Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Oznámení veřejnou vyhláškou

ÚSTECKÝ KRAJ - Č. j.: KRPU-26789-3/ČJ-2018-0400SJ-4. ODD - Martin Gaži 

Oznámení veřejnou vyhláškou

dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Speciální pořádková jednotka Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje jako správní orgán, v souladu s § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oznamuje, že

písemnost vydanou

pod č.j. KRPU-26789-2/ČJ-2018-0400SJ-4. ODD – Rozhodnutí

ve věci rozhodnutí o uložení blokové pokuty č. B0086661 série AB/2017, ze dne 01. 02. 2018 pod č.j.: KRPU-26670/PŘ-2018-0400SJ, kterým byla udělena bloková pokuta na místě nezaplacená ve výši 500,-Kč za přestupek dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. k) zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), kterého se dopustil v souvislosti s provozem motorového vozidla tov. zn. Volkswagen Golf, RZ 3C56540 dne 01. 02. 2018 v 18:45 na ulici Tyršova v Trmicích porušením ust. § 9 odst. 1 písm. a) zákona, že jako spolujezdec nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pasem,

adresovanou osobě

Martin Gaži, nar. 28. 07. 1989, bytem U Jeslí 1918/18, 40001 Ústí nad Labem,

si může vyzvednout u uvedeného správního orgánu na adrese Petrovická 174, 401 79 Ústí nad Labem – Božtěšice, ve dnech pondělí až pátek vždy od 08:00 do 14:00 hodin.

Vzhledem k tomu, že adresát písemnosti je v místě svého sídla neznámý, a tudíž se v souladu s ust. § 25 odst. 1 správního řádu, nepodařilo písemnost prokazatelně doručit jmenovanému do vlastních rukou, bylo přistoupeno k doručení písemnosti veřejnou vyhláškou a to vyvěšením po dobu 15 dní na úřední desce Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje a na webových stránkách www.policie.cz, Úřední deska. Pokud si výše jmenovaný uvedenou písemnost nevyzvedne ve stanovené lhůtě, považuje se poslední den této lhůty za doručený.

vyvěšeno dne:  13. 2. 2018, sejmuto dne: 28. 2. 2018

zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: 13. 2. 2018

Oprávněná úřední osoba: ppor. Ing. Bc. Petr Jílek, vedoucí 4. oddělení

Otisk úředního razítka se státním znakem

vytisknout  e-mailem