Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Blokace odcizených telefonů

Odcizení mobilního telefonu (zablokování nebo odblokování mobilního telefonu Policií ČR) 

Policie ČR je oprávněna požadovat na provozovateli veřejně dostupné telefonní služby znemožnění nebo obnovení provozu odcizeného koncového telekomunikačního zařízení (dále jen mobilní telefon) ve veřejné síti GSM všech operátorů působících na území České republiky. Požadavek musí být doložen souhlasem dotčeného vlastníka mobilního telefonu.

Policie nemůže zablokovat:
- ztracený mobilní telefon (blokace se týká jen odcizených mobilů)
- mobilní telefon odcizený mimo území České republiky
- odcizenou nebo ztracenou SIM kartu (lze ji ale zablokovat přímo u operátora)
- pokud vlastník nezná IMEI ("výrobní číslo") svého mobilního telefonu a nedoloží příslušné doklady.

IMEI ("výrobní číslo" mobilního telefonu) je uvedeno v dokladech při koupi mobilního telefonu a obvykle i na obalu (krabici) mobilního telefonu. IMEI zjistíte také na zadní straně telefonu v prostoru baterie, nebo pokud do mobilního telefonu zadáte posloupnost znaků *#06# (hvězdička - křížek - nula - šest - křížek).
Policie ČR má právo mobilní telefon odblokovat/nezablokovat (například pokud by blokace ztížila vyšetřování).

Souhlas se zablokováním nebo odblokováním mobilního telefonu je oprávněn uplatnit:
  • vlastník mobilního telefonu starší patnácti let, pokud nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena;
  • zákonný zástupce vlastníka, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena;
  • zákonný zástupce vlastníka mladšího 15 let;

Osoba mladší 15 let může provést zablokování/odblokování mobilního telefonu jen se souhlasem zákonného zástupce.
Souhlas může uplatnit i osoba pověřená plnou mocí oprávněné osoby. V tom případě pověřená osoba nese odpovědnost za správnost poskytnutých údajů.
Vlastník mobilního telefonu musí prokázat, že vlastní mobilní telefon s daným IMEI.Kam se obrátit

  • Odcizení mobilního telefonu nahlaste osobně na nejbližším oddělení Policie ČR. Zde také vyjádřete svůj souhlas s blokací. Telefonické nebo písemné ohlášení odcizení mobilního telefonu není možné.
  • Souhlas se zrušením blokace mobilního telefonu nahlaste osobně na nejbližším oddělení Policie ČR. Telefonické nebo písemné požádání o odblokování mobilního telefonu není možné.

Souhlas s blokací uplatněte na oddělení Policie ČR, kde jste nahlásili odcizení mobilního telefonu. V případě, že v době nahlášení odcizení nemáte všechny požadované doklady u sebe, můžete dodatečně souhlas s blokací uplatnit na jiném útvaru Policie ČR.

Souhlas se zrušením blokace mobilního telefonu nahlaste na oddělení Policie ČR, které zcizení šetří. Popřípadě se můžete obrátit na jiné oddělení Policie ČR, které zrušení blokace zprostředkuje.

Na Policii ČR předložte:
- doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
- záruční list, na kterém je uvedeno IMEI ("výrobní číslo" mobilního telefonu)
- pokud je vlastníkem mobilního telefonu fyzická osoba a pokud žádost místo ní doručila osoba pověřená - plná moc vlastníka (nemusí být úředně ověřená)
- pokud je vlastníkem mobilního telefonu právnická osoba - písemná žádost podepsaná statutárním orgánem a opatřená razítkem

Pokud už nemáte záruční list, můžete předložit doklad o nabytí (pokladní blok, faktura) a obal mobilního telefonu (obojí), kde je uvedeno IMEI ("výrobní číslo" mobilního telefonu).

Jestliže souhlas o odblokování uplatňuje osoba, která dříve požadovala blokaci mobilního telefonu, pak nemusí předkládat pokladní blok, záruční list a obal.

Policista spolu s žádající osobou vyplní formulář, který obsahuje:
  • informace o odcizeném mobilním telefonu (IMEI, výrobní značka, typ)
  • informace o vlastníku mobilním telefonu (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, kontaktní údaje)
  • pokud vlastníkem je právnická osoba - IČO, název a sídlo firmy
  • souhlas osoby s blokací nebo odblokováním

Správní poplatky nejsou stanoveny.
Po vyplnění a odeslání formuláře obdrží operátoři žádost policie do 24 hodin. Provedení zablokování nebo odblokování a její rozšíření v rámci sítě operátora bude probíhat podle technických možností sítě a dalších souvisejících okolností.

Policejní šetření
Po oznámení odcizení mobilního telefonu následuje policejní šetření. V případě žádosti o odblokování mobilního telefonu může v některých případech policejní šetření též následovat (dvě různé osoby např. tvrdí, že jsou vlastníky mobilního telefonu mající shodné IMEI).

Koupě mobilního telefonu
Při koupi mobilního telefonu si ve vlastním zájmu ověřte, zda IMEI zařízení odpovídá IMEI uvedenému na obalu mobilního telefonu. IMEI zjistíte, pokud do mobilního telefonu zadáte posloupnost znaků *#06# (hvězdička - křížek - nula - šest - křížek).

Při koupi použitého mobilního telefonu ve vlastním zájmu požadujte také obal (krabici) s uvedeným IMEI a ověřte si, zda telefon není blokován (odpojte telefon od sítě operátora a po připojení se pokuste mobilním telefonem navázat spojení).

Můžete si také nechat zarezervovat mobilní telefon s daným IMEI na několik dnů a poté zkontrolovat, zda není blokován - vlastník mobilního telefonu totiž nemusel provést zablokování ihned po odcizení.

Nalezení zablokovaného mobilního telefonu
V případě, že získáte zpět váš blokovaný mobilní telefon, obraťte se na nejbližší oddělení Policie ČR a požádejte o jeho odblokování. Policie ČR neprovádí automatické odblokování mobilních telefonů.

Zablokování SIM karty
Pokud si chcete nechat zablokovat i svou SIM kartu, obraťte se, prosím, na svého provozovatele mobilní sítě (operátora).

vytisknout  e-mailem