Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Prevence

  • Malá policiejní akademie
  • Opatření, která byste měli udělat při poranění pohozenou injekční jehlou
  • DOPORUČENÍ PRO ŘEŠENÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK VE ŠKOLÁCH
  • Stanovisko MV a Policie ČR k testování tablet extáze na taneční scéně
  • Dvojí trest ve škole
  • Drogový kufr prošel zásadní obměnou
  • Učebnice "Primární prevence rizikového chování ve školství"
  • Rady pro rodiče
  • Služební psi ve školách a školských zařízeních
  • Návykové látky a zákon

Malá policiejní akademie

 Malá policení akademie - projekt primární prevence sociálně patologických jevů.

Malá policejní akademie.pdf

Opatření, která byste měli udělat při poranění pohozenou injekční jehlou

informace naleznete zde:

DOPORUČENÍ PRO ŘEŠENÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK VE ŠKOLÁCH

Důležitá informace!!!

S účinností zákona č. 65/2017 Sb. v letošním roce, jsme do vydání aktualizací a doplňujících právních předpisů, vyřadili metodická doporučení, která byla platná v souvislosti s původním zákonem č. 379/2005 Sb.

Na přípravě aktuálních informací, které by korespondovaly s novou zákonnou úpravou pracujeme.

kpt. Bc. Petr Procházka
tel.: 731 670 480
e-mail: petr.prochazka5@pcr.cz

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV k problematice „dvojího trestání“ žáků ve školách za držení drog (zásada ne bis in idem) 

Doporučený postup ke spolupráci se skupinami služební kynologie v rámci preventivních aktivit na základních a středních školách.pdf

Stanovisko MV a Policie ČR k testování tablet extáze na taneční scéně

          Pojem extáze je výraz původně označující psychostimulační drogu s hlavní účinnou látkou MDMA[1]. V současné době se jedná o celou řadu syntetických tablet, které mohou obsahovat širokou škálu stimulačních, ale i halucinogenních látek. V minulém období se v ČR rozšířil prodej tablet extáze s účinnými látkami na bázi derivátů piperazinu. Dá se konstatovat, že počet tablet s obsahem derivátů piperazinu v ČR podstatně převyšuje počet tablet s „klasickým“ MDMA.
          Extáze je na drogovém trhu v ČR nejčastěji prodávána ve formě tablet, které se v současné době kvalitou provedení příliš neliší od legálně vyráběných léčiv. Tablety extáze jsou charakteristické specifickým logem vyraženým na jedné ze stran tablety, z druhé strany bývá někdy zlomová rýha. Tablety pak mají často výrazné barevné provedení. Cena jedné tablety se v současné době v ČR pohybuje mezi 200 – 300 Kč.
          S užíváním extáze se můžeme v ČR nejčastěji setkat na open-air festivalech, v hudebních klubech, na koncertech a produkcích taneční hudby. Typickými uživateli těchto drog jsou mladí lidé převáženě ve věku mezi 20 – 30 lety. Nejedná se zpravidla o problémové uživatele drog, kteří by se za účelem získání finančních prostředků dopouštěli sekundární drogové kriminality.   
          První účinky po perorálním užití extáze se zpravidla dostavují 30 minut po užití a trvají 3 – 6 hodin[2]. U uživatele se dostavuje euforie, pocity sounáležitosti s okolím, zvýšená hovornost, pocit velkého množství energie, snížená soudnost, empatie, mohou se dostavit pocity deprese, úzkosti, nenávisti, neklid, někdy také halucinace.
          V souvislosti s užíváním extáze na taneční scéně docházelo v minulosti ze strany nestátních a neziskových organizací ke kvantitativnímu testování tablet. Vzhledem k tomu, že MV a Policie ČR je odůvodněně zásadně proti testování tablet extáze, vydalo k této aktivitě nestátních a neziskových organizací v roce 2003 své stanovisko. 
            Své negativní stanovisko k testování extáze zaujala i Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
          V loňském roce došlo ze strany jihočeské nestátní organizace ke znovuobnovení této aktivity. Kromě toho bylo téma testování extáze v nedávné době diskutováno na odborných fórech, kde bylo prezentováno a doporučováno jako dobrý příklad intervencí na taneční scéně. 
            Vzhledem k tomu, že názor MV ČR a Policie ČR se na vhodnost tohoto postupu nezměnil, naopak je posílen o další argumenty, je přílohou této tiskové zprávy nové stanovisko k testování extáze na taneční scéně. 
            MV a Policie ČR tak chce předejít v zásadě zbytečné konfrontaci pracovníků nestátních a neziskových organizací, kteří v rámci svých dalších aktivit vykonávají záslužnou práci, s eventuálními opatřeními ze strany Policie v případech, že by k testování extáze docházelo i nadále.
  Stanovisko MV ČR a Policie ČR k testování extáze naleznete  zde:         
Praha 16. června 2010 
Bc. Jana Malíková
tisková mluvčí Ministerstva vnitra
 
[1] 3,4-metylendioxymetamfetamin
[2] doba nástupu účinku a jeho délka je kromě psychofyziologických dispozicí uživatele závislá zejména na obsahu a množství účinných látek

Dvojí trest ve škole

Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV k problematice „dvojího trestání“ žáků ve školách za držení drog (zásada ne bis in idem)

V souvislosti s problematikou, kterou v poslední době řeší školští metodici prevence, zpracoval odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra následující stanovisko. Jedná se o otázku, zda dochází k porušování zásady „ne bis in idem“ v případech, kdy je v souladu se školním řádem potrestán žák, kterému byla předtím uložena sankce za přestupek, konkrétně podle § 30 odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, případně trest za drogový trestný čin.
V praxi jde o případy, kdy je žák ve škole „chycen“ s drogou, kterou drží pro vlastní potřebu, nebo případy spojené s nabízením či prodejem drog ostatním spolužákům. Škola je povinna v těchto situacích vyrozumět místně příslušný útvar Policie České republiky, který věc převezme a v rámci součinnosti ji buď postoupí jako přestupek na obecní úřad, kde přestupková komise věc rozhodne a žákovi uloží sankci, nebo zahájí úkony v rámci trestního řízení. Vedle toho škola také rozhodne o vyloučení žáka ze školy, protože tím, že do školy přinesl drogy, porušil školní řád (rozhoduje se ve správním řízení podle správního řádu). Paralelně tedy proběhla dvě správní rozhodnutí.

Stanovisko je v plném znění k dispozici zde

Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke sdělení odboru bezpečnostní politiky MV je zde

Drogový kufr prošel zásadní obměnou

          Pracovníci Národní protidrogové centrály SKPV PČR spolupracují se Sdružením pro protidrogovou prevenci u dětí a mládeže a výsledkem této spolupráce je reedice drogového kufru. Sdružení v roce 1996 vydalo jako edukační pomůcku pro vzdělávání v oblasti návykových látek plastový kufr s atrapami drog. Ten sloužil jako názorná ukázka při prezentacích. Od tohoto roku se v této oblasti udály zásadní změny a stávající pomůcka již plně nekoresponduje se současným stavem. Podle předběžného posouzení pracovníky NPC SKPV PČR, se sdružení vydalo v rámci reedice, cestou ještě komplexnější názorné pomůcky v oblasti návykových látek, která vhodným způsobem doplní buď výuku dospívající mládeže anebo odbornou přednášku. Všechny potřebné informace k "Drogovému kufru" naleznete na www.drogovykufr.cz.


kpt. Bc. Petr Procházka
Národní protidrogová centrála SKPV PČR
Odbor metodiky a prevence
 

Učebnice "Primární prevence rizikového chování ve školství"

12.11.2010

Zveřejnil: PhDr. Petr Novák | Poslední úprava: 12.11.2010

Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P. (Eds.) (2010). Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha: Sdružení SCAN, Univerzita Karlova v Praze & Togga.
     Nová kniha „Primární prevence rizikového chování ve školství“  představuje základní koncepty primární prevence uplatňované v České republice. Na jejím vzniku, který trval téměř čtyři roky, se podílelo v autorském týmu přes 20 předních českých odborníků z oblasti primární prevence. Tato monografie je současně metodickou publikací MŠMT ČR a Centra adiktologie  PK 1. LF UK a VFN v Praze. Jedná se o zcela zásadní dílo, které představuje základní témata a pojmy primární prevence v jednotné a strukturované podobě. Seznamuje čtenáře s metodami a výsledky hodnocení efektivity primární prevence a ukazuje tyto efektivní postupy na modelových situacích.
     Pořadí kapitol v knize drží logickou linii základní učebnice pro oblast rizikového chování ve školství. Od historie je výklad veden k základním pojmům, definicím a postupně rozpracovává témata do větší hloubky a šíře. Hlavní těžiště celé publikace tvoří školní prevence rizikového chování. Škola je v tomto smyslu v centru pozornosti pro všechny oblasti prevence, tedy samozřejmě pro prevenci kriminality, užívání návykových látek, šikany, zdravotnickou prevenci a předcházení výskytu rizikového chování a nežádoucích jevů obecně. Specifickou část této monografie tvoří závěrečná kapitola o školní socializaci a disciplinaci od profesora Štecha, která se snaží rozkrýt kořeny probíhající krize školství a narušení tradiční funkce a úlohy školy ve společnosti. Poukazuje též na distorzi základních norem a ohrožení školy jako významného spolutvůrce a zprostředkovatele hodnot naší kultury. Publikace tvoří komplexní epistemologický a metodologický celek, který vyváženě sjednocuje teoretická a praktická východiska přímé práce s cílovou skupinou. Kniha je též doplněna řadou praktických příloh týkajících se legislativního rámce, finančních zdrojů, mezioborové spolupráce či zdrojových pramenů a literatury pro oblast primární prevence.
     Monografie je určena učitelům, pracovníkům v oblasti primární prevence, ale také rodičům a širší veřejnosti, která je jakýmkoli způsobem zainteresována na primární prevenci ve školním prostředí.
Z recenze prof. MUDr. Hany Papežové, CSc.:
„Publikace přináší koncepčně jasný, ucelený a kritický pohled na problematiku primární prevence a její vývoj u nás, zasazený i do kontextu mezinárodního. Je rozhodně přínosem pro všechny, kteří se chtějí věnovat kvalitní profesionálně koncipované prevenci. Jsou v ní názorně a kriticky zároveň popsány minulé a probíhající projekty, z kterých je zřejmé, jak snaha všechny aktivity sjednotit je záslužná a obtížná.“
Publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a stáním rozpočtem České republiky.

Publikace ve formátu pdf je ke stažení zde: „Primární prevence rizikového chování ve školství“

Rady pro rodiče

Služební psi ve školách a školských zařízeních

Stanovisko Národní protidrogové centrály k využívání služebních psů v rámci preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních
 
     Vzhledem k  přirozenému zájmu ze strany škol a školských zařízení o ukázky práce služebních psů v souvislosti s vyhledávání návykových látek vydáváme následující stanovisko.  
     V případě spojení přednášky v oblasti primární prevence zneužívání návykových látek s možností ukázky práce služebního psa ze strany Policie ČR je nezbytně nutné, aby byl pes využíván pouze k vyhledávání cvičných vzorků návykových látek, které si přinese a za účelem ukázky ukryje sám policista.  Na těchto ukázkách je pak dokumentována práce psa při vyhledávání návykových látek a případně také proces výcviku těchto služebních psů včetně vyvrácení chybné představy o tom, že je založen na podávání návykových látek psům.  
     Z pohledu Národní protidrogové centrály je naprosto v rozporu s pravidly efektivní primární prevence vycházet vstříc požadavkům vedení škol ve smyslu prohledávání budovy. Ať už v rámci přednášky nebo jen za tímto účelem není možné, aby policista se psem prohledával školu s cílem zjistit, zda se tam nacházejí návykové látky či nikoli, a to za přítomnosti žáků nebo bez ní. To samozřejmě neplatí v případě oznámení ze strany školy na podezření z konkrétního protiprávního jednání. Reakce Policie ČR na takové konkrétní oznámení pak nemá nic společného s primární prevencí, ale s běžnou činností, kdy je Policie ČR povinna na základě zásady legality a oficiality jednat. Použití psa v prostředí školy nebo školského zařízení v takové situaci pak považujeme podle okolností konkrétního případu za krajní možnost. Samozřejmě nelze vyloučit v průběhu preventivní aktivity reakci psa na jiný než cvičný vzorek. V případě, že pes v rámci ukázky označí jinou než cvičnou látku, u které je podezření, že se jedná o návykovou látku, je nutné, aby přítomný policista postupoval ad hoc a řešil takovou situaci v souladu s obecně platnými právními předpisy.  
Praha 6. listopadu 2012
                                                                                                                                                    vrchní rada plk. Mgr. Jakub Frydrych
                                                                                                                                                             ředitel NPC SKPV PČR 

Návykové látky a zákon

Leták v grafické podobě k tisku zde

vytisknout  e-mailem