Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE: Nouzový stav

KRAJ – Policisté kontrolují dodržování opatření, slouží i na hranicích. 

Aktualizace najdete pod článkem.

NOUZOVÝ STAV

Dne 12. března 2020 byl ve 14:00 hod. v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen nouzový stav ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Nouzový stav vyhlásila Vláda České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu onemocnění COVID – 19.

V souvislosti s tím je v České republice vyhlášena karanténa. Omezení mezilidského kontaktu je jedním z nejdůležitějších opatření, na jehož dodržování budou policisté dohlížet.

Informace a doporučení (nejen) pro seniory: https://www.policie.cz/clanek/jsme-v-tom-spolecne.aspx
Seznam nejdůležitějších kontaktů pro veřejnost: https://www.policie.cz/clanek/dulezite-kontakty-pro-verejnost-covid-19.aspx
Seznam veškerých platných usnesení Vlády ČR v aktualizované podobě: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

 Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.

Nadále se omezení pohybu nevztahuje také na cesty v neodkladných úředních záležitostech, či pobyt v přírodě nebo parcích . Současně je nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné. 
Cílem všech navržených změn v návaznosti na de facto shodná omezení dříve přijatá usnesením vlády je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, s výjimkou nezbytných cest, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění koronavirem. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na dobu od 24.3.2020 od 6:00 hod. do 1.4.2020 do 6:00 hod. Celé jeho znění najdete zde:http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-volny-pohyb-osob-na-uzemi-cr_18799_4135_1.html

Už za prvních deset dní od vyhlášení nouzového stavu jsme na tísňové přijali přes stovku oznámení v souvislosti s pandemií COVID - 19. Převážně se jednalo o upozornění občanů na nenošení roušek, shlukování se osob na veřejných prostranstvích, či nedodržování karantény. Někteří lidé stále podceňují nastalou situaci a stále si neuvědomují její vážnost.

Policisté evidují již několik desítek přestupků, kterých se občané dopustili porušením zákona o ochraně veřejného zdraví či porušením krizového zákona. Zpravidla se jednalo o pohyb osob na veřejnosti bez ochranných prostředků  obličeje či porušení nařízené karantény. Všechny tyto přestupky předáváme k dalšímu řízení hygienikům či obcím s rozšířenou působností.

Doposud policisté řešili veškeré porušení nařízení vlády zpravidla domluvou, snažili se občany informovat o nastalé situaci a opatřeních, které by lidé měli dodržovat, kdy jejich cílem nebylo ihned dávat lidem pokuty. Avšak je stále řada těch, kteří neberou situaci vážně a policisté již v případě nedodržování těchto  nařízení nebudou v dalších dnech již tak tolerantní. Přistoupí tak k postihům.

Někteří občané tím, že nedodržují nařízení vlády nebo mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, která mají svůj smysl, neohrožují pouze sebe, ale také své blízké a ostatní spoluobčany.

Postihy:

  • Podle krizového zákona č. 240/2000 Sb. mohou fyzické osoby v nejzávažnějších případech dostat od správního orgánu pokutu až do výše 2 milionů korun. Právnické osoby, podnikají fyzické osoby až do 3 milionů.
  • Při porušení karantény hrozí pokuta až do výše 3 milionů korun.
  • Podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. mohou fyzické nebo právnické osoby, podnikající fyzické osoby včetně poskytovatelů služeb dostat pokutu až do výše 3 miliónů korun.
  • V případě, že lidé nemají roušku, dopouštějí se protiprávního jednání, které zadokumentujeme a předáváme správnímu orgánu obce s rozšířenou působností k dořešení - P

  • Pokud policisté během preventivního dohledu zjistí porušování nařízení vlády ČR v souvislosti s karanténou, tak v souladu s § 43 zákona o Policii ČR přikáží konkrétním osobám dodržování tohoto zákazu a vykáží je z místa, popřípadě použijí jiná oprávnění podle právních předpisů.

  •  Každý je povinen bez zbytečného odkladu uposlechnout výzvy anebo pokynu policisty. Neuposlechnutí výzvy je přestupkem proti veřejnému pořádku podle § 5 zákona o některých přestupcích a lze za něj uložit pokutu do 10 tisíc korun.

  • Stav nouze ale také zostřuje tresty za některé trestné činy. Nejde přitom zdaleka jen o ty, které souvisí se zdravím, jako je šíření nakažlivé nemoci. To si však mnozí jedinci stále neuvědomují a ztěžují tak práci nejen policistům. Poté jsou mnozí překvapeni z výše trestu, který jim za daný skutek hrozí.

Policie slouží i na hranicích

Policisté řeší v těchto dnech nad rámec standardních úkolů rovněž další, specifické úkoly, jako jsou ochrana státních hranic, kontroly osob na hraničních přechodech Náchod a Královec. Zajišťujeme prioritně úkoly vyplývající z usnesení Vlády ČR v podobě režimových opatření na hraničních přechodech na státních hranicích s Polskem.

Denně kontrolují policisté několik set vozidel mířících do České republiky i naopak, přičemž některým osobám vstup do republiky odepřou. K úkolům Policie ČR byli i v našem kraji povoláni na hranice také vojáci a celníci. Policisté s nimi nonstop společně střeží státní hranici.

Policisté s AČRPolicisté s AČR

V Královéhradeckém kraji mohou vozidla mezinárodní přepravy a osobní vozidla překračovat státní hranici pouze přes hraniční přechod v Náchodě. Dodatečně otevřený silniční přechod Královec/Lubawka je určený pouze pro vozidla do 9 tun celkové hmotnosti.  

Hraniční přechod NáchodHraniční přechod Náchod

Stále prosím sledujte weby a sociální sítě Ministerstva vnitra i Policie ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-informace-mv.aspx

Akceschopnost Policie ČR

Ani po dobu trvání nouzového stavu není chod Policie ČR v Královéhradeckém kraji nijak narušen a akceschopnost není omezena. Policisté vykonávají běžný výkon služby a navíc se zaměřují na kontrolu dodržování všech platných opatření. Naší prioritou je a bude dohlížení nad vnitřní bezpečností a v žádném případě nehrozí, že by bylo jakkoliv ohroženo vyšetřování již oznámených či budoucích trestných činů. „I v našem kraji dál policisté plní své úkoly, pokračují v dohledu nad veřejným pořádkem a nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Vyšetřování trestních věcí není v žádném případě jakkoliv ohroženo,“ říká brig. gen. Ing. Petr Petřík, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Zároveň policisté a kriminalisté důsledně zohledňují fakt, že spáchání určitých trestných činů v době nouzového stavu země je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby. Z hlediska skutkových podstat s vyšší trestní sazbou se jedná o veškeré trestné činy majetkového charakteru – krádeže, dále podvody, šíření poplašné zprávy, šíření nakažlivé lidské nemoci, lichva, zpronevěra a další.

V souvislosti s tím žádáme veřejnost, aby policejní služebny osobně (tj. „fyzicky“) navštěvovala pouze ve věcech, které nesnesou odkladu. Každé místní či obvodní oddělení má veřejně uvedené telefonické kontakty, prostřednictvím kterých se lze s policisty spojit, seznámit je se svým problémem či žádostí a individuálně se domluvit na dalším postupu. K této výzvě přistupujeme proto, že policejní služebny jsou často místem s poměrně velkou fluktuací osob a jakékoliv snížení návštěvních kapacit může pomoci efektivně snížit případné riziko šíření viru.

I policisté používají ve výkonu služby ochranné pomůcky

Policisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, až už jsou zařazeni na jakémkoliv útvaru, tedy od policistek či policistů sloužících v tzv. první linii až po policisty, kteří jsou zařazeni například na útvarech SKPV, jsou vybaveni dostatečným množstvím všech ochranných pomůcek. Ať už se jedná o respirátory, ochranné brýle či obleky, které mají policisté u sebe nebo ve služebních vozidlech. S ohledem na aktuální spotřebu mají všichni policisté průběžně možnost zásoby těchto prostředků doplňovat s ohledem na jejich spotřebu. Stejně tak naše krajské ředitelství průběžně zásoby ochranných pomůcek obstarává a na útvary doplňuje. Policisté postupují s maximální obezřetností a odpovědností, která z nouzového stavu nejen pro ně, ale zejména pro veřejnost plyne.

Cizinci pracující v České republice

Zahraniční pracovníci mají možnost se vrátit zpět do svých domovů, což je jim v této situaci umožněno. Pokud zůstanou v České republice, musejí dodržovat všechna vládní nařízení jako ostatní. V případě, že jim skončí platnost pobytu, nouzový stav je opravňuje setrvat na území po celou dobu trvání stavu nouze. V případě problémů s vycestováním z České republiky by cizinci měli kontaktovat svůj zastupitelský úřad, který jim poskytne užitečné informace potřebné k řešení své situace.

Policie v našem kraji zvýšila v těchto dnech kontrolní činnost nad dodržováním veřejného pořádku v oblastech, kde je větší koncentrace těchto pracovníků. Na kontroly ubytoven a výrobních podniků se policisté cizinecké policie zaměřují namátkově po celý rok. Pouze s ohledem na aktuální stav jsme přistoupili ke kontrolní činnosti ve zvýšené míře, zaměřujeme se na dodržování veřejného pořádku v posíleném výkonu služby.

Sledujte aktualizované informace průběžně zveřejňované na webu Ministerstva vnitra ČR:https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx

Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních Vlády ČRzde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ STAV K 3.4.2020 
Vládní opatření byla prodloužena až do 11.4.2020, policie tak nadále v první linii bojuje proti koronavirové infekci, a to zejména kontrolou dodržování přijatých nařízení a opatření. Režim omezeného pobytu osob ve vnitrozemí i přeshraničního pohybu mezinárodní dopravy a tzv. pendlerů, nepřinesl nic nového. Na dvou otevřených hraničních přechodech v Náchodě a v Královci odbavili přibližně 2 a půl tisíce vozidel, z toho byl vzhledem ke zpřísněným opatřením ze strany Polska jen minimální počet přeshrančních pracovníků. Policisté opět provedli víc, než 770 kontrol na nošení ochrany dýchacích cest na veřejnosti, nedovoleného otevírání provozoven a shlukování se více, než 2 osob. Celkem 4x oznamovali protiprávní jednání do správního řízení. Před nadcházejícím víkendem se chystají zvýšit dohled na silnicích i v turisticky oblíbených lokalitách, bližší informace zde. Velice si vážíme velké vlny solidarity a uznání naší práce, bližší informace najdete zde.

por. Mgr. Eva Prachařová
3.4.2020 

AKTUÁLNÍ STAV K 1.4.2020
První dubnový den, který přinesl pokračování nouzového režimu státu, nepřinesl žádnou bezpečnostní změnu. Občané v Královéhradeckém kraji v drtivé většině i nadále dodržovali všechna vydaná vládní nařízení i opatření Ministerstva zdravotnictví.  Z celkového počtu 772 provedených kontrol policisté pouze ve třech případech hlásili jejich porušení a předali je do správního řízení příslušným orgánům. Pokutovat na místě v příkazním řízení za neuposlechnutí příkazu k nasazení roušky nebo rozejití skupinky nemuseli nikoho. Policisté řešili několik majetkových trestných činů, bližší informace najdete zde.

Zabývat se začali také podnětem ze sociálních sítí, zachyceným na Náchodsku. Ve zprávě se píše o tom, že by mohly být z karanténních důvodů uzavřeny obce na Náchodsku, což se nezakládá ná pravdě. Bližší informace najdete zde.

por. Mgr. Eva Prachařová
1.1.2020

Aktuální stav k 31.3.2020
Za posledních 24 hodin se situace v dodržování vládních i mimořádných nařízení nijak nezměnila. V převážné většině je lidé dodržují. Po víkendu se opět navýšil počet vozidel překračující česko-polskou hranici. Průjezd aut je však plynulý a bez větších komplikací. Do ČR bylo vpuštěno bezmála 1900 aut a necelých 1100 aut zas ČR opustilo. Dvanácti osobám byl do naší republiky vstup odepřen a do Polska nebyly vpuštěny 3 osoby. Za včerejší den jsme provedli necelých 800 kontrol, při kterých 8 osob porušilo krizový zákon, a jejich protiprávní jednání jsme předali k dořešení správnímu orgánu.

Dopravní policisté pokračují v provádění kontrol řidičů a v jejich dodržování pravidel silničního provozu. V celém našem kraji řešili za včerejší den 10 dopravních nehod, kdy jedna byla pod vlivem alkoholu (0,8 promile), jedna s lehkým zraněním a tři byly způsobeny střetem se zvěří. Necelá třicítka řidičů se dopustila přestupku. Ve většině případů se jednalo o překročení předepsané rychlosti. Jeden řidič se dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí viz.- zde.

Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních Vlády ČRzde.

por. Iva Kormošová
31.3.2020, 15.00
________________________________________________________________________________________________________________

AKTUÁLNÍ STAV K 30. 3. 2020
V Královéhradeckém kraji byla situace za uplynulý víkend 28. a 29. 3. 2020 co se týká dodržování vládních nařízení i mimořádných nařízení MZ ČR poměrně klidná. Vzhledem ke změně opatření polské vlády ve vztahu k osobám překračujícím hranice se provoz na hranicích ještě více zmírnil a česko-polské hranice přejíždělo na hraničním přechodu v Náchodě mnohem méně vozidel, než v předešlých dnech. Za oba dny bylo do ČR vpuštěno zhruba 900 vozidel, opačným směrem projelo hranicemi více než 800 vozidel. DO ČR byl odepřen přístup 28 osobám, v opačném směru neprošlo hranicemi 6 osob. Na celém území kraje jsme provedli více, než 1600 kontrol (převážná většina se týkala nošení roušek na veřejnosti a shlukování více obyvatel na veřejném prostranství) a pět správních deliktů jsme ohlásili příslušným správním orgánům.

Během obou víkendových dní se policisté zaměřili také na dopravní kontroly, kdy "viníkem" byla nejen nepřiměřená rychlost, ale také alkohol za volantem. Ten si také vyžádal zásah dopravních policistů u třech karambolů. Při nehodách nebyl naštěstí nikdo vážně zraněn, ani nepřišel o život. 

por. Mgr. Eva Prachařová
30. 3. 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ STAV K 27. 3. 2020
V Královéhradeckém kraji byla situace za uplynulých 24 hodin situace co se týká dodržování vládních nařízení i mimořádných nařízení MZ ČR poměrně klidná. Do ČR bylo vpuštěno zhruba 1630 vozidel, opačným směrem projelo hranicemi více než 2000 vozidel. DO ČR byl odepřen přístup 30 osobám, v opačném směru neprošlo hranicemi 7 osob. Na celém území kraje jsme provedli 755 kontrol a sedm správních deliktů jsme ohlásili příslušným správním orgánům.   

V souvislosti s přetrvávající nekázní řidičů se věnujeme ve zvýšené míře i dodržování pravidel silničního provozu.Více zde. Pod odkazem najdete fotografie k vašemu využití a nejčastější přestupková jednání zachycená za uplynulých 24 hodin. 

mjr. Magdaléna Vlčková
27.3.2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ STAV K 26. 3. 2020
Za uplynulých 24 hodin byla bezpečnostní situace v Královéhradeckém kraji klidná, občané v převážné většině svědomitě respektovali vydaná vládní nařízení i mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví. Státní hranice směrem do České republiky překročilo více než 1850 vozidel, směrem z České republiky přibližně 1750 vozidel. Vstup do ČR byl odepřen 27 osobám, výstup 15 osobám. Provedli jsme téměř 900 kontrol směřujících k dodržování platných vládních usnesení a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kdy jsme museli fakticky řešit pouze 6 správních deliktů, respektive ohlásit jejich porušení příslušným správním orgánům.

por. Mr. Eva Prachařová
26. 3. 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ STAV K 25. 3. 2020
Za uplynulých 24 hodin překročilo hranice směrem do České republiky více než 1800 vozidel. Z České republiky zhruba 1900 vozidel. Vstup do ČR byl odepřen 11 osobám, výstup 5 osobám. Situace na hraničních přechodech v Královéhradeckém kraji (Náchod, Královec) zůstává i nadále klidná, provoz plynulý. Překračovat hranice samozřejmě i nadále mohou pouze řidiči mezinárodní dopravy nebo tzv. pendleři s platnou knížkou přeshraničního pracovníka.

Policisté za uplynulých 24 hodin provedli téměř tisíc kontrol na dodržování vládních nařízení spojených s nouzovým stavem země (kontroly nošení roušek, zákaz shlukování, zavření provozoven, na které se nevztahují výjimky, porušení karantény, kontrola ubytoven). 

Za posledních deset dní jsme na tísňové lince přijali zhruba 130 oznámení o nedodržování opatření přijatých v souvislosti s COVID - 19. 

mjr. Magdaléna Vlčková
25.3.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ STAV K 24. 3. 2020
Na hraničních přechodech je situace k dnešnímu dni klidná, průjezd vozidel je plynulý, překračovat hranice samozřejmě mohou pouze řidiči mezinárodní dopravy nebo tzv. pendleři s platnou knížkou přeshraničního pracovníka. Za posledních 24 hodin směrem do ČR překročilo hranice více než 2.100 vozidel, směrem na výjezdu téměř 1.400 vozidel. Vstup do ČR byl odepřen 44 osobám, výstup 22 osobám.

Policisté za uplynulých 24 hodin provedli v Královéhradeckém kraji celkem 726 kontrol na dodržování vládních nařízení spojených s nouzovým stavem země (kontroly nošení roušek, zákaz shlukování, zavření provozoven, na které se nevztahují výjimky, porušení karantény, kontrola ubytoven), většinou se buď po příjezdu hlídky nikdo na místě nenacházel, občané měli nasazeny ochranné prostředky, či nikdo nařízení jiným způsobem neporušoval. Přesto však královéhradečtí policisté vyjížděli na Jičínsku k jednomu případu porušení karantény, kdy jej oznámili jako správní delikt podle zákona na ochranu zdraví a předali k dořešení hygienikům, dále k jednomu správnímu deliktu podle krizového zákona na Hradecku, kdy osobu, pohybující se na veřejném postranství bez roušky, oznámili správnímu orgánu obce s rozšířenou působností.

por. Mgr. Eva Prachařová
24. 3. 2020

mjr. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA
24. 3. 2020

vytisknout  e-mailem