Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

20 let Policie České republiky

Policie České republiky si v roce 2011 připomíná 20. výročí svého vzniku. Na tomto místě budeme postupně každý měsíc představovat významné události z její historie.  

 • Dvacáté výročí Policie České republiky
 • Leden
 • Únor
 • Březen
 • Duben
 • Květen
 • Červen
 • Červenec
 • Srpen
 • Září
 • Říjen
 • Listopad
 • Prosinec

Dvacáté výročí Policie České republiky

Logo PČR 20 let
Dne 21. června 1991 schválila Česká národní rada zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a na jeho základě vznikla dnem 15. července 1991 Policie České republiky.
 
Policie ČR vznikla z dosavadních českých složek Sboru národní bezpečnosti (SNB) a stala se všeobecným bezpečnostním sborem České republiky. Stejně tak již o více než čtyři měsíce dříve vznikl ze slovenských složek SNB Policejní sbor Slovenské republiky, který na Slovensku plnil obdobné úkoly jako v České republice Policie ČR. Kromě těchto sborů fungovaly v Československu ještě federální bezpečnostní složky, z nichž nejdůležitějším byl Sbor národní bezpečnosti, který se vznikem Policie ČR stal sborem výlučně federálním. Dnem 27. srpna 1991 byl přeměněn na Federální policejní sbor. O policejní úkoly se v Československu dělily především uvedené tři sbory.
 
Policie České republiky byla podřízena Ministerstvu vnitra ČR. Vrcholným útvarem vzniklým z dosavadního Hlavního velitelství Veřejné bezpečnosti (VB) ČR bylo Policejní ředitelství v čele s policejním ředitelem podřízeným českému ministru vnitra. Na řízení a zabezpečování policie se však podílely i útvary bezpečnostního úseku Ministerstva vnitra ČR. Všeobecnými územními útvary byly správy krajů a okresní, městská a obvodní ředitelství. Tyto útvary vznikly z dosavadních správ VB krajů a okresních správ VB. Některé služby pak byly dále organizovány v rámci celorepublikových útvarů, zvláštních územních útvarů nebo základních útvarů. Kategorie základních útvarů zanikla již v roce 1992 a tyto útvary se staly součástí správ krajů nebo okresních ředitelství.
 
Při svém vzniku Policie ČR disponovala správní službou, zabývající se především agendou občanských a zbrojních průkazů, službou pořádkové policie, službou dopravní policie, službou kriminální policie, službou ochrany ekonomických zájmů, službou ochrany ústavních činitelů, kriminalistickotechnickou a expertizní službou a vyšetřovací službou.
 
Po rozdělení Československa dnem 1. ledna 1993 převzala Policie ČR i agendu zrušeného Federálního policejního sboru. Tak byla rozšířena působnost služby kriminální policie, služby ochrany ekonomických zájmů (protikorupční služby), kriminalistickotechnické a expertizní služby, vyšetřovací a ochranné služby. Novými službami, převzatými od federální policie, se stala letecká služba, služba rychlého nasazení a služba cizinecké a pohraniční policie.
 
Dnem 1. ledna 1994 byla do Policie ČR převedena z resortu dopravy Železniční policie ČR, a vznikla tak nová služba železniční policie.
 
V letech 2000 a 2001 přišla policie o řadu správních agend, zejména v oblasti silničního provozu, občanských průkazů a cestovních dokladů.
 
Značný dopad na strukturu policie měla rozsáhlá novelizace trestního řádu, v důsledku níž došlo od 1. ledna 2002 ke sloučení kriminální, protikorupční a vyšetřovací služby do služby kriminální policie a vyšetřování. Změna přinesla zrušení institutu procesně samostatného vyšetřovatele a úřadů vyšetřování.
 
Se vstupem do Schengenského prostoru v roce 2007 byla prakticky odbourána ochrana pozemních státních hranic, což znamenalo transformaci služby cizinecké a pohraniční policie na službu cizinecké policie.
 
V letech 2007 a 2008 byly provedeny některé změny v územní působnosti správ krajů, které připravovaly policii na změnu její územní organizace.
 
Dnem 1. ledna 2009 nabyl účinnosti nový zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, který završil reformu policie a přinesl některé zásadní změny v postavení jejích součástí. Správy krajů byly nahrazeny krajskými ředitelstvími, jejichž územní obvody byly nově vymezeny obvody jednoho, dvou či tří samosprávných krajů při zachování počtu osmi útvarů. Okresní ředitelství byla zrušena a začleněna do krajských ředitelství. Obvodní a městská ředitelství zůstala v redukované podobě zachována.
 
Mezi službami přibyla pyrotechnická služba a služba pro zbraně a bezpečnostní materiál (dosavadní služba správních činností). Naopak služba železniční policie byla zrušena, neboť již v letech 1998 a 2006 její pracoviště splynula se složkami služby pořádkové policie.

Od 1. ledna 2010 má policie čtrnáct krajských ředitelství, tj. pro každý samosprávný kraj jedno, čímž bylo s předstihem dosaženo stavu, který zákon předpokládal od roku 2012. Tak policie vstupuje do roku 2011, kdy 15. července uplyne 20 let od jejího vzniku.

Leden

Významné události měsíce ledna 1991 - 2011
1. ledna 1993 byla v rámci Policie České republiky zřízena Zásahová jednotka rychlého nasazení, která byla o rok později přejmenována na Útvar rychlého nasazení. Tento útvar je určen zejména k boji proti terorismu. Do jeho působnosti patří rovněž zákroky vůči únoscům osob a dopravních prostředků nebo vůči nebezpečným pachatelům jiných závažných trestných činů. Ochranné týmy útvaru chrání také české zastupitelské úřady a jejich pracovníky v zemích, kde to vyžaduje bezpečnostní situace. URNA.png 
1. ledna 1994 byla z resortu dopravy do Policie České republiky převedena železniční policie. Vznikla tak nová služba. Železniční policie se specializovala na ochranu bezpečnosti osob a majetku při přepravě cestujících a nákladů po železnici. Později se spojila se službou pořádkové policie a její historie se uzavřela 1. ledna 2009, kdy byla ze seznamu policejních služeb vypuštěna. Její úkoly převzala železniční oddělení a oddělení doprovodu vlaků služby pořádkové policie.  il-foto (13).png
1. ledna 1994 vznikla Služba policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti později přejmenovaná na Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality. Útvar s celostátní působností se specializuje na kriminální zpravodajství v oblasti nejzávažnějších forem korupce, hospodářské, finanční a daňové kriminality. Vedle vyhledávání a objasňování konkrétních případů a trestního stíhání pachatelů patří k jeho úkolům také zajišťování výnosů z jejich trestné činnosti.  OKFK.png
 1. ledna 1995 byl v rámci Policie České republiky zřízen Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Tento útvar služby kriminální policie a vyšetřování s celostátní působností se zaměřuje na zločinecké struktury, které páchají zvlášť závažnou trestnou činnost násilného charakteru, které ilegálně obchodují například se zbraněmi, které padělají peníze a další platební prostředky, anebo na zločinecké struktury, které souvisejí s mezinárodním organizovaným zločinem a mezinárodním terorismem.  UOOZ.png
1. ledna 1998 byl zahájen nepřetržitý pohotovostní provoz Letecké služby Policie České republiky ve středisku Letecké záchranné služby Praha, kde funguje dodnes. Letecká služba poskytuje vzdušnou podporu policejním akcím k ochraně lidských životů, zdraví nebo k ochraně majetku. Posádky policejních vrtulníků podnikají záchranné, zásahové, pátrací, průzkumné a hlídkové lety. Jsou vycvičeny k letům za špatné viditelnosti a mohou zasahovat i za nepříznivých povětrnostních podmínek.  il-foto (11).png
1. ledna 2001 nabyl účinnosti zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Upravil práva a povinnosti účastníků silničního provozu, pravidla silničního provozu, jeho úpravu a řízení. Dopravně správní agendy, tj. udělování řidičských oprávnění, vydávání řidičských průkazů a vedení registru řidičů, převedl z dopravních inspektorátů Policie České republiky na okresní úřady, později na obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Tyto úřady převzaly také evidenci silničních vozidel.  il-foto (15).png
1. ledna 2002 byl novelou zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, zrušen institut vyšetřovatele. Zanikly úřady vyšetřování, které do té doby fungovaly mimo organizační strukturu Policie České republiky, a v rámci policie vznikla jednotná služba kriminální policie a vyšetřování. Její příslušníci odhalují trestné činy, zjišťují jejich pachatele a plní úkoly policejního orgánu v trestním řízení. Specializují se přitom buď na operativně pátrací činnost anebo trestní stíhání konkrétních osob.  il-foto (5).png
1. ledna 2007 vstoupil v účinnost zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, který nahradil předchozí zákon o služebním poměru příslušníků Policie České republiky č. 183/1992 Sb. Nový zákon upravuje právní poměry příslušníků, kteří v bezpečnostním sboru vykonávají službu, jejich odměňování, řízení ve věcech služebního poměru a organizační věci služby. Stanoví, že v čele Policie České republiky stojí policejní prezident.  il-foto (4).png
1. ledna 2007 novela zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, svěřila policistům nové oprávnění, které se stalo účinným prostředkem prevence domácího násilí a ochrany jeho obětí. Pokud lze důvodně předpokládat, že dojde k útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti, je policista oprávněn vykázat osobu podezřelou z takového jednání z bytu nebo domu společně obývaného s osobou útokem ohroženou a zakázat jí vstup do společného obydlí i jeho okolí.  il-foto (8).png
1. ledna 2009 vstoupil v účinnost zákon o Policii České republiky č. 273/2008 Sb. Nahradil předchozí zákon č. 283/1991 Sb., který s novelizacemi platil od jejího vzniku. Nový zákon definuje Policii České republiky jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který slouží veřejnosti a jehož úkolem je zejména chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti a plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti.  il-foto.png
1. ledna 2009 došlo novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ke změně ustanovení týkajících se dopravních nehod. Účastníci nehody byli zbaveni povinnosti oznámit ji policii, pokud nedošlo k usmrcení nebo zranění osoby, k hmotné škodě převyšující na některém ze zúčastněných vozidel částku 100 000 Kč, ke škodě na majetku třetí osoby nebo k poškození komunikace. Byla jim však uložena povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě pro pojišťovny.  il-foto (1).png
1. ledna 2009 se Česká republika ujala předsednictví v Radě Evropské unie. Policie České republiky během půlročního předsednictví řídila 7 pracovních skupin zabývajících se mezinárodní policejní spoluprácí a podílela se na činnosti 11 dalších. Sama uspořádala na území České republiky 14 specializovaných akcí a při desítkách dalších politických a společenských událostí nesla hlavní odpovědnost za organizaci bezpečnostních opatření. Nedošlo k žádným mimořádným událostem.  il-foto (3).png
1. ledna 2010 vzniklo v souladu se zákonem o Policii České republiky č. 273/2008 Sb. z dosavadních 8 celkem 14 krajských ředitelství policie. Územní obvod každého krajského ředitelství je shodný s územním obvodem vyššího územního samosprávného celku. Krajské ředitelství je organizační složkou státu a účetní jednotkou. V jeho čele stojí krajský ředitel. Územní reorganizace Policie České republiky proběhla s předstihem, neboť zákon předpokládal její realizaci až k 1. lednu 2012.  il-foto (7).png
Ve dnech 11. a 12. ledna 1994 navštívil Českou republiku prezident Spojených států amerických Bill Clinton. V Praze se sešel s prezidentem Václavem Havlem a ostatními prezidenty tzv. Visegrádské čtyřky, se kterými jednal o vztahu evropských postkomunistických zemí k NATO. Během své návštěvy Bill Clinton mimo jiné zašel do pražské hospody U Zlatého tygra a zahrál si na saxofon v pražském Jazz Clubu Reduta. O bezpečnost státníků se staralo na 3000 příslušníků Policie České republiky.  il-foto (2).png
12. ledna 1996 došlo na Olomoucku k trojnásobné vraždě. Pachatel vylákal své tři budoucí oběti, dva muže a jednu ženu, pod záminkou jednání na místo činu a tam je zastřelil. Všechny tři oběti přivezl na smyšlenou schůzku zároveň, usmrtil je současně a každé z nich ještě vpálil ránu jistoty do týla. Chtěl se tak zbavit dluhů prostřednictvím likvidace věřitelů. Policisté ho dopadli hned na druhý den a soud mu posléze vyměřil trest odnětí svobody v trvání 24 let.  il-foto (10).png
15. ledna 2001 se v rámci Policie České republiky osamostatnil útvar služby kriminální policie a vyšetřování s celostátní působností pod názvem Národní protidrogová centrála. Útvar odpovídá za odhalování organizované kriminality související s ilegální výrobou a distribucí drog a za trestní stíhání pachatelů drogových deliktů. Jeho příslušníci monitorují případy nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a navrhují a realizují preventivní opatření proti šíření toxikomanie.  NPC.png
V lednu 1993 bylo zřízeno pyrotechnické oddělení ochranné služby Policie České republiky. Zabývalo se pyrotechnickou ochranou ústavních činitelů, zahraničních státních návštěv a sídel diplomatických misí. V následujících letech se změnilo v odbor, který převzal gesci za problematiku nástražných výbušných systémů. Další vývoj vedl ke vzniku samostatné pyrotechnické služby a útvaru s celostátní působností, který se zabývá širokým spektrem pyrotechnických činností v působnosti policie.  il-foto (6).png
V lednu 2004 dálniční oddělení Policie České republiky dostala první z celkového počtu 18 nových osobních vozů značky Ford Mondeo ST 220. Rychlá auta v policejních barvách byla určena k dohledu na silniční provoz především na dálnicích a rychlostních komunikacích. Jejich výbava umožnila dopravním policistům účinněji zasahovat proti „pirátům silnic“. Systém LOOK ve výbavě policejních Fordů umí za jízdy přečíst registrační značky a osvědčuje se při pátrání po odcizených vozidlech.  il-foto (12).png
V lednu 2009 dálniční oddělení Policie České republiky zahájila ostrý provoz 16 vozidel zn. VW Passat R36 v civilním provedení. Rychlá auta s pohonem na všechna  čtyři kola jsou vybavena zařízením pro měření rychlosti okolojedoucích vozidel a  kamerami k dokumentaci dění na silnici. Jejich zařazení do služby poskytlo dopravním policistům další účinný prostředek k eliminaci bezohledných řidičů, kteří svým nezodpovědným chováním ohrožují sebe i ostatní účastníky silničního provozu.  il-foto (14).png
Počátkem roku 1993 bylo zahájeno přestrojení Policie České republiky. Starý služební stejnokroj vz. 67 olivově zelené barvy byl nahrazen novým služebním stejnokrojem vz. 92 tmavomodré barvy. Tento nový stejnokroj byl poprvé představen v létě 1992 a během následujících měsíců byl zkušebně používán vybranými útvary. Přestrojování Policie České republiky probíhalo až do roku 1995. Tmavomodrý stejnokroj vz. 92 se s dílčími úpravami používá dodnes.  il-foto (9).png

 

Únor

Významné události měsíce února 1991 - 2011
1. února 1996 sloučením operačního střediska Policejního prezidia České republiky s operačním střediskem Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie vzniklo integrované operační středisko. Byl to první krok na cestě k vybudování současného pracoviště operačního odboru policejního prezidia, které se zabývá organizováním, operativním řízením a koordinací činnosti Policie České republiky na celém území státu. K jeho hlavním úkolům patří poskytování podpory policistům ve výkonu služby.  01 - operační.png
1. února 2008 Policie České republiky zahájila informační a náborovou kampaň s heslem „Pomáhat a chránit“. Heslo po skončení kampaně přetrvalo, stalo se oficiálním sloganem Policie České republiky a nedílnou součástí jejího vizuálního stylu. Objevuje se na policejních budovách, policejních automobilech i policejních tiskovinách. Vystihuje základní poslání každého policisty – pomáhat všem slušným lidem a chránit je před těmi, kteří nerespektují zákony.  02 - pomáhat a chránit.png
1. února 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, a současně byla zahájena v pořadí již třetí zbraňová amnestie. Dvě předchozí se uskutečnily v letech 1996 a 2003. Po dobu šesti měsíců mohl každý, kdo bez povolení přechovával střelnou zbraň, předat ji dobrovolně do úschovy kterémukoliv útvaru policie, aniž by se vystavil nebezpečí postihu pro nedovolené ozbrojování. V rámci této zbraňové amnestie bylo odevzdáno celkem 7 901 zbraní.  03 - zbraně.png
2. února 1993 se na Pražském hradě konala inaugurace prvního prezidenta České republiky Václava Havla. Ceremoniálu se zúčastnil významný počet zahraničních hostů. Přijeli například prezidenti Richard von Weizsäcker z Německa, Thomas Klestil z Rakouska, Lech Walęsa z Polska nebo Arpád Göncz z Maďarska. Příslušníci Policie České republiky zajišťovali ve spolupráci se svými zahraničními kolegy ochranu účastníků slavnostního aktu. Inaugurace nebyla narušena žádnou mimořádnou událostí.  04 - VH.png
3. února 2003 policie zadržela manžele Danu a Jaroslava S., aby je postupně obvinila ze série loupežně motivovaných vražd seniorů spáchaných během předchozích dvou let. Vyšetřování ukázalo, že manželský pár na jednotlivých místech činu manipuloval se stopami ve snaze zmást policii a vyvolat zdání, že jde o sebevraždu, přirozené úmrtí nebo nešťastnou náhodu. Po určitou dobu se mu to dařilo. Soud uznal oba vinnými z osmi dokonaných vražd a dvou pokusů a poslal je do vězení na doživotí.  05 - rh.png
8. února 1994 policie zadržela v Praze Jiřího K. důvodně podezřelého z dvojnásobné vraždy a pokusu o vraždu. 30. května 1993 měl v Plzni poblíž věznice Bory zastřelit plzeňského podnikatele a jeho osobního strážce a dalšího osobního strážce měl těžce zranit. Vražedného útoku se měl dopustit v době, kdy se vyhýbal jedenáctiletému trestu odnětí svobody za předchozí loupežné přepadení. Soud shledal Jiřího K. vinným a uložil mu trest odnětí svobody na doživotí.  06 - PLZ.png
11. února 2010 došlo v Českých Budějovicích k dvojnásobné vraždě manželů Jany a Pavla M. Podezřelý Jan H., syn zavražděné ženy, byl ještě téhož dne díky mezinárodní policejní spolupráci dopaden v německém Pasově a později vydán českým orgánům činným v trestním řízení. Během vyšetřování se ukázalo, že už v minulosti opakovaně ohrožoval svou matku a nevlastního otce. Soudní znalci ho shledali nepříčetným v důsledku duševní choroby a soud mu uložil ochrannou ústavní léčbu.  07 - ČB.png
12. února 2001 vznikl v rámci Policejního prezidia České republiky kriminální úřad později přejmenovaný na úřad služby kriminální policie a vyšetřování. Úřad metodicky vede službu v oblasti operativně pátrací činnosti a plnění úkolů policejních orgánů v trestním řízení. Zprostředkuje rovněž spolupráci policejních útvarů s mezinárodními organizacemi, institucemi Evropské unie a zahraničními policejními sbory. Mimo jiné plní roli národního kontaktního bodu pro informační kriminalitu.  08 - uskpv.png
12. února 2007 vyvrcholila na sedmi místech České republiky závěrečná část operace „Retea“, na které se podílelo přes 350 policistů z různých útvarů Policie České republiky. Operace směřovala proti mezinárodnímu gangu zlodějů luxusních motorových vozidel, jehož hlavním organizátorem byl cizinec žijící nelegálně na území České republiky. Zloději způsobili škodu okolo 21 milionů korun a soud jim posléze uložil tresty odnětí svobody od 5 do 8 roků.  09 - auta.png
16. února 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem odsoudil k trestu odnětí svobody na doživotí Jaroslava Z. Usvědčil ho ze dvou vražd, které spáchal v letech 1993 a 1994 v Litvínově. V obou případech odsouzený vraždil ze zištných důvodů a v obou případech byli jeho oběťmi senioři. Prvního starce týral, aby mu prozradil, kde má schované peníze, a když se to nedozvěděl, ubodal ho nožem. Druhého usmrtil sekáčkem na maso kvůli 250 korunám. Policie jej dopadla 20. ledna 1994, dva dny po druhé vraždě.  10 - UNL.png

16. února 2009 byl zahájen Projekt dobrovolných návratů připravený Ministerstvem vnitra za spolupráce Služby cizinecké policie. Jeho cílem bylo pomoci cizincům na území České republiky, kteří se vinou ekonomické situace ocitli bez pracovního uplatnění, chtěli se vrátit do vlasti, ale neměli prostředky na cestu. Projekt byl ukončen 15. prosince 2009. Po dobu jeho trvání se přihlásilo 2089 cizinců žijích na našem území legálně a 169 cizinců, kteří na území naší republiky pobývali nelegálně.

 11 - cizinci.png
16. února 2009 byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Policií České republiky a Českomoravským fotbalovým svazem. Navázala na novelu zákona č. 115/2001, o podpoře sportu, která nově stanovila povinnosti vlastníka nebo provozovatele sportovního zařízení při zajišťování pořádku v průběhu sportovního podniku. Dohoda upravila požadavky na vybavení stadionů první a druhé fotbalové ligy, zajištění bezpečnostních standardů a spolupráci pořadatelských služeb fotbalových klubů s policií.  12 - cmfs.png
18. února 2009 bylo v Liberci zahájeno mistrovství světa v klasickém lyžování. Policie České republiky realizovala v jeho průběhu bezpečnostní opatření, do kterého nasadila zhruba 800 mužů a žen. Počty severočeských policistů posílili v Liberci a okolí města další policisté z ostatních krajů republiky. K plnění úkolů policie bylo povoláno také 300 vojáků Armády České republiky. Během šampionátu se strážci zákona stejně jako pořadatelé potýkali pouze se sněhovou kalamitou.  13 - lyže.png
19. února 2004 policisté Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu zadrželi poblíž Prahy trojici ozbrojených pachatelů, kteří dva týdny předtím v Brně unesli podnikatele a požadovali výkupné ve výši 11 miliónů korun. Policisté nejprve s únosci vyjednávali, vydávali se přitom za zástupce podnikatelovy firmy a nakonec je dopadli při předávání výkupného. Poté osvobodili uneseného podnikatele vězněného v řetězech na opuštěném statku. Soud uložil pachatelům tresty v rozmezí od 6 do 12 let.  14 - únos.png
20.února 2009 Krajský soud v Hradci Králové uložil doživotní trest odnětí svobody Antonínu N., původem ze Slovenska. Odsouzený v květnu 2008 v Havlíčkově Brodě vylákal do svého pokoje v ubytovně devítiletého chlapce, zneužil ho, pak ho odvedl za město a zardousil ho. Policie odhalila vraha o měsíc později a nalezla rovněž tělo jeho oběti. Antonín N. byl v minulosti na Slovensku několikrát trestán za mravnostní delikty. Byl si vědom, že trpí sexuální úchylkou, a přesto se vyhýbal léčbě.  15 - HK.png
21. února 1996 policie dopadla Otu B., člena tzv.kolínského gangu, podezřelého celkem z pěti vražd. Série začala vraždou nočního vrátného pražského obchodního domu Krone v létě 1993 a skončila vraždou podnikatele ve Valašském Meziříčí v lednu 1996. Ota B. zabíjel jednak kvůli finančnímu prospěchu a jednak ve snaze zakrýt své zločiny. Neváhal zavraždit nepohodlného komplice, kterému přestal důvěřovat. Krajský soud v Ostravě ho poslal do vězení na doživotí.  16 - OD.png
28. února 2002 byl ve svém domě ve Velkém Březně nedaleko Ústí nad Labem několika výstřely usmrcen známý fotograf Luboš S. O čtyři roky později opět v únoru se policii podařilo případ vraždy objasnit. Fotografův partner ve vedení společné firmy si najal vraha, aby Luboše S. zastřelil. Motivem byly vzájemné neshody společníků a honorářem pro nájemného vraha osobní vůz Škoda Octavia. Oba pachatelé byli zadrženi a soud vyměřil jednomu 12 a půl roku a druhému 14 let odnětí svobody.  17 - fotoaparát.png
28. února 2008 se recidivista Jiří R. vloupal do pobočky České pošty ve Starém Bydžově na Královéhradecku. Pomocí výbušniny se pokusil otevřít trezor, ale to se mu nepovedlo. Na místo dorazili policisté a Jiří R. na ně zahájil palbu. Pak se zabarikádoval na půdě domu a odmítal se vzdát, dokud ho nezpacifikovala policejní zásahová jednotka. Soud vzal v úvahu, že Jiří R. byl nedlouho předtím podmínečně propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody za vraždu a poslal ho do vězení na doživotí.  18 - pošta.png
29. února 2008  došlo v centru Prahy k vraždě a dvojnásobnému pokusu vraždy. Pachatelé napadli v bytě dvě ženy a muže, pustili plyn a založili požár. Už počátkem března policie zadržela čtveřici cizinců ze střední Asie a obvinila je z uvedených vražedných útoků a dalších násilných trestných činů. Během soudního procesu cizinci připravovali útok na justiční stráž ve snaze uprchnout z budovy soudu. Ten všem čtyřem vyměřil výjimečné tresty odnětí svobody, z toho jeden na doživotí.  19 - PHA.png
V únoru 2009 Letecká služba Policie České republiky ukončila provoz vrtulníků typu BO-105 CBS4. Tento lehký typ vrtulníku sloužil u policie od roku 1991, tedy 18 let, a byl využíván pro většinu zásahů Letecké služby, zejména pro rychlou přepravu cestujících s vysokou mírou bezpečnosti  a spolehlivosti, pro leteckou záchrannou službu a také pro výcvik posádek. Vrtulník se čtyřmi místy pro cestující, cestovní rychlostí 242 km/h a doletem 555 km byl nahrazen modernějším strojem EC 135T2.  20 - vrtulník.png

 

Březen

Významné události měsíce března 1991 - 2011
1. března 2006 přicestoval na dvoudenní oficiální návštěvu České republiky ruský prezident Vladimír Putin. Na Pražském hradě ho přivítal český prezident Václav Klaus. Vladimír Putin jednal s českými ústavními činiteli mimo jiné o bezpečnosti dodávek ropy a zemního plynu. Jeho návštěva byla po 13 letech druhou cestou nejvyššího představitele Ruské federace do České republiky. Provázela ji přísná bezpečnostní opatření, která zaměstnala stovky policistů. Nedošlo k žádné mimořádné události.  Březen - 01.png
3. března 2004 Městský soud v Praze uložil trest odnětí svobody v trvání 3 a půl roku pachateli, který v srpnu 2003 vyhrožoval, že pomocí cyankáli otráví v Praze pitnou vodu. Výhružku sdělil telefonicky na linku 158 a požadoval výkupné půl milionu korun. K předání peněz mělo dojít ve vlaku na trati z Přerova do Prahy. Policisté vyděrače ve vlaku odhalili a ten se na místě bez zapírání přiznal. Vyšetřování případu ukázalo, že motivem jeho jednání byla rodinná krize a finanční tíseň.  Březen - 02.png
7. března 2001 dvojice pachatelů odcizila z Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem obraz Jana Zrzavého Máří Magdaléna. Zloději přišli do galerie v návštěvní době, jeden z nich zabavil kustodku, druhý sejmul obraz se stěny a odnesl ho i s rámem pod kabátem. Ještě během měsíce března policie oba pachatele odhalila a dopadla. Samotnou olejomalbu na plátně se podařilo vypátrat až koncem roku. Oba zloději byli shodně odsouzeni k trestu odnětí svobody v trvání 4 let.  Březen - 03.png
8. března 1994 došlo k loupežnému přepadení autopůjčovny v Bělehradské ulici v Praze. Pachatel svázal dva majitele firmy a jejich návštěvníka do kozelce tak, že jim omotal kabel kolem krku a kolem nohou. Oba majitelé firmy se v důsledku toho sami uškrtili, třetí muž přežil. O několik dní později policisté zatkli Ivana R. a postupně ho obvinili celkem z osmi vražd spáchaných na různých místech republiky. Soud mu nakonec tři z nich neprokázal, ale přesto ho poslal do vězení na doživotí.  Březen - 04.png
8. března 2005 došlo u osady Nažidla na Českokrumlovsku k nejtragičtější dopravní nehodě od vzniku Policie České republiky. Dvoupatrový zájezdový autobus jedoucí po silnici č. 3 přerazil svodidla, převrátil se na střechu a skutálel se ze svahu. Z 52 cestujících 17 zahynulo na místě a další 3 zemřeli později na následky zranění. Policie označila za hlavní příčinu dopravní nehody nepřiměřenou rychlost a obvinila řidiče autobusu z obecného ohrožení. Soud mu vyměřil 8 let odnětí svobody.  Březen - 05.png
11. března 1999 zástupci Policie České republiky a policie Norského království informovali o úspěšném dokončení mezinárodní operace „Viking“ zaměřené proti kosovsko-albánské zločinecké organizaci, která kontrolovala severní větev balkánské drogové cesty. V rámci této operace byl v Praze zatčen čelný představitel narkomafie Princ Dobroši a na různých místech Evropy desítky dalších mafiánů. Dobroši předtím utekl z norského vězení a změnil podobu díky nákladné plastické operaci.  NPC.png
11. března 2005 byl závazným pokynem policejního prezidenta upraven provoz integrovaného komunikačního a řídícího systému Dispečer - Maják 158. Systém je provozován operačními středisky Policie České republiky a slouží zejména k dokumentaci údajů týkajících se oznámení na tísňové telefonní linky 158 nebo 112 a zároveň opatření, která na ně navazují. Usnadňuje komunikaci mezi operačními středisky, útvary a hlídkami policie a umožňuje rychlé a účinné nasazení sil a prostředků.  158 Video
17. března 2004 policisté v západních Čechách zadrželi skupinu podezřelých osob, která se měla zabývat nelegálním obchodem se zbraněmi a municí. Pět mužů a jedna žena kompletovali střelné zbraně z ilegálně získaných komponentů a vyráběli nástražné výbušné systémy. V rámci operace „Specialista“ kriminalisté zajistili čtyři takové systémy s dálkovou iniciací pomocí mobilního telefonu, dále různé výbušniny, pistole, samopal a několik tisíc kusů munice.
 Březen - 08.png
19. března 2007 se na železničním přejezdu u obce Vraňany na Mělnicku střetl rychlík s osobním autem. Policisté sice včas poskytli železničářům informaci o vozidle uvízlém na přejezdu, nehodě však přesto nezabránili. Vlak vykolejil, několik cestujících utrpělo zranění a hmotná škoda dosáhla desítek miliónů korun. Policejní vyšetřování prokázalo, že majitel auta umístil svůj vůz na koleje záměrně při pokusu o pojistný podvod. Soud mu za obecného ohrožení vyměřil 4,5 roku odnětí svobody.  Březen - 09.png
20. března 2008 krátce po desáté hodině dopolední došlo kolem 100. kilometru dálnice D1 k největší hromadné dopravní nehodě v historii České republiky. Řidiče zaskočila náhlá změna povětrnostních podmínek, sněžení a kluzká vozovka. Policisté napočítali v obou směrech sérii celkem 93 jednotlivých nehod, při kterých bylo zraněno 30 osob, z toho 3 těžce, a poškozeno 231 motorových vozidel. Hmotná škoda dosáhla téměř 28 miliónů korun. Provoz na dálnici byl 11 hodin zcela zastaven.  Březen - 10.png
25. března 2009 na brněnském automotodromu Policie České republiky převzala do užívání 70 nových motocyklů značky Yamaha ve dvou variantách, FJR1300A a FZ6SA. Nové motocykly v policejních barvách jsou shodně vybaveny výstražným zvukovým a světelným zařízením, radiostanicí, měřičem rychlosti a záznamovým zařízením. Stroje jsou určeny především pro výkon služby dopravní policie a jsou využívány k dohledu nad bezpečností silničního provozu na celém území republiky.  Březen - 11.png
27. března 1996 přicestovala do České republiky na třídenní státní návštěvu britská královna Alžběta II. v doprovodu svého manžela prince Philipa. Byla to historicky první oficiální návštěva britského panovníka v českých zemích. Královský pár navštívil Prahu a zavítal také do Brna. O jeho bezpečnost po celou dobu pobytu pečovali vedle českých policistů také členové královniny osobní stráže z britské zpravodajské služby MI5. Během návštěvy nedošlo k žádné mimořádné události.  Březen - 12.png
Ve dnech 27. a 28. března 2009 se na státním zámku Hluboká uskutečnilo zasedání 27 ministrů zahraničních věcí členských států Evropské unie. Setkání uspořádané v rámci předsednictví České republiky Radě Evropské unie umožnilo ministrům společně prodiskutovat aktuální zahraničně politické problémy. Policie ČR nasadila do bezpečnostního opatření několik set policistů. Během zasedání proběhly čtyři předem ohlášené pokojné demonstrace. K žádnému narušení veřejného pořádku nedošlo.  Březen - 13.png
O půlnoci z 29. na 30. března 2008 byly na všech mezinárodních letištích České republiky zrušeny hraniční kontroly u letů do destinací a z destinací v rámci schengenského prostoru. Povinnosti podrobit se hraniční kontrole byli tehdy zbaveni cestující všech letů spojujících Českou republiku s dalšími 23 evropskými státy. Česká mezinárodní letiště se zároveň ocitla na vnější hranici schengenského prostoru a Policie České republiky převzala spoluzodpovědnost za ochranu této hranice.  Březen - 14.png
30. března 2003 čeští policisté zadrželi na hraničním přechodu se Slovenskem muže, který ve svém autě převážel pistoli s tlumičem hluku. Případ odstartoval mezinárodní policejní operaci „Stig“, na které se podílely policejní sbory České, Slovenské a Maďarské republiky. Při domovních prohlídkách na území těchto tří států bylo nalezeno množství nelegálně držených střelných zbraní včetně samopalů a střeliva. Operace významně přispěla k potlačování ilegálního mezinárodního obchodu se zbraněmi.  Březen - 15.png
30. března 2008 policisté vnikli do rodinného domu v Brně – Komárově. Na místě objevili ohořelé ostatky lidského těla a zadrželi Radima O., kterého posléze obvinili z vraždy a ze znásilnění. Vyšetřování prokázalo, že obviněný přivedl do svého domu mladý pár, se kterým se krátce předtím seznámil v hostinci, muže ubil kladivem a ženu opakovaně znásilňoval, zatímco tělo jejího přítele spaloval na dvoře v ohni. Znalci ho označili za agresivního sadistu a soud ho poslal do vězení na doživotí.  Březen - 16.png
30. března 2009 zahájil činnost Národní kontaktní bod pro terorismus zřízený v rámci Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Posláním tohoto specializovaného pracoviště je monitorování a vyhodnocování teroristických hrozeb vůči zájmům České republiky. Pracoviště je propojeno se všemi policejními útvary a spolupracuje s dalšími bezpečnostními složkami doma i v zahraničí. Shromažďuje a zpracovává veškeré informace o rizicích teroristických útoků a podílí se na jejich předcházení.  UOOZ.png
Začátkem března 2009 policie objasnila případ loupežného přepadení Městského muzea v Novém Bydžově. V listopadu 2008 tam ozbrojený pachatel spoutal kustoda a odcizil obrazy Jana Zrzavého a Václava Špály, historické tisky, zlaté mince a šperky. Policisté zadrželi dva muže, z nichž jeden loupež zorganizoval a druhý provedl. Podařilo se jim rovněž zajistit většinu uloupených artefaktů. Královéhradecký krajský soud vyměřil pachatelům tresty odnětí svobody v trvání 5 a půl a sedmi let.  Březen - 18.png
Koncem března 1993 opustili Policii České republiky poslední vojáci základní služby. Byli zařazeni ve službě cizinecké a pohraniční policie, která byla v rámci Policie České republiky zřízena po zániku československé federace 1. ledna 1993. Do služby cizinecké a pohraniční policie přešlo z Federálního policejního sboru celkem 910 vojáků základní služby. Nedisponovali policejními pravomocemi a byly jim svěřovány výhradně úkoly strážního a pomocného charakteru.  SCP
Na přelomu března a dubna roku 2006 zasáhly Českou republiku prudké povodně způsobené vydatnými srážkami spojenými s náhlým oteplením a táním sněhu. Záplavy zasáhly stovky obcí v sedmi krajích, mimo jiné Ústí nad Labem, Olomouc či Znojmo. Do likvidace následků povodní se zapojila v rámci integrovaného záchranného systému také Policie České republiky. Letecká služba nasadila do akce vrtulníky typu Bell-412 v záchranné verzi a typu EC-135 T2 pro monitorování povodňové situace.  Březen - 20.png

 

Duben

Významné události měsíce dubna 1991 - 2011
1. dubna 2002 byla ochranná služba Policie České republiky rozdělena na útvar pro ochranu ústavních činitelů a útvar pro ochranu prezidenta České republiky. První z nich trvale chrání ústavní činitele státu stanovené vládou, zajišťuje ochranu objektů zvláštního významu a podílí se na ochraně státních návštěv. Druhý útvar chrání hlavu státu, jeho manželku a také bývalého prezidenta republiky po skončení funkčního období. K jeho úkolům patří rovněž ochrana sídla hlavy státu. Duben 01.jpg
Počátkem dubna 2007 policisté Národní protidrogové centrály ukončili operaci „Bean“ a zadrželi cizince, člena mezinárodní zločinecké organizace, který se skrýval v České republice pod falešnou identitou. Muž hledaný na základě zatykače vydaného v USA byl zapojen do obchodu s tabletami extáze vyráběnými v Nizozemsku a dodávanými do několika evropských zemí, Spojených států a Austrálie. V Praze kromě toho prodával kokain. Policisté zajistili při domovních prohlídkách skoro 1 kg této drogy. Duben 02.png
4. dubna 1999 byl na železniční trati u Cítova na Mělnicku nalezen nástražný výbušný systém. Policie pátrala po pachateli, který si říkal Mrzák, více než 4 roky. Během té doby opakovaně zaútočil na železniční koleje a na další objekty na různých místech republiky. Naštěstí bez vážnějších následků. Policisté nakonec v Mrzákovi identifikovali pražského důchodce Vladimíra Š. a 29. prosince 2003 ho dopadli při dalším pokusu o bombový útok na Náchodsku. Aby unikl zatčení, spáchal sebevraždu. Duben 03.png
5. dubna 2009 se v Praze v rámci českého předsednictví Evropské unie uskutečnil summit EU – USA. Summitu se zúčastnil prezident Spojených států amerických Barrack Obama, který přicestoval do Prahy i se svou manželkou Michelle, a nejvyšší představitelé všech 27 členských států Unie. Americký prezident při této příležitosti přednesl na Hradčanském náměstí veřejný projev, ve kterém vyzval k vytvoření světa bez jaderných zbraní. Bezpečnost summitu střežilo na 4000 policistů. Duben 04.png
7. dubna 2009 policisté z Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality nalezli a zajistili obraz „Severní krajina“ významné české surrealistické malířky Marie Čermínové - Toyen. Obraz z roku 1931 je považován za jedno z jejích nejlepších děl a jeho současná hodnota je odhadována na 6 miliónů korun. Původnímu majiteli, který jej získal darem přímo od autorky, byl odcizen v roce 1992. Policisté obvinili dva muže, kteří se obraz pokusili prodat, z legalizace výnosů z trestné činnosti. Duben 05.png
Ve dnech 7. až 9. dubna 2010 se v Praze uskutečnil summit USA – Rusko. Prezident Spojených států amerických Barrack Obama a prezident Ruské federace Dmitrij Medvěděv podepsali na Pražském hradě novou smlouvu START o snížení počtu strategických jaderných zbraní. Při této příležitosti zavítali do Prahy rovněž nejvyšší představitelé 11 zemí střední a východní Evropy. Rozsahem největší bezpečnostní opatření v dosavadní historii Policie České republiky nepoznamenaly žádné problémy. Duben 06.png
8. dubna 2003 policejní tým „Kamion“ realizoval druhou část operace „Chobotnice“ namířené proti pachatelům loupežných přepadení řidičů kamionové přepravy. Kriminalisté zadrželi na různých místech republiky 18 osob a obvinili je ze série loupeží a dalších trestných činů. Obvinění uloupili zboží v řádu desítek miliónů korun. První část operace „Chobotnice“ proběhla v únoru téhož roku a vedla k dopadení 6 osob. Soud jim později uložil tresty od 10 a půl do 13 let odnětí svobody. Duben 07.png
V noci z 9. na 10. dubna 2008 zloději odcizili z náhrobků na Národním hřbitově Památníku Terezín stovky bronzových destiček se jmény obětí nacistické genocidy. O týden později se vrátili znovu na místo činu a ukradli další stovky destiček. Policie část z nich vypátrala ve sběrně druhotných surovin na Lounsku. 23. dubna 2008 zadržela prvního podezřelého z krádeže a 6. srpna téhož roku další dva. V dubnu 2011 soudní řízení nebylo ještě pravomocně ukončeno. Duben 08.png
17. dubna 1998 u obce Dobroslavice na Opavsku policista René Vitásek vyrušil trojici pachatelů, kteří se právě připravovali k další ze série loupeží. Jeden z lupičů, Kamil B., policistu na místě zastřelil. Později kvůli obavám z prozrazení zavraždil také jednoho ze svých dvou kompliců. Skrýval se v zahraničí a nakonec byl dopaden ve Frankfurtu nad Mohanem. Soud mu uložil výjimečný trest odnětí svobody v trvání 25 let a jeho spolupachatele, Petra H., poslal do vězení na 13 a půl roku. Pomník.png
17. dubna 2001 trojice policistů vstoupila do rodinného domu v Protivíně, aby tam zahájila úkony trestního řízení v případu znásilnění. Pachatel se dosud skrýval na místě činu a bez varování ze zálohy zahájil na policisty palbu. Písecký kriminalista Daniel Stýblo zemřel na místě, policista z protivínského obvodního oddělení Ivo Marek po převozu do nemocnice. Třetího policistu pachatel zranil a pak sám obrátil svou zbraň proti sobě. Zemřel o tři dny později v pražské nemocnici. zesnul.png
18. dubna 2009 krátce před půlnocí skupina pachatelů zaútočila na dům rómské rodiny v obci Vítkov na Opavsku. Pachatelé vhodili do oken domu tři zápalné láhve a způsobili požár. Dům zcela vyhořel a dvouleté děvčátko, které spalo uvnitř, utrpělo těžké popáleniny. O čtyři měsíce později policie obvinila ze žhářského útoku čtyři mladíky. Soud kvalifikoval jejich jednání jako rasisticky motivovaný pokus vraždy a uložil jim výjimečné tresty odnětí svobody v trvání 20 a 22 let. Duben 11.png
Ve dnech 21. a 22. dubna 2009 se v Praze konala mezinárodní konference věnovaná problematice domácího násilí. Akce uspořádaná Policií České republiky v rámci českého předsednictví Evropské unie se stala prvním setkáním policejních odborníků v daném oboru na evropské úrovni. Jednání zdůraznilo stále se zvyšující pozornost zaměřovanou evropskými policejními sbory na tento specifický druh kriminality a zahájilo mezi nimi v oblasti boje proti domácímu násilí výměnu zkušeností. Duben 12.png
22. dubna 1998 skončila společná operace Národní protidrogové centrály a Generálního ředitelství cel s krycím názvem „Kanál“. Operace byla zaměřena proti mezinárodní zločinecké organizaci distribuující heroin do Velké Británie a zemí severní Evropy. V součinnosti s britskými policejními a celními orgány se podařilo zadržet celkem 12 osob a zajistit 466 kg drogy. Členové organizace byli odsouzeni k dlouholetým trestům odnětí svobody, například kurýr převážející drogu na 16 let. NPC.png
22. dubna 2005 Policie České republiky a Česká asociace pojišťoven uzavřely dohodu o spolupráci v zájmu účinného spolupůsobení proti páchání trestné činnosti. Dohoda upravuje vztahy obou stran při objasňování příčin a odstraňování následků kriminality, zejména při vyšetřování trestných činů v souvislosti s likvidací pojistných událostí a při prevenci pojistných podvodů. Obsahem vzájemné spolupráce je například výměna informací, vzdělávání, metodická, analytická a legislativní činnost. Duben 14.png
22. dubna 2009 Policie České republiky zahájila informační a náborovou kampaň “Pomáhat a chránit II.“, která navázala na obdobnou kampaň se stejným mottem z předchozího roku. Ústředním motivem kampaně se stal videoklip režiséra F. A. Brabce inspirovaný skutečnou událostí z roku 2006. Dva policisté ve Chvaleticích na Pardubicku tehdy zachránili chlapce, pod kterým se na řece propadl led. Kampaň trvala do 30. června 2009 a během jejího trvání projevilo zájem o práci u policie 10.926 žadatelů. Duben 15.png
23. dubna 1998 pražští kriminalisté realizovali akci namířenou proti organizované skupině pachatelů závažné násilné a majetkové trestné činnosti. V Praze na Žižkově na chodbě obytného domu se střetli s mužem, kterého nehledali. Recidivista Petr CH. zahájil palbu zákeřně ze zálohy. Zastřelil kriminalistu Jiřího Linharta a dalšího policistu zranil. Vzápětí ho policisté zadrželi společně s podezřelým, kterého původně přijeli zatknout. Soud vyměřil Petru CH. trest odnětí svobody v trvání 22 let. Duben 16.png
Od 24. dubna do 9. května 2004 se v Praze a Ostravě uskutečnilo mistrovství světa v ledním hokeji. Všechna utkání šampionátu navštívilo dohromady více než 550 tisíc diváků. O bezpečnost účastníků této sportovní události a o veřejný pořádek v místech jejího konání se staraly stovky příslušníků různých služeb Policie České republiky, od pořádkové, přes dopravní či kriminální, až po cizineckou. Mistrem světa se stalo mužstvo Kanady a průběh šampionátu nenarušila žádná mimořádná událost. Duben 17.png
Ve dnech 25. až 27. dubna 1997 zavítal do České republiky papež Jan Pavel II. Byla to jeho v pořadí už třetí návštěva během sedmi let. V rámci oslav svatovojtěšského milénia hlava katolické církve navštívila baziliku sv. Markéty v benediktinském arciopatství v Praze – Břevnově a celebrovala mše na Velkém náměstí v Hradci Králové a na Letenské pláni v Praze. Návštěvu papeže provázela rozsáhlá bezpečnostní opatření, která zaměstnala stovky policistů. Nedošlo k žádným mimořádným událostem. Duben 18.png
27. dubna 1998 časně ráno na tramvajové zastávce Frýdlantské mosty v Ostravě explodoval nástražný výbušný systém umístěný v odpadkovém koši. Exploze zranila několik osob, tři z nich těžce. K dalšímu podobnému výbuchu, který naštěstí jen lehce zranil dvě osoby, došlo 6. září 1998 v Jilské ulici v Praze. Pachatel kontaktoval policii, vyhrožoval dalšími bombovými útoky a požadoval výkupné. 30. června 1999 ho policisté dopadli a soud mu posléze vyměřil trest odnětí svobody v trvání 15 let. ostrava.png
30. dubna 1993 správní služba Policie České republiky ukončila vydávání občanských průkazů vz. 91, které stejně jako všechny předchozí měly podobu knížky. Od 1. května zahájila vydávání nových občanských průkazů vz. 93 poprvé ve formátu identifikační karty opatřené termolaminační ochrannou fólií. Policie České republiky vydávala občanské průkazy až do 30. června roku 2000. Následně byla tato agenda zákonem svěřena okresním úřadům a později obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Duben 20.png

 

Květen

Významné události měsíce května 1991 - 2011
1. května 1997 byl v rámci Policejního prezidia České republiky zřízen odbor služební kynologie a hipologie. Převzal odpovědnost za výcvik policejních psů a psovodů a zároveň začal zabezpečovat také výcvik policejních koní a jezdců. Policie České republiky používá k plnění svých úkolů 800 služebních psů odchovaných vesměs ve vlastních chovných stanicích a vycvičených ve vlastních výcvikových střediscích. Používá také 36 koní zařazených ve 3 oddílech jízdní policie.  Květen2001.JPG
4. května 2006 se Policie České republiky zapojila do preventivní dopravně bezpečnostní akce s názvem „Pásovec“. Akce zaměřená na používání bezpečnostních pásů a dětských sedaček v automobilech byla součástí Národní strategie bezpečnosti silničního provozu a byla pořádána každoročně s cílem přispět do roku 2010 ke snížení počtu obětí dopravních nehod na polovinu ve srovnání s rokem 2002. Jejím symbolem se stala figurka pásovce, kterou policisté při kontrolách rozdávali dětem.  Květen2002.jpg
6. května 2003 policie ukončila operaci „Pepík“, když dopadla posledního ze skupiny pachatelů rozsáhlé série krádeží vloupáním do rodinných domů, kanceláří a dalších objektů. Zlodějský gang se specializoval mimo jiné na krádeže uměleckých děl a starožitností. V říjnu 2002 se například vloupal do Památníku Josefa Lady v Hrusicích nedaleko Prahy a odcizil tam osm jeho obrazů. Sedm z nich se policii podařilo nalézt, po posledním, kolorované kresbě s názvem „Vodník a havran“, nadále pátrá.  Květen2003.jpg
7. května 2007 policie objevila v rodinném domě v Kuřimi na Brněnsku spoutaného osmiletého chlapce. Během následujících měsíců rozkryla mimořádně závažný případ týrání dvou nezletilých synů Kláry M., na kterém se podílela sama matka, její sestra a 4 další osoby. Zvláštní roli mezi nimi hrála třiatřicetiletá Barbora Š., která se nejprve vydávala za třináctiletou dívku Annu a po svém útěku do Norska i za stejně starého chlapce Adama. Soud uložil obžalovaným tresty odnětí svobody od 5 do 10 let.  Květen2004.jpg
12. května 2009 policie oznámila ukončení vyšetřování případu požáru levého křídla Průmyslového paláce na Výstavišti v Praze - Holešovicích. Oheň vzplál večer 16. října 2008, zničil třetinu technicky i umělecky cenné budovy a způsobil škodu asi za 240 milionů korun. Příčinou byl zapnutý elektrický vařič v jednom z výstavních stánků právě probíhajícího veletrhu zubařské techniky Pragodent. Policie vyloučila úmyslné založení požáru, nezjistila však viníka, který omylem nepoužívaný vařič zapnul.  Květen2005.jpg
11. května 2010 byl spuštěn „Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech“. Systém je aktivován policií v případech bezprostředního ohrožení života nebo zdraví pohřešovaného dítěte a spočívá v zapojení veřejnosti do pátrání prostřednictvím médií. Jakmile policista vloží údaje o pohřešovaném dítěti do databáze a přiřadí k nim příznak „dítě v ohrožení“, informace se zobrazí na webových stránkách policie a odkaz na ni je automaticky odeslán médiím, která se do systému zapojila.  Květen2006.jpg
13. května 2003 majitel chaty u obce Povrly na Ústecku oznámil policii vloupání. Na místo činu se vypravil sedmadvacetiletý policista z obvodního oddělení v Neštěmicích. Při zpáteční cestě oba muži narazili na podezřelého člověka s batohem a taškami. Policista ho chtěl zkontrolovat, ale podezřelý začal okamžitě střílet. Majitele chaty zasáhl do ruky a policistu do hrudníku. Policista přesto palbu opětoval a pachatele na místě zastřelil. Sám se po zranění zotavil a setrval ve služebním poměru.  Květen2007.jpg
14. května 2002 čeští policisté ve spolupráci s německými kolegy rozbili mezinárodní gang, který organizoval ilegální přepravu běženců z Asie do zemí západní Evropy. V rámci operace „Mušle“ zadrželi dva transporty s 26 běženci a pozatýkali 17 podezřelých. Soud konstatoval, že převaděči zneužili svízelné situace stovek běženců a připravili je o stovky tisíc dolarů. Za zločinné spolčení a nedovolené překročení státní hranice jim vyměřil tresty odpovídající jejich postavení v hierarchii gangu.  Květen2008.jpg
16. května 1998 kriminalisté zadrželi Martina V. a obvinili ho z dvojnásobné vraždy spáchané během uplynulé noci v Hradci Králové. Vrah nejprve zastřelil řidiče taxi a potom pracovníka benzínové čerpací stanice, aby se v obou případech zmocnil jejich tržby. Taxikáře i čerpadláře usmrtil střelou do hlavy z bezprostřední blízkosti a obohatil se tak o několik tisíc korun. Krajský soud v Hradci Králové ho poslal na doživotí do věznice Mírov. Martin V. se odtud pokusil uprchnout, ale neuspěl.  Květen2009.jpg
19. května 1999 policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu realizovali na Chomutovsku operaci Oxy. Pozatýkali skupinu osob, které obvinili z  obchodování se ženami, kuplířství a omezování osobní svobody, a zároveň na několika místech osvobodili 27 dívek z Ukrajiny. Obvinění lákali cizinky do České republiky pod záminkou zprostředkování zaměstnání, pak jim odebírali cestovní doklady, násilím je drželi v erotických klubech a nutili je k provozování prostituce.  Květen2010.jpg
Ve dnech 20. až 22. května 1995 papež Jan Pavel II poprvé navštívil Českou republiku. Během této návštěvy se setkal s věřícími při společné modlitbě na Strahovském stadionu v Praze a poté zavítal do Olomouce. Na olomouckém letišti v Neředíně celebroval mši a přitom svatořečil Zdislavu z Lemberka a Jana Sarkandra. Na Svatém Kopečku u Olomouce se při bohoslužbě rovněž setkal s mládeží. Návštěvu hlavy katolické církve provázela rozsáhlá bezpečnostní opatření. Nedošlo k žádné mimořádné události.  Květen2011.png
Třetí týden v květnu 2000 se poprvé v celostátním měřítku uskutečnila preventivní akce „Jablko nebo citrón“ organizovaná Policií České republiky ve spolupráci s pojišťovnou Generali a základními školami. Akce si kladla za cíl přispět k bezpečnosti silničního provozu v obcích a zaměřovala se zejména na dodržování povolené rychlosti. Řidič, který při dopravní kontrole dodržel veškerá pravidla silničního provozu, obdržel od dětí jablko a ten, který se dopustil přestupku, dostal kyselý citrón.  Květen2012.jpg
23. května 2003 policisté zadrželi v Pyšelech na Benešovsku muže, ve kterém odhalili hledaného vyděrače. O pět dní později dopadli také jeho společníka. Dvojice pachatelů během uplynulých týdnů opakovaně kontaktovala policii, požadovala 300 milionů korun a vyhrožovala, že jinak otráví v pražských nemocnicích vodu a potraviny kyanidem draselným. Své výhrůžky vyděrači podpořili ampulkou jedu, kterou zanechali v porodnici U Apolináře. Městský soud v Praze je poslal do vězení na 7 a 8 let.  Květen2017.jpg
23. května 2008 zástupci Policie České republiky a policejního sboru Chorvatské republiky poprvé podepsali společné „Memorandum o porozumění“, na jehož základě čeští policisté v letní rekreační sezóně vykonávají službu na chorvatském pobřeží.  Do Chorvatska v létě tradičně směřuje největší počet českých turistů a čeští policisté ovládající chorvatský jazyk pomáhají řešit jejich problémy. V přímořských letoviscích slouží společně s chorvatskými kolegy od začátku července do konce srpna.  Květen2019.jpg
Ve dnech 24. až 26. května 2007 se v Brně konal 14. summit hlav států střední, východní a jižní Evropy. Na pozvání prezidenta České republiky se do Brna sjelo 15 evropských prezidentů, aby diskutovali na téma „Střední Evropa v EU“ a „Střední Evropa - současné problémy a výzvy do budoucnosti“. Velký zájem veřejnosti vyvolal slavnostní ceremoniál na brněnském náměstí Svobody. O bezpečnost státníků a jejich manželek se staraly stovky policistů. Summit nenarušila žádná mimořádná událost.  Květen2013.jpg
Ve dnech 28. a 29. května 2008 proběhlo u Milovic na Nymbursku součinnostní cvičení policejních sil pod názvem „Extrém 2008“. Cvičení se zúčastnilo na 500 příslušníků pořádkových a zásahových jednotek Policie České republiky včetně vyjednavačů a členů antikonfliktních týmů. Do rolí extremistů se situovali figuranti z řad studentů středních policejních škol a vojáků Armády ČR. Cvičení bylo součástí příprav na bezpečnostní opatření během předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.  Květen2014.jpg
27. května 2004 policie ukončila operaci „Trojský kůň“, když odhalila padělatelskou dílnu, která produkovala falešná díla předních českých malířů, například Jana Zrzavého. Skupina pachatelů uvedla na trh kolem 160 padělaných obrazů v ceně asi 15 miliónů korun. Výtvarník, který zdařilé padělky zhotovoval, dostával jen zlomek jejich prodejní ceny a u soudu vyvázl s podmínkou. Největší padělatelská kauza v historii české kriminalistiky přinesla nejvyšší trest odnětí svobody v trvání 7,5 roku.  Květen2015.jpg
28. května 2003 skupina cizinců převlečených za silničáře zastavila na silnici u obce Němčičky na Brněnsku dodávkový vůz, přemohla řidiče a odvlekla osmiletou dceru místního podnikatele, kterou řidič vezl do školy. Od rodičů dívky únosci požadovali výkupné v částce 5 miliónů korun. Druhý den ráno policisté nalezli dívku živou a nezraněnou v lese asi 25 km od místa únosu. 30. května pak v Brně zadrželi čtveřici pachatelů. Krajský soud jim vyměřil tresty odnětí svobody v délce 7 a 9 let.  Květen2016.jpg
31. května 2002 Kriminalistický ústav Praha uvedl do provozu novou laboratoř pro genetické expertizy. Laboratoř analyzuje vzorky lidské DNA získané z biologických stop a umožňuje individuální identifikaci osob, které stopy zanechaly. Výsledky zkoumání jsou uchovávány v národní databázi DNA, kterou Kriminalistický ústav Praha spravuje od prosince 2001. Databáze napomáhá objasnění kriminálních případů i s velkým časovým odstupem. V roce 2007 bylo vybavení genetické laboratoře modernizováno.  Květen2018.jpg
V květnu 1995 byla zřízena stálá pořádková jednotka tehdejší pražské policejní správy. Později byly speciální pořádkové jednotky budovány i v rámci dalších policejních útvarů s územní působností. Vedle nich existují ještě pořádkové jednotky složené z policistů zařazených na jiných služebních místech. Jejich společným úkolem je chránit bezpečnost a veřejný pořádek zejména v případě mimořádných událostí, které svým charakterem vyžadují nasazení většího počtu policejních sil a prostředků.  Květen2020.jpg

 

Červen

Významné události měsíce června 1991 - 2011
1. června 2004 nabyla účinnosti novela trestního zákona, která zavedla novou skutkovou podstatu trestného činu „Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě“. Společnost tak reagovala na fenomén domácího násilí a významně posílila prostředky trestně právní ochrany před takovým jednáním. Pachateli hrozil trest odnětí svobody až na 8 let. Nový trestní zákoník převzal toto ustanovení a zpřísnil trestní sankci za týrání osoby žijící ve společném obydlí až na 12 let odnětí svobody.  il-foto (8).png
1. června 2010 byl zahájen pilotní projekt Policie České republiky poskytující účastníkům silničního provozu možnost platit blokové pokuty uložené za dopravní přestupky na místě nikoli v hotovosti, nýbrž prostřednictvím platebních karet. Policisté 17 dálničních oddělení a 3 dalších oddělení silničního dohledu byli vybaveni platebními terminály umožňujícími bezhotovostní platby v terénu. Projekt se setkal s kladným ohlasem veřejnosti a v budoucnu může být rozšířen na další úseky silniční sítě.  02.png
1. června 2010 středočeští kriminalisté zadrželi dvaačtyřicetiletou ženu a obvinili ji z padělání a pozměňování peněz. Při domovní prohlídce v její vile na Kladensku nalezli 748 kusů padělaných bankovek české měny v celkové nominální hodnotě více než půl druhého miliónu korun. Zajistili rovněž reprografické zařízení, s jehož pomocí padělky vyráběla. Na stopu je přivedly falešné tisícikoruny stejného sériového čísla, které se ve středních Čechách začaly objevovat v první polovině roku.  03.png
2. a 3. června 2004 policisté na celém území republiky kontrolovali dodržování pravidel silničního provozu na železničních přejezdech. Dopravně bezpečnostní akce „Kryštof na kolejích“ reagovala na vzrůstající počet střetů silničních a drážních vozidel.  Za dva dny policisté zadokumentovali celkem 1720 přestupků. „Kryštof na kolejích“ patřil do série mimořádně rozsáhlých dopravně bezpečnostních akcí zahájených v roce 2003. V pozdějších letech policie od akcí typu „Kryštof“ upustila.  04.png
Počátkem června 2007 policisté z Národní protidrogové centrály ukončili operaci „Mojito“. Operace směřovala proti organizované skupině pachatelů podloudně dovážejících z Jižní Ameriky do České republiky a dalších evropských zemí mimořádně čistý kokain. Během operace bylo díky mezinárodní policejní spolupráci zajištěno celkem 21 kg drogy představující hodnotu zhruba 120 miliónů korun. Krajský soud v Ostravě vyměřil čtyřem členům skupiny tresty odnětí svobody od 1,5 roku do 12,5 let.  NPC.png
4. a 5. června 2007 navštívil Českou republiku prezident Spojených států amerických George Bush mladší. Byla to jeho druhá návštěva, během té první se zúčastnil pražského summitu NATO. Tentokrát strávil v Praze pouze 21 hodin. Zavítal na Pražský hrad, kde se setkal se svým českým protějškem Václavem Klausem, a do Černínského paláce, kde přednesl projev na konferenci „Demokracie a bezpečnost“. O jeho vlastní bezpečnost v Praze pečovalo asi 1500 příslušníků Policie České republiky.  06.png
5. června 1996 se uskutečnil poslední let vrtulníku Mi-2 v barvách Policie České republiky. Policejní letecká služba provozovala tento typ vrtulníku od roku 1972 a postupně vystřídala 32 strojů. O sedm let později, 24. června 2003, skončil po 33 letech také provoz vrtulníků těžké kategorie Mi-8. Od tohoto data policejní letecká služba používá výhradně vrtulníky střední a lehké kategorie. V současné době jsou to stroje typu Bell 412 ve střední a typu Eurocopter EC-135 v lehké kategorii.  07.png
5. června 2003 policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu zatkli v Praze podnikatele důvodně podezřelého z přípravy několikanásobné vraždy. Vyšetřování případu ukázalo, že během svého pobytu ve vyšetřovací vazbě, která na něj byla uvalena kvůli podvodu, si najal spoluvězně, aby fyzicky zlikvidoval jeho společníky a v případě potřeby také jejich rodinné příslušníky. Celkem mohlo jít až o sedm lidí. „Nájemný vrah“ sice převzal zálohu, ale místo likvidace obětí informoval policii.  08.png
10. června 2003 společnost Ostravsko-karvinské doly obdržela dopis, ve kterém anonymní vyděrač oznamoval, že do jedné z šachet umístil nástražný výbušný systém, a vyhrožoval, jeho odpálením, pokud od společnosti nedostane 34 milionů korun. Kriminalisté ho dopadli už za dva dny. Z vyděrače se vyklubal bývalý horník a neúspěšný podnikatel, který upadl do dluhů. Vyšetřování ukázalo, že ve skutečnosti žádnou nálož nikde neinstaloval. Krajský soud v Ostravě mu vyměřil 7 let odnětí svobody.
 09.png
11. června 2003 kriminalisté dopadli skupinu pachatelů, kteří několik dní předtím odcizili z Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích na Trutnovsku 6 obrazů Josefa Čapka dokumentujících kubistické období v tvorbě tohoto malíře. Při domovních prohlídkách policisté nalezli nejen všechny obrazy odcizené v Malých Svatoňovicích, ale také další ukradená umělecká díla. Soud uložil trojici zlodějů, kteří mimo jiné vykradli i ateliér malíře Vladimíra Komárka, tresty odnětí svobody v trvání 7 a 8 let.  10.png
13. června 1998 policejní hlídka pronásledovala u obce Letkov na Plzeňsku posádku osobního vozu, podezřelou z násilné trestné činnosti. V autě seděl cizinec Fehim H. a jeho syn Fatmir. Policejní hlídka je dostihla a tehdy oba podezřelí začali střílet. Policisté střelbu opětovali, podezřelé zneškodnili a zadrželi je. Jeden ze členů policejní hlídky, třiadvacetiletý Jiří Hrubý, však zákrok zaplatil životem. Fehim H. a jeho syn Fatmir stanuli před soudem a ten je poslal do vězení na 25 a 14 let.  11.png
15. června 1997 dvoučlenná policejní hlídka zastavila v Praze – Nuslích tramvaj, aby zadržela podezřelého muže, který v ní cestoval. Muž začal ihned na policisty střílet a oba těžce zranil. Policisté střelbu opětovali a na místě muže zastřelili. Byl v něm identifikován Jiří Z. hledaný pro podezření z vraždy spáchané počátkem roku. Člen policejní hlídky Michal Braniš z pražské pohotovostní motorizované jednotky na následky zranění utrpěných při přestřelce o měsíc později v nemocnici zemřel.  12.png
17. června 2003 kriminalisté Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu realizovali operaci „Huang“ zaměřenou proti organizátorům obchodu s lidmi. Na několika místech republiky zadrželi celkem 15 osob a obvinili je ze zločinného spolčení. Objevili také 130 ilegálních migrantů, které obvinění přepravovali z Asie do západní Evropy. Za své „služby“ od nich vybírali 10 až 15 tisíc US dolarů. Čeští policisté koordinovali svou akci s operací „Fujian“, která zároveň proběhla na území Německa.  UOOZ.png
18. června 2005 kriminalisté z Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality zatkli podnikatele Radovana K. podezřelého z různorodé hospodářské, ale i násilné trestné činnosti. Téhož dne provedli za přítomnosti zatčeného domovní prohlídku v jeho vile v Černošicích u Prahy. Radovan K. využil během domovní prohlídky nestřeženého okamžiku a ze své vily uprchl. Později se zdržoval na Seychelách a v Jihoafrické republice. Orgány České republiky usilují o jeho vydání k trestnímu řízení.  14.png
21. června 1991 Česká národní rada přijala zákon o Policii České republiky, kterým zřídila nový ozbrojený bezpečnostní sbor. Zákonem mu bylo uloženo plnit úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti. Od okamžiku jejího vzniku v rámci Policie České republiky působila služba kriminální policie, pořádkové policie, dopravní policie, služba ochrany ústavních činitelů, ochrany ekonomických zájmů a správní služba. První zákon o Policii České republiky byl účinný do 31. prosince 2008.  15.png
22. června 2004 kriminalisté Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu zadrželi v Praze 10 osob podezřelých ze zločinného spolčení a obchodování s lidmi za účelem pohlavního styku. Zároveň proběhla na Slovensku související policejní operace, při které bylo zadrženo dalších 15 osob. Všichni zadržení patřili do téže skupiny, která své podnikání skrývala pod firmou mezinárodní modelingové agentury a která zprostředkovala poskytování sexuálních služeb nejen v Evropě, ale i jinde ve světě.  16.png
26. června 2002 kriminalisté nalezli v lese u obce Plesná na Chebsku tělesné ostatky starosty německého města Roeckingen Ericha Kundera pohřešovaného od března téhož roku. Vzápětí obvinili z jeho vraždy dva muže a jednu ženu z Chebu. Žena vlákala starostu do bytu a oba muži jej usmrtili, aby se zmocnili jeho platebních karet a osobního vozu Mercedes. Tělo pak zakopali v lese. Soud jim vyměřil tresty odnětí svobody v délce 16 a 18 let a jejich „volavku“ poslal do vězení na 4 roky.  17.png
28. června 2004 kriminalisté zadrželi v Mostě muže podezřelého, že v únoru a v květnu téhož roku odeslal policejnímu prezidentovi dva anonymní vyděračské dopisy. Obracel se na policejního prezidenta jako na zástupce českého státu, tvrdil, že tento stát likviduje malé a střední podnikání, a vyhrožoval teroristickými útoky na železnici. Za to, že se jich zdrží, požadoval 16 milionů korun. Zadržený vyděrač se ukázal být podnikatelem, který se vinou druhotné platební neschopnosti dostal do obtíží.  18.png
30. červen 2003 byl posledním dnem druhé zbraňové amnestie od vzniku České republiky. Během předchozího půlroku každý, kdo bez povolení přechovával střelnou zbraň, mohl využít přechodného ustanovení o zániku trestnosti nedovoleného ozbrojování a tuto zbraň odevzdat do úschovy kterémukoliv policejnímu útvaru. Ve lhůtě dvou měsíců od odevzdání zbraně pak mohl požádat o doklady opravňující k jejímu držení. V rámci druhé zbraňové amnestie bylo odevzdáno celkem 4 192 zbraní.  19.png
30. června 2008 zástupce Policie České republiky podepsal smlouvu na dodávku osobních automobilů s vítězem výběrového řízení – firmou Škoda Auto a. s. Nová služební vozidla Škoda Octavia v novém barevném provedení se poprvé představila veřejnosti na podzim téhož roku. Smlouva umožňuje policii odebrat až 3 500 osobních automobilů nejen v policejních barvách, ale i v civilním provedení. Zakázka představuje největší obměnu vozového parku Policie České republiky od jejího vzniku.  20.png

 

Červenec

Významné události měsíce července 1991 - 2011
1. července 1993 někdejší Ústřední hudba Federálního ministerstva vnitra získala nový název: Hudba Hradní stráže a Policie České republiky. Tento velký dechový orchestr byl založen v roce 1945 a od 1. ledna 1996 je začleněn do policejního prezidia. Zajišťuje hudební doprovod státních ceremonií na Pražském hradě, účinkuje při slavnostních příležitostech a společenských událostech pořádaných ministerstvem vnitra nebo policií a úspěšně reprezentuje českou hudební kulturu.  Červenec 01.png
1. července 2000 byly z působnosti Policie České republiky vyňaty některé správní agendy, konkrétně evidence obyvatel, včetně hlášení změn pobytu, a vydávání občanských průkazů. Ke stejnému datu služba cizinecké a pohraniční policie ukončila evidenci a vydávání cestovních pasů. Všechny tyto činnosti byly převedeny na civilní složky ministerstva vnitra. Vydávání osobních a cestovních dokladů převzaly nejprve okresní úřady a po nich později obecní úřady obcí s rozšířenou působností.  Červenec 02.png
1. července 2001 nabyl účinnosti zákon č. 137/2001Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením. Zákon upravil poskytování ochrany a pomoci osobám, kterým v souvislosti s trestním řízením hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí. Umožňuje zastírání skutečné totožnosti chráněné osoby, její osobní ochranu, přestěhování a pomoc při sociálním začlenění v novém prostředí. V rámci policie zvláštní ochranu zajišťuje Útvar speciálních činností.  Červenec 03.png
1. července 2004 byl zřízen Útvar odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality, označovaný také jako „finanční policie“. Tento útvar služby kriminální policie a vyšetřování s celostátní působností se specializoval na odčerpávání zisku plynoucího pachatelům ze závažné trestné činnosti a na zamezení legalizace výnosů kriminálního původu, tedy „praní špinavých peněz“. K 1. lednu 2007 byl zrušen a jeho působnost byla rozdělena mezi policejní prezidium a ostatní útvary Policie České republiky.  Červenec 04.png
1. července 2006 vešla v účinnost rozsáhlá novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Zavedla především bodové hodnocení porušení povinností stanovených tímto zákonem. Jeho účelem je sledování opakovaného páchání přestupků a trestných činů v silničním provozu. Při dosažení 12 bodů řidič pozbývá odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel na dobu 1 roku. Vedle jiných změn novela také vrátila policistům oprávnění zadržet řidičský průkaz.  Červenec 05.png
1. července 2010 si Policie České republiky připomněla 75. výročí vzniku bezpečnostního letectva. Soudobé policejní vrtulníky nesou stejný výsostný znak v podobě sférického trojúhelníku a stejná imatrikulační písmena červené barvy jako stroje četnických leteckých hlídek zřízených v roce 1935. Letecká služba se stala součástí Policie České republiky 1. ledna 1993 a od 1. ledna 1994 je samostatným útvarem s celostátní působností poskytujícím vzdušnou podporu policejním akcím.  Červenec 06.png
6. července 1997 zasáhly Českou republiku prudké deště, které vyvolaly rozsáhlé povodně. Zvlášť ničivé následky měly na východě území státu. V povodí Moravy a Odry během několika dnů spadla až polovina obvyklého ročního úhrnu srážek. Záplavy postihly stovky obcí a způsobily smrt 49 lidí. Jejich smutným symbolem se stala obec Troubky. Do záchranných prací se zapojily všechny složky policie. Vrtulníky Letecké služby nalétaly celkem 226 hodin a z nepřístupných míst evakuovaly 1 164 osob.  Červenec 07.png
9. července 2002 se na policejní služebnu ve Vimperku dostavil v minulosti vícekrát trestaný muž a oznámil, že byl najat, aby zlikvidoval redaktorku celostátního deníku vycházejícího v Praze. Policisté ihned poskytli novinářce ochranu a do deseti dnů pozatýkali skupinu osob, které si měly vraždu objednat. Vrchní soud v Praze třem z nich uložil tresty odnětí svobody v délce 12 let. Motivem přípravy vraždy měly být investigativní články o jednom z odsouzených, bývalém vysokém vládním úředníkovi.  Červenec 08.png
9. července 2004 kriminalisté zatkli v Ústí nad Labem dva mladé muže a obvinili je  z dvojnásobné vraždy spáchané v únoru téhož roku v Praze. Vladislav R. a Aleš. L. uškrtili své dva spolubydlící, jejich těla rozřezali a jedno dokonce zčásti uvařili, aby odstranili měkké tkáně a ztížili tak identifikaci oběti. Ostatky pak zakopali v pražské ulici V Olšinách, kde je o několik měsíců později při zemních pracích náhodně objevili dělníci. Soud poslal oba do vězení, prvního na 25 a druhého na 15 let.  Červenec 09.png
14. července 1995 potápěčivyzvedli ze dna Orlické přehrady pod Žďákovským mostem první sud obsahující ostatky lidského těla. V příštích dnech byly z vody vyloveny další dvě oběti, jedna v sudu a druhá v roli drátěného pletiva. Policie odhalila gang takzvaných „orlických vrahů“ a jeho členům prokázala pět dokonaných vražd spáchaných ze zištných důvodů v letech 1991-1993. Tři z nich byli odsouzeni k výjimečným trestům. Ludvík Č. na doživotí, Vladimír K. na 25 a Karel K. na 21 let.  Červenec 10.png
15. července 1991 nabyl účinnost zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, přijatý Českou národní radou 21. června téhož roku. Během léta nově vzniklý bezpečnostní sbor změnil barvy služebních vozidel. Dosavadní žlutobílá barevná kombinace byla nahrazena bílou barvou se zeleným pruhem na bocích. Nákladní a některá nejstarší osobní auta byla ponechána v původním žlutobílém provedení, pouze písmena VB nahradil nápis POLICIE. Poslední takové vozy byly vyřazeny v roce 1996.  Červenec 11.png
16. července 2003 Okresní soud v Chebu uložil pouze podmíněný trest odnětí svobody muži, který 13. září 2001, tedy dva dny po teroristických útocích na Světové obchodní centrum v New Yorku, zavolal do České televize a na Ministerstvo vnitra České republiky a vyhrožoval otrávením zdrojů pitné vody. Nespecifikoval však žádné požadavky. Vodohospodáři zkontrolovali vodní nádrže, vodárny a rozvody pitné vody po celé zemi. Žádnou kontaminaci nezjistili. Policie dopadla pachatele během 24 hodin.  Červenec 12.png
16. července 2004 lupič ozbrojený pistolí a dvěma ručními granáty přepadl banku v Havlíčkově Brodě. Dvakrát vystřelil do vzduchu a vynutil si vydání hotovosti. K bance zatím dorazila policejní hlídka a pronásledovala pachatele prchajícího z místa činu. Lupič na policisty střílel a pak proti nim hodil granát. Policejní vozidlo zasáhl celkem 11 střelami a dalšími střepinami granátu. Samotní policisté vyvázli bez zranění. Pachatel nakonec použil druhý granát proti sobě. Byl na místě mrtev.  Červenec 13.png
17. července 2007 proběhla závěrečná fáze operace „Cool“ zaměřené proti skupině pachatelů, jejichž trestná činnost spočívala v nelegální produkci a distribuci tabákových výrobků na území České republiky. Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality společně s celníky provedli sérii domovních prohlídek, zajistili tuny tabáku, milióny kusů padělků cigaret, strojní vybavení a komponenty k jejich výrobě. Zadrželi 5 osob, které zkrácením daní měly způsobit škodu 98 miliónů korun.  Červenec 14.png
18. července 1996 Krajský soud v Ostravě uložil výjimečný trest odnětí svobody na doživotí občanu Slovenské republiky Jurajovi K. Uznal ho vinným ze dvou vražd. Juraj K. přišel v létě 1989 z okolí Rožňavy za prací na severní Moravu. Kriminalisté prokázali, že v květnu 1995 v hádce kvůli 350 korunám usmrtil vlastního strýce a o měsíc později pro zhruba stejný finanční obnos a pár kusů šatstva zavraždil dalšího muže. Obě vraždy spáchal sekerou. Bylo mu tehdy teprve 24 let.  Červenec 15.png
22. července 2003 došlo v obci Litvínovice na Českobudějovicku k trojnásobné vraždě. Ladislav P. a jeho syn John zastřelili na ulici tři své sousedy a z místa činu utekli. O dva dny později zásahová jednotka policie zadržela oba v Praze, v zahradní restauraci na náměstí Jiřího z Poděbrad. Ladislav a John P. měli se svými sousedy dlouhodobě konflikty. Jejich oběti byly členy rodiny, která dříve poskytla pomoc bývalé ženě Ladislava P. Soud vyměřil otci 25 a synovi 11 let odnětí svobody.  Červenec 16.png
22. července 2006 vypukl v Národním parku České Švýcarsko rozsáhlý lesní požár. Postupně zachvátil více než 20 hektarů lesa v okolí Jetřichovic na Děčínsku. V obtížně přístupném terénu pískovcových skal, roklí a kaňonů po celý týden s ohněm bojovalo několik set profesionálních i dobrovolných hasičů. Do boje byly nasazeny také vrtulníky Letecké služby Policie České republiky, které provedly celkem 717 cílený shozů hasicí látky. Ničivý požár byl způsoben odhozeným nedopalkem cigarety.  Červenec 17.png
22. července 2008 kriminalisté zadrželi v Plzni šestatřicetiletého muže a obvinili ho z vydírání. Začátkem června téhož roku na parkovišti před obchodním centrem Černý Most v Praze nastražil v odstaveném osobním voze výbušný systém a pak vydíral banku, jejíž pobočka sídlí v obchodním centru. Vyhrožoval výbuchem a požadoval 13 a půl milionu korun. Nástražný výbušný systém byl plně funkční a neexplodoval jen náhodou. Vyděrač peníze od banky neobdržel a soud ho poslal do vězení na pět let.  Červenec 18.png
26. července 2010 švýcarští policisté zadrželi v alpském středisku Svatý Mořic českého podnikatele Tomáše P. hledaného na základě evropského zatykače. Tomáš P.  v České republice pravomocně odsouzený za hospodářskou trestnou činnost k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nenastoupil výkon trestu a skrýval se v zahraničí. Kriminalisté Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu odhalili jeho úkryt a informovali švýcarské kolegy. Česká republika požádala Švýcarsko o jeho vydání.  Červenec 19.png
29. července 2005 byla na louce u osady Mlýnec na Tachovsku zahájena technoparty CzechTek 2005. Organizátoři akce si louku pronajali od majitele, avšak její účastníci neoprávněně užívali také sousední pozemky. Majitelé pozemků podali na účastníky technoparty trestní oznámení a policie po marných výzvách vyklidila prostor za použití donucovacích prostředků. Zkušenosti z tohoto zásahu přivedly policii k vytvoření antikonfliktních týmů, které přispívají k řešení podobných situací bez použití násilí.  Červenec 20.png

 

Srpen

Významné události měsíce srpna 1991 - 2011
1. srpna 2004 krátce po poledni došlo v centru Prahy v ulici Na Příkopě k výbuchu. Zraněno bylo 17 osob, vesměs zahraničních turistů. Svědci viděli mladíka, který zaútočil ručním granátem na osádku osobního vozu stojícího před budovou Casina Royal. Granát však explodoval pod vozem a osádce neublížil. Kriminalisté zjistili, že útok směřoval vůči majiteli kasina, a v útočníkovi identifikovali občana Izraele Jakova M. Městský soud v Praze mu za obecné ohrožení vyměřil 5 let odnětí svobody.  Srpen 01.png
2. srpna 2002 ve stanici Muzeum pražského metra rusky hovořící muž vhodil do kolejiště výbušninu. Exploze sice nikoho nezranila, ale vyvolala zmatek. Pachatel se zatím ozbrojil nožem připevněným k dlouhé rukojeti, napadl jednoho z cestujících a vážně ho zranil. V dalším řádění se mu pokusil zabránit policista Ján Mato z oddělení Metro. Svůj zákrok však zaplatil životem. Pachatel ho neobvyklou zbraní bodl do hrudníku. Vzápětí byl zadržen a později spáchal ve vazební cele sebevraždu.  Srpen 02.png
3. srpna 1995 uprchl z vazby Ladislav W. stíhaný pro násilnou trestnou činnost. Vyšetřování případu probíhalo v Praze a obviněný využil k útěku převozu z policejní služebny v Bartolomějské ulici do vazební věznice na Pankráci. Více než 200 dnů se pak úspěšně vyhýbal spravedlnosti, než byl znovu dopaden. Krajský soud v Praze ho shledal vinným, že do auta svých dvou bývalých společníků umístil nálož výbušniny a odpálil ji pomocí vysílačky. Za dvojnásobnou vraždu ho poslal do vězení na 23 let.  Srpen 03.png
4. srpna 2010 se uskutečnila závěrečná fáze společné operace Národní protidrogové centrály a Celní protidrogové jednotky s krycím názvem „Canh“. Během operace bylo na několika místech republiky odhaleno 8 velkokapacitních pěstíren konopí a zároveň zadrženo 21 osob. Zadržení tvořili skupinu, která dokázala ročně vyprodukovat až 1.400 kg marihuany v ceně asi 100 miliónů korun. Většinu produkce vyvážela do zahraničí. Tam byli zadrženi další 4 její členové, kurýři převážející drogu.  Srpen 04.png
5. srpna 1998 Národní protidrogová centrála ukončila operaci „Prémium“, která vedla k odhalení nelegálního obchodu s prekurzory určenými k výrobě syntetických drog a k obvinění dvou osob. Vědec a podnikatel dodávali chemikálii benzylmetylketon do Nizozemí, kde z ní byly vyráběny mimo jiné tablety extáze. Mezinárodní policejní spolupráce zároveň umožnila zadržení odběratelů v Nizozemí a zajištění 4 tun suroviny na Ukrajině. Soud potrestal dvojici českých dodavatelů shodně 5 lety odnětí svobody.  Srpen 05.png
8. srpna 2008 došlo na železniční trati u obce Studénka na Novojičínsku k neštěstí. Na koleje se zřítil silniční most právě ve chvíli, kdy tudy projížděl mezinárodní rychlík směřující z Krakova do Prahy. V důsledku srážky vlaku s překážkou zahynulo 8 cestujících a dalších 95 bylo zraněno. Policie vyšetřovala příčiny nehody 22 měsíců a postupně obvinila z obecného ohrožení celkem 10 osob. Všechny se podílely na opravě mostu a každá podle obžaloby nese díl odpovědnosti za jeho zřícení.  Srpen 06.png
11. srpna 2005 detektivové Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu dopadli v Ústí nad Labem Luigiho Putroneho, jednoho z nejhledanějších představitelů italského organizovaného zločinu. Putrone pocházel z Agrigenta na Sicílii a byl hlavou jedné z tamních mafiánských rodin. Za sérii vražd a další zločiny byl v Itálii v nepřítomnosti odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody. V České republice se skrýval několik let pod jménem Umberto Bonfiglio. 14. července 2006 byl vydán zpět do Itálie.  Srpen 07.png
12. srpna 2002 zasáhla Českou republiku povodeň, která v některých oblastech dosáhla úrovně „tisícileté vody“. Nejvíce postiženo bylo povodí Vltavy a území na dolním toku Labe. Silné deště přivodily první povodňovou vlnu už 7. srpna, druhá vlna nabyla katastrofálních rozměrů. Zahynulo 17 lidí, 225.000 jich muselo opustit své domovy. Do záchranných prací se zapojily všechny složky policie. Policejní vrtulníky podnikly 444 letů a evakuovaly 102 osoby bezprostředně ohrožené na životě a zdraví.  Srpen 08.png
12. srpna 2004 byla v Olešnici na Rychnovsku ve svém domku nalezena pobodaná jednaosmdesátiletá žena. O pět dní později v nemocnici podlehla utrpěným zraněním. Kriminalisté zjistili, že starou paní napadla skupina šesti chlapců, z nichž pět bylo mladších 15 let. Do domku si přišli pro peníze a oběť ubodali nůžkami. Na místo je přivezl a ke zločinu navedl otec nejstaršího z nich. Soud poslal otce do vězení na 14 let, jeho syna na 7 let a nezletilým pachatelům nařídil ochrannou výchovu.  Srpen 10.png
12. srpna 2009 Vrchní soud v Praze uložil desetileté tresty odnětí svobody Rudolfu T. a Josefu B. Shledal je vinnými, že 17. ledna 2008 u obce Hořice na Jičínsku odcizili z vozidla civilní bezpečnostní agentury finanční hotovost 74 milionů korun. Na krádeži se předem domluvili s řidičem vozidla. V roce 2010 byl oběma odsouzeným přerušen výkon trestu. Propuštění z věznice využili k tomu, aby uprchli a skrývali se v zahraničí. O rok později byli vypátráni v Thajsku a vráceni do České republiky. Srpen 09.png 
13. srpna 2009 po dramatické honičce na pomezí Středočeského a Libereckého kraje policisté zadrželi mladíka podezřelého z vraždy a pokusu vraždy v obci Sibřina nedaleko Prahy. Marek S. nejprve 30. června ze zištných pohnutek zavraždil starou paní a 12. srpna se pak pokusil připravit o život svou bývalou přítelkyni, protože se s ním rozešla. Nakonec se vydal v odcizeném autě na Semilsko za další svou přítelkyní, ale tam už nedojel. Soud mu vyměřil trest odnětí svobody v trvání 18 let.  Srpen 11.png
13. srpna 2010 Policie České republiky uzavřela dohodu s občanským sdružením Bílý kruh bezpečí o poskytování pomoci obětem trestné činnosti. Dohoda upravuje společný postup, jehož cílem je co nejrychleji zprostředkovat bezplatnou odbornou pomoc obětem úmyslných násilných trestných činů a také pozůstalým po takových obětech. Policejní krizový intervent poskytne oběti akutní pomoc a nabídne jí zprostředkování psychologické, sociální nebo právní pomoci odborníků Bílého kruhu bezpečí.  Srpen 12.png
14. srpna 1996 Krajský soud v Plzni vynesl rozsudek nad Bohumilem V. Za sérii vražd na Sokolovsku mu uložil trest odnětí svobody na doživotí. Kriminalisté prokázali, že na přelomu let 1994 a 1995 zavraždil celkem čtyři lidi. Všechny oběti osobně znal. Nejprve 19. prosince usmrtil vrátného, aby se zmocnil jeho zbraně, a pak 11. ledna postřílel rodinu vietnamského obchodníka včetně šestiletého dítěte a těhotné ženy. Motivem jeho jednání byly dluhy vzešlé z neúspěšných podnikatelských aktivit.  Srpen 13.png
V polovině srpna se od roku 1993 pravidelněkoná Velká cena České republiky jako součást Mistrovství světa silničních motocyklů. Závod se tradičně jede na Masarykově okruhu v Brně a těší se velkému zájmu fanoušků motoristického sportu. Pokaždé přiláká na brněnský automotodrom stovky tisíc diváků a na parkovištích v jeho okolí soustředí tisíce motorových vozidel. Zajištění jejich bezpečnosti, veřejného pořádku a plynulosti silničního provozu každoročně vyžaduje nasazení stovek policistů.  Srpen 14.png
17. srpna 2010 Krajský soud ve Zlíně uložil Jiřímu A. trest odnětí svobody v trvání 8 a půl roku za vydírání potravinářské firmy Hamé. Vyděrač od listopadu 2009 vyhrožoval otrávením dětských přesnídávek a požadoval vyplacení 200.000 Eur na účet zřízený ve Švýcarsku. Firmě dokonce zaslal skleničku kojenecké výživy, do které vpravil smrtelnou dávku sedativ a kterou uzavřel tak, aby vyvolal dojem, že ke kontaminaci došlo přímo ve výrobě. Kriminalisté ho odhalili a usvědčili počátkem roku 2010.  Srpen 15.png
19. srpna 2003 Krajský soud v Olomouci poslal do vězení na doživotí Dušana K. Odsouzený se 22. října 2002 dopustil vraždy a pokusu vraždy. Nejprve napadl pivní láhví řidiče taxi, který ho vezl z prostějovské restaurace, a když se taxikáři podařilo uniknout, odjel jeho vozem do Dubu nad Moravou. Tam zašel na faru a požádal faráře, aby mu ošetřil ruku poraněnou při předchozím vražedném útoku. Za pomoc se odvděčil tím, že starému pánovi podřízl hrdlo. Policisté ho zadrželi druhý den ráno.  Srpen 16.png
20. srpna 2001 došlo na parkovišti v lese u obce Hrušková na Sokolovsku k dvojnásobné vraždě. Kriminalisté zjistili, že Robert T. sem vylákal dva muže pod záminkou koupě osobního vozu. Místo předání peněz však jednoho zastřelil, druhého postřelil a dobil montážní pákou. Těla obětí pak za pomoci svého společníka zakopal ve Staré Vodě na Chebsku. Trestní řízení trvalo řadu let. Teprve 9. prosince 2009 Vrchní soud v Praze definitivně shledal Roberta T. vinným a poslal ho do vězení na doživotí.  Srpen 17.png
20. srpna 2004 čtyřčlenná skupina lupičů přepadla pobočku banky v Praze na Spořilově. Na místo činu dorazila policejní zásahová jednotka a ihned se ocitla pod palbou jednoho z pachatelů. Policisté palbu opětovali, střelce zneškodnili a tři pachatele zadrželi na místě. Čtvrtý byl dopaden po honičce pražskými ulicemi. Vyšetřování ukázalo, že členové skupiny mají na svědomí celou sérii bankovních loupeží. Soud jim vyměřil tresty odnětí svobody od 6 do 20 let. Ten nejvyšší za pokus vraždy policistů.  Srpen 18.png
26. srpna 1993 navštívil Českou republiku prezident Ruské federace Boris Jelcin. Během návštěvy se setkal se svým českým protějškem Václavem Havlem, společně podepsali smlouvu o dobrých vztazích a spolupráci mezi oběma zeměmi a společně také zašli na pivo do jedné z malostranských restaurací. První oficiální návštěva ruského prezidenta v Praze trvala pouhých pět hodin. Přesto Policie České republiky nijak nepodcenila bezpečnostní opatření a nepřipustila žádnou mimořádnou událost.  Srpen 19.png
28. srpna 2003 policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu dopadli v Praze na Florenci pachatele, který během uplynulých čtyř dnů opakovaně vyhrožoval útokem na železnici a požadoval vyplacení 15 milionů korun. Aby podpořil svůj vyděračský požadavek, skutečně poškodil koleje u obce Bludov na Šumpersku. Protože policie nereagovala podle jeho představ, kontaktoval redaktora celostátního deníku a komunikoval jeho prostřednictvím. Soud ho potrestal 13 lety odnětí svobody.  Srpen 20.png

 

Září

Významné události měsíce září 1991 - 2011 
1. září 1995 byla správní služba, součást Policie České republiky od jejího vzniku, přejmenována na službu správních činností. Vedla evidence obyvatel a držitelů zbrojních průkazů, registrovala zbraně, vydávala občanské a zbrojní průkazy. 1. července 2000 byly agendy evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů vyňaty z její působnosti a 1. ledna 2009 byla přejmenována na službu pro zbraně a bezpečnostní materiál. Nadále vykonává státní správu ve věcech zbraní, střeliva a výbušnin. 01.png
3. září 2008 zahynul v Chomutově po střetu s ozbrojeným pachatelem policista Roman Jedlička. Jeho vrah Roman P. byl na jaře podmínečně propuštěn z vězení, kde si odpykával trest za vraždu z roku 1998. Od 1. do 3. září 2008 pak postupně zastřelil a oloupil tři muže: podnikatele z Teplic, čerpadláře v Ústí nad Labem a barmana v Chomutově. Jeho poslední obětí se stal policista, který se ho snažil zadržet. Loupežný vrah byl při přestřelce s policejní hlídkou raněn a později v nemocnici zemřel. 02.png
3. – 7. září 2007 se poprvé uskutečnila celostátní preventivní akce Policie České republiky „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Projekt zaměřený na chodce i ostatní účastníky silničního provozu vznikl ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR. Jeho cílem je vštěpovat zejména dětem, ale nejen jim, zásady bezpečného pohybu na vozovce a odbourávat mýtus o absolutní přednosti chodců na přechodu. Akce probíhá pravidelně vždy na začátku školního roku a v jeho druhém pololetí.
 03.png
5. září 2004 utrpěl smrtelné zranění při výkonu služby policista Karel Ullman. Během silniční kontroly ve Svobodě nad Úpou na Trutnovsku ho srazil řidič osobního vozu a z místa činu ujel. Policisté krátce poté řidiče vypátrali a zjistili, že řídil vůz pod vlivem alkoholu. Krajský soud v Hradci Králové konstatoval, že v kritické chvíli jel rychlostí přes 120km/h a do policejní hlídky najel ve snaze vyhnout se postihu za řízení v opilosti. Vyměřil mu trest odnětí svobody v trvání 10 a půl roku.
 Pomník.png
6. a 7. září 2004 proběhla první fáze policejní operace „Uniforma“, která vedla k zadržení 16 osob podezřelých z loupeží, vydírání a další rozsáhlé násilné trestné činnosti. Během vyšetřování se počet obviněných rozšířil na několik desítek a média nazvala rozvětvenou skupinu pachatelů „Berdychovým gangem“. Jeho členové páchali trestnou činnost často v policejních uniformách a těžili ze spolupráce s několika policisty. Soud uložil protagonistům gangu tresty přesahující 10 let odnětí svobody.
 05.png
9. září 2004 Městský soud v Praze poslal na doživotí do vězení Jaroslavu F. Na základě policií shromážděných důkazů ji usvědčil ze dvou vražd mužů spáchaných v roce 2003 v Praze. V obou případech vraždila v bytech svých obětí, poprvé sekáčkem, podruhé nožem, a pokaždé na místě činu kradla. Hlavním motivem jejího jednání byla zřejmě averze k mužům. Už jako mladistvá zavraždila důchodce a později jako prostitutka předávkovala hypnotikem zákazníka, aby ho mohla okrást. 
 06.png
10. září 2003 trojice pachatelů přepadla u obce Nehvizdy nedaleko Prahy osobní vůz a unesla pražského podnikatele spolu s jeho tříletou dcerkou. Únosci výhrůžkami donutili muže, aby zaplatil výkupné 5 miliónů korun, a holčičku drželi jako rukojmí, dokud jim nepředal peníze. Policie dopadla všechny tři během několika dnů. Zároveň odhalila ještě čtvrtého pachatele, který si únos objednal kvůli obchodním sporům s poškozeným. Soud uložil únoscům tresty odnětí svobody od 5,5 do 10,5 roku.
 07.png
13. září 2001 byl z Art centra v Českém Krumlově odcizen mimořádně cenný obraz Egona Schieleho „Louka, kostel a domy“. Olejomalba na dřevě z roku 1912 byla českokrumlovskému Art centru zapůjčena z Neue Galerie v New Yorku. Zloděj sňal dílo se stěny výstavní síně za provozu a odnesl je ukryté pod bundou. Policie po něm pátrala více než rok. 15. listopadu 2002 ho dopadla v Praze a při domovní prohlídce nalezla i ukradený obraz.
 08.png
13. září 2005 došlo v Praze na Karlově náměstí k vraždě. Muž ozbrojený pistolí nejprve ohrožoval mladou ženu a pak zastřelil Michala Velíška, který ženě přispěchal na pomoc. Policie v pachateli identifikovala vícekrát trestaného Davida L. a po rozsáhlé pátrací akci ho dopadla 4. října na okraji hlavního města. Vrchní soud v Praze vyměřil vrahovi 25 let odnětí svobody. Po Michalu Velíškovi byla pojmenována cena udělovaná lidem, kteří v kritických situacích prokázali občanskou statečnost.
 09.png
14. září 2004 vyvrcholila v Praze mezinárodní policejní operace „Haim“. Policisté Národní protidrogové centrály zadrželi izraelského občana považovaného za hlavu organizované skupiny pachatelů, která v různých zemích Evropy nakupovala tablety extáze a podloudně je dodávala do Spojených států amerických. Na operaci se podílely policejní složky Belgie, Nizozemí, Izraele a USA. Pražské akci předcházelo 9 zatčení ve Spojených státech, 2 v Rakousku a zajištění více než 300 000 kusů tablet.
 NPC.png
14. – 16. září 2001 se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo první „setkání příznivců předcházení zločinnosti“ pod názvem „Krimifest“. Od té doby se festival koná pravidelně pod záštitou policejního prezidenta a mezi jeho hostitelská města se postupně zařadily Pelhřimov, Velké Meziříčí a Chodov. „Krimifest“ se stal přehlídkou filmů s kriminální tématikou spojenou s bohatým doprovodným programem koncertů, výstav, představení, sportovních akcí, ale také besed a diskusí na téma prevence kriminality.
 11.png
16. září 2002 došlo před budovou Citibank v Praze - Vokovicích k loupežnému přepadení vozu bezpečnostní agentury přepravujícího finanční hotovost.  Pachatelé ohrožovali posádku výbušninou a zmocnili se peněz v částce 154 milióny korun. Jde o největší škodu způsobenou loupeží v historii České republiky. Policie po osmi letech vyšetřování případu dospěla k závěru, že patří mezi zločiny tzv. Berdychova gangu. Dva jeho členy obvinila a dva stíhá jako uprchlé. Další dva mezitím zemřeli.
 12.png
16. září 2004 ve Frenštátě pod Radhoštěm zmizel kurzovní vůz bezpečnostní agentury převážející finanční hotovost 27 miliónů korun. Našel se záhy na okraji města bez peněz a s řidičem přivázaným ke stromu. Řidič vypověděl, že se stal obětí loupežného přepadení. Policisté však prokázali, že loupež byla fingovaná. Počátkem roku 2005 zatkli řidiče a jeho společníka a zajistili většinu odcizených peněz. Krajský soud v Ostravě vyměřil oběma tresty odnětí svobody v trvání 6,5 roku, respektive 7 let.
 13.png
23. září 2003 třiadvacetiletý Jaroslav H. spáchal svou první loupežnou vraždu. Na cestě mezi obcemi Božetice a Vlksice na Písecku zastřelil vietnamského obchodníka. O pět dní později na chalupě v Božeticích zavraždil a oloupil podnikatele z Milevska. Těla obou obětí zakopal v lese. Policisté ho zadrželi koncem roku a usvědčili ho ještě z další vraždy. 9. listopadu v Praze během návštěvy rozbil hlavu staršímu muži a pak vyloupil jeho byt. Vrchní soud v Praze ho poslal do vězení na doživotí.
 14.png
23. září 2004 dvojice pachatelů unesla podnikatele z Vysokého Mýta. Uvěznili ho v zavazadlovém prostoru osobního vozu a nechali ho tam zemřít. Tělo oběti pohřbili v lese a po jejím otci nadále požadovali 5 miliónů korun výkupného. Otec souhlasil s poloviční částkou a podle instrukcí vyhodil obnos na určeném místě z jedoucího vlaku. Teprve když se jeho syn nevrátil domů, uvědomil policii. Kriminalisté odhalili únosce počátkem listopadu a soud poslal oba do vězení na 21 a 23 let.
 15.png
26. září 1990 Česká televize odvysílala první vydání pořadu „Pachatel neznámý“. Cyklický pořad, připravovaný ve spolupráci s Policií České republiky a zaměřený na pomoc veřejnosti při objasňování závažných kriminálních případů, se vysílal nepřetržitě do konce roku 1999. 4. ledna 2000 na něj navázal pořad se stejným zaměřením nazvaný „Na stopě“. Za 21 let své existence obě relace napomohly k odhalení desítek neznámých pachatelů a k vypátrání stovek hledaných a pohřešovaných osob.
 16.png
26. a 27. září 2000 se v Praze uskutečnilo výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Vedle účastníků a oficiálních hostů se do Prahy sjely také tisíce radikálních odpůrců ekonomické globalizace z různých koutů světa. Policie České republiky musela v rámci bezpečnostních opatření čelit masovým protestním akcím, které na několika místech přerostly v bitky a ničení majetku. Několik set osob bylo zraněno. Policie zadržela přes 800 demonstrantů a udržela ve městě veřejný pořádek.
 17.png
26. – 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. Jeho pobyt v Praze, Brně a Staré Boleslavi provázela standardní bezpečnostní opatření. Papež se na Pražském hradě setkal s prezidentem republiky a dalšími představiteli veřejného života. Pomodlil se také v chrámu sv. Víta. V Brně celebroval mši na letišti v Tuřanech za účasti více než 100 000 věřících. Ve Staré Boleslavi oslavil další mší svátek sv. Václava. Během jeho návštěvy nedošlo k žádné mimořádné události.
 18.png
30. září 2010 byla v Krnově přepadena směnárna v obchodním centru. Pachatel ozbrojený pistolí a dvěma ručními granáty požadoval peníze. Proti lupiči zasáhl policista v civilu, který se právě nacházel poblíž místa činu, za pomoci několika dalších osob. Pachatel stačil vystřelit, ale vzápětí byl zbaven pistole a znehybněn na zemi. Na místo činu dorazila policejní hlídka. Tehdy lupič odpálil granát, který měl pod tělem. Výbuch zranil čtyři policisty a dvě civilní osoby. Pachatel byl na místě mrtev.
 19.png
V září 2000 byla Policie České republiky nově vybavena motocykly Honda CB 250 určenými především pro službu v městském provozu. Policie pořídila celkem 85 těchto strojů a poprvé je použila během zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze. V září 2006 přibyly do policejní výbavy další motocykly určené tentokrát zejména pro službu na dálnicích a rychlostních silnicích. Policie nakoupila 40 strojů Honda ST 1300. Oba typy motocyklů byly zařazeny do služby v policejních barvách. 
 20.png

 

Říjen

Významné události měsíce října 1991 - 2011 
Počátkem října 1997 policejní akce „Úder“ rozbila na Teplicku a Chomutovsku bulharský kuplířský gang Cvetomira B. a Emila D. Provozovatelé řetězce nočních klubů brutálním násilím nutili dívky k prostituci a nezastavili se ani před vraždou. Oba hlavní pachatelé uprchli do ciziny a v nepřítomnosti byli odsouzeni k 10 a 9 letům odnětí svobody. Spravedlnosti však neunikli. První byl dopaden o rok později v Polsku a druhý v roce 2007 v Bulharsku. Soud vyměřil Emilu D. za vraždu dalších 15 let.
10-01.png
4. října 2003 zahynuli v Českém Těšíně při výkonu služby tři policisté ze zdejšího obvodního oddělení. Tříčlenná hlídka dohlížela v ulicích města na silniční provoz a veřejný pořádek. Časně ráno se jejich služební Felicia otáčela v Jablunkovské ulici a přitom do ní narazil Mercedes přijíždějící v protisměru. Řidič Mercedesu, místní podnikatel Zdeněk B., jel v obci rychlostí bezmála 140 km/h a v krvi měl skoro 2 ‰ alkoholu. Krajský soud v Ostravě mu uložil trest odnětí svobody v trvání 4 let. 10-02.png
6. října 2004 Městský soud v Praze poslal na doživotí do vězení Miloslava S. Na základě policií shromážděných důkazů ho usvědčil ze série násilných deliktů spáchaných během tří let na seniorech v Praze. Odsouzený ze zištných pohnutek zavraždil tři ženy v důchodovém věku, pokusil se o čtyři další loupežné vraždy a spáchal ještě dvě desítky loupeží. Oběti napadal v jejich bytech, kam vnikal pomocí lsti. Například si přišel půjčit tužku a papír, aby mohl sepsat vzkaz nepřítomnému sousedovi. 10-03.png
11. října 1992 policie zasáhla proti demonstrantům během 102. ročníku dostihového závodu Velká pardubická. Radikální ochránci zvířat protestovali na závodišti v Pardubicích proti náročnosti dostihu a zejména jeho nejtěžší překážky, Taxisova příkopu. Konfrontace demonstrantů s pořadateli závodu vyvrcholila vniknutím radikálů na trať přímo pod kopyta koní. Policejní zásah, první svého druhu od vzniku Policie České republiky, vyvolal veřejnou diskusi o roli policie v demokratické společnosti. 10-04.png
11. října 1999 se v Praze poblíž Jiráskova náměstí uskutečnila závěrečná fáze operace „Fata“. Policisté Národní protidrogové centrály a Útvaru rychlého nasazení dopadli mezinárodně hledaného zločince, který v červenci téhož roku uprchl z vězení ve Švýcarsku. Uprchlý vězeň patřil k řídící struktuře zločinecké organizace, která balkánskou cestou pašovala do Švýcarska heroin. V roce 1996 byl spolu s dalšími pašeráky drog zatčen v Curychu na základě úspěšné spolupráce české a švýcarské policie. 10-05.png
12. října 2000 východočeští kriminalisté odhalili dvojici mužů důvodně podezřelých z vydírání vysoce postaveného manažera pojišťovací společnosti. Pachatelé po celý rok zasílali své oběti dopisy, ve kterých jí vyhrožovali zabitím a požadovali vyplacení 3 miliónů korun. Během posledního měsíce komunikovali s vydíraným textovými zprávami prostřednictvím mobilního telefonu a dojednávali podmínky předání peněz. Kriminalisté jednoho dopadli v Hodoníně a druhého u nákupního centra Olympia v Brně. 10-06.png
12. října 2004 proběhly na území několika krajů České republiky tři policejní akce koordinované úřadem služby kriminální policie a vyšetřování policejního prezidia. Všechny tři byly namířeny proti organizovaným skupinám zlodějů, kteří se specializovali na krádeže zboží z výkladních skříní obchodů. Pachatelé se na místa činu dopravovali kradenými auty, rozbíjeli výlohy a kradli značkové zboží všeho druhu. Policisté zadrželi 11 osob podezřelých z desítek krádeží se škodou v řádu miliónů korun. 10-07.png
13. října 2003 Vrchní soud v Praze uložil trest odnětí svody v trvání 7 let pachateli dosud největšího počítačového podvodu v dějinách české kriminalistiky. Zaměstnanec GE Capital Bank Věnek H., specialista na informační technologie, objevil mezeru v kontrolním systému peněžního ústavu a využil svého přístupu k účetním operacím. Vyšetřování prokázalo, že během tří let odčerpal z vnitřního účtu banky určeného ke krytí kurzových ztrát a na vlastní účty převedl zhruba 193 milióny korun. 10-08.png
13. října 2005 byl v lese u obce Nedvědice na Brněnsku zavražděn manželský pár. Vrah své oběti zastřelil. O čtyři dny později zemřel stejným způsobem v lese u obce Malíkovice na Kladensku další muž. Policie zjistila, že vraždy spolu souvisí, a během týdne odhalila v „lesním vrahovi“ Viktora K. ze Slaného. Rychlým objasněním obou případů zřejmě zabránila dalším vraždám. Viktor K. zabíjel bez zjevného motivu a oběti si vybíral náhodně. Středočeský krajský soud ho poslal do vězení na doživotí. 10-09.png
13. října 2010 v Praze - Troji zmizela devítiletá Anička J. Nevrátila se ze školy domů. Policie pátrala po pohřešované dívce pět měsíců a nakonec nalezla ostatky jejího těla zakopané v bývalé trojské zahrádkářské kolonii. Už od října policie podezírala z únosu pohřešované Otakara T. z Mostu, který se zdržoval v Praze jako bezdomovec a dopouštěl se majetkových deliktů. V březnu 2011 ho obvinila z vraždy a znásilnění. Otakar T. byl vzat do vazby a po několika dnech spáchal v cele sebevraždu. 10-10.png
14. října 2004 policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu realizovali akci „Open“. V rámci akce dopadli nezaměstnaného Petra Š. z Brna a obvinili ho z vydírání obchodní společnosti Globus. Vyděrač zaslal v květnu téhož roku vedení firmy dopis, vyhrožoval výbuchem v jejím brněnském hypermarketu a požadoval vyplacení 30 miliónů korun. V obchodním domě se žádná výbušnina nenašla a k předání peněz nedošlo. Brněnský krajský soud vyměřil vyděrači osmiletý trest odnětí svobody. 10-11.png
15. října 2001 Policie České republiky zaznamenala první případy podezřelých zásilek, jejichž příjemci se obávali nákazy snětí slezinnou. Znepokojení veřejnosti vyvolaly tzv. antraxové dopisy, které se objevily v USA a byly spojovány s mezinárodním terorismem. Během dvou týdnů hasiči zajistili kolem 1 500 takových zásilek a jiných předmětů. Ministerstvo vnitra kvůli tomu zřídilo zvláštní poradní telefonní linku. Všechny zajištěné látky byly analyzovány a žádná neobsahovala bakterie antraxu. 10-12.png
18. října 2008 došlo v Litvínově k prvnímu střetu policejních pořádkových sil s extremisty, kteří se ve městě shromáždili v počtu několika set osob, aby demonstrovali své výhrady vůči romské komunitě obývající litvínovské sídliště Janov. Demonstrace byla rozpuštěna a policisté extremistům zabránili proniknout do Janova. Další obdobná demonstrace se uskutečnila v Litvínově 17. listopadu téhož roku. Policisté opět zastavili extremisty na přístupech do Janova a zabránili jejich střetnutí s Romy. 10-13.png
19. října 2001 Krajský soud v Ostravě vynesl rozsudek nad Vladimírem B. z Moravského Berouna. Shledal ho vinným z vraždy vlastní neteře a poslal ho do vězení na doživotí. Vladimír B. unesl sedmiletou dívku 16. ledna téhož roku v domnění, že tak donutí svou bývalou družku, aby se k němu vrátila. Vylákal neteř do svého bytu, přiměl ji napsat dopis, ve kterém vyhrožoval její smrtí, a pak ji uškrtil. Tělo oběti ukryl do staré lednice v kůlně u domu. Kriminalisté ho usvědčili během 48 hodin. 10-14.png
22. října 2003 Vrchní soud v Praze vyměřil Raulu K. trest odnětí svobody v délce 14 a půl roku. Podle rozsudku zorganizoval v roce 1998 vraždu pražského podnikatele, kterou si objednala jeho manželka. Nájemný vrah zastřelil oběť v restauraci McDonald´s v centru Prahy. Manželka oběti byla odsouzena ke 12 letům odnětí svobody, kauza nájemného vraha byla předána do ciziny. Raul K. byl původně odsouzen ještě za další dva podobné zločiny, ale Nejvyšší soud rozsudek z procesních důvodů zrušil. 10-15.png
26. října 2005 policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu zadrželi v rámci operace „Skvrna“ muže podezřelého, že na území České republiky uvádí do oběhu padělané bankovky evropské měny. Na parkovišti u obchodního centra Černý Most v Praze se pokusil prodat 40 padělků bankovek v nominální hodnotě 500 Euro. Zajištěné padělky pocházely ze stejné zahraniční padělatelské dílny jako 460 kusů pětiseteurových bankovek, které policisté zajistili už v roce 2004 v rámci operace „Ben“. 10-16.png
26. října 2008 policisté zadrželi v Praze slovenského občana Jozefa R., 9 let mezinárodně hledaného pro podezření z účasti na sérii vražedných útoků v Maďarsku a na Slovensku. V České republice se skrýval pod falešnou identitou. Soud v Budapešti vydal příkaz k jeho zatčení mimo jiné v souvislosti s výbuchem v budapešťské ulici Aranykéz, při kterém zahynul prominent maďarského podsvětí Tamás B. a 3 další osoby. Městský soud v Praze rozhodl o vydání Jozefa R. k trestnímu řízení do Maďarska. 10-17.png
27. října 2010 vypukl v Praze na Florenci požár s nejtragičtějšími následky v dosavadní historii České republiky. Vyhořel objekt Českých drah určený k demolici, kde přespávali místní bezdomovci. Hasiči zachránili 2 z nich, dalším 9 však už nemohli pomoci. Vyšetřování příčin požáru ukázalo, že oheň způsobila jedna ze svíček, které si bezdomovci vyráběli z plastových láhví, vosku a toaletního papíru. Policie případ odložila, neboť dospěla k závěru, že požár neúmyslně založila jedna z obětí. 10-18.png
27. a 28. října 2002 kriminalisté zasáhli proti mezinárodní skupině pachatelů, kteří na Náchodsku produkovali fotografie a videoklipy obsahující dětskou pornografii. Pachatelé fotografovali a natáčeli děti ve věku od 6 do 15 let, které jim dodávala modelingová agentura patřící jednomu z nich, a svou produkci distribuovali jak na placených internetových stránkách, tak na videokazetách a kompaktních discích. Okresní soud v Náchodě jim uložil tresty odnětí svobody od 10 měsíců do 3 a půl roku. 10-19.png
Koncem října 2005 bylo ukončeno přezbrojení Policie České republiky samonabíjecími pistolemi CZ 75 D Compact. Pistole ráže 9 mm vybavená velkokapacitním dvouřadým zásobníkem vykazuje dobré ergonomické vlastnosti, vysokou přesnost střelby i spolehlivost. Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod získala zakázku na dodávku nových služebních zbraní pro policii v roce 2000 a postupně dodala policii celkem 46 000 kusů těchto pistolí, včetně příslušenství, pistolových a zásobníkových pouzder. 10-20.png

Listopad

Významné události měsíce listopadu 1991 - 2011
1. listopadu 1992 byl v rámci Policie České republiky zřízen Úřad pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB, později přejmenovaný na Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Základním posláním tohoto útvaru s celostátní působností je odhalovat trestné činy spáchané v letech 1948 až 1989 a stíhat jejich pachatele, pokud se z politických důvodů vyhnuli trestu. Vedle toho se zabývá shromažďováním, vyhodnocováním a zveřejňováním informací dokumentujících fungování komunistického režimu.  11 - 01.png
6. listopadu 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem uložil Josefu S. za sexuálně motivovanou vraždu a pokus vraždy trest odnětí svobody na doživotí. Na základě důkazů shromážděných policií ho usvědčil, že nejprve v září 2000 v Teplicích na ulici napadl třiapadesátiletou ženu a pokusil se ji uškrtit a pak v říjnu téhož roku opět v Teplicích stejným způsobem zaútočil na dvacetiletou dívku a usmrtil ji. První oběti pomohl náhodný chodec, druhá takové štěstí neměla, protože k útoku došlo v bytě.  10 - UNL.png
8. listopadu 2005 se dvěma vězňům shodně odsouzeným za vraždu podařilo utéci z věznice v Plzni na Borech. Z vězení se dostali na korbě kamionu, který odvážel výrobky z vězeňské knihárny, schováni v bedně, kterou si k tomuto účelu vyrobili. Čeští policisté při pátrání po uprchlých vězních od počátku spolupracovali se zahraničními kolegy, neboť předpokládali, že se uprchlíci pokusí ukrýt v cizině. Rostislav R. byl zadržen za čtyři dny v Německu a Roman Č. 14. prosince téhož roku ve Francii.  06 - PLZ.png
10. listopadu 2004 Krajský soud v Brně vynesl rozsudek nad Michalem R., pracovníkem bezpečnostní agentury, a poslal ho do vězení na 17 let. Odsouzený 4. prosince 2003 u Ostopovic na Brněnsku spolu s Milanem S. zinscenoval loupežné přepadení vozidla převážejícího peníze a zmocnil se více než 24 miliónů korun. Přitom zastřelil řidiče vozu a ukryl jeho tělo, aby podezření padlo právě na něj. Kriminalisté lest prohlédli a našli tělo oběti. Milan S. se rozsudku nedočkal, ve vazbě spáchal sebevraždu.  11 - 04.png
10. listopadu 2009 v areálu plzeňské nemocnice ozbrojená žena přepadla vězeňskou eskortu, která přivezla na vyšetření Pavla T., odsouzeného k pětiletému trestu odnětí svobody za sérii krádeží vloupáním do trezorů. Žena osvobodila vězně a společně uprchli z místa činu. Policie identifikovala v útočnici kasařovu manželku Dagmar a o den později vypátrala oba uprchlíky v obci Hajany na Strakonicku. Při akci zásahové jednotky Pavel T. spáchal sebevraždu a jeho žena byla postřelena.  11 - 05.png
13. listopadu 2007 byla otevřena první policejní služebna zrekonstruovaná v rámci projektu nazvaného P1000 – Místní oddělení Policie České republiky v Praze – Karlíně. Ambiciózním cílem projektu byla celková modernizace vybavení policie, včetně úprav služeben reprezentujících vstřícný přístup k veřejnosti a poskytujících lepší pracovní podmínky policistům. V rámci projektu byly vybudovány nové otevřené recepce v jednotném designu a renovovaná pracoviště byla vybavena moderním zařízením.  11 - 06.png
14. listopadu 2003 policisté Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu realizovali operaci „Vagy“, během které v jednom brněnském hotelu zadrželi dva občany Slovenské republiky. Dvojice bývalých vojáků nabízela k prodeji necelé 3 kg přírodního uranu a požadovala 600 000 €. Policisté ilegální obchod odhalili a v rámci předstírané koupě uranu prodejce dopadli. Za nedovolené držení radioaktivního materiálu byli pachatelé odsouzeni k trestům odnětí svobody v trvání 8, respektive 6 let.  11 - 07.png
14. listopadu 2008 Policie České republiky začala uplatňovat jednotný vizuální styl upravený grafickým manuálem. „Firemní design“, charakterizovaný logem a sloganem, základní modrou barvou, písmem a dalšími designovými prvky, byl připraven ve spolupráci s renomovanou firmou v oblasti „Corporate Identity“. Pravidla grafického manuálu aplikovaná ve značení budov, tiskovinách či prezentačních materiálech sjednocují vizuální komunikaci policie tak, aby působila důstojně a nezaměnitelně.  11 - 08.png
15. listopadu 2000 Vrchní soud v Praze poslal za trojnásobnou vraždu a pokus vraždy do vězení na doživotí Liang-čanga Č. Policejní vyšetřování prokázalo, že pachatel čínského původu v říjnu 1999 v prostorách čínské restaurace v Děčíně usmrtil sekerou tři své krajany, dvě ženy a muže. Svým jednáním sledoval majetkový prospěch. Skutkovou podstatu pokusu další vraždy naplnil tím, že na místě činu vědomě zanechal bez pomoci nemluvně. Policisté je našli na pokraji smrti až po třech dnech.  11 - 09.png
V polovině listopadu 1999 policie pozatýkala skupinu osob a obvinila je z vraždy související s obchody s lehkými topnými oleji v první polovině 90. let. Podnikatel Lubomír H. byl zastřelen ve svém bytě v Praze na Barrandově 15. ledna 1995. Podle rozsudků Vrchního soudu v Praze si jeho vraždu objednal podnikatel Milan Š. a zorganizoval ji Jiří V. Najal za tím účelem Pavla S. a ten přibral ke spolupráci ještě Radka J. Soud jim uložil tresty odnětí svobody v trvání od 12 let do 13 a půl roku.  11 - 10.png
17. listopadu 2006 došlo v Kunštátě na Blanensku k dopravní nehodě. Osobní vůz srazil chodce, který mu náhle vstoupil do jízdní dráhy. Patnáctiletý chlapec přeletěl auto a zadním oknem propadl do jeho zavazadlového prostoru. Řidič přesto pokračoval v jízdě, těžce zraněného chlapce odvezl do lesa a tam ho zanechal bez pomoci. Chlapec přežil díky tomu, že se dokázal doplazit k silnici. Policisté řidiče vypátrali, soud kvalifikoval jeho jednání jako pokus vraždy a poslal ho do vězení na 12 let.  11 - 11.png
18. listopadu 2003 kriminalisté zadrželi na Děčínsku mladého muže a obvinili ho ze série sexuálně motivovaných útoků na ženy. Násilník se pohyboval na území několika českých krajů a své oběti napadal nejčastěji ve výtahových kabinách obytných domů. Prvního útoku se dopustil v lednu 2003 v Pardubicích, posledního krátce před svým zadržením v Ústí nad Labem. Soud mu prokázal celkem 28 skutků, kvalifikoval je jako trestné činy znásilnění, vydírání a výtržnictví a uložil mu 7 let odnětí svobody.  11 - 12.png
20. listopadu 2000 Vrchní soud v Praze vynesl rozsudek nad čtyřmi muži, kteří 3. února 1999 v Ústí nad Labem - Vaňově, přepadli, oloupili a unesli ústeckého bankéře. Od jeho manželky pak požadovali výkupné ve výši 20 miliónů korun. Žena jim vyplatila polovinu této částky, k předání druhé poloviny nedošlo, protože se pachatelé obávali zásahu policie. Dopadení stejně neunikli, ale většinu výkupného stačili utratit. Soud jim vyměřil tresty odnětí svobody od 11 let a 10 měsíců do 13 a půl roku.  11 - 13.png
21. a 22. listopadu 2002 se v Praze uskutečnila vrcholná schůzka představitelů Organizace severoatlantické smlouvy. Summitu NATO se zúčastnilo 46 hlav států a vlád a desítky dalších osobností světové politiky. Policie České republiky zorganizovala v této souvislosti bezpečnostní opatření s cílem eliminovat rizika případného teroristického útoku a možných extremistických vystoupení odpůrců Aliance. Přímo v Praze nasadila 12 000 policistů. Zasedání nenarušila žádná mimořádná událost.  11 - 14.png
21. listopadu 2010 Krajský soud v Praze vynesl rozsudek nad řidičem, který 22. března téhož roku na dálnici D1 ve vysoké rychlosti vytlačil svým automobilem z vozovky jiný osobní vůz. Ten se několikrát převrátil v poli a jeho osádka jen náhodou neutrpěla vážná zranění. Řidič reagoval aktem agrese na skutečnost, že byl nucen zpomalit, když druhý vůz v levém jízdním pruhu předjížděl kamion. Soud kvalifikoval jeho jednání jako úmyslný trestný čin a vyměřil mu trest odnětí svobody v trvání 5 let.  11 - 15.png
22. listopadu 2000 tři ozbrojení pachatelé přepadli dům v obci Slavníč na Havlíčkobrodsku, odvlekli mladého podnikatele a požadovali za jeho propuštění 5 miliónů korun. Výkupné si však nikdy nepřevzali. Kriminalisté dopadli dva z nich. Třetí, údajný iniciátor únosu, se stal obětí vraždy, která s případem nesouvisí. Vyšetřování ukázalo, že únosci věznili podnikatele v obci Dušejov na Jihlavsku a že jejich oběť zemřela násilnou smrtí. Soud jim uložil tresty odnětí svobody na 6 a půl roku a 9 let.  11 - 16.png
22. listopadu 2004 došlo v rodinném domě v obci Tučapy na Táborsku k trojnásobné vraždě. Miloslav Š. se po hádce s otcem, který mu vyčítal neřádný způsob života, zmocnil jeho revolveru a střelil ho do hlavy. Stejným způsobem pak zavraždil také svou matku a svého mladšího bratra. Z místa činu odjel do Českých Budějovic a cestou zahodil vražednou zbraň do Horusického rybníka. Kriminalisté objevili oběti vraždy o tři dny později a téhož dne zadrželi i vraha. Soud ho poslal do vězení na doživotí.  11 - 17.png
27. listopadu 2003 policisté Národní protidrogové centrály zahájili závěrečnou fázi operace „Titánium“. V jejím průběhu odhalili ilegální obchody s 238 kg heroinu a 19 kg kokainu a mimo jiné zadrželi Fatona G., považovaného za jednoho z významných představitelů evropské narkomafie. Při domovních prohlídkách zajistili také velké množství finančních prostředků. K úspěchu operace přispěla spolupráce s policisty v Rakousku a Itálii. Faton G. byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 12 a půl roku.  11 - 18.png
27. listopadu 2007 byl v Praze na Vinohradech zastřelen řidič osobního vozu značky Bentley. Kriminalisté prokázali, že vraždu spáchal Timur T., nájemný vrah, který si spletl cíl. Jeho oběť náhodou řídila stejný vůz jako muž, kterého měl zastřelit. Kriminalisté usvědčili Timura T. ještě z dalšího vražedného útoku a soud ho poslal do vězení na 22 let. Obžalován byl také údajný šéf ruskojazyčné zločinecké organizace, který si měl vraždu objednat. Jeho vinu se však nepodařilo prokázat.  11 - 19.png
27. listopadu 2008 Krajský soud v Hradci Králové vynesl rozsudek nad Tiborem Z. a Jiřím S. ve věci dvojnásobné vraždy. Prvního poslal do vězení na 19 a druhého na 12 let. Na základě policií shromážděných důkazů oba usvědčil, že v červenci 2006 za pomoci Pavla F. zavraždili u obce Litíč na Trutnovsku muže, kterému dlužili peníze, a posléze i jeho přítelkyni, která se stala svědkyní zločinu. Těla obětí zakopali v lese na Šumpersku. Pavel F. byl už dříve odsouzen k trestu odnětí svobody na 20 let.  11 - 20.png

Prosinec

Významné události měsíce prosince 1991 - 2011
1. prosince 2006 východočeští kriminalisté zadrželi Petra Z., bývalého ošetřovatele anesteziologicko-resuscitačního oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě, a postupně ho obvinili ze série vražd pacientů. Vyšetřování prokázalo, že od května do září téhož roku svévolně podával svým obětem heparin, medikament ovlivňující srážlivost krve, a záměrně jim tak způsoboval závažné zdravotní komplikace. Krajský soud v Hradci Králové ho za 7 vražd a 10 pokusů vraždy poslal do vězení na doživotí.
12 - 01.png
1. prosince 2007 došlo k největší krádeži v dějinách České republiky. Z budovy střediska zpracování finanční hotovosti bezpečnostní agentury G4S v Praze na Žižkově zmizelo více než 560 miliónů korun. Téhož dne zmizel také zaměstnanec agentury František Procházka. Vyšetřování dospělo k závěru, že právě on vynesl peníze z budovy střediska. Obvodní soud pro Prahu 3 vydal příkaz k jeho zatčení a policie vyhlásila po hledaném mezinárodní pátrání. František Procházka je trestně stíhán jako uprchlý.
12 - 02.png
1. prosince 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích vynesl rozsudek ve věci dvou vražd mladých žen a uložil doživotní trest odnětí svobody Jaroslavu S. Na základě policií shromážděných důkazů ho usvědčil, že v lednu 2003 uškrtil svou pětadvacetiletou přítelkyni, jejíž tělo se našlo v českobudějovickém lesoparku Stromovka, a v dubnu 2004 stejným způsobem usmrtil šestnáctiletou studentku, jejíž tělo bylo nalezeno na okraji města u řeky Malše. Vraždami řešil své problémy v partnerských vztazích.
12 - 03.png
3. prosince 2009 Krajský soud v Plzni uložil Vojtěchu J. trest odnětí svobody v trvání 6 let za to, že 4. února 2008 v budově polikliniky v Sokolově se zbraní v ruce přepadl vězeňskou eskortu a umožnil útěk vězni Pavlu N. Odsouzený, který si odpykával trest ve věznici v Kynšperku n. O. a vyžádal si lékařské ošetření, byl jeho intimním přítelem. Policie vyhlásila po uprchlících celostátní i mezinárodní pátrání. Vojtěcha J. dopadla 9. srpna 2009 na Kladensku a Pavla N. 21. dubna 2010 v Olomouci.
12 - 04.png
6. prosince 1998 dva lupiči přepadli pobočku České pošty v Olomouci u hlavního nádraží. Spoutali přítomné zaměstnance a odnesli peněžní vaky s obsahem asi 20 miliónů korun v hotovosti. Kriminalisté zjistili, že pachatelé vnikli do budovy okénkem záchodu z prostoru sousední železniční stanice, a prokázali, že měli další dva společníky. Jeden fungoval jako řidič a druhý, bývalý zaměstnanec pošty, poskytl plánek budovy. Vrchní soud v Olomouci vyměřil čtveřici tresty odnětí svobody od 10 do 12 let.
12 - 05.png
8. prosince 2000 příslušníci Útvaru rychlého nasazení dopadli v Praze na sídlišti Velká Ohrada Jiřího K., který 29. října téhož roku uprchl z věznice Mírov. Jiří K. odsouzený za dvojnásobnou vraždu k trestu odnětí svobody na doživotí přepiloval mříž v okně své cely a překonal vězeňské hradby pomocí lan spletených z prostěradel a povlečení. Kriminalisté vypátrali jeho úkryt v bytě manželky Ludvíka Č., jednoho z tzv. „orlických vrahů“, který si svůj doživotní trest odpykával rovněž na Mírově.
12 - 06.png
9. prosince 1995 policejní zásahová jednotka v obci Chlustina na Berounsku zadržela Fehima H., podezřelého ze znásilnění, a jeho syna Fatmira. Oba muži se zdržovali v rekreačním domku, při zákroku se postavili policistům na ozbrojený odpor a dva z nich postřelili. Sám Fehim H. utrpěl při přestřelce těžká zranění. Tatáž dvojice znovu napadla policisty střelbou v červnu 1998 u Letkova na Plzeňsku a jednoho z nich zastřelila. Soud poslal Fehima H. do vězení na 25 a jeho syna Fatmira na 14 let.
12 - 07.png
11. prosince 2003 Vrchní soud v Praze vynesl rozsudek nad cizincem trvale žijícím v České republice za vydírání české pobočky firmy Coca Cola. Vyděrač komunikoval s vedením pobočky e-maily, opakovaně vyhrožoval otrávením jejích výrobků a požadoval peníze. Poprvé se ozval v lednu 2003 a postupně zvyšoval své požadavky ze 2 až na 10 miliónů korun. Hrozil, že informuje média a způsobí tak firmě značné ztráty. Kriminalisté ho odhalili v dubnu téhož roku a soud mu vyměřil 6 let odnětí svobody.
12 - 08.png
12. prosince 2008 si Kriminalistický ústav Praha připomněl 50. výročí svého založení. Pracovníci tohoto nejstaršího existujícího policejního útvaru s celostátní působností napomohli svými expertizami k odhalení a usvědčení dlouhé řady pachatelů nejzávažnějších zločinů. Ústav se specializuje na kriminalisticko-technickou a znaleckou činnost v oborech kriminalistiky, písmoznalectví, elektrotechniky, chemie a strojírenství. Působí zároveň jako vědeckovýzkumné a metodické pracoviště Policie ČR.
12 - 09.png
14. prosince 2007 skupina ozbrojených pachatelů přepadla pobočku Raiffeisen Bank v Chomutově. Lupiči se zmocnili více než 7 miliónů korun, jako rukojmí vzali pracovníka ochranky a z místa činu odjeli v ukradené dodávce. Na útěku vyhazovali na vozovku železné bodce a dýmovnice a stříleli na policejní vozy, aby je donutili zanechat pronásledování. V říjnu 2008 kriminalisté usvědčili z bankovní loupeže tři vojáky české armády. Soud jednomu z nich uložil 8 a dalším dvěma 12 let odnětí svobody.
12 - 10.png
16. prosince 1992 byla zřízena Národní ústředna Interpolu Praha. Mezinárodní organizace kriminální policie – Interpol zajišťuje mezinárodní policejní spolupráci v boji proti kriminalitě zejména formou výměny informací mezi členskými zeměmi. Československo patřilo v roce 1923 k zakládajícím členům Interpolu. V roce 1952 z organizace vystoupilo a v roce 1990 obnovilo členství. Národní ústředna Interpolu Praha zajišťuje plnění všech úkolů vyplývajících České republice z členství v této organizaci.
12 - 11.png
16. prosince 2009 došlo k loupežnému přepadení bankovní pobočky v Praze na sídlišti Novodvorská. Muž ozbrojený pistolí vyhrožoval odpálením nálože, kterou údajně uložil na toaletě, požadoval 3 milióny korun a vzal dvě pracovnice banky jako rukojmí. Policie obklíčila místo činu dřív, než je lupič stačil opustit. Vyjednala s ním nejprve propuštění jedné z rukojmích, pak výměnu druhé za policistku a při výměně ho zadržela. Během zákroku nikdo nebyl zraněn. Soud poslal lupiče do vězení na 8 let.
12 - 12.png
18. prosince 2003 František T. přepadl bankovní pobočku v Karmelitské ulici v Praze na Malé Straně a zmocnil se asi 90 000 korun. Při ústupu z místa činu střílel na policisty, kteří ho pronásledovali a nakonec zadrželi. Jen náhodou nikoho nezasáhl. Kriminalisté prokázali, že už 8. dubna téhož roku spáchal jinou bankovní loupež na Vítězném náměstí v Praze – Dejvicích. Tam zavraždil pracovníka ochranky a uloupil 124 000 korun. Vrchní soud v Praze mu vyměřil trest odnětí svobody v trvání 25 let.
12 - 13.png
18. prosince 2009 policejní hlídka v Olomouci pronásledovala pachatele krádeže osobního vozu. Zloděj se pokoušel ujet, potom však opustil ukradené auto a přesedl do vozu, který řídil jeho společník. Člen policejní hlídky naskočil za ním. Řidič se přesto rozjel a spolujezdec se za jízdy snažil vyhodit pronásledovatele ven. Policista v ohrožení života použil zbraň, řidiče zastřelil a spolujezdce zranil. Soud kvalifikoval jednání zloděje jako pokus vraždy a poslal ho do vězení na 14 a půl roku.
12 - 14.png
21. prosince 2002 byla do nadačního rejstříku zapsána Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni. Účelem zřízení této nadace je zlepšování životních podmínek policistů a hasičů těžce tělesně postižených následkem zranění, které utrpěli v souvislosti s výkonem služby, a rovněž dětí policistů a hasičů, kteří při výkonu služby zahynuli. K dosažení uvedeného cíle nadace shromažďuje finanční prostředky pocházející zejména z příspěvků, darů, veřejných sbírek nebo výtěžků benefičních akcí.
12 - 15.png
21. prosince 2007 Česká republika jako členská země Evropské unie vstoupila do schengenského prostoru a v této souvislosti byly zrušeny pravidelné kontroly na státních hranicích. Téhož dne služba cizinecké a pohraniční policie vypustila ze svého názvu slovo „pohraniční“. Tato služba je součástí Policie České republiky od 1. ledna 1993. Do její působnosti původně náležela ostraha státní hranice, cizinecká agenda, pasová kontrola na hraničních přechodech a také vydávání cestovních dokladů.
12 - 16.png
24. prosince 2007 pražský kriminalista Zdeněk Černý skončil službu a vydal se autem domů do Milovic, aby se svou rodinou oslavil Štědrý den. Cestou po silnici číslo 10 u Staré Boleslavi spatřil hromadnou dopravní nehodu. Zastavil, aby poskytl pomoc jejím účastníkům a zabránil dalším haváriím. Stačil označit nebezpečný úsek silnice výstražným trojúhelníkem a pak byl sražen dalším autem, jehož řidič nezvládl na zledovatělé vozovce řízení. Zemřel, když beze zbytku naplnil slova služebního slibu.
Pomník.png
28. prosince 2007 strážníci městské policie kontrolovali osádku osobního vozu odstaveného v opuštěném objektu kravína v osadě České Zlatníky na Mostecku. Při kontrole nalezli ve voze tělo pohřešovaného pětiletého Honzíka R., po kterém policie marně pátrala od srpna téhož roku. Kriminalisté prokázali, že dítě zavraždila jeho matka Antonie S. společně se svým přítelem Pavlem G., aby ho nemusela vydat otci, jak nařídil soud. Vrazi byli odsouzeni k trestům odnětí svobody v trvání 24 a 20 let.
12 - 18.png
31. prosince 1996 skončila první zbraňová amnestie od vzniku České republiky zahájená 1. března téhož roku, kdy vstoupil v účinnost nový zákon o střelných zbraních a střelivu. Zákon stanovil zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování u osoby, která přechovává bez povolení zbraň podléhající registraci, jestliže tuto zbraň ve stanovené lhůtě dobrovolně předá do úschovy okresnímu ředitelství Policie České republiky. Během 10 měsíců lidé odevzdali policii více než 3 000 kusů střelných zbraní.
12 - 19.png
31. prosince 2010 v souvislosti s novelou zákona o pobytu cizinců na území České republiky účinnou od 1. ledna 2011 služba cizinecké policie předala část pobytové agendy, kterou dosud vyřizovala, pracovištím odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Šlo zejména o vyřizování žádostí o povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu. V působnosti policie nadále zůstalo například prodlužování doby pobytu na krátkodobé vízum a hlavně kontrola legálnosti pobytu cizinců na území státu.
SCP

 

vytisknout  e-mailem