Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Archivace trestních spisů

Žadatel zaslal žádost o informace následujícího obsahu:  

„Po jak dlouhou dobu se archivují uzavřené trestní spisy, figurují-li v nich mladiství jako poškození, zda může poškozený žádat o skartaci důkazního materiálu obsaženého ve spisu, jenž přímo souvisí s jeho osobou (přičemž mladistvý je poškozený, nikoli pachatel) a které osoby mohou do archivovaného spisu nahlížet.“

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Policie České republiky archivuje pouze originály trestních spisů, u nichž došlo k odložení nebo jinému vyřízení věci podle § 159a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 141/1961 Sb.“), k zastavení trestního stíhání podle § 172 zákona č. 141/1961 Sb., k přerušení trestního stíhání podle § 173 zákona č. 141/1961 Sb., k podmíněnému zastavení trestního stíhání podle § 307 zákona č. 141/1961 Sb. nebo zastavení trestního stíhání z důvodu narovnání podle § 309 zákona č. 141/1961 Sb. Jejich skartační lhůty se pohybují mezi 10 a 20 roky bez ohledu na to, zda poškozený byl nebo nebyl mladistvý. Originály ostatních trestních spisů jsou archivovány soudy, které ve věci rozhodovaly.

Žádný z účastníků trestního řízení není oprávněn žádat o skartaci písemností obsažených v trestním spisu, byť se týkají jeho osoby. Spis je skartován jako celek po uplynutí skartační lhůty.

Nahlížení do trestních spisů upravuje § 65 zákona č. 141/1961 Sb. Právo nahlížet do spisů mají v zásadě obviněný, poškozený a zúčastněná osoba, jejich obhájci a zmocněnci. Totéž právo mají zákonní zástupci obviněného, poškozeného nebo zúčastněné osoby, jestliže tyto osoby jsou zbaveny způsobilosti k právním úkonům nebo je-li jejich způsobilost k právním úkonům omezena. Jiné osoby tak mohou činit se souhlasem předsedy senátu a v přípravném řízení se souhlasem státního zástupce nebo policejního orgánu, jen pokud je toho třeba k uplatnění jejich práv.

Pokud trestní spis není skartován, stává se archiválií. K nahlížení v archivech jsou přístupné jen archiválie starší třiceti let. Do archiválií náležejících do péče archivu lze nahlížet jen na základě žádosti a za dodržení podmínek stanovených zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a badatelským řádem archivu. Do archiválií vztahujících se k žijící fyzické osobě, jejichž obsahem jsou citlivé osobní údaje, lze nahlížet jen s předchozím písemným souhlasem této osoby.

PhDr. Jiří Vokuš, 17. března 2016

vytisknout  e-mailem