Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
 
Název: Policie České republiky
             Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
 
Důvod a způsob založení:
Policie ČR byla jako ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky zřízena zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V současné době je její postavení upraveno zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku veřejného pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Policie České republiky je podřízena Ministerstvu vnitra ČR.
 
Kontaktní spojení:
poštovní adresa:
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2
306 28 Plzeň
telefonní čísla:
spojovatelka: 974 321 111
operační středisko: 974 321 010
preventivně informační oddělení: 974 321 207
odbor vnitřní kontroly: 974 322 231
 
adresa internetové stránky : www.policie.cz
adresa e-podatelny:epodatelna.policie@pcr.cz, krpp.centralnipodatelna@pcr.cz
ID: 5ixai69
Poštovní adresa podatelny Policie České republiky: Policejní prezidium ČR, Strojnická 27, poštovní přihrádka 62, PSČ 170 89 Praha 7
Elektronická značka: Elektronická podatelna PP ČR
 
S žádostí o informace se můžete obracet na:
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Oddělení tisku a prevence
Nádražní 2
306 28 Plzeň
 
fax: 974 321 208
 
Organizační struktura:
 
Případné platby lze poukázat:
      75151529
DIČ   CZ 75151529
 
Příjem žádostí a dalších podání:
Podání žádosti o informace: Policie ČR jako celek je samostatným povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb. Policie ČR má ze zákona povinnost poskytovat fyzickým i právnickým osobám informace vztahující se k její působnosti. Žádost o informace lze podat u každého útvaru Policie ČR. Žádost se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Žádost učiněná elektronicky (e-mailem) musí být podána přes elektronickou podatelnu policie: epodatelna.policie@pcr.cz nebo elektronické podatelny jednotlivých krajských ředitelství policie, pokud jsou zřízeny. Pro podání žádosti o informace nejsou stanoveny žádné formuláře. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Neobsahuje-li žádost tyto náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána přes elektronickou podatelnu policie (krajských ředitelství policie), není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Postup při vyřizování žádostí o informace : Policie ČR jako povinný subjekt musí při vyřizování žádostí o informace postupovat podle zákona č. 106/1999 Sb. Podle ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. Policie ČR posoudí obsah žádosti a brání-li nedostatek údajů o žadateli (např. chybí jméno a příjmení žadatele) postupu vyřízení žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. (např. vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti), vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží, v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti, v případě, že požadované informace se nevztahují k její působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do sedmi dnů ode dne doručení žadateli, poskytne požadovanou informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., předloží v této lhůtě žadateli konečnou nabídku. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může Policie ČR co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud však žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, Policie ČR mu ji poskytne.

Lhůty pro poskytnutí informace

Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit nejvýše o deset dní z následujících důvodů:
- vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
- vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
- konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Opravné prostředky

Odvolání: Proti rozhodnutí útvaru Policie ČR o odmítnutí žádosti o informace může žadatel v souladu s § 16 zákona podat odvolání. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u útvaru Policie ČR, který rozhodnutí vydal k Ministerstvu vnitra ČR, které je nadřízeným orgánem ve smyslu zákona.Odvolání se podává písemně. Náležitosti odvolání stanoví správní řád.Útvar Policie ČR, který rozhodoval v I. stupni, pokud nerozhodne v autoremeduře, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání Policií ČR.

Stížnosti : Ve smyslu ustanovení § 175 odst. 1 správního řádu jsou za stížnost považována taková podání, ve kterých dotčené osoby poukazují na nevhodné chování úředních osob nebo na postup správního orgánu, přičemž správní řád neposkytuje jiný prostředek ochrany.
 
Pojem „dotčené osoby“ je vymezen v ustanovení § 2 odst. 3 správního řádu, jakožto osoby, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká. Dotčené osoby mohou jednat osobně nebo v zastoupení. V takovém případě se rozlišuje zastoupení zákonné (vzniklé přímo ze zákona nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu) a smluvní. Zástupcem může být jak osoba fyzická, tak i právnická. Způsobilost jednat v zastoupení je zapotřebí prokázat.
 
S přihlédnutím k ustanovení § 4 odst. 1 správního řádu lze za nevhodné chování považovat zejména porušování povinnosti chovat se zdvořile a podle možností vycházet vstříc.
 
Pojem „úřední osoba“ je vymezen v ustanovení § 14 odst. 1 správního řádu, jakožto každá osoba bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci správního orgánu.
 
Stížnost lze ve smyslu ustanovení § 175 odst. 3 správního řádu podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní správní orgán písemný záznam.
 
Stížnost by měla být co nejkonkrétnější. Měla by obsahovat všechna známá fakta. Směřuje-li proti policistovi, měla by obsahovat zejména jméno či služební číslo, případně registrační značku vozidla, jehož posádka vykonávala služební činnost.
 
Důležité je přesné popsání místa a času, kdy došlo k události, která je příčinou stížnosti, uvedení případných svědků a dalších skutečností, které by co nejpřesněji popisovanou situaci konkretizovaly.
Ve smyslu ustanovení § 175 odst. 4 se stížnost podává u toho správního orgánu, kterývede řízení.
 
V rámci Policie ČR je tedy zapotřebí podat stížnost u útvaru Policie ČR, proti jehož příslušníkovi nebo zaměstnanci směřuje. Za správné vyřízení stížnosti odpovídá ředitel útvaru Policie ČR.
 
Uvedené určení příslušnosti je nutno důsledně dodržovat. V první řadě je nutno obracet se na ředitele příslušného policejního útvaru (tj. na nadřízeného konkrétnímu příslušníku nebo zaměstnanci Policie ČR). Pokud ten, kdo stížnost podává, tento postup nedodrží, prodlužuje se doba vyřízení stížnosti. Není tedy na místě zasílat stížnosti k rukám ministra vnitra či policejního prezidenta (samozřejmě s výjimkou, že právě oni jsou nadáni kompetencí k vyřízení, což jsou situace zřídka kdy se vyskytující).
 
Kontakty:
 
Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
email: krpp.ovk@pcr.cz  tel.: 974 321 200        fax: 974 322 232
                       
Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky
email: pp.ovk@pcr.cz    tel.: 974 827 301       fax: 974 827 305
 
 
Upozornění: Tato spojení nezajišťují pomoc v tísni. V naléhavých případech se obracejte na nejbližší policejní útvar nebo linku tísňového volání 158.
 
Stížnost, která nebyla vyřízena ihned, musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení útvaru příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.
  • Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je správní orgán povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu; stěžovatel bude vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal.
  • Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

Upozornění podle zákona č. 273/2009 Sb.: Podle ustanovení § 97 zákona č. 273/2009 Sb., o Policii České republiky může každý upozornit na nedostatky v činnosti policisty, zaměstnance nebo policejního útvaru. Každý může upozornit také na skutečnost, že se policista nebo zaměstnanec policie dopustil jednání, které naplňuje znaky trestného činu, správního deliktu nebo kázeňského přestupku. Takové upozornění (přičemž zákon nestanoví jeho formu) musí přijmout každý policista nebo útvar policie. Ten, kdo upozornění učinil, může požádat, aby byl vyrozuměn o opatřeních, která byla na základě upozornění přijata a policie takové vyrozumění poskytne do 30 dnů. Tímto postupem není dotčeno oznámení protiprávního jednání podle trestního řádu (trestní oznámení).   

Trestní oznámení: Trestní oznámení, t.j. oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, lze učinit písemně, ústně do protokolu, elektronicky, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem. Oznámení je povinen převzít každý útvar Policie ČR. Oznamovatel může požádat o vydání potvrzení o převzetí trestního oznámení a žádat, aby byl do 1 měsíce od oznámení vyrozuměn o učiněných opatřeních. Oznamovatel by měl doložit, na jakém základě činí závěr o podezření ze spáchání trestného činu (např. listinné nebo věcné důkazy, specifikace výše škody, rozsah zranění). Ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda, morální nebo jiná škoda (poškozený), má také právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisu a jejich částí. Trestní oznámení je povinen přijímat i státní zástupce.
 
 
Předpisy
Nejdůležitější používané předpisy:
● zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
● zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
● zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník
● zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
● zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
● zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
● zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
● zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
● zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)
● zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
● zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 
Sazebník úhrad za poskytování informací
 
Zbraně a střelivo
 
Zpracování osobních údajů při plnění úkolů Policie České republiky
(§ 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů)
 
 
 

 

vytisknout  e-mailem