Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

1. náměstek policejního prezidenta

Zveřejnění podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka se domáhala informací o pravomocech a kompetencích „náměstka Policejního prezidenta ČR pro vnější službu vč. jeho pracovní náplně“.

Policie České republiky konstatovala, že  aktuálně neexistuje v rámci její organizační struktury služební místo „náměstka policejního prezidenta pro vnější službu“, nýbrž existuje služební místo 1. náměstka policejního prezidenta, jímž bylo služební místo náměstka policejního prezidenta pro vnější službu nahrazeno. V této souvislosti sdělila žadatelce, že pravomoci, kompetence a náplň služební činnosti 1. náměstka policejního prezidenta jsou upraveny především v následujících platných a účinných interních aktech řízení:

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 137/2009, o organizaci Policie České republiky

Čl. 1 odst. 3.

(3) První náměstek policejního prezidenta řídí ředitele

a) Letecké služby,

b) Ředitelství služby cizinecké policie,

c) Pyrotechnické služby,

d) Ochranné služby,

e) Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky.

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 75/2013 kterým se stanoví rozsah pravomoci služebních funkcionářů jednat a rozhodovat ve věcech služebního poměru příslušníků Policie České republiky (personální pravomoc)

Čl. 3 odst. 1

Personální pravomoc prvního náměstka policejního prezidenta a náměstka policejního prezidenta

(1) První náměstek policejního prezidenta a náměstek policejního prezidenta

a) ustanovuje policistu na služební místo

1. ředitele útvaru policie s celostátní působností, kterého přímo řídí,

2. ve své působnosti, s výjimkou policistů uvedených v čl. 4 písm. a) a čl. 7 písm. a),

b) rozhoduje

1. o dalších věcech služebního poměru policisty uvedeného v písmenu a), s výjimkou věcí uvedených v odstavci 2 a čl. 2 písm. b) bodu 2,

2. o přijetí občana do služebního poměru a jeho ustanovení na služební místo ve své působnosti, s výjimkou uvedenou v čl. 4 písm. b) bodu 2a čl. 7 písm. b) bodu 2.

Čl. 12 odst. 3

(3) První náměstek policejního prezidenta a náměstek policejního prezidenta uděluje policistům ve své působnosti kázeňské odměny, s výjimkou udělení služební medaile, a ukládá jim kázeňské tresty, s výjimkou odnětí služební medaile.

Čl. 14 odst. 1

(1) Pokud není v tomto závazném pokynu uvedeno jinak, v době nepřítomnosti nebo v případě, že není toto služební místo obsazeno a jiný policista není pověřen zastupováním na služebním místě, vykonává personální pravomoc stanovenou tímto závazným pokynem v zastoupení

a) policejního prezidenta

první náměstek policejního prezidenta, s výjimkou věcí, které si policejní prezident písemně vyhradí, a v době nepřítomnosti prvního náměstka policejního prezidenta stanovený náměstek policejního prezidenta.

Rozkaz policejního prezidenta č. 38/2014, kterým se určuje zastupitelnost policejního prezidenta, prvního náměstka policejního prezidenta a náměstků policejního prezidenta v době jejich nepřítomnosti

Písm. c)

c) v době nepřítomnosti náměstka policejního prezidenta zastupuje nepřítomného náměstka policejního prezidenta v plném rozsahu práv, povinností a odpovědnosti, první náměstek policejního prezidenta a v době jeho nepřítomnosti další náměstek policejního prezidenta.

Rozkaz policejního prezidenta č. 40/2014, kterým se vydává organizace Policejního prezidia České republiky

Čl. 1 odst. 2

(2) První náměstek policejního prezidenta řídí

a) kancelář prvního náměstka policejního prezidenta,

b) ředitele ředitelství služby pořádkové policie,

c) ředitele ředitelství služby dopravní policie,

d) ředitele ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál,

e) vedoucího operačního odboru.

Čl. 4                                                                          

Organizační články v působnosti prvního náměstka policejního prezidenta

Organizační články v působnosti prvního náměstka policejního prezidenta jsou

a) kancelář prvního náměstka policejního prezidenta,

b) ředitelství služby pořádkové policie, jehož součástí je

1. odbor metodiky, koordinace a podpory výkonu služby,

2. odbor služební kynologie a hipologie, jehož součástí je

2.1. chovatelská stanice služebních psů Prackovice nad Labem,

2.2. výcvikové středisko psovodů a služebních psů Dobrotice,

2.3. výcvikové středisko psovodů a služebních psů Býchory,

2.4. výcvikové středisko psovodů a služebních psů Plzeň,

3. odbor speciálních potápěčských činností a výcviku, jehož součástí je oddělení Frýdek–Místek,

c) ředitelství služby dopravní policie,

d) ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jehož součástí je

1. oddělení kontroly

2. oddělení správního řízení,

3. oddělení metodiky,

e) operační odbor, jehož součástí je

1. operační středisko,

2. oddělení správy informačních systémů a dopravního zpravodajství.

RPP č. 135/2014, kterým se vydává organizační řád Policejního prezidia České republiky

Čl. 7

Vedoucí policista první řídící úrovně

(1) Vedoucími policisty první řídící úrovně jsou

a) první náměstek policejního prezidenta,

b) náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování,

c) náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku.

(2) Vedoucí policista první řídící úrovně jedná a rozhoduje ve věcech spadajících do působnosti organizačních článků prezidia a útvarů policie s celostátní působností v jeho působnosti a odpovídá za jejich činnost. Přitom zejména

a) rozhoduje o otázkách v oboru svěřené působnosti, pokud si rozhodování o nich nevyhradil policejní prezident,

b) zastupuje prezidium navenek v rozsahu své působnosti a pověření policejním prezidentem,

c) plní další úkoly uložené policejním prezidentem,

d) ve stanoveném rozsahu vyřizuje podání.

(3) Vedoucí policisté první řídící úrovně se mohou vzájemně zastupovat v plném rozsahu práv a povinností mimo věci, které si vyhradí, a mimo případy, které by byly v rozporu s právními předpisy nebo interními akty řízení.

Čl. 8

První náměstek policejního prezidenta

(1) První náměstek policejního prezidenta odpovídá za

a) vytváření podmínek, koordinaci a metodické vedení úseků služby pořádkové policie, služby dopravní policie, služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pyrotechnické služby, operačních pracovišť, služební kynologie a hipologie a potápěčských činností ve vztahu ke krajským ředitelstvím policie; za účelem sjednocování praxe je oprávněn svolávat porady náměstků ředitelů krajských ředitelství policie pro vnější službu,

b) naplňování cílů organizačních článků prezidia a útvarů policie s celostátní působností ve své působnosti podle rozhodnutí policejního prezidenta,

c) předkládání podkladů policejnímu prezidentovi, které slouží ke stanovení cílů služby pořádkové policie, služby dopravní policie, služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, ochranné služby, letecké služby, služby cizinecké policie, pyrotechnické služby, operačních pracovišť, policejního vzdělávání a služební přípravy, služební kynologie a hipologie a potápěčských činností.

(2) První náměstek policejního prezidenta přímo řídí

a) kancelář prvního náměstka policejního prezidenta,

b) ředitele ředitelství služby pořádkové policie,

c) ředitele ředitelství služby dopravní policie,

d) ředitele ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál,

e) vedoucího operačního odboru.

PhDr. Jiří Vokuš, 25. února 2020

vytisknout  e-mailem