Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnost odboru vnitřní kontroly

Žadatelka požadovala poskytnutí následujících informací: 

„1) Jaký je předmět činnosti odboru vnitřní kontroly Policie ČR?

2) Jaké úkoly má odbor vnitřní kontroly Policie ČR?

3) Jakými zákonnými normami, interními akty, ZPPP a PPP byla a je tato činnost upravena (žádám o zaslání v elektronické podobě)

4) V jakých případech není kompetence odboru vnitřní kontroly řešit podnět v případě oznámení příslušníkem policie proti příslušníkovi policie? (včetně uvedení zákonných norem)

5) Jakou má odbor vnitřní kontroly kompetenci v řízeních ve věcech služebního poměru, vyjma řízení ukotvených v ust. § 171 z. č. 361/2003 Sb.? (včetně uvedení zákonných norem)

6) Jakou má odbor vnitřní kontroly kompetenci v případě oznámení pro porušení § 77 z. č. 361/2003 Sb. příslušníkem policie? (včetně uvedení zákonných norem)

7) V případě oznámení porušení § 77 z. č. 361/2003 Sb. příslušníkem policie, je povinností odboru vnitřní kontroly postoupit věc služebnímu funkcionáři, viz § 175 z. č. 361/2003 Sb.? (včetně uvedení zákonných norem)

8) Není činnost odboru vnitřní kontroly zaměřena primárně na podněty civilních osob vůči policistům, viz text v kurzívě?“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., předmětnou žádost posoudila a sdělila žadatelce následující:

K otázkám č. 1 a 2 - působnost a pravomoci odboru vnitřní kontroly, tedy i předmět činnosti a jednotlivé úkoly, stanoví organizační řády jednotlivých útvarů policie (viz citace níže).

Působnost odboru vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR je obecně v organizačním řádu stanovená takto:

Odbor vnitřní kontroly odpovídá za

a)    plnění úkolů v oblasti obecné a finanční kontroly[1]),

b)    plnění úkolů v oblasti vyřizování podání,

c)    plnění úkolů v trestním řízení, kde ve vymezeném rozsahu[2]) plní úkoly policejního orgánu, odhaluje a dokumentuje jednání, které má znaky přestupku a kázeňské přestupky spáchané policisty v souvislosti s výkonem služby, a odhaluje a dokumentuje přestupky spáchané zaměstnanci v souvislosti s pracovní činností,

d)    plnění úkolů při objasňování příčin a odhalování okolností vzniku mimořádných událostí[3]),

e)    plnění úkolů při získávání údajů[4]),

f)     stanovení užití konkrétních forem a metod řešení problémů v činnosti útvarů policie, vyřizování podání, obecné a finanční kontroly, objasňování příčin a odhalování okolností vzniku mimořádných událostí, analýz a hodnocení metod, forem a činnosti při policejních opatřeních; vyhledává systémové nedostatky v činnosti policie,

g)    metodické vedení kontrolního systému v policii a koordinaci jeho činnosti,

h)    kontrolu služební a pracovní činnosti policistů a zaměstnanců při zajišťování fungování systému organizace a řízení policie s cílem dokumentovat úroveň dodržování právních předpisů a interních aktů řízení a navrhovat opatření k odstranění nedostatků,

i)     stanovení úkolů, kontrolu a metodické vedení jejich plnění, analýzu a vyhodnocení jejich výsledků a navrhování opatření k nápravě v oblasti vyřizování podání, obecné a finanční kontroly, objasňování příčin a odhalování okolností vzniku mimořádných událostí a trestního řízení,

j)     sjednocování forem a metod při plnění úkolů policejního orgánu, vyřizování podání, výkonu obecné a finanční kontroly a objasňování příčin a odhalování okolností vzniku mimořádných událostí,

k)    sledování a soustřeďování informací a vyhodnocování trendů protiprávního jednání policistů a zaměstnanců a na základě analýzy navrhování opatření k řešení,

l)     plnění úkolů sekretariátu stálé protikorupční komise policie.

(2) Odbor vnitřní kontroly spolupracuje

a)    při harmonizaci používaných forem a metod činnosti s mezinárodními a nadnárodními systémy,

b)    při vytváření podmínek pro působnost kontrolního systému policie a koordinuje jeho činnost s ostatními orgány veřejné správy,

c)    s organizačními články prezidia, útvary policie a ministerstva na tvorbě, aktualizaci a realizaci systému vzdělávání v policii a v rámci své působnosti se ve zkušebních komisích účastní závěrečných zkoušek.

(3) Odbor vnitřní kontroly

a)    předkládá zprávy o zásadních problémech v policii a navrhuje opatření k jejich řešení,

b)    dokumentuje a identifikuje rizika v činnosti policie,

c)    soustřeďuje informace a vyhodnocuje trendy protiprávního jednání policistů a zaměstnanců a na základě analýzy navrhuje opatření k řešení,

d)    vytváří metodiku vyřizování podání v policii,

e)    poskytuje organizačním článkům prezidia a útvarům policie stanoviska ve věcech výkonu kontroly a vyřizování podání v policii,

f)     vydává a eviduje zmocnění pro kontrolní pracovníky kontrolních útvarů a pracovišť.

Působnost odborů vnitřní kontroly krajských ředitelství policie je v organizačních řádech krajských ředitelství obecně upravena takto:

Odbor vnitřní kontroly

b)  stanovuje postupy a komplexní řešení problémů v činnosti organizačních článků ředitelství, včetně jejich koordinace při výkonu kontroly, vyřizování podání, ve vymezeném rozsahu v oblasti odhalování a dokumentování přestupků, trestního řízení, objasňování příčin a odhalování okolností vzniku mimořádných událostí[5]),

k)  ve vymezeném rozsahu plní úkoly policejního orgánu[6]), odhaluje a dokumentuje jednání mající znaky přestupků a kázeňské přestupky[7]) spáchané policisty v souvislosti se služební činností nebo závažná porušení služebního slibu a odhaluje a dokumentuje přestupky zaměstnanců[8]) v souvislosti s pracovní činností, objasňuje příčiny a odhaluje okolnosti vzniku mimořádných událostí,

m) prošetřuje v rozsahu své působnosti petice, stížnosti[9]) a upozornění[10]) fyzických i právnických osob,

n)  plní úkoly v oblasti prošetřování a vyřizování podání,

o)  provádí kontrolu léčebného režimu práce neschopných zaměstnanců a příslušníků za zaměstnavatele a u příslušníků i za služební orgán,

t)     získává údaje o činnosti policistů a zaměstnanců a činnosti policie v rámci působnosti ředitelství podle interního aktu řízení[11]), konstatuje zjištěný stav, který není porovnáván se stavem žádoucím.

[1])     Nařízení Ministerstva vnitra č. 55/2003, o obecné kontrole a supervizní činnosti.

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

[2])     Pokyn policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení.

[3])     Čl. 2 písm. d) bod 3 závazného pokynu policejního prezidenta č. 136/2006, kterým se upravuje postup při hlášení událostí a provozování informačního systému „UDÁLOST“.

[4])     Závazný pokyn policejního prezidenta č. 230/2012, o obecné kontrole a vyřizování podání.

[5]) Čl. 2 písm. d) bod 3 závazného pokynu policejního prezidenta č. 136/2006, kterým se upravuje postup při hlášení událostí a provozování informačního systému „UDÁLOST“.

[6])  Čl. 9 odst. 1, závazného pokynu policejního prezidenta č. 103/2013.

[7]) § 50 zákona č. 361/2003 Sb.

[8]) § 5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

[9]) Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Zákon č. 500/2004 Sb.

[10]) § 97 zákona č. 273/2008 Sb.

[11]) Čl. 9 závazného pokynu policejního prezidenta č. 230/2012 o obecné kontrole a vyřizování podání.

K otázce číslo 3 - odbor vnitřní kontroly se při své činnosti řídí interními akty řízení Ministerstva vnitra a policejního prezidenta a zákonnými normami právního řádu České republiky. Obecně závazné právní předpisy jsou veřejně dostupné a informační povinnost se na ně nevztahuje. Co se týká interních aktů řízení, primárně (nikoliv však výlučně) byla a je činnost odborů vnitřní kontroly upravena závazným pokynem policejního prezidenta č. 187/2008, o kontrole a vyřizování podání, závazným pokynem policejního prezidenta č. 230/2012, o obecné kontrole a vyřizování podání, pokynem policejního prezidenta č. 44/2018, o vnitřní kontrole, získávání údajů, referenčním průzkumu a vyřizování podání (vnitřní kontrolní řád) a nařízením Ministerstva vnitra č. 55/2003 o obecné kontrole a supervizní činnosti. Tyto interní akty řízení Policie České republiky zároveň žadatelce zaslala.

K otázkám č. 4, 5, 6 a 7 povinný subjekt sdělil, že k odpovědím na tyto dotazy je možné dojít analýzou relevantních právních norem. Jak praví § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuáloního. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se však povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet právní analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele.

K otázce č. 8 povinný subjekt sdělil, že není.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 13. 6. 2018

vytisknout  e-mailem