Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

30 let Policie České republiky

Policie České republiky si v roce 2021 připoměla 30. výročí svého vzniku. Nahlédněte na významné události z naší historie. 

Významné události měsíce ledna 1991 - 2021
1. ledna 1993 byla v rámci Policie České republiky zřízena Zásahová jednotka rychlého nasazení, která byla o rok později přejmenována na Útvar rychlého nasazení. Tento útvar je určen zejména k boji proti terorismu. Do jeho působnosti patří rovněž zákroky vůči únoscům osob a dopravních prostředků nebo vůči nebezpečným pachatelům jiných závažných trestných činů. Ochranné týmy útvaru chrání také české zastupitelské úřady a jejich pracovníky v zemích, kde to vyžaduje bezpečnostní situace. URNA.png
1. ledna 1994 byla z resortu dopravy do Policie České republiky převedena železniční policie. Vznikla tak nová služba. Železniční policie se specializovala na ochranu bezpečnosti osob a majetku při přepravě cestujících a nákladů po železnici. Později se spojila se službou pořádkové policie a její historie se uzavřela 1. ledna 2009, kdy byla ze seznamu policejních služeb vypuštěna. Její úkoly převzala železniční oddělení a oddělení doprovodu vlaků služby pořádkové policie. il-foto (13).png
1. ledna 1994 vznikla Služba policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti později přejmenovaná na Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality. Útvar s celostátní působností se specializuje na kriminální zpravodajství v oblasti nejzávažnějších forem korupce, hospodářské, finanční a daňové kriminality. Vedle vyhledávání a objasňování konkrétních případů a trestního stíhání pachatelů patří k jeho úkolům také zajišťování výnosů z jejich trestné činnosti. OKFK.png
1. ledna 1995 byl v rámci Policie České republiky zřízen Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Tento útvar služby kriminální policie a vyšetřování s celostátní působností se zaměřuje na zločinecké struktury, které páchají zvlášť závažnou trestnou činnost násilného charakteru, které ilegálně obchodují například se zbraněmi, které padělají peníze a další platební prostředky, anebo na zločinecké struktury, které souvisejí s mezinárodním organizovaným zločinem a mezinárodním terorismem. UOOZ.png
1. ledna 1998 byl zahájen nepřetržitý pohotovostní provoz Letecké služby Policie České republiky ve středisku Letecké záchranné služby Praha, kde funguje dodnes. Letecká služba poskytuje vzdušnou podporu policejním akcím k ochraně lidských životů, zdraví nebo k ochraně majetku. Posádky policejních vrtulníků podnikají záchranné, zásahové, pátrací, průzkumné a hlídkové lety. Jsou vycvičeny k letům za špatné viditelnosti a mohou zasahovat i za nepříznivých povětrnostních podmínek. il-foto (11).png
1. ledna 2001 nabyl účinnosti zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Upravil práva a povinnosti účastníků silničního provozu, pravidla silničního provozu, jeho úpravu a řízení. Dopravně správní agendy, tj. udělování řidičských oprávnění, vydávání řidičských průkazů a vedení registru řidičů, převedl z dopravních inspektorátů Policie České republiky na okresní úřady, později na obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Tyto úřady převzaly také evidenci silničních vozidel. il-foto (15).png
1. ledna 2002 byl novelou zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, zrušen institut vyšetřovatele. Zanikly úřady vyšetřování, které do té doby fungovaly mimo organizační strukturu Policie České republiky, a v rámci policie vznikla jednotná služba kriminální policie a vyšetřování. Její příslušníci odhalují trestné činy, zjišťují jejich pachatele a plní úkoly policejního orgánu v trestním řízení. Specializují se přitom buď na operativně pátrací činnost anebo trestní stíhání konkrétních osob. il-foto (5).png
1. ledna 2007 vstoupil v účinnost zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, který nahradil předchozí zákon o služebním poměru příslušníků Policie České republiky č. 183/1992 Sb. Nový zákon upravuje právní poměry příslušníků, kteří v bezpečnostním sboru vykonávají službu, jejich odměňování, řízení ve věcech služebního poměru a organizační věci služby. Stanoví, že v čele Policie České republiky stojí policejní prezident. il-foto (4).png
1. ledna 2007 novela zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, svěřila policistům nové oprávnění, které se stalo účinným prostředkem prevence domácího násilí a ochrany jeho obětí. Pokud lze důvodně předpokládat, že dojde k útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti, je policista oprávněn vykázat osobu podezřelou z takového jednání z bytu nebo domu společně obývaného s osobou útokem ohroženou a zakázat jí vstup do společného obydlí i jeho okolí. il-foto (8).png
1. ledna 2009 vstoupil v účinnost zákon o Policii České republiky č. 273/2008 Sb. Nahradil předchozí zákon č. 283/1991 Sb., který s novelizacemi platil od jejího vzniku. Nový zákon definuje Policii České republiky jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který slouží veřejnosti a jehož úkolem je zejména chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti a plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti. il-foto.png
1. ledna 2009 došlo novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ke změně ustanovení týkajících se dopravních nehod. Účastníci nehody byli zbaveni povinnosti oznámit ji policii, pokud nedošlo k usmrcení nebo zranění osoby, k hmotné škodě převyšující na některém ze zúčastněných vozidel částku 100 000 Kč, ke škodě na majetku třetí osoby nebo k poškození komunikace. Byla jim však uložena povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě. il-foto (1).png
1. ledna 2009 se Česká republika ujala předsednictví v Radě Evropské unie. Policie České republiky během půlročního předsednictví řídila 7 pracovních skupin zabývajících se mezinárodní policejní spoluprácí a podílela se na činnosti 11 dalších. Sama uspořádala na území České republiky 14 specializovaných akcí a při desítkách dalších politických a společenských událostí nesla hlavní odpovědnost za organizaci bezpečnostních opatření. Nedošlo k žádným mimořádným událostem. il-foto (3).png
1. ledna 2010 vzniklo v souladu se zákonem o Policii České republiky č. 273/2008 Sb. z dosavadních 8 celkem 14 krajských ředitelství policie. Územní obvod každého krajského ředitelství je shodný s územním obvodem vyššího územního samosprávného celku. Krajské ředitelství je organizační složkou státu a účetní jednotkou. V jeho čele stojí krajský ředitel. Územní reorganizace Policie České republiky proběhla s předstihem, neboť zákon předpokládal její realizaci až k 1. lednu 2012. il-foto (7).png
1. ledna 2011 se uskutečnila reorganizace služby cizinecké policie. Zanikl dosavadní útvar s celostátní působností a jeho oblastní ředitelství.  Nově zřízené odbory cizinecké policie byly začleněny do krajských ředitelství. Zároveň vznikl útvar s celostátní působností nazvaný Ředitelství služby cizinecké policie, který se stal novým ústředním pracovištěm Policie České republiky v oblasti pobytu cizinců na území státu, ochrany státních hranic a ochrany vnějších hranic schengenského prostoru. Cizinecka_policie_-_znak.jpg

1. ledna 2014 Česká kancelář pojistitelů na základě zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla založila Fond zábrany škod určený k podpoře bezpečnosti silničního provozu a prevenci dopravních nehod. Příjemci finančních prostředků z tohoto fondu jsou zejména složky integrovaného záchranného systému. Policie České republiky v letech 2015 - 2020 získala více než půl miliardy korun na nákup služebních vozidel s měřicí a dokumentační technikou, služebních motocyklů nebo alkoholových testerů.

autobus.jpg
1. ledna 2016 došlo k rozdělení dosavadních středních a vyšších policejních škol Ministerstva vnitra. Ze škol se vyčlenila vzdělávací zařízení Policie České republiky a transformovala se v organizační články Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy. Od roku 2020 útvar realizuje profesní vzdělávání, tj. základní odbornou přípravu a specializační kurzy, v šesti samostatných vzdělávacích zařízeních se sídlem v Praze – Hrdlořezech, Praze – Ruzyni, Pardubicích, Jihlavě, Brně a Holešově. UPV.jpg
6. ledna 2012 fregata francouzského vojenského námořnictva zadržela v Karibském moři u ostrova Martinik dvě plachetnice s nákladem 1 200 kg kokainu na palubě. Droga původem z Jižní Ameriky směřovala na evropský trh. Zadržení lodí bylo výsledkem operace „Fenix“, která začala už v roce 2009 na území České republiky a vedla k rozkrytí mezinárodní sítě obchodníků s kokainem. Operace se zúčastnily policejní jednotky sedmi států světa včetně Národní protidrogové centrály Policie ČR. 6.1.jpg
8. ledna 2018 byl ve svém mobilním domě u obce Jamný na Písecku zavražděn manželský pár. Oběti byly surově ubodány. Jihočeští kriminalisté prostřednictvím médií požádali o pomoc veřejnost a získali videozáznam zachycující v kritické době u místa činu Mercedes se slovenskou registrační značkou. Ve spolupráci se slovenskými a rumunskými kolegy po deseti dnech vypátrali dvojici pachatelů. Ján M. a Michaela K. byli za dvojnásobnou loupežnou vraždu odsouzeni k trestům odnětí svobody na 27 a 28 let. 8.jpg
8. ledna 2020 Vrchní soud v Olomouci rozhodl v trestní věci Radima Ž., odsouzeného za napadení tenistky Petry Kvitové v prosinci 2016 v jejím bytě v Prostějově. Soud překvalifikoval jednání pachatele na loupež a zvýšil mu trest na 11 let odnětí svobody. Pachatel vnikl do bytu tenistky pod lživou záminkou, napadl ji nožem a způsobil jí vážné zranění ruky. Kriminalisté z týmu Tempus úřadu služby kriminální policie a vyšetřování spolu s olomouckými kriminalisty ho odhalili a usvědčili v květnu 2018. raketa.jpg
10. ledna 2017 byl z Hondurasu do České republiky eskortován Ondřej K. trestně stíhaný pro vydírání a šíření poplašné zprávy. Počátkem roku 2016 opakovaně oznamoval uložení výbušného systému ve vlacích dvou železničních společností a požadoval vyplacení desítek tisíc eur. Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu a úřadu služby kriminální policie a vyšetřování ve spolupráci s Interpolem vypátrali jeho úkryt ve střední Americe a MS v Brně mu vyměřil 8 let odnětí svobody. Flag_of_Honduras.png
Ve dnech 11. a 12. ledna 1994 navštívil Českou republiku prezident Spojených států amerických Bill Clinton. V Praze se sešel s prezidentem Václavem Havlem a ostatními prezidenty tzv. Visegrádské čtyřky, se kterými jednal o vztahu evropských postkomunistických zemí k NATO. Během své návštěvy Bill Clinton mimo jiné zašel do pražské hospody U Zlatého tygra a zahrál si na saxofon v pražském Jazz Clubu Reduta. O bezpečnost státníků se staralo na 3000 příslušníků Policie České republiky. il-foto (2).png
12. ledna 1996 došlo na Olomoucku k trojnásobné vraždě. Pachatel vylákal své tři budoucí oběti, dva muže a jednu ženu, pod záminkou jednání na místo činu a tam je zastřelil. Všechny tři oběti přivezl na smyšlenou schůzku zároveň, usmrtil je současně a každé z nich ještě vpálil ránu jistoty do týla. Chtěl se tak zbavit dluhů prostřednictvím likvidace věřitelů. Policisté ho dopadli hned na druhý den a soud mu posléze vyměřil trest odnětí svobody v trvání 24 let. il-foto (10).png
15. ledna 2001 se v rámci Policie České republiky osamostatnil útvar služby kriminální policie a vyšetřování s celostátní působností pod názvem Národní protidrogová centrála. Útvar odpovídá za odhalování organizované kriminality související s ilegální výrobou a distribucí drog a za trestní stíhání pachatelů drogových deliktů. Jeho příslušníci monitorují případy nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a navrhují a realizují preventivní opatření proti šíření toxikomanie. NPC.png
19. ledna 2021 Vrchní soud v Praze uzavřel kauzu výroby dětské pornografie ve fotografickém studiu v Červeném Kostelci na Náchodsku. Kauzu otevřela v dubnu 2013 operace „Atelier“, kterou královéhradečtí kriminalisté prokázali, že čtveřice pachatelů po několik let pořizovala pornografické fotografie a videozáznamy dětí ve věku od 7 let a distribuovala je prostřednictvím zpoplatněných webů nebo přímo zahraničním zájemcům. Hlavní pachatel byl potrestán odnětím svobody na 4 a půl roku. Atelier.jpg
22. ledna 2015 na základě záznamu vloženého Policií České republiky do Schengenského informačního systému byl v Portugalsku zadržen občan České republiky odsouzený MS v Praze k 13 rokům odnětí svobody za podvody a zpronevěry v rozsahu přes 120 miliónů korun. Pachatel se skrýval před spravedlností na různých místech Evropy téměř 10 let, používal falešné doklady a dopouštěl se další trestné činnosti. K jeho dopadení přispěly zejména operativní poznatky získané pražskými kriminalisty. Muž mnoha identit.jpg
V lednu 1993 bylo zřízeno pyrotechnické oddělení ochranné služby Policie České republiky. Zabývalo se pyrotechnickou ochranou ústavních činitelů, zahraničních státních návštěv a sídel diplomatických misí. V následujících letech se změnilo v odbor, který převzal gesci za problematiku nástražných výbušných systémů. Další vývoj vedl ke vzniku samostatné pyrotechnické služby a útvaru s celostátní působností, který se zabývá širokým spektrem pyrotechnických činností v působnosti policie. il-foto (6).png
V lednu 2004 dálniční oddělení Policie České republiky dostala první z celkového počtu 18 nových osobních vozů značky Ford Mondeo ST 220. Rychlá auta v policejních barvách byla určena k dohledu na silniční provoz především na dálnicích a rychlostních komunikacích. Jejich výbava umožnila dopravním policistům účinněji zasahovat proti „pirátům silnic“. Systém LOOK ve výbavě policejních Fordů umí za jízdy přečíst registrační značky a osvědčuje se při pátrání po odcizených vozidlech. il-foto (12).png
V lednu 2009 dálniční oddělení Policie České republiky zahájila ostrý provoz 16 vozidel zn. VW Passat R36 v civilním provedení. Rychlá auta s pohonem na všechna  čtyři kola jsou vybavena zařízením pro měření rychlosti okolojedoucích vozidel a  kamerami k dokumentaci dění na silnici. Jejich zařazení do služby poskytlo dopravním policistům další účinný prostředek k eliminaci bezohledných řidičů, kteří svým nezodpovědným chováním ohrožují sebe i ostatní účastníky silničního provozu. il-foto (14).png
Počátkem roku 1993 bylo zahájeno přestrojení Policie České republiky. Starý služební stejnokroj vz. 67 olivově zelené barvy byl nahrazen novým služebním stejnokrojem vz. 92 tmavomodré barvy. Tento nový stejnokroj byl poprvé představen v létě 1992 a během následujících měsíců byl zkušebně používán vybranými útvary. Přestrojování Policie České republiky probíhalo až do roku 1995. Tmavomodrý stejnokroj vz. 92 se s dílčími úpravami používá dodnes. il-foto (9).png
V roce 2017 Letecká služba zařadila do svého vybavení první bezpilotní letecké prostředky, tzv. drony, vybavené kamerovým systémem. Policie České republiky je využívá například při pátrání v terénu nebo pro potřeby leteckého monitoringu. Konstrukce v nárazové gyroskopické kouli umožňuje jejich využití i v uzavřených prostorech, třeba v interiérech staticky narušených staveb. Drony mohou v různých případech zastoupit vrtulníky, nasazení dronů a vrtulníků se může také vzájemně doplňovat. 2017- LS- drony.jpg

vytisknout  e-mailem