Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vozový park Policie ČR

Právnická osoba žádá o informace: 

Právnická osoba žádá o následující informace:

Obracíme se na Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,(„InfZ“) s žádostí o poskytnutí níže specifikovaných informací týkajících se vozového parku Policie ČR.
 
… Společnost tímto v souladu s § 13 InfZ žádá Ředitelství o poskytnutí následujících informací o automobilech užívaných Ředitelstvím v policejním provedení (tj. ve smyslu provedení stejného nebo podobného, jako je dle smlouvy uzavřené na základě Veřejné zakázky (dále jen „Policejní provedení“), a to informací aktuálních ke dni podání této žádosti.

Otázka č. 1:
Jaká je zbývající předpokládaná životnost v současnosti osobních automobilů v policejním provedení využívaných v rámci Ředitelství (povinného subjektu)?

Otázka č. 2:
Kolik osobních automobilů v policejním provedení v rámci Ředitelství (povinného subjektu) již potřebuje obměnu/výměnu pro svůj technický stav, překročení předpokládané doby životnosti, překročení předpokládané doby obměny anebo z jiných důvodů?

Otázka č. 3:
Jaká je předpokládaná doba obměny osobních automobilů v policejním provedení dle otázky č. 2 výše v rámci Ředitelství (povinného subjektu), tj. v jakém časovém horizontu by mělo dojít k výměně těchto automobilů za nové?

Otázka č. 4:
Dodává osobní automobily v policejním provedení pro potřeby ředitelství (povinného subjektu) v současné době i odlišný dodavatel, než je společnost Hyundai? Pokud ano, na základě jaké smlouvy a veřejné zakázky k takovému dochází, o jaké dodavatele se jedná a jaká je cena těchto vozidel bez DPH u jednotlivých dodavatelů?“

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. předmětnou žádost posoudilo a v souladu s § 12 zákona č. 106/1999 Sb. Vám po vyloučení těch informací, u nichž to stanovuje zákon, poskytuje následující informace.

K otázce č. 1:
Limity životnosti služebních dopravních prostředků jsou stanoveny Pokynem ředitele odboru správy majetku Ministerstva vnitra č. 2/2004, kterým se stanoví kontrolní normy provozu pro služební dopravní prostředky. Příloha č. 2 tohoto pokynu stanovuje orientační normy proběhu kilometrů a limity životnosti služebních dopravních prostředků. Doporučené limity jsou stanoveny následovně:
- Automobil osobní silniční: 7 let, resp. 220 000 km, podle toho, co nastane dříve
- Automobil osobní terénní: 7 let, resp. 170 000 km, podle toho, co nastane dříve
Nutnost obměny se přitom u každého služebního dopravního prostředku posuzuje individuálně. Doporučené limity životnosti a normy proběhu kilometrů jsou pouze orientačním ukazatelem. Splněním těchto norem nevzniká nárok na obměnu a ani nejsou důvodem pro vyřazení služebních dopravních prostředků. Zbývající předpokládaná životnost v současnosti využívaných osobních automobilů v policejním provedení (kromě životnosti vozidel již určených na obměnu v letošním roce viz odpověď č. 2) se u povinného subjektu pohybuje od 1 do 6 let.

K otázce č. 2:
Na základě posouzení z hlediska technického stavu, dopravních nehod, četnosti oprav a ekonomičnosti jejich provozu, byla u povinného subjektu identifikována potřeba obměny v počtu 7 ks osobních automobilů v policejním provedení.

K otázce č. 4:
V současné době nemá povinný subjekt uzavřen žádný jiný smluvní vztah na pořízení osobních automobilů v policejním provedení.
Ve vztahu k vyloučeným informacím, tedy k „otázce č. 3“, povinný subjekt zároveň vydává rozhodnutí o částečném odmítnutí předmětné žádosti o informace.

ROZHODNUTÍ

o odmítnutí žádosti
podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, které je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“),

rozhodlo

ve věci žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. soukromé společnosti, a kterou se jmenovaná společnost domáhá poskytnutí následujících informací:

„Otázka č. 1:
Jaká je zbývající předpokládaná životnost v současnosti osobních automobilů v policejním provedení využívaných v rámci Ředitelství (povinného subjektu)?

Otázka č. 2:
Kolik osobních automobilů v policejním provedení v rámci Ředitelství (povinného subjektu) již potřebuje obměnu/výměnu pro svůj technický stav, překročení předpokládané doby životnosti, překročení předpokládané doby obměny anebo z jiných důvodů?

Otázka č. 3:
Jaká je předpokládaná doba obměny osobních automobilů v policejním provedení dle otázky č. 2 výše v rámci Ředitelství (povinného subjektu), tj. v jakém časovém horizontu by mělo dojít k výměně těchto automobilů za nové?

Otázka č. 4:
Dodává osobní automobily v policejním provedení pro potřeby ředitelství (povinného subjektu) v současné době i odlišný dodavatel, než je společnost Hyundai? Pokud ano, na základě jaké smlouvy a veřejné zakázky k takovému dochází, o jaké dodavatele se jedná a jaká je cena těchto vozidel bez DPH u jednotlivých dodavatelů?“     

takto:                                         


podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. a na základě ustanovení § 2 odst. 4 téhož zákona se žádost 

č á s t e č n ě   o d m í t á .                                       


ve vztahu k otázce č. 3 této žádosti.

Odůvodnění

Dne 26. července 2017 byla Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje doručena žádost, kterou se společnost, domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., specifikovaných ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje následně dopisem z 10. srpna 2017 žadateli po vyloučení těch informací, u nichž to stanovuje zákon č. 106/1999 Sb., poskytlo odpovědi k otázkám č. 1, č. 2 a č. 4.

K otázce č. 3 předmětné žádosti o informace povinný subjekt konstatuje, že žadatel se domáhá informací, jejichž obsah Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje nemá možnost předem určit. Limity životnosti služebních dopravních prostředků jsou stanoveny Pokynem ředitele odboru správy majetku Ministerstva vnitra č. 2/2004, kterým se stanoví kontrolní normy provozu pro služební dopravní prostředky. Příloha č. 2 tohoto pokynu stanovuje orientační normy proběhu kilometrů a limity životnosti služebních dopravních prostředků (tyto informace jsou žadateli zároveň poskytnuty v rámci odpovědi na otázku č. 1). K vyřazení vozidel dochází na základě individuálního posouzení stavu každého vozidla, přičemž doporučené limity životnosti a normy proběhu kilometrů jsou pouze orientačním ukazatelem. Splněním těchto norem nevzniká nárok na obměnu a ani nejsou důvodem pro vyřazení služebních dopravních prostředků. Na základě posouzení z hlediska technického stavu, dopravních nehod, četnosti oprav a ekonomičnosti jejich provozu, byla u Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje identifikována potřeba obměny v počtu 7 ks osobních automobilů v policejním provedení (viz poskytnutá odpověď na otázku č. 2 žádosti). Z tohoto určeného počtu ovšem nemůžeme usuzovat skutečnost, že Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje stejný počet vozidel také nakoupí. Potřeba obměny nezavazuje k následnému nákupu vozidel, ale pouze tento nákup do budoucna předpokládá. Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje jakožto organizační složce státu jsou finanční prostředky přidělovány ze státního rozpočtu pro každý kalendářní rok. Vždy tak hospodaří pouze s těmi prostředky státního rozpočtu, které jí stanoví správce kapitoly v rámci příslušného rozpočtu dané kapitoly (viz zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech). Ze strany správce kapitoly přitom není dopředu závazně garantován ani rozsah přidělených rozpočtových prostředků, ani jejich rozdělení (zejm. rozdělení prostředků na investiční a neinvestiční výdaje). Současně Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje není schopno předjímat, jaký bude vývoj rozpočtu, a tedy ani objem finančních prostředků, které bude možno k nákupu služebních dopravních prostředků určit. Z výše uvedených důvodů povinný subjekt pořizuje osobní automobily v policejním provedení formou rámcové smlouvy s dodavatelem, která umožňuje povinnému subjektu odebrat pouze takové množství zboží, které odpovídá výši přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu. Vzhledem k těmto skutečnostem nemá tedy povinný subjekt pro poskytnutí informace relevantní podklady.

Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici.

Z uvedeného vyplývá, že požadovanou informací ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nedisponuje a žádný právní předpis mu povinnost touto informací disponovat neukládá. Pro tuto chvíli se tedy jedná o informaci neexistující a žadatelova otázka č. 3 („tj. v jakém časovém horizontu by mělo dojít k výměně těchto automobilů za nové“) tedy musí být považována za dotaz na budoucí rozhodnutí povinného subjektu.

Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Po zvážení uvedených okolností n e m ů ž e  Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje žadateli poskytnout odpověď na otázku č. 3 jeho žádosti o informace, jelikož se jedná o dotaz na budoucí rozhodnutí povinného subjektu.

Z výše uvedených důvodů povinný subjekt rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Ministerstvu vnitra České republiky podáním u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary. 

zveřejnila mjr. Mgr. Kateřina Böhmová

vytisknout  e-mailem