Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost kopie písemného napomenutí

Žadatel se domáhá: 

Na základě odpovědi na mou žádost ze dne 7. 8. 2017 tímto požaduji po správním orgánu dle zákona č. 106/1999 Sb. a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. kopii zmíněného písemného napomenutí.

Povinný subjekt vydal

ROZHODNUTÍ
odmítnutí žádosti
podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, které je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „č. 106/1999 Sb.“),

rozhodlo

ve věci žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., kterou dne 8. srpna 2017 obdrželo datovou schránkou, ve které se žadatel domáhá následujících informací:

„Na základě odpovědi na mou žádost ze dne 7. 8. 2017 tímto požaduji po správním orgánu dle zákona č. 106/1999 Sb. a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. kopii zmíněného písemného napomenutí.“

takto:

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. a na základě ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. téhož zákona se žádost

o d m í t á.

Odůvodnění

Dne 8. srpna 2017 obdrželo Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje prostřednictvím datové schránky žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., kterou se žadatel domáhá informací uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. může povinný subjekt omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu.

Požadovaná kopie dokumentu písemného napomenutí je dokumentem, který má z materiálního hlediska výlučně vnitřní charakter. Uložení kázeňského opatření, kterým je písemné napomenutí, je plně v pravomoci vedoucího obvodního oddělení policie. Uvedený dokument svým obsahem směřuje výlučně k vnitřní činnosti povinného subjektu, z čehož vyplývá, že se bezprostředně netýká výkonu činnosti povinného subjektu vůči třetím osobám.

Předpokladem omezení práva na informace je skutečnost, že by poskytnutím informace mohla být dotyčnému policistovi způsobena újma, a to například v podobě poškození dobrého jména. Tento důvod se řadí mezi legitimní důvody omezující právo na informace podle čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

Na základě výše uvedeného nemůže povinný subjekt žadateli požadované informace poskytnout, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Ministerstvu vnitra České republiky podáním u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary.

zveřejnila mjr. Mgr. Kateřina Böhmová

vytisknout  e-mailem