Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dobrá praxe

Upozornění: Stránka se upravuje. 

Na této stránce naleznete příklady dobré praxe realizované Policií ČR. Jsou ukázkou úspěšných preventivních projektů. Vycházejí z kreativity a aktivního přístupu těch, kteří je vytvořili a představují metody, které činí výkon policejní prevence efektivnější. Popisované projekty jsou jen určitým vzorkem řady aktivit, které v této oblasti Policie ČR v posledních letech uskutečňuje. Příklady dobré praxe mají sloužit především jako inspirace pro další útvary Policie ČR a případně další instituce a organizace, a přispět tak k postupnému zavádění těchto mechanismů v celém policejním sboru. Stránka bude průběžně aktualizována a doplňována o nové příklady.
Kategorie:
      Děti a mládež / (letáky)
      Bezpečnost v dopravě / (letáky
      Majetková trestná činnost / (letáky)
      Kapesní krádeže
      Objekty
      Automobily
      Podvody, finanční machinace
      Školení policistů / (letáky)
      Násilná trestná činnost / (letáky)
      Ostatní / (letáky)
 
 
     Děti a mládež

 
Kapka prevence
Autor (realizátor): por. Bc. Irena Bauer, tel: 974 633 207, orho.pis@mvcr.cz, mailto: pisho@mvcr.cz
Kontakt: por. Bc. Irena Bauer, tel: 974 633 207, orho.pis@mvcr.cz, mailto: pisho@mvcr.cz
Jde o etapový projekt prevence kriminality dětí, který vznikl v dílně Preventivně informační skupině (PIS) okresního ředitelství (OŘ) Policie ČR Hodonín. Projekt je realizován v rámci celého teritoria OŘ Policie ČR Hodonín. Projekt Kapka prevence je určen pro děti I. stupně školského vzdělání nebo-li děti mladšího školního věku.
Cílem projektu Kapka prevence je především zvýšit u dětí právní vědomí, poskytnout dětem informace o tom, jak se nestát obětí trestného činu a v neposlední řadě přispět i snížení kriminality dětí. Projekt je zahájen vždy počátkem školního. Každé dítě obdrží z rukou policistů „pracovní složku„ spolu s „uvítacím“ listem a prvním „pracovním“ listem. Pracovní listy obsahují různé úkoly, doplňovačky a preventivní rady z široké oblasti prevence kriminality – jde o úkoly a rady z oblasti bezpečnosti nemotorizovaného účastníka v silničním provozu, prevence krádeže, rady týkající se osobního bezpečí apod. Jednotlivé úkoly děti plní spolu s pedagogem nebo policistou, přičemž do pracovní složky si dítě postupně každý měsíc vkládá další pracovní list. Pracovních listů je deset. Projekt končí výtvarnou soutěží.
Téma soutěže je nastaveno tak, aby děti čerpaly z rad, které se od „Kapky prevence“ během práce s pracovními listy, dozvěděly. Soutěží, která je motivována získáním různých drobných dárků „Kapky prevence“, si tak všechny děti formou hry zopakují a upevní znalosti týkající se prevence kriminality
       Pracovní listy
       Vnitřní strana složky, uvítací list
       Rozvrh hodin
       Motivační předměty - dárečky

 

 

Malá policejní akademie
Autor (realizátor): npor. PhDr. Lucie Ptáčková, Ph.D., Mjr. Bc. Miloš Vaněček, Mgr. Alena Toningerová, Okresní ředitelství Policie ČR České Budějovice, Národní protidrogová centrála Policie ČR Praha
Kontakt: České Budějovice - npor. Mgr. Lucie Ptáčková - 974 226 208; Praha - kpt. Miloš Vaněček - 974 836 429
Malá policejní akademie je Komplexní program prevence sociálně patologických jevů, určená pro žáky II. stupně základních škol. Probíhá od roku 2002 na českobudějovickém okrese. Projekt vznikl ve spolupráci Okresního ředitelství Policie ČR České Budějovice a Národní protidrogové centrály Praha.
Jeho úkolem je přispět u dětí k osvojování si prosociálního chování a odmítání porušování zákona. Jedná se o systematickou a dlouhodobou prevenci, která pokrývá širokou škálu těchto nežádoucích jevů. Projekt byl zpracován na základě učebních osnov a je koncipován i tak, aby mohl být využit i v rámci školního vzdělávacího programu pro průřezová témata osobnostní a sociální výchova a výchova demokratického občana. Projekt doplňuje řada soutěží, akcí pro děti, rodiče a učitele. V současné době je ve výrobě výukové DVD, které bude k dispozici postupně všem školám v rámci České republiky.
       Obal DVD


 

 

Po zebře bezpečně
Autor (realizátor): Policie ČR, Správa Jihočeského kraje, České Budějovice
Kontakt: npor. Bc. Jana Kameníková, mobil 724 285 623, pisjc@mvcr.cz
Dopravně výchovný projekt je určen pro děti I. stupně základních škol. Při tvorbě projektu bylo využito dosavadních dobrých zkušeností a poznatků z celorepublikové dopravně preventivní akce Jezdíme s úsměvem s tím rozdílem, že policisté svoji pozornost zaměřují především na nemotorizované účastníky silničního provozu, tedy chodce a cyklisty.
Cílem projektu je předcházet dopravní nehodovosti. K přípravě a realizaci projektu vedla skutečnost, že chodci zaviní každoročně několik desítek dopravních nehod, které bohužel mají i tragické následky.
Na vytipovaných přechodech pro chodce neřízených světelnou signalizací policisté společně s dětmi sledují a vyhodnocují správné či naopak nesprávné chování chodců, cyklistů i řidičů motorových vozidel. Děti si připravují na akci obrázky s dopravní tematikou, kterými potom obdarují chodce, kteří se umí v silničním provozu chovat správně. Pro ty ostatní mají děti připravený leták „Desatero pro chodce“, který je návodem, jak se na přechodu chovat.


 

 

Bezpečný cyklista
Autor (realizátor): Jihočeská univerzita, zdravotně sociální fakulta, Č. Budějovice, Policie ČR, Správa Jihočeského kraje, České Budějovice
Kontakt: npor. Bc. Jana Kameníková, mobil 724 285 623, pisjc@mvcr.cz
Cílem preventivního projektu je předcházet dopravní nehodovosti a ukázat školákům cestu, jak se správně chovat jako účastník silničního provozu. Celý projekt je tedy tematicky zaměřen především na správné chování chodců a cyklistů a je určen pro děti I. stupně základních škol. Preventivní projekt „Bezpečný cyklista“ je rozdělen do tří částí: beseda s dopravními policisty a promítnutí videokazety s dopravní tematikou, praktická část na dopravním hřišti a na závěr vypracování dopravního testu. Na základě dosažených výsledků mají zúčastněné děti možnost získat Průkaz cyklisty.


 

 

Abeceda bezpečí
Autor (realizátor): PIS Okresní ředitelství Policie ČR Most, ul. Václava Řezáče 224, 434 75
Kontakt: por. Alena Bartošová, tel. 974 438 208; pismo@mvcr.cz
Projekt sociální prevence, který je zaměřen na děti I. stupně základních škol.
Cílem projektu je získávání a zvyšování úrovně vědomostí v oblasti bezpečného chování v běžných a kritických situacích, se kterými se děti mohou setkat. Projekt je vytvořen jako pracovní sešit, ve kterém jsou vyobrazeny různé situace doplněné textem. Děti mají možnost vyobrazenou situaci vymalovat a současně se nad ní zamyslet. Text nabízí správné a bezpečné řešení nebo otázkami navede děti k zaujmutí správného postoje. Realizace a odborná stránka projektu je zajišťována Policií ČR (Preventivně informační skupina - PIS) - besedy s dětmi. Projekt je vhodný i pro použití ve školách při výuce. Doba realizace - školní rok. Projekt je v okrese realizován 3 roky.
       Knížečka (pdf 2,38 MB)


 

 

Projektové vyučování
Autor (realizátor): ZŠ Zahradní v Chomutově, Mgr. Ludmila Mašková a PIS OŘ Chomutov, Riegrova 4510, 430 40
Kontakt: por. Petr Procházka, tel. 974 433 208, piscv@mvcr.cz
Projektové vyučování je zaměřeno na děti mladšího školního věku.
Jeho cílem je zvýšení právního vědomí. Děti ve skupinkách samostatně plní úkoly, komunikují, spolupracují, vyhledávají informace a prezentují výsledek v rámci běžných vyučovacích hodin. Dalším úkolem je zapojení rodičů. Realizace je prováděna pedagogy během vyučovacího procesu. Odbornou stránku zajišťují pracovníci PIS přednáškami na dané téma. Na projektu se spolupodílí i Městská Policie Chomutov. Doba trvání projektu byla oficiálně stanovena od března do června 2006, ale vlastní realizace probíhala po celý školní rok.
       Výtvarně zpracovaný projekt (pdf 2,07 MB)
       Projekt (pdf 134 kB)


 

 

Nechte mě bejt
Autor (realizátor): PIS Policie ČR, Správa hl. m. Prahy, Kongresová 2, Praha 4
Kontakt: tel. 974 825 281, 974 825 284, e-mail: tiskpha@mvcr.cz
S cílem zaujmout co nejvíce žáky při přednáškách a předat jim atraktivnější formou informace, byla při vytváření projektu použita nová forma interaktivní výuky – videofilm. Obsahem videofilmu jsou čtyři příběhy zpracované na základě skutečných případů. Příběhy jsou zaměřené na pěstování zásad bezpečného chování u žáků 3. – 5. tříd ZŠ s tím, že je možné použít je u starších i mladších dětí, vždy po dohodě s odpovědným pedagogem.
Efektivní způsob použití spočívá ve vybrání konkrétního tématu: zneužívání dětí – jeden příběh je zaměřený na chlapce a jeden na dívky, problém šikany a nález nebezpečného předmětu, následně se promítne příběh, který se před závěrečnou filmovou montáží zastaví, vede se diskuze, poté se pustí závěrečná montáž, aby si žáci ověřili zda správně reagovali a odpovídali.
Projekt byl realizován v roce 2004 za finančního přispění Magistrátu hl. m. Prahy a byl nabídnut pracovníkům a manažerům prevence kriminality v rámci celé republiky včetně metodické pomůcky pro přednášejícího.
       Obal DVD (jpeg 82,0 kB)
       Metodika (pdf 1,67 MB)


 

 

Policie radí a pomáhá
Autor (realizátor): PIS Policie ČR, Správa hl. m. Prahy, Kongresová 2, Praha 4
Kontakt: tel. 974 825 281, 974 825 284, e-mail: tiskpha@mvcr.cz
Pro zpestření přednášek jsou používány různé výchovně vzdělávací pomůcky. Přednášející chtějí posluchače danou věcí nejen potěšit, ale i zaujmout, proto nejsou používány jen propagační předměty, ale od roku 2003 i materiály v tištěné formě. Brožurka „Bojím se promluvit“ je o šikaně a ilustrace k ní nakreslily samy děti z jedné pražské ZŠ, v brožuře „Zbraně a výbušniny nejsou hračky a každou chybu krutě trestají“ jsou popsány zásady bezpečného chování při nálezu nebezpečného předmětu. Velké oblibě se u dětí těší kartičky s „Poldou“, na lícové straně je nakreslený „Polda“ – pořádkový, dopravní, pyrotechnik, kriminalista a psovod, na rubové straně jsou stručné rady bezpečného chování tématicky zaměřené k příslušné policejní složce. Novou kartičkou jsou „Linky důvěry“, na které děti najdou důležitá telefonní čísla, kam mohou volat v případě nouze. Pro nejmenší jsou připraveny „Poldovy omalovánky“ s ilustracemi správných a špatných situací bezpečného chování.
       Bojím se promluvit (pdf 1,29 MB)
       Omalovánky (pdf 2,38 MB)
       Polda kartičky (pdf 701 kB)
       Zbraně a výbušniny (pdf 2,93 MB)


 

 

Zpackané životy
Autor (realizátor): PIS Policie ČR, Správa hl. m. Prahy, Kongresová 2, Praha 4
Kontakt: tel. 974 825 281, 974 825 284, e-mail: tiskpha@mvcr.cz
Po zkušenostech a kladných ohlasech na videofilm „Nechte mě bejt“ byla natočena druhá kazeta „Zpackané životy“. Obsahuje filmový příběh o dospívající problémové mládeži zaměřený na posílení právního vědomí u cílové skupiny žáků 8. a 9. tříd ZŠ a studentů 1. a 2. ročníků SŠ a učilišť. Skutečné případy jsou zasazeny do prostředí party mladých lidí z různých sociálních vrstev s různými osobními problémy, kteří z nudy všedního života vybočují pácháním trestné činnosti, která v průběhu filmu graduje od neškodných lumpáren až po závažný trestný čin. Po promítnutí filmu následuje debata, kdy přednášející by měl iniciovat studenty, aby sami reagovali a diskutovali o svých názorech a pocitech, které u nich film vyvolal; debata vychází ze spontánních reakcí, proto není k dispozici žádná metodika.
Tento projekt byl realizován v roce 2005 rovněž za spolupráce a finančního přispění Magistrátu hl. m. Prahy a rovněž byl nabídnut pracovníkům a manažerům prevence kriminality v rámci celé republiky.
       Obal VHS (jpeg 94,9 kB)


 

 

Vím, co smím?
Autor (realizátor): Preventivně informační skupina Okresní ředitelství (PIS OŘ) Policie ČR Benešov, Čechova 1996
Kontaktní osoba: por. Zuzana Stránská, tel. 974 871 207, e-mail: orbnkr@mvcr.cz
Projekt - vědomostní soutěž - je připravena pro děti 7. až 9. tříd základních škol. Cílem je zajímavým způsobem podnítit zájem žáků, i jejich pedagogů o právní problematiku a tím rozvinout a posílit právní vědomí mladé generace zajímavým způsobem a zároveň zjistit současnou úroveň těchto vědomostí. Děti soutěží ve dvou kolech - školní a okresní. V prvním odpovídají na 30 testových otázek, které pro ně připraví pořadatelé. Ve druhém pak výherci prvního kola plní různé úkoly, které jim zadávají zástupci jednotlivých orgánů činných v trestním řízení (policie, soud, státní zastupitelství). Nejlepší družstva jsou pak odměněna pěknými cenami. Prostřednictvím soutěže poznají realizátoři projektu, jaké mají děti vědomosti a nedostatky v oblasti právního vědomí. Na nedostatky se pak mohou učitelé zaměřit nejen v hodinách občanské výchovy. Zájemci o účast v projektu se mohou obrátit na pracovníka Preventivně informační skupiny (PIS).
       Diplom (pdf 64 kB)
       Leták (pdf 177 kB)
       Text s otázkami (pdf 48,7 kB)
       Soutěžní otázky (pdf 47,2 kB)
       Kartička (pdf 41,6 kB)


 

 

Program prevence zneužívání návykových látek
Autor (realizátor): Preventivně informační skupina Okresní ředitelství (PIS OŘ) Policie ČR Mělník, Bezručova 2796, 276 01 Mělník
Kontakt: npor. Mgr. Pavlína Šlajsová, npor. Nina Kopecká, ppor. Radomila Felgrová
Cílem projektu je seznámit děti s riziky zneužívání legálních i nelegálních návykových látek. Projekt probíhá formou besed obsahově zaměřených podle věkových skupin dětí. Dětem na prvním stupni základních škol je zdůrazňována především hodnota zdraví jako pohoda tělesná, duševní a sociální a jsou jim vštěpovány pravidla a návyky zdravého způsobu života; současně je beseda cíleně zaměřena proti škodám způsobeným alkoholem, tabákem a jinými drogami. Beseda s dětmi na druhém stupni základních škol a se studenty středních škol a učilišť je zaměřena na pochopení smyslu a významu trestního zákona, který definuje trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Současně je beseda zaměřena na to, aby děti uměly rozpoznat, kdy se jejich jednání dostává do konfliktu s tímto zákonem a jaké to může mít důsledky a aby byly varovány před nebezpečností drog.


 

 

Bezpečná cesta do školy
Autor (realizátor): Preventivně informační skupina Okresní ředitelství (PIS OŘ) Policie ČR Česká Lípa, Pod Holým vrchem 1734 a MŠ Českolipska
Kontakt: ppor. Ivana Baláková, prap. Milan Bradáč, tel: 974 471 207, e-mail: piscl@mvcr.cz
Projekt je zaměřen na věkovou kategorii 6-8 let (1. až 3. ročník ZŠ) a na děti které navštěvují posledním rokem MŠ. Jeho smyslem je oslovit nejmenší účastníky silničního provozu a hravou formou na stránkách omalovánky se známými postavičkami Macha a Šebestové přiblížit dětem základní pravidla silničního provozu. Zároveň si klade za cíl upozornit malé chodce na možná nebezpečí v silničním provozu. Projekt Bezpečná cesta do školy realizujeme od roku 2004. Omalovánka vznikla ve spolupráci Městské policie v České Lípě, města Česká Lípa, PIS Česká Lípa a KHS Libereckého kraje - územní pracoviště Česká Lípa
       Omalovánky (pdf 4,15 MB)


 

 

Hravě přes překážku
Autor (realizátor): Preventivně informační skupina Okresního ředitelství (PIS OŘ) Policie ČR Strakonice, npor. Mgr. Jaromíra Nováková
Kontakt: OŘ PČR Strakonice, Preventivně informační skupina, e:mail: pisst@mvce.cz, tel. 724 250 841
Projekt HRAVĚ PŘES PŘEKÁŽKU s protidrogovou tématikou je určen pro žáky 7. a 8. tříd základních škol. Na projektu se společně s Policií ČR podílejí i pracovníci Krizového kontaktního centra, městský úřad, strážníci Městské policie (MP), a regionální Strakonická televize.
Cílem projektu je oslovit mládež a vnést mezi ni pohled na drogovou problematiku a rizika s ní spojené. Projekt je rozčleněn do čtyř měsíců, kdy je cílová skupina pravidelně navštěvována. Tím se vytváří Kontakt policie - děti a s určitou systematičností se s oslovenou skupinou pracuje, což je jedním z dalších cílů tohoto projektu. Cyklus přednáškové činnosti s mottem: „Droga jako překážka, kterou je třeba se naučit přeskočit či překonat“ je rozvržen do časové posloupnosti. Žáci jsou nejen vtaženi do tématu, ale sami se zamýšlí nad touto problematikou v literární a výtvarné soutěži.
Vyhodnocení projektu probíhá společně se závěrečnou částí „sportovní“, kdy na závěr projektu jsou pro žáky připraveny ukázky ze strany policie (prezentace policie) a ocenění nejlepších prací žáků. Další informace: http://www.mvcr.cz/


 

 

Bezpečné prázdniny
Autor: Preventivně informační skupina Okresního ředitelství (PIS OŘ) Policie ČR Strakonice, npor. Mgr. Jaromíra Nováková; Sportovně vzdělávací institut o.p.s., Ing. Jaromír Bůbal
Kontakt: OŘ PČR Strakonice, Preventivně informační skupina, e-mail: pisst@mvce.cz, tel. 724 250 841
Projek zahrnuje skateboardové závody, jízdu na in-line bruslích společně se soutěží v testech z dopravní výchovy a z pravidel vycházejících z pracovní příručky videokazety SOUTĚŽ od nadace Malina, která byla v roce 2005 distribuována do základních škol. Je zaměřen na žáky II. stupně ZŠ, popřípadě studenty středních škol, kteří mají možnost reprezentovat svoji školu v jízdě na skateboardu, dívky v jízdě na in-line bruslích a v dopravních testech. Cílem projektu je oslovit především skupinu mládeže, která upřednostňuje netradiční sporty mladé generace, mezi které patří skateboard, in-line a zároveň navázat nenásilnou formou. Kontakt mezi ní a policií. Dále má vzbudit zájem soutěžit nejen v netradičních sportech, ale nasměrovat žáky i jiným směrem, jakým je například snaha o další aktivity (příprava na testy z dopravní výchovy - jejich znalost, čímž si v soutěži mohou vylepšit svůj výsledek v soutěži). Při realizaci projektu je využívána i videokazeta od nadace Malina s názvem „Soutěž“, jejíž zhlédnutí je podmínkou soutěže. Další informace: http://www.mvcr.cz/
Letáky
 

 


 

 

 


 
     Bezpečnost v dopravě

 

 

Dodržování pravidel vás nic nestojí, jejich porušení ano
Autor (realizátor): por. Ladislav Beránek, Obvodní ředitelství Policie ČR Praha II, Sokolská 36 – 38, Praha 2
Kontakt: te. 974 852 710 linka 20 (místní oddělení Policie ČR Nové Město
Brožura vznikla na základě aktuální potřeby v souvislosti s novelizací zákona o silničním provozu č. 411/2005 Sb., který přináší celou řadu změn v oblasti preventivních opatření a výrazně zpřísňuje dosavadní represivní opatření. Pro snadnější orientaci by měl posloužit stručný a zjednodušený výtah, který je napsaný srozumitelnou formou a je určený pro každého účastníka silničního provozu. Brožura kromě nových úprav stávajících předpisů obsahuje i náležitosti bodového systému, rozpis sankcí za přestupky a to, jak finančních tak i těch bodových, počet měsíců v případě odebrání řidičského průkazu, kauce za přestupky, trestné činy v dopravě s trestními sazbami, nové pravomoci policie republikové a především městské (obecní) a další praktické informace, včetně odkazu na webové stránky, kde lze najít úplné znění zákona. Na brožuře kromě autora pracovali i technický poradce a odborní poradci, aby zjednodušené informace skutečně odpovídaly plnému znění zákona.
       Brožurka (pdf 1,46 MB)


 

 

Po zebře bezpečně
Autor (realizátor): Policie ČR, Správa Jihočeského kraje, České Budějovice
Kontakt: npor. Bc. Jana Kameníková, mobil 724 285 623, e-mail: pisjc@mvcr.cz
Dopravně výchovný projekt je určen pro děti I. stupně základních škol. Při tvorbě projektu bylo využito dosavadních dobrých zkušeností a poznatků z celorepublikové dopravně preventivní akce Jezdíme s úsměvem s tím rozdílem, že policisté svoji pozornost zaměřují především na nemotorizované účastníky silničního provozu, tedy chodce a cyklisty.
Cílem projektu je předcházet dopravní nehodovosti. K přípravě a realizaci projektu vedla skutečnost, že chodci zaviní každoročně několik desítek dopravních nehod, které bohužel mají i tragické následky. Na vytipovaných přechodech pro chodce neřízených světelnou signalizací policisté společně s dětmi sledují a vyhodnocují správné či naopak nesprávné chování chodců, cyklistů i řidičů motorových vozidel.
Naší snahou a zároveň i cílem je předcházet dopravní nehodovosti. Vede nás k tomu fakt, že chodci zaviní každoročně několik desítek dopravních nehod, které bohužel mají i tragické následky. Děti si připravují na akci obrázky s dopravní tématikou, kterými potom obdarují chodce, kteří se umí v silničním provozu chovat správně. Pro ty ostatní mají děti připravený leták „Desatero pro chodce“, který je návodem jak se na přechodu chovat.

 

 

Bezpečný cyklista
Autor (realizátor): Jihočeská univerzita, zdravotně sociální fakulta, Č. Budějovice, Policie ČR, Správa Jihočeského kraje, České Budějovice
Kontakt: npor. Bc. Jana Kameníková, mobil 724 285 623, pisjc@mvcr.cz
Cílem preventivního projektu je předcházet dopravní nehodovosti a ukázat školákům cestu, jak se správně chovat jako účastník silničního provozu. Celý projekt je tedy tematicky zaměřen především na správné chování chodců a cyklistů a je určen pro děti I. stupně základních škol. Preventivní projekt „Bezpečný cyklista“ je rozdělen do tří částí: beseda s dopravními policisty a promítnutí videokazety s dopravní tematikou, praktická část na dopravním hřišti a na závěr vypracování dopravního testu. Na základě dosažených výsledků mají zúčastněné děti možnost získat Průkaz cyklisty.

 

 

Bezpečná cesta do školy
Autor (realizátor): Preventivně informační skupina Okresního ředitelství (PIS OŘ) Policie ČR Česká Lípa, Pod Holým vrchem 1734 a MŠ Českolipska
Kontakt: ppor. Ivana Baláková, prap. Milan Bradáč, tel: 974 471 207, email: piscl@mvcr.cz
Projekt je zaměřen na věkovou kategorii 6-8 let (1. až 3. ročník ZŠ) a na děti které navštěvují posledním rokem MŠ. Jeho smyslem je oslovit nejmenší účastníky silničního provozu a hravou formou na stránkách omalovánky se známými postavičkami Macha a Šebestové přiblížit dětem základní pravidla silničního provozu. Zároveň si klade za cíl upozornit malé chodce na možná nebezpečí v silničním provozu. Projekt Bezpečná cesta do školy realizujeme od roku 2004. Omalovánky vznikly ve spolupráci Městské policie v České Lípě, města Česká Lípa, PIS Česká Lípa a KHS Libereckého kraje - územní pracoviště Česká Lípa
       Omalovánky (pdf 4,15 MB) 
Letáky
 
 


 
     Majetková trestná činnost
   Kapesní krádeže

 

 

Kapsy
Autor (realizátor): PIS MŘ Policie ČR Brno, Cejl 4/6, 611 38 Brno (por. Mgr. Pavel Šváb ve spolupráci s OOP Brno – Střed)
Kontakt: por. Mgr. Soňa Svobodová telefon 974 627 207, por. Bc. Petr Kouřil tel. 974 627 216
Podnětem pro zpracování plakátu byla potřeba upozornit obyvatele a další návštěvníky města Brna včetně cizinců na riziko kapesních krádeží. Plakát byl navržen tak, aby byl velmi výmluvný, výrazný a stručný. Využití plakátu: je-li možnost vytisknout materiál v různých formátech na různé gramáže papíru lze docílit účinného využití této tiskoviny. Plakát na formátu kreditní karty (využíváno na OOP – recepce pro občany, nejčastěji se rozdává v rámci preventivních akcí např. v centru města nebo v hypermarketech u rizikových zón jako jsou úseky pečiva a zeleniny). Plakát ve formátu A4 (po dohodě s provozovatelem reklamních ploch v městské hromadné dopravě byly plakáty tohoto formátu plošně umístěny jako výstraha všem cestujícím MHD v Brně). Plakát ve formátu A3 (široké využití např. na veřejné plakátové plochy, do informačních center hypermarketů, dále do vitrín umístěných na obvodních odděleních v čekárnách).
       Plakáty (pdf 140 kB)


 

 

Informace na dosah
Autor (realizátor): PIS Policie ČR, Správa hl. m. Prahy, Kongresová 2, Praha 4
Kontakt: tel: 974 825 281, 974 825 284, e-mail: tiskpha@mvcr.cz
Ve spolupráci a za finančního přispění Magistrátu hl. m. Prahy vznikl v roce 2005 projekt zaměřený na návštěvníky hl. m. Prahy. Jedná se o dvě brožury a samolepky. „Pozor na krádeže!“ je brožura v českém a anglickém jazyce, která obsahuje preventivní rady jak předcházet kapesním krádežím s ilustracemi modelových situací a odkazy na důležitá telefonní čísla, včetně kontaktů na vybraná velvyslanectví. V brožuře „Praha informuje!“ turisté naleznou typy na nejvýznamnější pražské památky, orientační plán metra, mapu centra s vyznačenými policejními služebnami, vzory platných bankovek, rozlišovací znaky městské a republikové policie a důležitá telefonní čísla. Tato brožura je v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce. Doplňujícím faktorem projektu jsou samolepky výrazné žluté barvy s  černě psaným textem, které jsou vždy po dvou kusech (jedna v českém a jedna v anglickém jazyce) nalepeny na dveře prostředků MHD.
       Colombo (pdf 858 kB)
       Pozor na krádeže samolepka (pdf 227 kB)
       Praha informuje (pdf 1,80 MB)


 

 

Brambora
Autor (realizátor): Preventivně informační skupina Okresního ředitelství (PIS OŘ) Policie ČR Zlín, nám. TGM 3218, Zlín
Kontakt: 974 662 207, 974 662 208
Projekt je zaměřen na návštěvníky supermarketů, kteří si v průběhu nákupu zanechají bez dozoru v nákupních vozících své kabelky či tašky. Policie a školáci ze základních škol při této akci v rámci prevence rozdávají brambory nebo obrázky. Malůvky dostane ten, kdo bude mít osobní věci pod kontrolou, bramboru si odnese nezodpovědný nakupující. Projekt probíhá vždy v období zvýšeného nárůstu krádeží tašek v supermarketech a poté v období vánočních nákupů.
       Leták (pdf 90,1 kB) 
   Objekty

 

 

Pozor, neotvírej dveře
Autor (realizátor): Preventivně informační skupina Okresní ředitelství (PIS OŘ) Policie ČR Kroměříž, Březinova 2819
Kontakt: kpt. Mgr. Remeš, tel. 974 675 210, prap. Králová, tel. 974 675 207, e-mail: piskm@mvcr.cz
Cílovou skupinou projektu jsou osoby potencionálně nejohroženější - tedy senioři, osaměle žijící lidé, tělesně postižení, děti, mládež a návštěvníci města. Tito se téměř ve čtvrtině případů stávají obětí trestného činu. Celý projekt obecně směřuje k informovanosti obyvatel o problematice již spáchané trestné činnosti, především ale k předcházení trestným činům, které by se, vzhledem k neopatrnosti občanů, stát mohly. Cílem tedy je, aby si právě tito lidé uvědomili, že otevření např. dveří bytu neznámému se pro ně může stát nebezpečným.
Podstatou projektu bylo vytvoření letáčku a samolepky, kde jsou rady, jak postupovat ještě před otevřením bytu a zároveň přinášíupozornění na bezplatné tísňové linky Policie ČR a Městské policie. Samolepka je určená k nalepení na vnitřní stranu vstupních dveří.
       Samolepka
       Leták


 

 

Blíže k občanům
Autor (realizátor): Preventivně informační skupina Okresní ředitelství (PIS OŘ) Policie ČR Kutná Hora, Na Náměti 412 ve spolupráci s Otevřenou společností o.p.s. – p. Michal Tošovský, tel. 602 306 123 - manažer projektu
Kontakt: ppor. Kateřina Dlouhá, tel: 974 875 207,974 875 208, mobil: 606 691 240, piskh@mvcr.cz
Projekt je zaměřen na budování partnerských vazeb mezi policisty a obyvateli. Policisté se pravidelně účastní zasedání zastupitelstev měst či obcí v jejich služebním okrsku. Policisté se také zaměřují na kriminalitou nejvíce postiženou skupinu obyvatel, kterou jsou majitelé rekreačních objektů. Připravují plánovaná setkání v rekreačních oblastech, na nichž se prohlubuje vzájemná spolupráce. Policisté se seznamují s problémy majitelů rekreačních objektů a společně navrhují možná řešení.
Účastníci těchto setkání obdrží desky s kontakty na příslušnou policejní služebnu, vizitkou odpovědného policisty, radami jak se chovat při zjištění trestného činu, možnostmi prevence atd. Policisté při kontrolách, prováděných především v zimním období, umísťují na rekreační objekty tzv. záznamové lístky o provedené kontrole. Na projektu se podílí jak Preventivně informační skupina Okresní ředitelství (PIS OŘ) Policie ČR Kutná Hora, tak policisté všech útvarů kutnohorského okresu.
       Desky (pdf 3,83 MB)
       Pozvánka na setkání
       Provedená kontrola
       Vizitka


 

 

Bezpečí nás všech
Autor (realizátor) projektu: PIS OŘ Policie ČR Ústí nad Labem, Dlouhá 2
Kontakt: por. Bc. Veronika Beranová, tel.: 974 426 208, orustinl@mvcr.cz
Projekt je určen převážně pro obyvatele panelových či obytných domů, kteří budou preventivně uzamykat vstupní vchodové dveře do domů, čímž značně sníží možné riziko vloupání do bytových či nebytových prostor v těchto domech. Jedná se o malé samolepky, které vybízejí občany k uzamykání vstupních vchodových dveří a toto důležité preventivní opatření k ochraně nejen majetku, jim tímto budou neustále připomínat. Samolepky vylepují na vstupní dveře policisté, kteří v dané lokalitě vykonávající hlídkovou službu.
Cílem tohoto projektu je docílit zvýšeného zájmu a větší odpovědnosti občanů při ochraně nejen svého majetku, ale i majetku obyvatel domu. Projekt je realizován od roku 2005. Zájemci o účast v projektu se mohou obrátit na pracovníka Preventivně informační skupiny.
       Nálepka 
   Automobily

 

 

Auto není trezor
Autor (realizátor): PIS Policie ČR, Správa hl. m. Prahy, Kongresová 2, Praha 4
Kontakt: tel: 974 825 281, 974 825 284, e-mail: tiskpha@mvcr.cz
Vykrádání věcí z automobilů a krádeže vozidel jsou velkým problémem. Nárůst páchání této trestné činnosti je na území hlavního města Prahy značný. Anonymita davu a mobilita prostředky MHD umožňují pachatelům snadný přesun a tím i široké pole působnosti. Tato trestná činnost je obtížně prokazatelná, proto je nutné, aby řidiči získali dostatek informací, jak jí co nejlépe předcházet a pachatelům co nejvíce ztížit.
V roce 2004 byly ve spolupráci a za finančního přispění Magistrátu hl. m. Prahy realizovány projekty „Auto není trezor“, jednalo se o informační cedule, které byly po dohodě s jednotlivými úřady městských částí hl. m. Prahy instalovány na riziková místa (parkoviště u nákupních center, na sídlištích, vytypované ulice atd.). Následně byla ve spolupráci s odborníky z Ministerstva vnitra vydána brožura „Zabezpečení automobilů“, která obsahuje jednoduché, finančně i časově nenáročné způsoby zabezpečení, tak i odborné, mechanické a vyhledávací systémy až po nejmodernější elektronické systémy.
       Fotografie
       Zabezpečení automobilu (pdf 7,44 MB)


 

 

Chraňte si svůj majetek
Autor (realizátor) projektu: Preventivně informační skupina Okresní ředitelství (PIS OŘ) Policie ČR Ústí nad Labem, Dlouhá 2
Kontakt: por. Bc. Veronika Beranová, tel.: 974 426 208, orustinl@mvcr.cz
Projekt vznikl ve spolupráci s Policejním ředitelstvím sasské policie v Drážďanech. Tento projekt je určen pro všechny majitele vozidel. Jedná se o malý informativní letáček ve dvojjazyčné verzi (české a německé), který upozorňuje řidiče vozidel, aby si při odchodu od vozidla nezapomněli toto vozidlo uzamknout a zajistit proti odcizení, a aby nenechávali žádné cenné věci ve vozidle. Tyto informativní letáčky jsou distribuovány policisty převážně u velkých nákupních středisek, popř. na každém obvodním oddělení Policie ČR.
Cílem tohoto projektu je mimo jiné informovat nejen české, ale i zahraniční turisty, jakým způsobem snížit možná rizika vloupání do vozidla, popř. odcizení vozidla, a aby si řidiči především tato možná rizika uvědomili. Zájemci o účast v projektu se mohou obrátit na npracovníka PIS.
       Leták 
   Podvody, finanční machinace

 

 

Nestaň se bílým koněm
Autor (realizátor): MŘ Policie ČR Brno PIS, Cejl 4/6, 611 38 Brno (por. Mgr. Pavel Šváb a por. Mgr. Soňa Svobodová ve spolupráci s OOP Brno–Střed)
Kontakt: por. Mgr. Soňa Svobodová (974 627 207), por. Bc. Petr Kouřil (974 627 216), brnopis@mvcr.cz
Plakát pružně reagoval na strmý nárůst úvěrových podvodů. Plakát byl koncipován prioritně pro cílovou skupinu osob z romských komunit, protože právě oni byli snadnou obětí tzv. zprostředkovatelů. Preventivní leták je vyroben ve dvou grafických podobách. První podoba – text po řádcích je zaměřen na střední věkovou kategorii a text je v něm rozložen do standardní úpravy v řádcích. Druhý letáček je pro mladou generaci, která příliš nečte a když, tak krátké texty v podobě komiksových bublin. Leták má výhodu, že s jeho pořízením nejsou spojeny žádné velké náklady a distribuuje se jak cestou prevence policie, tak na jednotlivých obvodních odděleních nebo na pracovištích hospodářské kriminality O tyto letáky je také velký zájem o tyto letáky ze strany nestátních neziskových organizací v městě Brně, které je distribuují rizikovým skupinám obyvatel.
       Plakát 
Letáky
 
 
 


 
     Školení policistů

 

 

Moderní operátor
Autor (realizátor): PIS MŘ Policie ČR Brno, Cejl 4/6, 611 38 Brno (por. Mgr. Jitka Vítková, por. Mgr. Soňa Svobodová)
Kontakt: por. Mgr. Soňa Svobodová (974 627 207), por. Bc. Petr Kouřil (974 627 216), e-mail: brnopis@mvcr.cz
Interaktivní výukový projekt Moderní operátor je prvním komplexním výcvikem pro operátory operačních středisek (linky 158). Tento výukový program je připraven pro široké využití a autoři si dali za cíl vytvořit takový výukový produkt, aby školení a výcvik mohl realizovat i méně zkušený trenér nebo i nadřízený. Celý manuál je připraven pro trenéra-školitele od „A po Z“, včetně hotových prezentací a dalších pomocných materiálů, tabulek, mentálních rozcviček, nahrávek výukových hovorů a také jejich psychologického rozboru. Zde je nutné alespoň jednodenní vysvětlení a zacvičení případných zájemců-trenérů.
Celý materiál je uložen ve 2 CD nosičích. Materiál je obsahově sestaven tak, že lze tento 5 denní výcvik vyškolit jednorázově a nebo lze školit po jednotlivých blocích (např. 2 denní a poté 3 denní navazující školení). Výuka je zaměřena na zvládání základních rétorických pravidel, jak zvládat hlas, jak hlas rehabilitovat, dále jak technicky pracovat v oblasti komunikace, jak klást otázky, jaké jsou profesionální nástroje, dále krizová intervence a práce s jednotlivými typy volajících a v neposlední řadě i psychohygienické návyky a informace k syndromu vyhoření a jak mu předcházet.
Celý komplex po proškolení opravňuje trenéra vystavit absolventovi certifikát, který je součástí příloh a pomocných materiálů na nosiči. Nově bylo školení aplikováno i na službu recepční a dozorčí s tím, že byla vypuštěna práce s experimentátory a sebevrahy a byl zde naopak vložen blok – asertivita, neverbální komunikace a networking a to vše v základních pojmech
       Audio ukázka (mpg 4,35 MB)
       Operatori 27_4 audio ukázka (mpg 158 MB)
       Neverbalni komunikace ukázka (jpeg 121 kB)
       Obal audio CD (jpeg 133 kB)
       Obal prezentace CD (jpeg 226 kB)
       Pracovni list ukázka (jpeg 175 kB)
       Ukázka prezentace (ppt 194 kB)


 

 

Policie pro každého
Autor (realizátor): PIS MŘ Policie ČR Brno, Cejl 4/6, 611 32 Brno (por. Mgr. Pavel Šváb, por. Mgr. Soňa Svobodová
Kontakt: por. Mgr. Soňa Svobodová (974 627 207), por. Mgr. Petr Kouřil (974 627 216)
Projekt je z oblasti vnitroresortních projektů a vznikl z potřeby zaměřit pozornost na oblast tzv. vnitřní prevence, v souladu s filosofií, že každý policista by měl být tzv. „nositelem prevence" a základních prvků firemní kultury, včetně schopnosti perfektní bezchybné profesionální komunikace s občanem.
Dalším neméně důležitým faktorem v tomto vzdělávacím projektu „celoživotního vzdělávání policistů" je model pružné reakce produktu na aktuální potřeby mužstva. Školící produkty jsou pracovně nazvány „jednoaktovky" což značí, že se bude jednat o krátké výstižné bloky zaměřené „po kapitolách" na určité problematiky. Je tedy možno tento projekt do budoucna využívat na komplexní několikadenní školení a nebo na edukaci mužstva na tzv. instruktážích, služebních srazech a poradách. Vzhledem k tomu, že produkt disponuje určitou variabilitou a chce pružně reagovat na potřeby – např. novela zákona č. 361/2000 Sb. apod… je velmi univerzální.
Projekt je teprve v začátcích, další díly (jednoaktovky) na různé problematiky a témata se budou připravovat. Mimo prezentace a krátké výukové videoshoty, které by měl tento školící kurz obsahovat, je nutno zdůraznit, že řada produktů se dá do jisté míry využít i pro veřejnost, např. po drobné úpravě prezentace z. č. 361/2000 Sb. (automatické přetáčení listů), byla tato prezentována veřejnosti na veletrhu Autotec, apod…Dalšími materiály, které školení doplňují jsou tzv. pracovní listy, které slouží k psychosociálnímu výcviku policistů a také různé pracovní pomůcky, z nichž lze jmenovat např. brožuru novely zákona č. 361/2000 Sb. a nebo pracovní karta pro policisty do terénu.
       Pozdrav - videoklip (avi 13,0 MB)
       361 záložka (jpeg 311 kB)
       Změny v zákoně 361 - plakát (jpeg 189 kB)
       Profesionální pozdrav - obal (jpeg 85 kB)
       Zákon o silničním provozu - obal (jpeg 92 kB)
       Zákon o silničním provozu - ukázka (jpeg 9,16 MB)

 

 

Kriminalita nezná hranic
Autor (realizátor): plk. JUDr. Roman Svatoš, por. Bc. Dagmar Vymětalová , Ing. Jaroslav Koldinský, OŘ Policie ČR Prachatice
Kontakt: por. Bc. Dagmar Vymětalová
Cíli projektu jsou: zvýšení připravenosti ke vstupu ČR do Schengenského prostoru na úrovni spolupráce mezi českou a německou policií v regionu. Přizpůsobení profesního a jazykového vzdělávání, zvyšování kvalifikace policistů spojenou z intenzifikací spolupráce v oblasti ochrany obyvatelstva a odbourání sociálních a odborných zábran mobility. Rychlejší a vyšší předávání informací o kriminalitě a operativní realizace konkrétních případů, s tím související výrazné snižování kriminality na příhraničním území obou států a prevence proti kriminalitě a zvyšování bezpečnosti obyvatel v pohraničí.
Policisté v týdenních intervalech po jednotlivcích absolvují studijní pobyt. Během stáže rozšiřují své legislativní znalosti bavorské policie a získávají co největší osobní a místní znalost území hraničícího s ČR.
 

Kde hledat pomoc
Autor (realizátor): PIS Policie ČR, Správa hl. m Prahy, Kongresová 2, Praha 4
Kontakt: tel: 974 825 281, 974 825 284, e-mail: tiskpha@mvcr.cz
Zlepšení komunikace mezi policistou a osobou, která se nachází v tíživé životní situaci je stěžejním článkem policejní práce. Především policisté v přímém výkonu služby přicházejí do kontaktu s oběťmi trestných činů, kteří od nich očekávají i radu, jak mohou svoji svízelnou situaci dále řešit. Ne vždy mají policisté k dispozici informace a kontakty na příslušné instituce a odborníky, kteří by mohli poskytnout následnou odbornou pomoc.
Podstatou projektu je vytvoření pouzder s vizitkami. Na rubové straně pouzdra je pro policisty stručné vysvětlení k jakému účelu vizitky slouží. Každé pouzdro obsahuje deset kusů vizitek, na každé vizitce jsou z obou stran natištěné adresy a telefonní čísla různých organizací, všechny vizitky jsou stejné, protože účelem je vizitku vždy předat postižené osobě. Následně si každý policista může vizitky z dostatečných zásob doplnit dle potřeby. Zvýšení informovanosti občanů o zásadách bezpečného chování s příslušnými kontakty snižuje riziko možnosti stát se obětí trestného činu.
       Kartička (pdf 109 kB)
       Pouzdro (pdf 88,6 kB) 
Letáky


 
 


 
Násilná trestná činnost

 

 

Nutná obrana
Autor (realizátor): PIS Policie ČR, Správa hl. m Prahy, Kongresová 2, Praha 4
Kontakt: tel: 974 825 281, 974 825 284, e-mail: tiskpha@mvcr.cz
Projekt vznikl v roce 2005 na základě nárůstu násilné trestné činnosti páchané zejména na dívkách, které byly z počátku i cílovou skupinou. Vzhledem k velikému zájmu ze strany občanů jsou semináře pořádány i pro širokou veřejnost. Projekt je zaměřený na pěstování zásad bezpečného chování pořádáním odborných seminářů, kde se posluchači nenásilnou formou seznámí s výkladem pojmu „nutná obrana„ tak, jak vyplývá z příslušného zákona. Pomocí modelových situací jednoduché sebeobrany a za využití věcí osobní potřeby, které každý nosí při sobě, se naučí jak reagovat na nenadálé situace.
Projekt byl doprovázen mediální kampaní ve formě plakátů umístěných v rizikových oblastech na zastávkách a v prostředcích MHD, distribucí brožur účastníkům seminářů a na Místní oddělení Policie ČR, kde jsou tyto brožury k dispozici široké veřejnosti. Na realizaci a finančním přispění se podílel Magistrát hl. m. Prahy. Základní informace k projektu jsou rovněž zveřejněny na www.nutnaobrana.cz.
       Někdy běžet nestačí (pdf 1,32 MB)
       Plakát (jpeg 179 kB)


 

 

Nechte mě bejt
Autor (realizátor): PIS Policie ČR, Správa hl. m Prahy, Kongresová 2, Praha 4
Kontakt: tel: 974 825 281, 974 825 284, e-mail: tiskpha@mvcr.cz
S cílem zaujmout co nejvíce žáky při přednáškách a předat jim atraktivnější formou informace, byla při vytváření projektu použita nová forma interaktivní výuky – videofilm. Obsahem videofilmu čtyři příběhy zpracované na základě skutečných případů. Příběhy jsou zaměřené na pěstování zásad bezpečného chování u žáků 3. – 5. tříd ZŠ s tím, že je možné použít je u starších i mladších dětí, vždy po dohodě s odpovědným pedagogem. Efektivní způsob použití spočívá ve vybrání konkrétního tématu: zneužívání dětí – jeden příběh je zaměřený na chlapce a jeden na dívky, problém šikany a nález nebezpečného předmětu, následně se promítne příběh, který se před závěrečnou filmovou montáží zastaví, vede se diskuze, poté se pustí závěrečná montáž, aby si žáci ověřili, zda správně reagovali a odpovídali.
Projekt byl realizován v roce 2004 za finančního přispění Magistrátu hl. m. Prahy a byl nabídnut pracovníkům a manažerům prevence kriminality v rámci celé republiky včetně metodické pomůcky pro přednášejícího.
       Obal DVD (jpeg 82,0 kB)
       Metodika (pdf 1,67 MB) 
Letáky


 
 


 
Ostatní

 

 

Policie v Praze včera a dnes
Autor (realizátor): PIS Policie ČR, Správa hl. m Prahy, Kongresová 2, Praha 4
Kontakt: tel: 974 825 281, 974 825 284, e-mail: tiskpha@mvcr.cz
Tento projekt nespadá přímo do oblasti primární prevence, ale svým zaměřením je dosud ojedinělý a mohl by posloužit jako inspirace pro ostatní krajské správy. Jedná se o informační materiál nejen o pražské policii, který stručně mapuje vývoj policie od roku 1918 až po současnost. Papírové desky formátu A4 obsahují 10 volně ložených listů, které se mohou dle potřeby obměňovat. Na jednotlivých listech jsou krátké texty v českém a anglickém jazyce, doplněné o dobové a tématicky zaměřené fotografie. Po všeobecné historii a poválečném období jsou další informace zaměřené konkrétně na pražskou policii a její základní útvary.
Projekt vznikl na základě poznatků našich policistů, kteří se účastní různých mezinárodních kongresů, seminářů a pracovních jednání se zahraničními kolegy a takovýto materiál velmi uvítali. Kromě propagačních předmětů s logem Policie České republiky,je tak nbízen zajímavý prezentační materiál, který ocení každý, koho tato tematika zajímá.
       Obal (jpeg 142 kB)
       Brožurka (pdf 757 kB)


 

 

Podaná ruka
Autor (realizátor) projektu: PIS OŘ Policie ČR Ústí nad Labem, Dlouhá 2
Kontakt: por. Bc. Veronika Beranová, tel.: 974 426 208, orustinl@mvcr.cz
Projekt je realizován ve spolupráci s probační a mediační službou (dále jen PMS). Je určen pro pachatele méně závažných trestných činů, kteří si jsou plně vědomi svého protiprávního jednání a také pro oběti této trestné činnosti. Jedná se o letáky informující o možné pomoci ze strany PMS. Tyto letáky je možné dostat v případě zájmu z rukou policejních inspektorů na každém obvodním oddělení Policie ČR. Cílem projektu je pomocí těchto srozumitelných letáků nabídnout možnost jak pachateli, tak poškozenému, aby se prostřednictvím PMS aktivně podíleli na zmírnění následků způsobených trestnou činností. Projekt je realizován od roku 2005. Zájemci o účast v projektu se mohou obrátit na pracovníka PIS.
       Leták (pdf 877 kB) 
Letáky
 
 
 

vytisknout  e-mailem