Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

KRPH-110814-7/ČJ-2015-0500MN

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Ulrichovo náměstí č.p. 810, 501 01 Hradec Králové

Oznámení

na zjištění zájemce o koupi nemovitosti  – Pozemková parcela p.p.č. 141/7 v obci a k.ú. Broumov

která je zapsána na LV 888 u Katastrálního úřadu  pro Královéhradecký kraj,Katastrální pracoviště Náchod

Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje, jemuž přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem    v y h l a š u j e   dle ust. § 21 a násl. Vyhlášky MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu ve znění pozdějších předpisů

1. kolo výběrového řízení (dále VŘ) pro rok 2018 na prodej níže uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky.

Prodávaným majetkem je:

Jedná se o pozemek p.č. 141/7 (druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha), který se nachází 150 m od centra obce (Mírové náměstí) v prostoru mezi Broumovským klášterem a Klášterní zahradou. Celková plocha činí 1135 m2, pozemek je umístěn při severní stěně kláštera mezi SV rohem kláštera a kamenným mostem spojujícím klášter se zahradou. Pozemek má obdélníkový tvar, je svažitý se S orientací svahu. Přístup na pozemek je ze severní strany z chodníku, který spojuje ulici Provaznickou s třídou Soukenickou. V západní části pozemku je umístěna trasa kanalizační přípojky. Při severní hranici prochází pozemkem trasa kanalizace.

Čl. I

Minimální kupní cena této nabízené nemovitosti činí 76.400,-Kč (slovy sedmdesátšesttisícčtyřista  korun českých)

Čl. II.

Účastníci výběrového řízení

 1. Krajské ředitelství policie královéhradeckého kraje nabízí předmětnou nemovitost k převodu fyzickým a právnickým osobám. Účastníkem výběrového řízení mohou být fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům nebo právnické osoby. Účastníkem výběrového řízení na prodej mohou být pouze osoby, které mohou nabývat nemovitý majetek na území České republiky v souladu se zákonem č. 219/1995 Sb., devizový zákon v platném znění.

 2. Účastníkem výběrového řízení se stává ten, kdo předloží vyhlašovateli písemnou nabídku dle čl. V. tohoto Oznámení, a to za splnění ostatních podmínek bez výhrad.

 3. Každý z účastníků VŘ může do VŘ podat pouze jednu nabídku.
 4.  

  Čl. III.

  Spojené jmění manželů

 1. Podává-li jeden z manželů nabídku a hodlá kupní smlouvou nabýt nemovitost do svého výlučného vlastnictví, musí ke své nabídce přiložit některý z těchto dokladů:

                ab) notářský zápis o zúžení společného jmění manželů,

                ac) pravomocný rozsudek o zrušení společného jmění manželů

                ad) smlouvu podle ustanovení § 143 a) odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., případně listiny

                      ověřující úpravu majetkových poměrů manželů ve smyslu § 716 a násl. zákona č. 89/2012

                      Sb. Pokud nebudou doloženy doklady uvedené pod písm. a), budou nemovitosti převedeny do společného jmění manželů

  Čl. IV.

  Prohlídka nemovitostí

  Prohlídka nemovitostí se uskuteční individuálně po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 974 522 540.

  Čl. V.

  Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem výběrového řízení

  Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje:

 1. U fyzických osob: jméno, příjmení, rodné číslo, rodinný stav (doložit doklad, státní příslušnost, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování včetně telefonu, e-mailu, případně faxu,

  U právnických osob: přesný název, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení a závazná adresa pro doručování.

 2. Nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč. Nabídka, která obsahuje nižší nabídku, než je vyhlášená minimální kupní cena uvedená v Čl. 1 tohoto oznámení, nebude do výběrového řízení zahrnuta.
 3. U právnických osob bude přiložena příloha s výpisem z obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie ne starší tří měsíců), u právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, doloží tato osoba platný výpis z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je zapsána, případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká
 4. Nabídka musí být předložena v českém jazyce a podepsána účastníkem řízení (u právnických osob v souladu se zápisem v obchodním rejstříku nebo obdobném rejstříku).

  Čl. VI.

  Podmínky převodu nemovitostí

  Nabídky budou přijímány od  15.2.2018 – 15.3.2018  do 14.00 hodin včetně.

  Požadovaný způsob doručení nabídky: osobně, poštou, a to v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem:

  Výběrové řízení  KRPH-110814-7/ČJ-2015-0500MN – 1. kolo VŘ 2018– Pozemková parcela p.č. 141/7 v obci a k.ú. Broumov

  U nabídek zaslaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka.

  Adresa pro doručení nabídek:

  Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

  Odbor správy majetku

  Ulrichovo nám. č.p. 810

  501 01 Hradec Králové

  U nabídky přijaté po stanovené lhůtě, nebude brán zřetel.

  Čl. VII.

  Výběr kupujícího

  Jako jediné kritérium pro výběr kupujícího se stanovuje výše nabízené kupní ceny.

  V případě, pokud dva nebo více zájemců nabídnou stejnou kupní cenu, bude s těmito zájemci dále jednáno ve smyslu výzvy k stanoven í nové nabídky kupní ceny. Zájemci pak ve lhůtě, která jim bude stanovena provedou novou nabídku kupní ceny. Následně pak bude odsouhlasena ta nabídka, jejíž návrh kupní ceny bude nejvyšší a zároveň budou splněny všechny podmínky stanovené v tomto Oznámení.

  Účastníci výběrového řízení budou ve lhůtě do 10 pracovních dnů od data odsouhlasení vítěze výběrového řízení vyrozuměni o výsledku VŘ. Vítězi VŘ bude zaslán návrh kupní smlouvy k podpisu.

  Čl. VIII.

  Povinnosti vyhlašovatele a kupujícího

 1. Kupující je mimo jiné povinen do 21 dnů ode dne doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy tuto smlouvu platně podepsat a podepsanou kupní smlouvu s úředně ověřeným podpisem na prvopisu smlouvy v uvedené lhůtě doručit na adresu vyhlašovatele.
 2. Po doručení všech výtisků smlouvy podepsaných uchazečem zajistí KŘP KHK podpisy smlouvy ze své strany a zašle všechny výtisky smlouvy prostřednictvím Ministerstva vnitra ke schválení na příslušné ministerstvo (Ministerstvo financí, případně, pokud se nemovitost nachází v chráněné krajinné oblasti na Ministerstvo životního prostředí), a to v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.
 3. Kupující je dále povinen nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě kupní ceny  zaplatit vyhlašovateli nabídnutou kupní cenu v plné výši. Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy je připsána na účet vyhlašovatele, konkrétní bankovní dispozice budou sděleny v rámci výzvy k úhradě kupní ceny.

 1. Kupující se v uzavřené kupní smlouvě výslovně zaváže k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí v zákonem stanovené výši a lhůtě. Pokud by tak neučinil, nebude s ním kupní smlouva uzavřena.

 2. V případě, že nabyvatel nesplní kteroukoli ze svých povinností uvedených pod písmeny a) až c) tohoto článku, ruší se jeho vítězství ve výběrovém řízení. Stejný účinek má, pokud dá kupující jasně najevo, že kupní smlouvu nemíní podepsat.

Čl. IX.

Závěrečná ustanovení.

 1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv VŘ zrušit bez udání důvodu a dále odmítnout všechny předložené návrhy.
 2. Zrušení VŘ před posledním termínem pro předání nabídek vyhlašovatel uveřejní stejným způsobem, kterým vyhlásil Oznámení o VŘ a jeho podmínkách, včetně lhůt.
 3. Účastníci VŘ nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve VŘ.
 4. Všechny písemnosti doručované dle tohoto  Oznámení  budou zasílány poštovní službou doručeně s dodejkou do vlastních rukou na adresy pro doručování uvedené v nabídce. V případě, že tyto písemnosti budou provozovatelem poštovní služby vráceny vyhlašovateli jako nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky den, kdy byla zásilka uložena na dodací poště.

  Případné další informace je možno obdržet na kontaktu: Mgr. Jiřina Burešová, telefon. číslo 974 522 540, e-mail: krph.osnm.@pcr.cz

 5.                                                                                                                    plk. JUDr. David Fulka
 6.                                                                                                                           ředitel KŘP-HK

                                                                                                                       

Dotaz ze dne 10. 7. 2017

„1.1- Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků, PČR KŘP KHK, zaznamenáno, že ze strany některých policistů činných u Policie ČR, došlo k porušení služebního zákona a zákona č. 141/1961Sb. trestního řádu- při porušení neměnitelného obsahu podání občanů,oznámenítrestní oznámení.“
Odpověď: Ne, takové porušení zákonů nebylo zaznamenáno.


„1.2- Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků, PČR KŘP KHK, zaznamenáno, že ze strany některých policistů činných u Policie ČR, došlo k porušení služebního zákona a zákona č. 141/1961Sb. trestního řádu- při porušení neměnitelného obsahu podání občanů,oznámení- trestní oznámení ., na soudního exekutora XY.“
Odpověď: Ne, nebylo zaznamenáno.


„1.3- Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků, PČR KŘP KHK, zaznamenáno, že ze strany některých policistů činných u Policie ČR, došlo k porušení služebního zákona a zákona č. 141/1961Sb. trestního řádu- při porušení neměnitelného obsahu podání občanů,oznámenítrestní oznámení , na Exekutorský úřad XY.“
Odpověď: Ne, nebylo zaznamenáno


„1.4- Zda byly, ze strany policistů, činných u Policie ČR, činných u PČR KŘP KHK, postupováno při prověřování , oznámení- trestních oznámení učiněných občany v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. trestního řádu a občané nebyly poškozeni na svých právech.“
Odpověď: Ano, při prověřování trestních oznámení je postupováno v souladu s trestním řádem a občané nejsou poškozováni na svých právech.


„1.5- Zda bylo ze strany vedoucích pracovníku, PČR KŘP KHK, zaznamenáno, že některé úřední osoby činné u Krajského státního zastupitelství v HK, nezákonným způsobem, zasahovali do prověřování trestné činnosti- na základě oznámení, na soudního exekutora XY.“
Odpověď: Ne, nebylo zaznamenáno.


„1.6- Zda ze strany, vedoucích pracovníku PČR KŘP KHK, bylo na základě, podmětů občanu, oznámení- trestní oznámení, zaznamenáno, že soudní exekutor XY, zahájil exekuční řízení, na základě 11.6.2004 na základě nepravomocného usnesení okresního soudu v SM, poškozený XY při porušení zákona č. 99/1963sb. o.s.ř., porušení zákona č. 120/2001Sb. Exekuční řád , ve znění zákona k r. 2004, zákon č. 2/1993Sb. Listinu základních práv a svobod, zákon č. 1/1993Sb. Ústavu ČR. při porušení zákona , 140/1961Sb. Trestního zákona, zákona č. 40/2009Sb. trestního zákona.“
Odpověď: Ne, nebylo zaznamenáno.


„1.7- Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků činných u PČR KŘP KHK, zaznamenali, že soudní exekutor XY, od 11.6. 2004, nakládal neoprávněně s osobními údaji, občana XY ( na základě podvodného řízení pod čj. …)při zneužití moci úřední.“ 
Odpověď: Ne, nebylo zaznamenáno.


„1.8- Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků činných u PČR KŘP KHK, zaznamenali, že osoby činné u Exekutorského úřadu JC nakládal neoprávněně s osobními údaji, občana XY (na základě podvodného řízení zahájeného dne 11.6.2004) , při poškození práv občana, -kdy tito pracovníci měli přístup k nezákonně získaným informací o osobních údajích, bankovních účtů, pojištění, údajů o vlastnictví vozidel, atd.“
Odpověď: Ne, nebylo zaznamenáno.


„1.10- Jaká opatření, byla ze strany, vedoucích pracovníků, učiněna, k odstranění, nesprávných úředních postupů, některých policistů činných u Policie ČR, PČR KŘP KHK aby všichni pachatelé, závažné trestné činnosti, byly stíhání v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Trestního řádu a jak byla ukončena. A nedocházelo k nadržování pachatelům trestné činnosti, aby unikly trestnímu stíhání.“
Odpověď: V souladu s trestním řádem provádí dozor nad činností policie v rámci trestního řízení státní zastupitelství. Současně příslušní vedoucí policisté provádějí pravidelnou kontrolu, zda policisté v rámci trestního řízení postupují v souladu se zákony a interními akty řízení.


„1.9- Kolik , oznámení - trestních oznámení, bylo ze strany Policie ČR, PČR KŘP KHK, zaznamenáno uvést počet od r. 2015 , na úřední osoby činné u Krajského soudu v Hradci Králové.“
Odpověď: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje (dále jen „krajské ředitelství“) ani jiný útvar Policie ČR nedisponují evidencí trestních oznámení podle místa pracovního či jiného působení osob, kterých se trestní oznámení týká. Neexistuje tedy samostatná (zvláštní) evidence trestních oznámení podaných na úřední osoby činné u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“), ani jiná obdobná evidence, z níž by bylo možné zjistit požadovaný údaj. Zjištění počtu trestních oznámení na úřední osoby činné u krajského soudu od r. 2015 by vyžadovalo manuální kontrolu všech spisů vedených od r. 2015, a to jak trestních spisů, tak ostatních spisů, které mohou obsahovat informace vztahující se ke skutečné či domnělé trestné činnosti uvedených osob. 

Žadateli byla zaslána výzva k úhradě předpokládaných nákladů v souladu se sazebníkem úhrad Ministerstva vnitra ČR (v případě neuhrazení částky bude žádost o poskytnutí informace v této části odložena podle § 17 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.)
 

vytisknout  e-mailem