Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Digitalizace vzdělávání a kybernetické bezpečnosti

V návaznosti na přesun školní výuky do distanční formy v online prostředí vyvstává řada otázek souvisejících s kyberbezpečností ve vzdělávání.  Jak bezpečně vyučovat na dálku, jak efektivně eliminovat rizika při používání digitálních technologií, kam směřovat pozornost a obezřetnost rodičů i dětí při každodenním virtuálním školním i mimoškolním setkávání? Na dané téma v uplynulých dnech diskutovali odborníci v panelové diskuzi, kterou připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. 

Téma kybernetické bezpečnosti se stalo ve vztahu k dětské populaci zcela zásadním. Do nové formy distančního online vzdělávání byli aktuálním celospolečenským děním rychle začleněni učitelé, děti i rodiče. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto zásadním způsobem výuku informatiky posílilo i v rámcovém vzdělávacím programu. „Ve spolupráci s Národním úřadem kybernetické a informační bezpečnosti apelujeme na bezpečné digitální dovednosti a kompetence nejen při sdílení a vyhodnocování informací, ale i při samostatné online výuce, při správě přihlašovacích údajů žáků, při zabezpečování a sjednocování komunikačních platforem,“ dodává Mgr. Jaroslav FALTÝN, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT.

Nosná myšlenka kybernetické bezpečnosti byla proto diskutována ve dvou blocích panelové diskuze. První blok se věnoval online výuce a bezpečnosti se zaměřením na pedagogy a ředitele škol , kterým byla nabídnuta doporučení na vzdělávací i preventivní aktivity ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti i osvětleny pojmy jako kyberzlobení, kyberšikana či internetoví trollové.  Ve druhém bloku se pozornost věnovala spolupráci rodičů a škol při ochraně dětí v online světě. „V online prostředí nám hrozí značná kybernetická rizika, která můžeme snižovat vzděláváním a prevencí. I díky této odborné panelové diskusi přispíváme k ochraně nejzranitelnější skupiny obyvatel, jakou jsou právě děti. “, doplňuje Mgr. Luboš Fendrych, ředitel odboru vzdělávání, výzkumu a projektů NÚKIB.

Z důvodu potřebnosti dlouhodobého a efektivního zacílení na oblast online bezpečnosti právě NÚKIB spolu s ministerstvy vnitra i školství plánuje vzdělávací i osvětové akce na celý tento rok. „Začátkem března NÚKIB ve spolupráci s MŠMT také otevřel veřejnosti aktualizovaný kurz Bezpečně v kyber!, na který i tématicky navazuje tato panelová diskuze věnující se tématům kybernetické bezpečnosti“, uvádí spoluautorka online kurzu i organizátorka panelových diskuzí NÚKIB Mgr. et Mgr. Lucie Kosová.

Kamil Kopecký z Univerzity Palackého v Olomouci, vedoucí projektu E-Bezpečí, upozornil v rámci diskuze na řadu rizik, která jsou s výukou v online prostředí spojena. Zároveň objasnil, že velká část incidentů, které jeho tým v průběhu pandemie řešil, vycházela z izolace a frustrace dětí uzavřených v domácím prostředí a ztráty přímých kontaktů s vrstevníky – spolužáky, kamarády. Upozornil na důležitost citlivého přístupu rodičů a vzdělavatelů k dětem v této mimořádné situaci, zároveň pak připomenul důležitost preventivních aktivit spojených s rizikovým chováním na internetu. Projekt E-Bezpečí má v této oblasti připraveno mnoho kurzů právě v online podobě, ať už jde online videokurz E-Bezpečí pro rodiče či samostatné webináře pro žáky či pedagogy. Novinkou v této oblasti je právě vznikající online hra pro žáky s názvem Internet Highway.

Vedoucí oddělení prevence plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová k tématu i formátu panelové diskuze dodává: „Přestože se trendům v bezpečnosti digitálního prostředí věnuje celá řada subjektů, je velmi žádoucí mezioborové potkávání a výměna informací jako tomu bylo v rámci zmiňované panelové diskuze. Policie České republiky věnuje online bezpečí samostatný pilíř jednotného konceptu prevence nazvaný „Tvoje cesta onlinem“, který se v podstatné části věnuje právě žákům základních škol, jejich rodičům či pedagogům.  Aktuální poznatky ze školského prostředí jsou proto pro nás jednoznačným přínosem a věřím, že to stejně vnímají také ostatní účastníci.“

V rámci diskuze vystoupili:

Mgr. Tomáš Hamberger
Pedagog, který prosazuje moderní trendy ve vzdělávání a hledá inspiraci ve finském vzdělávacím systému. Je autorem několika úspěšných projektů pro žáky základních škol zaměřených na boj proti kyberšikaně, kybergroomingu a fake news (např. Škola bezpečně on-line). V současnosti působí jako poradce náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro oblast digitalizace a inovací a technického vzdělávání a jako poradce předsedy vlády České republiky pro oblast školství.

Mgr. Jaroslav Faltýn
Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR řídí odbor základního vzdělávání a mládeže. Jednou z prioritních agend je proměna obsahu základního vzdělání, a to i s důrazem na informatiku, digitální gramotnost, kritické myšlení a bezpečnost. Mezi klíčové agendy odboru patří i oblast primární prevence. Jako předseda DigiKoalice se v roce 2021 zaměřil na téma kyberbezpečnosti.

Mgr. et Mgr. Lucie Kosová
Dlouhodobě působila jako pracovník i odborný lektor ve specializaci na rizikové chování dětí a mládeže. Nyní působí na oddělení vzdělávání NÚKIB jako metodik. Zaměřuje se na oblasti vzdělávání, prevence, metodické podpory v kybernetické bezpečnosti pro zaměstnance státní správy i pedagogické pracovníky. Je autorkou online vzdělávacích materiálů.

 doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vedoucí projektu E-Bezpečí a laboratoře digitálních technologií Digidoupě. Zaměřuje se na rizikové formy komunikace v online prostředí (kyberšikana, kybergrooming, sexting, rizika sociálních sítí, hoaxy a dezinformace, předsudečná nenávist v online prostředí apod.), ale také na pozitivní způsoby využívání technologií v reálném životě.

plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
Vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR. Prevenci kriminality a tématu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích se v rámci resortu ministerstva vnitra a Policie České republiky věnuje 16 let. Na základě preventivních priorit a trendů se podílí na zavádění nových témat do policejní preventivní práce. Je členkou Republikového výboru pro prevenci kriminality.

Mgr. et Bc. Libor Klubal, Ph.D.
Učitel matematiky, informatiky a programování s reálnými zkušenostmi ze základního, středního a vysokého školství. Své první pedagogické zkušenosti získal na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě, kde působil také 8 let jako zástupce ředitele a částečně i ICT koordinátor. Nyní vyučuje matematiku a informatiku na Základní škole ve Štítině a své zkušenosti pak předává jako odborný asistent na Pedagogické fakultě v Ostravě.

Mgr. Jaroslav Jirásko
21 let je ředitelem ZŠ v Lázních Bělohrad. Dále se věnuje lektorování, mentorování, v médiích vystupuje jako komentátor a glosátor českého školství. Je viceprezidentem Asociace ředitelů ZŠ a jedním ze zakládajících členů Učitelské platformy. Publikuje v časopisech Řízení školy, Učitelské noviny aj. Jeho motto zní: ”Přestaňme už řešit, co učit, ale bavme se o tom, jak učit.”

Ing. Vojtěch Sikora
Bezpečnostní analytik, je členem Vládního CERTu České republiky GovCERT.cz, mezi jehož hlavní úkoly patří řešení kybernetických bezpečnostních incidentů regulovaných subjektů, analýza bezpečnostních opatření nebo hodnocení zranitelností v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Jan Kršňák
Je zakladatelem stránek digideti.cz, kde se rodičům nabízejí rady a inspirace, jak postupovat s výchovou dětí během digitalizace společnosti a algoritmizace lidského nitra. Zabývá se též alternativním vzděláváním, intuitivní pedagogikou a rozvíjí koncept interdisciplinárního učení „Barevné sítě poznání“. Podílel se na knihách „Jak se učí živě?“, „Kdyby lidi byli stromy“. Je také autorem příručky pro digitální časy „Hra s jednoduchostí života“.

Diana Burdová
Je absolventkou Smíchovské střední průmyslové školy (obor Informační technologie) a nyní také studentkou stejného oboru na Vysoké škole ekonomické v Praze. Během svého studia na střední škole se podílela na vytvoření nového učebního oboru Kybernetická bezpečnost a při této příležitosti založila projekt Peer program, který poskytuje mateřským a základním školám v České republice jedinečné programy "kyberprevence" využívající peer efektu, tedy vrstevnického předávání zkušeností. V rámci projektu se od roku 2018 podařilo uskutečnit 475 programů na celkem 101 školách a oslovit tak 9077 žáků.

Alena Minxová
Dlouhodobě se zabývá vzděláváním dospělých, komunikací a marketingem. Má dvě děti (6. a 9. třída ZŠ), uvědomuje si důležitost online bezpečnosti a orientuje se v této problematice, tak aby mohla své děti chránit. Pomáhá ostatním rodičům a doporučuje aktivní přístup k prevenci: „Neříkejme si ‚to se nám nemůže stát‘, ale pojďme udělat všechno pro to, aby se nám to nestalo.“

25. března 2021
oddělení prevence
Policejní prezidium ČR

vytisknout  e-mailem