Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cvičení ZÓNA 2013 a Policie ČR

Ve dnech 26. až 28. března 2013 se složky Policie ČR zúčastní cvičení Zóna 2013, jehož námětem je řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií v Jaderné elektrárně Dukovany. 

 

Objekt jaderné elektrárny se nachází na teritoriu Územního odboru Třebíč Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Úkoly vyplývající pro policii z tzv. „Vnějšího havarijního plánu Jaderné elektrárny Dukovany“ však zasahují také na území sousedního Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, a proto se do cvičení zapojí policisté obou těchto útvarů. Pro Krajské ředitelství policie kraje Vysočina to bude první samostatné cvičení tohoto druhu. Úkoly policistů obou útvarů spočívají především v regulaci pohybu osob a vozidel v okolí objektu jaderné elektrárny. Zóna jejího havarijního plánování, v níž se realizují ochranná opatření, je rozdělena do dvou pásem o poloměrech 5 a 20 km.
 
V případě vyhlášení mimořádné události 2. stupně (radiační nehody), která ještě nevyžaduje přijetí bezprostředních opatření k ochraně obyvatel, může být policie požádána o obsazení stanovišť na křižovatkách v pětikilometrovém perimetru kolem jaderné elektrárny. V takové situaci policie aktivuje potřebné síly a prostředky pro případ vyhlášení mimořádné události 3. stupně. Svolávají se zástupci policie v krizových štábech krajů a obcí s rozšířenou působností a také členové krizových štábů policejního prezidenta a krajských ředitelů policie. Policie zamezuje vstupu osob a vjezdu vozidel do prostoru uvnitř pětikilometrového perimetru. Posledně uvedené opatření se bude cvičit pouze štábně, to znamená, že nebude prováděno ve skutečnosti.
 
Mimořádná událost 3. stupně (radiační havárie) je taková událost, která už má závažný dopad na obyvatelstvo a životní prostředí v okolí jaderné elektrárny, a vyžaduje proto přijetí neodkladných opatření k jejich ochraně. Podle scénáře cvičení ZÓNA 2013 bude stupeň MU-3 vyhlášen hned první den před polednem. Začnou pracovat krizové štáby a policie si vyžádá posílení vojáky a prostředky Armády ČR. K plnění úkolů policie může být postupně povoláno až 500 vojáků. Budou vybaveni rukávovými páskami nebo reflexními vestami s nápisem „POLICIE“, policejními obušky a pouty. Příslušníci Krajských ředitelství policie kraje Vysočina a Jihomoravského kraje obsadí regulační místa v okruhu 20 km kolem jaderné elektrárny. Takových míst sloužících k regulaci pohybu osob a dopravních prostředků pro evakuaci a nasazení složek integrovaného záchranného systému bude zřízeno celkem 22. Policejní hlídky si jejich obsazení ve lhůtě do 3 hodin od vyrozumění částečně vyzkoušejí v praxi.
 
Hranice uzavřeného prostoru o poloměru 20 km kolem jaderné elektrárny budou vymezeny dopravními uzávěrami na komunikacích, které zajistí pracovníci správy a údržby silnic. Ve lhůtě do 5 hodin od vyrozumění vznikne celkem 33 zátarasů, které budou rovněž obsazeny policejními hlídkami. Policisté budou cvičit odklánění dopravy na hranici zóny havarijního plánu, řešení dopravních nehod uvnitř této zóny, a regulaci dopravy na evakuačních trasách. K úkolům policie patří rovněž regulace dopravy na trasách do dekontaminačních míst a ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti na těchto místech. Plnění uvedených úkolů zahrnuje například zajištění plynulého přístupu složek integrovaného záchranného systému do zóny havarijního plánu, zabránění přístupu nepovolaných osob do této zóny, zajištění ochrany majetku v evakuovaných oblastech, ale také informování obyvatelstva o přijatých opatřeních.
 
Kromě policistů z Krajských ředitelství policie kraje Vysočina a Jihomoravského kraje se do cvičení Zóna 2013 zapojí také krizový štáb policejního prezidenta, operační odbor Policejního prezídia ČR a mobilní radiační skupina Policie ČR začleněná do celostátní radiační monitorovací sítě. Policejní tiskoví mluvčí zařazení v mediální skupině si spolu s dalšími tiskovými mluvčími správních úřadů, složek integrovaného záchranného systému a ostatních subjektů vyzkoušejí krizovou mediální komunikaci podle scénáře cvičení. Celkový počet cvičících policistů se bude průběžně pohybovat kolem 200.
 
PhDr. Jiří Vokuš
26. března 2013

vytisknout  e-mailem