Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

"AJAXŮV ZÁPISNÍK"

Projekt realizován v roce 2002 a probíhá neustále 

       Tento celorepublikový preventivní projekt je zařazen do problematiky prevence kriminality a Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Policie ČR na něm spolupracuje již několik let. Za celou dobu působení policistů v základních školách se zúčastnilo tohoto programu již více než 20 000 dětí. V každém školním roce se jedná o více než 50 základních škol, což je přibližně 150 tříd, se kterými spolupracuje 11 policistů – preventistů.
      Pražská policie v hlavním městě již několik let dostává na odměny v tomto projektu finanční prostředky z grantů Magistrátu hl. m. Prahy v rámci projektů prevence kriminality. Vždy jsou to řádově statisíce korun, ze kterých jsou pořizovány pro malé školáky odměny (plyšoví psi, klíčenky, přívěsky, trika, kšiltovky, pravítka atd.) V roce 2009 Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Policie ČR obdrželo 500 000,- Kč.
 
      Preventivně výchovná učební pomůcka - sešit  „Ajaxův zápisník“ je určen pro žáky druhých, případně třetích tříd základních škol. Tyto děti již umí číst a psát a zároveň ještě rády přijímají nové informace hravou formou. Té je docíleno především tím, že zápisníkem malé školáky provází policejní pes Ajax. Děti se tak nenásilnou formou odpovídající jejich věku dozví od policejního psa Ajaxe např. jak předcházet sociálně patologickým jevům, seznamují se zásadami bezpečného chování, také jsou jim představeny činnosti jednotlivých služeb Policie ČR.
     Cílem projektu je v první řadě prevence kriminality páchané dětmi, ale i na dětech. Poté pěstování bezpečného chování cílové skupiny a upozornění na nebezpečnost návykových látek, dále seznámení s prací policistů, posílení důvěry v Policii ČR a rovněž osvěta dopravní výchovy. Cílová skupina jsou žáci druhých a třetích tříd základních škol.
      Pozitivní stránkou projektu je změna chování dětí k sobě navzájem, zlepšení chování a jednání žáků ve škole i mimo ni a zejména zvýšení zájmu dětí o dění kolem sebe – především si všímají okolí při pobytu na ulici, zkvalitnění situace v dopravní problematice. V neposlední řadě také zvýšení právního vědomí dětí a vylepšení názoru na práci policistů.
    Malí školáci pracují a plní Ajaxovy úkoly za pomoci učitelů nebo doma s rodiči. Zápisník důkladně a poctivě vyplňují, všechny úkoly berou velmi vážně a odpovědně. V hodinách se aktivně zúčastňují každé diskuse a těší se na každou návštěvu uniformovaného policisty. Radost pak mají z dárku, který obdrží od policisty za splněné úkoly nebo dobrou práci se zápisníkem.
     Účelem činnosti policistů v rámci tohoto projektu je především kvalita prováděných přednášek a jednotlivých dílčích akcí spojených s projektem. Proto je úzká součinnost základních škol s policisty důležitým bodem pro setrvání v tomto projektu.
 
     Sešit  obsahuje 10 témat - každé vždy na 1 měsíc ve školním roce. Seřazeny jsou vhodně vzhledem k věku těchto dětí. Postupně se malí školáci seznámí s policistou, s činnostmi policie, dopravní tématikou a od listopadu začínají závažnější témata, kdy již děti znají „svého“ policistu a navykly si na práci se zápisníkem.
 
V září začíná seznámení se s Policií ČR, v první řadě s uniformou policisty, jak se prokazuje na veřejnosti, jejími složkami či technikou, kterou používá. Důležitá jsou telefonní čísla na záchranný systém. Jako pomůcku používají policisté fotografie jednotlivých policejních složek a vzor pistole.
V říjnu je dopravní téma – chodec, kdy se dětem zdůrazňují zásady správného pohybu po komunikacích, jak po silnici, tak i po chodníku. Naučí se základní dopravní značky a také pokyny policisty, v případě, že na křižovatce nefunguje světelná signalizace. Zde používají policisté na ukázku dopravní značky, stavěcí terč a reflexní vestu.
Listopad řeší vlastní bezpečnost, kdy se celkově jedná o bezpečnost dětí ve škole, doma a na ulici. Především policisté upozorňují děti na správné chování při setkání s cizími osobami.
prosinci, kdy je téma co se smí a nesmí, se probírají pravidla chování dětí, která musí dodržovat doma či ve škole a jaké sankce a tresty následují v případě porušení těchto pravidel. Důležitá je v tomto měsíci informace o věkové hranici trestní odpovědnosti v České republice.
Lednové téma je „Děti a trestné činy“, které je opět přizpůsobeno této věkové skupině, jako ostatně všechna témata. Probírají se většinou trestné činy, které se bezprostředně dotýkají či mohou dotknout dětí, např. krádež, loupež, ublížení na zdraví, poškozování cizí věci, podvod (podepisování žákovské či úkolů), pomluva, pytláctví, šíření poplašné zprávy. S sebou si policisté nosí trestní zákon, kdy děti seznamují s případnými tresty za konkrétní trestný čin.
V únoru se problematika týká mezilidských vztahů – šikany. Protože tyto malé děti si teoreticky nedovedou představit takové jednání, policisté používají videokazetu „Nechte mě bejt!“, jejíž jeden díl je věnován této problematice. Je to filmový desetiminutový příběh Kvída, který je obětí šikany. Ukazuje reálné situace natočené dle skutečné události.
Březen se opět týká dopravy, a to cyklistiky. Zejména policisté připomínají nutnost přilby, ochranných prvků – chráničů, či reflexních označení, znalost dopravních předpisů, včetně dopravních značek, a všeobecně bezpečnost na komunikacích. Děti si s policisty vyzkouší malý dopravní test.
Duben a květen se týká závislostí na alkoholu, kouření, hazardních hrách a drogách. Zde je velice nutná opatrnost, jak těmto malým dětem vykládat tuto problematiku, jak volit správná slova. Policisté nerozebírají tuto problematiku detailně, ale spíše z policejní stránky.
 
Upozorňují především na následky a na to, co je trestné. Rovněž vysvětlují základní rozdělení drog, jak vypadají, jak se aplikují, jaké jsou následky a jak se nazývají lidé, kteří drogy užívají – narkomani. V současné době mají pražští preventisté jako pomůcku „drogový kufřík“, kde jsou vzorky všech dostupných drog u nás v ČR.
 
Poslední červnová problematika řeší bezpečné prázdniny, takže Ajaxův zápisník může být dětem dobrým rádcem i v době letního volna. Poslední úkoly si většinou děti doplňují již samy s paní učitelkou v době, kdy je již uzavřena klasifikace, či v době prázdnin.
 
   Vyhodnocení celoroční práce, jak se zápisníkem, tak i aktivita v hodině, provádí policista s učitelkou (učitelem) a většinou 3-5 nejlepších účastníků odmění speciálním dárkem.
 
 
      Samotný projekt je možno doplňovat a zpestřovat různými způsoby podle možností zainteresovaných subjektů. Záleží vždy na komunikaci konkrétního pedagoga a policisty preventisty, čím budou děti motivovat. Jedná se například o dílčí soutěže k určitému tématu, návštěvu některé policejní složky, různé testy, křížovky apod.
      Přímý kontakt dětí s uniformovaným policistou pozitivně ovlivňuje chování a jednání dětí v dalším životě. Rozeznají podle uniformy policisty a strážníky, dokážou říci, co Policie ČR dělá a jak pracuje, a že se mohou v případě potřeby obrátit na kteréhokoliv policistu, znají čísla na tísňové linky. 
     Policista – preventista musí být na tyto hodiny vždy připraven, řádně ustrojen, mít pomůcky k dané problematice. Úloha uniformovaných policistů totiž nespočívá jen v předání zápisníků dětem či „odvyprávění“ tématu v hodině. Jde i o kontakt s dětmi v době přestávky, reakce a odpovědi na dotazy nebo řešení různých situací, se kterými se na ně obrací i pedagogové. Tento celorepublikový projekt je velice oblíben nejen mezi dětmi, ale i pedagogy a rodiči, kteří vítají takovouto formu spolupráce policistů s malými žáky.

vytisknout  e-mailem