Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost - Plzeň - KRPP-135191-4/ČJ-2017-0300PZ

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Odbor služby pořádkové policie
306 28 Plzeň, Nádražní 2
elektronická úřední deska: viz níže
e-mail: krpp.ospp.podatelna@pcr.cz
tel: +420 974 321 299

 Č.j. KRPP-135191-4/ČJ-2017-0300PZ                                                                                                               Plzeň 2. října 2017
                                                                                                                                                                                      Počet listů: 1

                                  

V e ř e j n á   v y h l á š k a 
o možnosti převzít písemnost

     Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby pořádkové policie jako příslušný správní orgán v souladu s ust. § 94 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen “správní řád“)

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou dle ust. § 25 odst. 1, 2 správního řádu,

panu Milan Grešle, Nám. ČSA 294, Stod

jako osobě, které se nedaří doručovat, možnost převzít písemnost adresovanou do vlastních rukou, rozhodnutí v přezkumném řízení o zrušení rozhodnutí policejního orgánu OO Plzeň-Vinice Č.j. KRPP-130165/PŘ-2017-030516 o uložení pokuty v příkazním řízení. Rozhodnutí je vedeno pod Č.j. KRPP-135191-3/ČJ-2017-0300PZ.

Tato písemnost je uložena u správního orgánu, který ji vyhotovil a oprávněná osoba nebo jeho zástupce (§ 33 správního řádu) se s touto může seznámit na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby pořádkové policie, Plzeň, Nádražní čp. 2, č. dveří 591 v úřední době  - pondělí až pátek od 07,30 hod. do 15,30 hod., po dobu 15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení.

Toto oznámení o uložení písemnosti je zveřejněno i způsobem, umožňujícím dálkový přenos.

Oprávněná úřední osoba :                                                           kpt. Mgr. Zbyněk Bočan
                                                                                                             vrchní komisař

     Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přenos

přístup dne: 3.10.2017      
sejmuto dne: 18.10.2017

vytisknout  e-mailem