Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Oznámení Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje o zahájení výběrového řízení na prodej pohledávek – ČÁST I.

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 

Č.j. KRPP-148819-1/ČJ-2018-0300PB

Plzeň 8. října 2018
Počet listů: 3
Přílohy: 2/ el. soubor

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej pohledávek – část I.

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje (dále jen „krajské ředitelství“) vyhlašuje v souladu s ustanovením § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku týkající se postoupení pohledávek krajského ředitelství za třetími osobami. Postoupení se bude týkat pohledávek vzniklých na základě ustanovení § 16 odst. 8 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů a § 24 odst. 2 až 5 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (= úhrady za dopravu a vyšetření biologického materiálu), § 17 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů a § 89e odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (= náhrady za převoz osob do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice) a pohledávek vzniklých na základě ustanovení § 66 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu (= pořádkové pokuty uložené policejním orgánem) a náhrad na náhradu způsobené škody. Ve všech případech se jedná o již přiznané nároky, u kterých existuje pravomocný a vykonatelný exekuční titul. S vítězným navrhovatelem bude uzavřena smlouva o postoupení pohledávek, jejíž vzor tvoří nedílnou součást tohoto oznámení.

Vybranému navrhovateli budou postoupeny pohledávky v souhrnné nominální hodnotě 173.415,52 Kč. Náklady řízení u těchto pohledávek činí 42.200,00 Kč a úroky vyčíslené ke dni 31. 10. 2018 činí 46.353,00 Kč. Celková hodnota postupovaných pohledávek ke dni 31. 10. 2018 tak činí 261.968,52 Kč. Podrobnější specifikace pohledávek je uvedena v příloze k tomuto oznámení.

Kontaktní osoba: kpt. Mgr. Jaroslav Šmolík
Telefon: +420 974 322 693

Podmínky soutěže:

 • jediným hodnotícím kritériem soutěže je nabídková cena v Kč,
 • nabídku je možné pouze písemnou formou v zalepené obálce; obálka bude označena nápisem
  NEOTVÍRAT – výběrové řízení – POHLEDÁVKY – ČÁST I.“,
 • obálka bude zaslána prostřednictvím České pošty (případně jiného držitele licence na doručování zásilek) na adresu:
  Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
  Odbor veřejných zakázek
  Nádražní 2
  306 28  Plzeň,
 • nabídka musí být doručena na výše uvedenou adresu nejpozději do 30. 10. 2018 do 12:00 hodin; k později doručeným nabídkám nebude vyhlašovatel přihlížet,
 • osobní doručení nabídky není možné,
 • nabídka musí obsahovat výši nabídkové ceny v Kč, identifikační údaje navrhovatele, kontaktní adresu, telefon a e-mail,
 • nabídka musí být vlastnoručně podepsána navrhovatelem, resp. jeho statutárním zástupcem (u právnických osob v souladu se zápisem v obchodním rejstříku nebo jiné listině prokazující existenci),
 • o výsledku soutěže budou vyrozuměni všichni navrhovatelé e-mailem na jimi uvedenou e-mailovou adresu do 5 pracovních dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek,
 • vybranému navrhovateli bude ve stejném termínu zaslán k podpisu příslušný počet smluv o postoupení pohledávek.

Vyhlašovatel si výslovně vyhrazuje právo vyhlášenou soutěž zrušit nebo před jejím ukončením změnit její podmínky, případně po vyhodnocení nabídek odmítnout všechny předložené nabídky a nevybrat žádného navrhovatele či s vybraným navrhovatelem smlouvu o postoupení pohledávek neuzavřít. Případné oznámení o zrušení soutěže či oznámení o změně podmínek bude uveřejněno stejným způsobem, jako toto oznámení o zahájení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku.

Vyhlašovatel výslovně upozorňuje, že v případě, nebude-li nabídková cena vybraného navrhovatele dosahovat alespoň 60% celkové hodnoty postupovaných pohledávek, podléhá uzavření smlouvy o postoupení pohledávek schválení příslušného ministerstva dle ustanovení § 32 věty druhé zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích. S ohledem na časovou náročnost takového procesu vyhlašovatel požaduje, aby každá podaná nabídka byla pro navrhovatele závazná do konce čtvrtého kalendářního měsíce následujících po konci lhůty pro podání nabídek.

Pokud mimo to bude výše nabídkové ceny vybraného navrhovatele přesahovat částku 50.000,- Kč, vyhlašovatel je dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinen zveřejnit plné znění smlouvy v příslušném registru smluv. Smlouva v takovém případě nabyde účinnosti až dnem uveřejnění v registru smluv.

Pokud dojde v průběhu soutěže (tj. až do okamžiku uzavření smlouvy o postoupení pohledávek) ze strany některého z dlužníků, jejichž závazky mají být předmětem postoupení, k dobrovolné úhradě jeho závazku vyhlašovateli, bude tento konkrétní závazek z postoupení vyjmut. Nabídková cena navrhovatele bude v takovém případě snížena o výši uhrazeného závazku, upraveného o poměr celkové hodnoty postupovaných pohledávek a nabídkové ceny (např. bude-li nabídková cena navrhovatele představovat 70% celkové hodnoty postupovaných pohledávek, bude nabídková cena snížena o 70% nominální hodnoty dlužníkem uhrazené pohledávky a o 70% jejího případného příslušenství).

Podáním nabídky navrhovatel vyjadřuje svůj souhlas s výše uvedenými podmínkami výběrového řízení a zároveň akceptuje veškeré podmínky vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávek, obsažené v příloze. Navrhovatel zároveň bere na vědomí, že nabídku podává na vlastní náklady, tj. že žádný z navrhovatelů nebude mít nárok na náhradu nákladů vzniklých mu v souvislosti s podáním nabídky.

Přílohy:
Příloha č. 1 vzor smlouvy o postoupení pohledávek
Příloha č. 2 tabulka se specifikací jednotlivých pohledávek

    plk. Mgr. Pavel Krákora
ředitel krajského ředitelství

           v zastoupení

plk. Mgr. Bc. Vratislav Hubka
náměstek ředitele krajského ředitelství
        pro vnější službu

vytisknout  e-mailem