Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Certifikace metodik

Certifikaci metodik, výsledků výzkumu a vývoje, určených pro využití v policejní praxi a věcně spadajících do působnosti Policie České republiky podle zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje Kancelář projektů a evropských fondů Policejního prezidia České republiky (dále KPEF) v souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací.

Žádost o certifikaci metodiky je možné podat
 • poštou na adresu Policejní prezidium ČR, Kancelář projektů a evropských fondů, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
 • elektronicky do datové schránky Policejního prezidia: gs9ai55
 • elektronicky prostřednictvím e-podatelny: epodatelna.policie@pcr.cz
 • osobně v kanceláři projektů a evropských fondů Policejního prezidia ČR (pouze po předchozí telefonické dohodě)
Přílohou žádosti musí být:
1) text metodiky, obsahující:
 • cíl metodiky,
 • vlastní popis metodiky,
 • doložení novosti postupů,
 • popis uplatnění metodiky (pro koho je určena a jakým způsobem bude uplatněna),
 • seznam použité související literatury,
 • seznam publikací, které metodice předcházely, či výstupy z originální práce,
 • odkaz na příslušný projekt výzkumu a vývoje, dotační program,
2) dva oponentní posudky zaměřené na odbornost a novost postupů spolu s prohlášením jejich autorů o nepodjatosti vůči žadateli (příjemci podpory) i autorům metodiky, je-li žadatelem (příjemcem podpory) o vydání osvědčení útvar nebo organizační článek policie, vypracování oponentních posudků k metodice zajišťuje KPEF

3) souhlas žadatele s bezplatným využitím metodiky v policii, který je udělen po předchozím projednání s autorem/autory metodiky
Má-li žádost formální nedostatky, je žadatel vyzván do 10 dnů od obdržení žádosti o její úpravu či doplnění. Nejsou-li do 30 dnů od výzvy vady odstraněny, žádost se zašle zpět bez posouzení.

KPEF předloží metodiku k posouzení věcně příslušnému útvaru PČR, jehož odborné stanovisko k metodice bude zásadním podkladem pro vyřízení žádosti. Na posouzení a zpracování stanoviska je příslušnému útvaru poskytnuta lhůta zpravidla 30 dnů. V případě kladného vyjádření je následně nutné počítat s cca 7-14 dny na proces konečného schválení žádosti o vydání osvědčení vedením PČR.

Další informace je možné získat v kanceláři projektů a evropských fondů Policejního prezidia ČR

telefon: 974 834 452
e-mail: pp.kpef.sekret@pcr.cz

vytisknout  e-mailem