Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Podmínky prodeje souboru vyřazených vozidel

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 

 

KRPH-55831-3/ČJ-2015-0500NE-VZ                                                                                    V Hradci Králové dne 10. června 2015
 
 
 
                                                                                                PODMÍNKY PRODEJE
                                                                                          
souboru vyřazených vozidel
 
 
Vyhlašovatel              Česká republika prostřednictvím organizační složky státu - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Zastoupené                brig. gen. Mgr. Martinem Červíčkem, ředitelem KŘP Královéhradeckého kraje
Se sídlem:                  Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
IČO:                            75151545, DIČ:CZ75151545
 
 
 
                                                                                              Vyhlašuje veřejnou soutěž
 
V souladu s ustanovením zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu vyhlašuje Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje ve smyslu § 1772 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, veřejnou soutěž (dále jen „veřejnou soutěž“) o nejvhodnější nabídku na odprodej souboru vyřazených vozidel.
 
Podmínky soutěže:
Účast navrhovatele na prezentaci nabízených vyřazených vozidel určených k prodeji, která se uskuteční dne 25. června 2015 od 9,00 do 12,00 hod. v bývalém objektu Vojenského opravárenského závodu (NOVOTNÝ), ul. na Brně, Hradec Králové, PSČ 500 12.
Prodává se pouze celý soubor 16 ks vyřazených vozidel, prodej jednotlivých kusů není možný.
 
Minimální kupní cena celého souboru vyřazených vozidel nebyla stanovena.
Prodává se navrhovateli z řad právnických nebo fyzických osob, který se prokáže platným dokladem o oprávnění k podnikání v uvedené oblasti činnosti, vydané příslušným úřadem, jinak nebude k prohlídce vpuštěn. Účast více než dvou osob u jednoho navrhovatele není přípustná.
 
Kritéria hodnocení
Jako rozhodné kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky pro uzavření smlouvy je výše celkové nabídkové ceny za celý soubor vozidel, přičemž nejvýše je hodnocen navrhovatel s nejvyšší celkovou nabídkovou cenou. V případě shody v nabídkové ceně u více navrhovatelů je dalším kritériem platební plnění, tj. navrhovaný termín platby a poté termín odvozu odprodaných vozidel.
 
Lhůta pro předkládání nabídek na uzavření smlouvy končí dne 9. července 2015, kdy bude komisionálně provedeno otevírání obálek v 09.00 hod. v objektu KŘP KHK, Odbor veřejných zakázek, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové. Nabídky se podávají v písemné formě osobně, nebo poštou ve lhůtě pro podání nabídek na adrese:
  
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor veřejných zakázek
Ulrichovo nám. 810, 501 01  H r a d e c   K r á l o v é,
Tel.:     +420 974 522 557
fax:  +412 974 523 420
e-mail: krph.verejnezakazky@pcr.cz
 
Zadávací dokumentaci, jejíž součástí je krycí list nabídky, návrh kupní smlouvy včetně přílohy „Celkový přehled vyřazených a prodávaných SDP V1- 2015 a upřesnění ostatních náležitostí nabídky, obdrží uchazeči soutěže dne 25. června 2015 v bývalém objektu Vojenského opravárenského závodu (NOVOTNÝ), ul. na Brně, Hradec Králové při prezentaci, nebo 26. července 2015 v objektu garáží Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, Říční ul. 1080. Kontaktní osoba vyhlašovatele pro věci technické : Petr Mareš, tel. 974 525 201.
 
Nabídka musí obsahovat:
  • vyplněný krycí list s nabídkovou cenou, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace
b)      doklad o oprávnění podnikat v předmětné činnosti, který musí být ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii
d)      návrh kupní smlouvy vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče včetně vyplněné přílohy „Celkový přehled vyřazených a prodávaných vozidel V1 – 2015“ (ceny budou uvedeny u každého jednotlivého vozidla).
 
Soutěž je ukončena oznámením vyhlašovatele o přijetí nejvhodnější nabídky a podepsáním smlouvy oběma stranami. Lhůta pro oznámení vybrané nabídky je 10 dnů od ukončení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro uzavření smlouvy je 21 dnů od převzetí oznámení o přijetí nabídky. Po tuto dobu jsou účastníci soutěže svoji nabídkou vázáni.
 
Nabídku nelze odvolat po uplynutí lhůty určené v podmínkách soutěže pro předkládání nabídek. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout bez uvedení důvodů všechny předložené nabídky a soutěž zrušit.
 
 
 
 
                                   
                                                                                                                                                  ¨      Ing. Josef Neruda, v.r.
                                                                                                                                                         ekonomický ředitel  

vytisknout  e-mailem