Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bezpečnostní přestávky při řízení služebních vozidel nad 3,5 tuny

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka požadovala poskytnutí následujících informací:

1) Jaký zákon či IAŘ upravuje povinnosti řidičů služebních vozidel? (žádám zaslat v plném znění)

2) Je policista povinen dodržovat zákonné bezpečnostní přestávky v řízení služebního vozidla jako jiní "profesionální" řidiči dle zákona?

3) Pokud ano, dle jaké zákonné úpravy? (žádám zaslat v plném znění)

4) Pokud ne, kdo nese odpovědnost za škodu vzniklou tímto stavem?

5) Poskytuje bezpečnostní sbor příslušníkům pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou zaměstnavateli?

6) Pokud ano, kým, od kdy a s jakými podmínkami?

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sdělila žadatelce následující:

Ad 1)

Povinnosti řidičů služebních vozidel jsou upraveny např. zákonem č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Některé povinnosti řidičů služebních vozidel jsou rovněž upraveny interními akty řízení:

a) Nařízení Ministerstva vnitra č. 33/2011, kterým se upravují zásady výkonu příslušnosti hospodaření a nakládání s automobilním majetkem a způsoby užívání služebních dopravních prostředků pro služební a pracovní účely. Tento dokument povinný subjekt žadatelce poskytl.

b) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 229/2011, o služebních dopravních prostředcích, který v souladu s § 12 zákona č. 106/1999 Sb. po vyloučení těch informací, u nichž to stanovuje zákon, byl žadatelce rovněž poskytnut.

Ve vztahu k vyloučeným informacím povinný subjekt zároveň vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace.

Ad 2) a 3)

Příslušník policie při řízení služebního motorového vozidla do 3,5t (i služebního motocyklu) nemá povinnost dodržovat žádné bezpečnostní přestávky. Takovouto povinnost mu neukládá žádné platné zákonné ustanovení, ani interní akt řízení. V případě, že policista nebo zaměstnanec policie řídí služební motorové vozidlo nad 3,5t (nákladní vozidlo), vztahuje se na něho výjimka dle článku 3 „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85“. V tomto článku, konkrétně v ustanovení písmene c) se uvádí, že nařízení stanovující pravidla pro doby řízení, přestávky v řízení a doby odpočinku řidičů zajišťujících silniční přepravu zboží a cestujících se nevztahuje „na silniční dopravu vozidly, která jsou ve vlastnictví ozbrojených sil, sil civilní obrany, požárních sborů a sil odpovědných za udržování veřejného pořádku nebo jsou jimi najata bez řidiče, uskutečňuje-li se přeprava v rámci jím svěřených úkolů a je-li pod jejich kontrolou“.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že policisté a zaměstnanci policie nejsou při řízení služebních dopravních prostředků povinni dodržovat bezpečnostní přestávky.

Ad 4)

Odpovědnost za škodu nese obecně ten, kdo ji způsobil zaviněným porušením povinností při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s ním.


Ad 5) a 6)

Policie České republiky jako jeden ze subjektů bezpečnostního sboru neposkytuje příslušníkům pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou zaměstnavateli, je to věcí každého příslušníka či zaměstnance, zda si takové pojištění sjedná či nikoliv.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 20. 4. 2020

vytisknout  e-mailem