Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

§ 77 odst.1)2)4) z.č. 361-2000Sb

 

Právní úprava:

§ 77 zák. č. 361/2000Sb. zákon o provozu na pozemních komunikacích

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

(1) Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví

a) na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice, místně příslušný krajský úřad po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie,

b) na dálnici a rychlostní komunikaci ministerstvo po předchozím písemném vyjádření Ministerstva vnitra

c) na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie.

(2) Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní informace stanoví na veřejně přístupné účelové komunikaci vlastník se souhlasem příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu policie.

(3) Užití dopravních značek "Železniční přejezd se závorami", "Železniční přejezd bez závor", "Návěstní deska", "Tramvaj", "Dej přednost v jízdě tramvaji!" a užití dopravní značky "Stůj, dej přednost v jízdě!", má-li být umístěna před železničním přejezdem, stanoví na silnici I. třídy místně příslušný krajský úřad, na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie a po projednání s příslušným drážním úřadem.

(4) Užití dopravních značek "Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný" a "Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný", světelného signálu "Signál pro zabezpečení železničního přejezdu" a signálů pro tramvaje stanoví příslušný drážní úřad po projednání s příslušným krajským úřadem, pokud jde o užití těchto značek na silnicích I. třídy nebo s místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, pokud jde o užití těchto značek na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci, vždy po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu policie. 

Komentář:

Příslušný úřad /vlastník veřejně přístupné účelové komunikace/ by si měl na základě vyhodnocení žádosti o stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle její kategorie, příp. třídy vyžádat v souladu s příslušnými ustanoveními správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb.) vyžádat předchozí písemné vyjádření místně/věcně příslušného orgánu Policie ČR.

V souvislosti s projednáváním změny místní úpravy na teritoriu města Brna, z hlediska zvýšení efektivnosti projednávání, zachování jednotného postupu a zejména vytváření logického, uceleného a účastníky silničního provozu dobře pochopitelného dopravního prostředí, byla uzavřena mezi Odborem dopravy Magistrátu města Brna a Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, Odborem služby dopravní policie – Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství uzavřena dohoda o zřízení „Pracovní skupiny pro organizaci individuální dopravy pro bezpečnost a plynulost dopravy na pozemních komunikacích v působnosti Odboru dopravy Magistrátu města Brna“ kde je upřesněn postup při projednávání žádostí o změnu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Žádosti iniciované ze strany třetích osob /fyzické i právnické osoby – projektanti, žadatelé, atd./ budou projednávány v rámci konání výše uvedené pracovní skupiny konané v zasedací místnosti vedle kanceláře vedoucího Odboru dopravy Magistrátu města Brna /dveře č. 206, II. NP budovy, Kounicova 67/ v době od 10:00 do 11:00 hod. Pracovní skupina pokud není změna, probíhá každé úterý, proto je vhodné se předem informovat u p. Václava Rosola na tel. čísle 542 174 294. Rovněž i z důvodu, aby nedošlo k dřívějšímu ukončení její činnosti a docházelo k oddálení termínu projednání předmětné záležitosti. Vhodné je, aby žádosti na pracovní skupině předkládali projektanti, kteří zpracovali návrh změny předmětné místní úpravy a poskytli úplné ucelené informace nutné k jejímu objektivnímu posouzení (zdůvodnění potřeby změny místní úpravy, popis a zdokumentování místa, stavební řešení uličního prostoru). 

Obsah podání:

 • Žádost

 • Technická zpráva

 • Výkresová dokumentace

  • Situace s uspořádáním uličního prostoru (odlišení funkčních ploch, okótování šířkového uspořádání komunikace)

  • Zdokumentování organizace dopravy v dané lokalitě – instalované dopravní značení

  • Návrh k instalaci příslušného dopravního značení

 • Fotodokumentace

  • Stávající stav

 

Ke stažení:

 

vytisknout  e-mailem