Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cizinecká problematika

Pozvání cizince do České republiky
Pozvání do České republiky ověřené inspektorátem cizinecké policie je listinou prokazující závazek zvoucí osoby, že uhradí určité náklady cizince vzniklé po dobu jeho pobytu na území České republiky až do jeho vycestování. Pozvání nahrazuje pro účely vstupu na území nebo udělení víza doklady o zajištění prostředků k pobytu na území, ubytování a zdravotního pojištění a případně i o účelu cesty cizince.
 
Zvoucí osobou může být jak osoba fyzická, tak osoba právnická. Podání může být učiněno prostřednictvím osoby zmocněné jednat za zvoucí osobu. Zvoucí osoba se tímto zavazuje ve smyslu § 15 zákona č. 326/1999 Sb. k uhrazení nákladů cizince vzniklých po dobu jeho pobytu na území České republiky, a to až do jeho vycestování.
 
V pozvání ke krátkodobému pobytu se může zvoucí osoba zavázat buď k hrazení veškerých finančních nákladů souvisejících s pobytem zvané osoby, nebo pouze k převzetí finančních nákladů spojených s ubytováním.
 
Jedná se o náklady:
spojené s obživou cizince po dobu pobytu na území až do vycestování z území,
spojené s ubytováním cizince po dobu pobytu na území až do vycestování z území,
spojené s poskytnutím zdravotní péče po dobu pobytu na území, až do vycestování z území, případně též s převozem nemocného nebo ostatků zemřelého, spojené s pobytem zajištěného cizince na území a jeho vycestováním z území.
 
Na požádání policie je zvoucí osoba povinna schopnost splnění závazku obsaženého v pozvání prokázat tím, že:
disponuje prostředky k pobytu zvaného cizince v rozsahu stanoveném v § 13 zákona č. 326/1999 Sb., disponuje prostředky ve výši 0,25 násobku částky existenčního minima (stanoví zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu) za každý den pobytu na území, pokud cizinec nebude ubytován u zvoucí osoby, předloží doklad o uzavření cestovního zdravotního pojištění ve prospěch zvaného cizince nebo čestně prohlásí, že takové pojištění uzavře před vstupem cizince na území, anebo pro případnou úhradu nákladů v rozsahu stanoveném v § 5 písm. a) bodu 4 zákona č. 326/1999 Sb. disponuje částkou nejméně 30 000 EUR, disponuje prostředky pro úhradu nákladů spojených s vycestováním zvaného cizince z území ve výši odpovídající ceně letenky do státu, jehož cestovní doklad vlastní, nebo do státu jeho trvalého pobytu.
 
Prokázání schopnosti splnění výše uvedeného závazku nezbavuje zvoucí osobu povinnosti uhradit případné náklady v rozsahu závazku přijatého v pozvání v jejich skutečné výši.
 
Pokud se zvoucí osoba zaváže pouze k převzetí finančních nákladů spojených s ubytováním, prokáže buď finanční hotovost 505,- Kč na den pobytu cizince nebo předloží doklad o zajištěném ubytování.
 
Policie v případě odepření ověření pozvání tuto skutečnost zvoucí osobě sdělí při jejím dostavení se na policii. Na žádost zvoucí osoby tuto skutečnost bez uvedení důvodu pro odepření písemně potvrdí. V případě, že policie pozvání ověří, vyznačí toto ověření na pozvání.

Jako zvoucí osoba se osobně dostavte na příslušný inspektorát cizinecké policie a požádejte o ověření vyplněného tiskopisu Pozvání. Na inspektorátu cizinecké policie příslušném dle místa pobytu zvoucí osoby, respektive sídla, jde-li o právnickou osobu.Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Zvoucí fyzická osoba (občan ČR):
předloží doklad prokazující její totožnost (např. občanský průkaz), na požádání policie prokáže potřebnou finanční částku závislou na délce pobytu pozvaného.
 
Zvoucí fyzická osoba (cizinec):
předkládá cestovní doklad opatřený vízem k pobytu nad 90 dnů nebo povolením k dlouhodobému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu. V případě, že je cizinec držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky nebo držitelem pobytového povolení státního příslušníka členského státu Evropských společenství nebo jeho rodinného příslušníka, prokáže totožnost tímto průkazem, na požádání policie prokáže potřebnou finanční částku závislou na délce pobytu pozvaného.
 
Zvoucí fyzická osoba v pozvání uvede své jméno, příjmení, rodné číslo, den, měsíc a rok narození a místo pobytu na území ČR.
 
Za právnickou osobu jedná osoba k tomu oprávněná (statutární orgán) a musí být uvedena v obchodním rejstříku. Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu (občan ČR nebo cizinec) je povinna prokázat svoji totožnost výše uvedenými způsoby. Schopnost disponovat potřebnou finanční částkou prokáže zvoucí právnická osoba tím, že není v likvidaci nebo v konkursu. Jde-li o družstvo, musí být zapsáno v Obchodním rejstříku.
Zvoucí právnická osoba v pozvání dále uvede svůj název, sídlo a identifikační číslo a pozvání opatří svým razítkem a jménem, příjmením a podpisem oprávněné osoby (statutárního orgánu).

Osoba, která je zmocněna k jednání za zvoucí fyzickou nebo právnickou osobu, předloží navíc udělenou plnou moc, která nemusí být úředně ověřena. (Platí pouze v případě, kdy je plná moc udělena jednomu konkrétnímu úkonu.)
 
Formuláře
Formuláře "Pozvání" k návštěvě České republiky jsou k dispozici na každém inspektorátu cizinecké policie.

Při vyplňování tiskopisu je nutné vyznačit rubriku "Účel cesty" kódem. Tento kód lze nalézt na úřední desce jednotlivých inspektorátech cizinecké policie a liší se v závislosti na účelu návštěvy České republiky.

Kódy "Účel cesty" platné k 1. 1. 2007:
00 - Zdravotnictví,
01 - Obchod

02 - Kulturní
03 - Rodinný
05 - Oficiální, politický
07 - Sportovní
10 - Turistika
99 - Jiný

Správní poplatek
Poplatek za ověření tiskopisu Pozvání k návštěvě České republiky činí 300 Kč, formou kolku.

Lhůty
Inspektorát cizinecké policie ověří tiskopis Pozvání do 7 pracovních dnů ode dne podání žádosti o ověření pozvání. V případě neodepření ověření tiskopisu Pozvání jej vydá zvoucí osobě, která takto ověřené pozvání doručí pozvanému cizinci.
Zvoucí fyzická osoba je povinna dostavit se na inspektorát cizinecké policie sedmý pracovní den ode dne podání žádosti o ověření pozvání, po dohodě s Policií ČR i dříve, k vyzvednutí ověřeného pozvání. Obdobná povinnost platí i pro zástupce zvoucí právnické osoby.

Další účastníci
Další účastníci postupu nejsou vymezeni.

Další činnosti
Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická forma služby
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

vytisknout  e-mailem