Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o informace

Žadatel zažádal o informace ke konkrétnímu číslu jednacímu a k provedeným úkonům. 

Žadatel podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), ve které žádá o informace ke konkrétnímu číslu jednacímu a k provedeným úkonům, cituji:

 „1) Proč PČR OO Bohumín nezahájila vlastní šetření případu a neprovedla zajištění důkazů a kriminalistických stop nezávisle na šetření ČIŽP oblastní pracoviště Ostrava, která prováděla šetření po jiné linii. Pracovník vodoprávního odboru v Bohumíně se při jednání vyjádřil, že nemohou posuzovat a vyhodnocovat kriminalistické stopy a důkazy, což je záležitostí policie.
2) Jak byly vyhodnoceny a zpracovány důkazy, které jsem sám zajistil a poskytl OO PČR Bohumín resp., které byly následně přeposlány i okresním státním zástupcem na nosiči CD (fotodokumentace, videozáznamy, výsledky nezávislé analýzy vody Zdravotním ústavem v Ostravě, přímé a nepřímé důkazy, svědci atd.)?
3) S jakým závěrem byl vyhodnocen zásah OO PČR Bohumín provedený na můj podnět dne ....... po …….  místě bydliště ……., kdy ……. nechal okamžitě po sdělení podezření, že vypouští fekálie ze svahu, zahlazovat stopy a nechal zahrnovat svah po vypouštění fekálií zeminou pomocí bagru. Vyhodnotila policie tuto skutečnost jako zahlazování stop, resp. zahrnování erozních rýh na svahu po vypouštění splašků?
4) Jak reagovala PČR OO Bohumín na můj podnět ze dne ………. odeslaný E-mailovou poštou se dělením o dalším vypouštění fekálií .......?
5. „Z vyjádření Komise pro projednávání přestupků v Rychvaldě vyplynulo, že OO PČR Bohumín byla přeposlána dokumentace ve věci údajného křivého obvinění a pomluv ……. z mé strany. Byly přestupkové komisi ze strany policie poskytnuty veškeré spisové materiály a informace k případu, tzn. informace o pokynu státního zástupce k provedení dalšího šetření ze strany ČIŽP, nashromážděné důkazy (uvedené v bodě 2), nový podnět k šetření ze strany MŽP ČR?
6)  Je pravda, že PČR OO Bohumín oznámila a předala úřední záznam č.j. ……. ze dne ……. o spáchání přestupku……. k dořešení na MěÚ Rychvald, přestože policií bylo známo, že v dané věci probíhá vícestupňové šetření kvůli pochybení ČIŽP a na základě předložených důkazů a kriminalistických stop a případ není v žádném případě náležitě dořešen a opírá se jen o nevěrohodnou zprávu ČIŽP oblastní pracoviště Ostrava?
7) Kdo takto rozhodl, resp. na čí pokyn tak bylo učiněno, tj. předání věci k přestupkovému řízení?
8) Byla přestupková komise vyrozuměna, že na můj podnět odeslaný na OO PČR Bohumín pro podezření z obecného ohrožení ……. při vypouštění fekálií do vodoteče, nebyl tento podnět šetřen policií, ale byl opět odeslán PČR OO Bohumín k šetření na ČIŽP oblastní závod Ostrava?
9) Proč nebyl tento podnět (viz bod 5) šetřen policií, když se ve skutečnosti jednalo o úplně nový podnět z podezření z trestného činu obecného ohrožení, který spadá zřejmě výhradně k posouzení do kompetence policie?
10) S jakým výsledkem pak vyřešila tento podnět (podezření z obecného ohrožení) ČIŽP oblastní závod Ostrava a pokud ho nevyřešila, jaký bude další postup ze strany PČR OO Bohumín?
11) Na koho se mám obrátit, aby policie zahájila šetření nezávislé na ČIŽP na základě zajištěných kriminalistických stop, důkazů a navržených svědků, když PČR OO Bohumín od počátku případ nešetří a jen ho přeposílá různým institucím, které nejsou schopny ho buď pro nepříslušnost nebo nekompetentnost vyřešit, přestože jsem přesvědčen, že PČR OO Bohumín má řadu velmi schopných příslušníků policie, kteří by případ objektivně vyřešili?“

Odpověď:

Povinný subjekt žádost posoudil a poskytuje tyto informace:
K bodu 1) žádosti: Podle § 3 odst. 3 InfZ se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. V daném případě není dotaz směřován na takovýto zaznamenaný obsah, který by povinný subjekt mohl posuzovat podle § 12 InfZ. Tento zákon upravuje pravidla pro poskytování pouze takovýchto zaznamenaných informací. Dotazy kladené mimo tento okruh nespadají do jeho působnosti. Navíc i podle § 2 odst. 4 téhož zákona se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, za což je nutno považovat otázky uvozené slovem „proč“.
K bodu 2) žádosti: Jelikož policejní orgán nebyl příslušný k vedení (správního) řízení o přestupku, příp. správním deliktu, nebyl rovněž kompetentní k vyhodnocování důkazů.
K bodu 3) žádosti: Policisty obvodního oddělení Bohumín územního odboru Karviná Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje (dále jen „OOP Bohumín“) bylo vyhodnoceno, že se jedná o doplnění Vašeho podání ze dne ……. a na základě dokumentu ze dne ……. došlo k zaslání doplnění oznámení Městskému úřadu v Rychvaldu..
K bodu 4) žádosti: Na zveřejněnou e-mailovou adresu …… nebyl dle dostupných zjištění dne ……. doručen žádný Váš podnět týkající se ….
K bodu 5) žádosti: OOP Bohumín Městskému úřadu v Rychvaldu poskytl spisový materiál v rozsahu, v jakém jím v té době disponoval. Povinný subjekt nemá informaci k existenci pokynu, jímž by státní zástupce z titulu své funkce uložil povinnost šetření České inspekci životního prostředí, ani k existenci nového podnětu „k šetření ze strany MŽP ČR“. Materiály uvedené v bodě 2 poskytnuty nebyly, těmito již OOP ČR Bohumín v době oznámení této věci nedisponovalo.
K bodu 6) žádosti: Úřední záznam tohoto data nebyl do spisu založen, povinný subjekt oznámil podezření ze spáchání přestupku podle § 73 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, dokumentem ze dne ……..
K bodu 7) žádosti: Jelikož policejní orgán není příslušný k projednání, bylo podezření ze spáchání přestupku oznámeno v souladu s § 73 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, Městskému úřadu v Rychvaldu, a to dokumentem s podpisovou doložkou vedoucího OOP Bohumín.
K bodu 8) žádosti: Oznámení Městskému úřadu v Rychvaldu bylo vyhotoveno dne ……., přičemž podnět ……. byl postoupen České inspekci životního prostředí až posléze, dokumentem ze dne ……..
K bodu 9) žádosti: Opět jako u bodu č. 1 se nejedná o žádost o informaci, která by byla jakýmkoliv způsobem zaznamenaná na jakémkoliv nosiči a nejedná se tedy o dotaz ve smyslu InfZ.
K bodu 10) žádosti: Povinný subjekt nedisponuje informací o výsledku vyřešení tohoto podnětu jiným správním orgánem (a ani nemá povinnost takovouto informací disponovat).
K bodu 11) žádosti: Opět jako u bodu č. 1 se nejedná o žádost o informaci, která by byla jakýmkoliv způsobem zaznamenaná na jakémkoliv nosiči a nejedná se tedy o dotaz, který by bylo možno vyřídit v režimu tohoto zákona.

vytisknout  e-mailem