění, ale TSK zůstává). Umožňuje též přesnější rozlišení, než je rozlišení podle paragrafu. Jako „domácí násilí“ tedy podle TSK poskytujeme v příloze č. 1 pouze TSK 186 týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199). Nejedná se tedy o všechna statistická data (kriminality) k "domácímu násilí". Všechna data jsou vztažena k místu spáchání trestného činu podle území příslušného základního útvaru Policie ČR.

Zároveň byly žadateli k tomuto bodu žádosti zaslány údaje, které má k dispozici Ředitelství služby pořádkové policie – viz přílohy č. 2 a 3., a které zahrnují jak trestné činy, tak přestupky – tedy případy „domácího násilí“ obecně.

K bodu 2.: Statistika kriminality Policie ČR neeviduje oběti trestných činů, v konkrétních případech eviduje tzv. objekty napadení - muž a žena. V přiloženém souboru poskytujeme data k objektům napadení TSK 186 (současně i k bodu 7 žádosti - následek smrt).

K bodu 3.: Statistika kriminality tyto údaje neeviduje. Informace poskytlo Ředitelství služby pořádkové policie – viz přílohy č. 2 a 3.

K bodu 4.: Statistika kriminality registruje TSK 663 - maření výkonu úředního rozhodnutí, ale bez bližší specifikace, jakého úředního rozhodnutí se týká. Přiložená data jsou tedy za veškerá maření výkonu úředního rozhodnutí, nejen za vykázání.

K bodu 5. a 6.: Stíhané osoby - věkové rozložení (opět jen k výše uvedeným TSK) uvádíme podle námi používaného rozdělení dle věku, dále jsou uvedeny počty stíhaných cizinců. Upozorňujeme, že počet stíhaných osob za kraj celkem není součtem počtu za jednotlivé územní odbory (osoba mohla být stíhána na více územních odborech současně a byla by započítána duplicitně).

K bodu 8.: Statistika kriminality Policie ČR tyto údaje neeviduje. Podklady poskytlo Ředitelství služby pořádkové policie – viz přílohy č. 2. a 3.

Pokud jde o zbývající požadované informace (ve vztahu k trestné činnosti), bylo žadateli sděleno v souladu s vyjádřením úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky, že byly povinným subjektem vyhodnoceny jako požadavek na vytvoření nové informace.

Jak bylo uvedeno výše, statistika kriminality nepracuje s pojmem „domácí násilí“. Jednání, které má znaky domácího násilí, může být šetřeno v rámci různých trestních spisů vedených dle zákona č. 141/1961 Sb., o trestní řízení soudním (trestní řád) a skutkových podstat různých trestných činů. Povinný subjekt by nejdříve musel provést analýzu a dovodit, jakých všech trestných činů by se mohla tato problematika týkat, a následně by musel v trestních spisech těchto trestných činů analyzovat, zda zde byly skutečně naplněny znaky domácího násilí.

Požadovanými statistickými údaji tedy Policie ČR nedisponuje a žádný právní předpis jí neukládá takovou statistiku vést ani zpracovávat statistiky v této oblasti. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Podle § 3 odst. 3 téhož zákona se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Povinný subjekt je povinen informaci poskytnout, pokud jí disponuje. Tedy taková informace u povinného subjektu existuje, je dohledatelná na některém z nosičů informací, lhostejno zda v materiální/listinné či elektronické podobě. Jestliže však k odpovědi na žádost nestačí pouhé mechanické vyhledání údajů, ale je nutné s nimi provádět další zpracování nad rámec prostého vtělení do odpovědi (např. analýza, syntéza, komparace, indukce), jde o vytvoření nové informace. Na druhou stranu platí, že o vytvoření nové informace nepůjde, pokud jí sice povinný subjekt nedisponuje, ale podle právních předpisů jí disponovat musí (v takovém případě povinnému subjektu nezbývá, než informaci vytvořit a žadateli poskytnout).

Na základě výše uvedených skutečností povinný subjekt posoudil možnost poskytnutí úplných informací k bodům 1., 2. a  4. až 7. žádosti a dospěl k závěru, že nemá povinnost tyto informace podle zákona č. 106/1999 Sb. poskytnout, neboť:

Povinný subjekt nevede žádnou statistiku, evidenci, ze které by bylo možné jednoduchým mechanickým způsobem zjistit  požadované údaje. Aby byla zpracována skutečnosti odpovídající odpověď, bylo by třeba nahlédnout do velkého množství trestních spisů, které Policie ČR vedla v roce 2021 a 2022, přičemž tuto množinu trestních spisů by bylo možné určit pouze orientačně, a  vyhodnotit a analyzovat tyto spisy pracovníky služby kriminální policie a vyšetřování z pohledu položených otázek. Spis by musel být prohlédnut a informace z něj by musely být dále zpracovávány, vyhodnocovány a porovnávány. Nešlo by tedy o prosté mechanické vtělení informací do odpovědi na žádost. Z tohoto důvodu považuje povinný subjekt žádost v části, ve které směřuje k poskytnutí statistik (kriminality) a souvisejících informací k „domácímu násilí“ za požadavek na vytvoření nové informace, na níž se informační povinnost nevztahuje.

Na základě výše uvedených skutečností a úvah dospěl povinný subjekt k závěru, že požadované informace nemá povinný subjekt k dispozici, takové informace nejsou vytvořeny a ani žádný právní předpis neukládá povinnému subjektu mít takové informace vytvořené. Sestavení takového souboru informací by bylo možné pouze na základě analytické činnosti povinného subjektu, který podle názoru povinného subjektu představuje vytváření nové informace, jehož se povinnost poskytovat informace podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. netýká. Informační povinnost se na jejich poskytnutí z tohoto důvodu nevztahuje.

Jak bylo uvedeno v úvodu, povinný subjekt žadateli v přílohách (č. 2 a 3.) zaslal statistické údaje k domácímu násilí a vykázání, které má k dispozici Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR. Tyto statistiky zahrnují případy, ve kterých bylo identifikováno domácí násilí (přestupek, trestný čin). Také v tomto případě povinný subjekt konstatuje, že zbývající informace, které nebyly žadateli poskytnuty, protože je Policie České republiky nemá k dispozici, považuje za požadavek na vytvoření nové informace. Jejich zpracování by vyžadovalo rozsáhlou analýzu příslušných přestupkových a trestních spisů.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 1. 2. 2023                                                                                                                                                  

vytisknout  e-mailem