Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Odprodej souboru vyřazených vozidel

Vyhlašovatel - Česká republika prostřednictvím organizační složky státu – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, zastoupené brig. gen. Mgr. Martinem Červíčkem, ředitelem Krajského ředitele  

.

 

KRPH-80296-3/ČJ-2014-0500NE-VZ                                                                      V Hradci Králové dne 19. srpna 2014
                                                                                                                                 Počet listů: 2
                                                                                                                                 Počet příloh: 1/1
 
 
 
 
PODMÍNKY PRODEJE
souboru vyřazených vozidel
 
Vyhlašovatel – Česká republika prostřednictvím organizační složky státu - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Zastoupené                brig. gen. Mgr. Martinem Červíčkem, ředitelem KŘP Královéhradeckého kraje
Se sídlem:                  Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
IČO:                            75151545, DIČ:CZ75151545
 
Vyhlašuje veřejnou soutěž
 
V souladu s ustanovením zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, v platném znění a vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu vyhlašuje Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje ve smyslu § 1772 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, veřejnou soutěž (dále jen „veřejnou soutěž“) o nejvhodnější nabídku na odprodej souboru vyřazených vozidel.
 
Podmínky soutěže:
Účast navrhovatele na prezentaci nabízených 31 ks vyřazených vozidel určených k prodeji, která se uskuteční dne 2. září 2014 od 9,00 do 12,00 hod. v bývalém objektu Vojenského opravárenského závodu (NOVOTNÝ), ul. na Brně, Hradec Králové, PSČ 500 12.
Odprodej je rozdělen na dvě části:
a) odprodej souboru 16-ti vyřazených vozidel
b) odprodej souboru 15-ti vyřazených vozidel
tj. navrhovatel může podat návrh na uzavření smlouvy na jednu část uvedenou pod bodem a) či na druhou část uvedenou pod bodem b) nebo na obě části s tím, že nabídkovou cenu zpracuje vždy pro každou část zvlášť do  přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Krycí list návrhu.
Prodává se pouze celý soubor vyřazených vozidel, prodej jednotlivých kusů není možný.
 
Minimální kupní cena celého souboru vyřazených vozidel nebyla stanovena. Prodává se navrhovateli z řad právnických nebo fyzických osob, který předloží nejvhodnější nabídku na každou část zvlášť a prokáže se platným dokladem o oprávnění podnikat v předmětné činnosti.
 
Kritéria hodnocení
Jako rozhodné kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky pro uzavření smlouvy je výše nabídkové ceny za každou část zvlášť, přičemž nejvýše je hodnocen navrhovatel s nejvyšší nabídkovou cenou. V případě shody v nabídkové ceně u více navrhovatelů je dalším kritériem platební plnění, tj. navrhovaný termín platby a poté termín odvozu odprodaných vozidel.
 
Lhůta pro předkládání nabídek na uzavření smlouvy končí dne 16. září 2014, kdy bude komisionálně provedeno otevírání obálek v 09.00 hod. v objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor veřejných zakázek, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové. Nabídky se podávají v písemné formě osobně, nebo poštou ve lhůtě pro podání nabídek na adrese:
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor veřejných zakázek
Ulrichovo nám. 810, 501 01 H r a d e c   K r á l o v é,
Tel.:     +420 974 522 557, Fax: +412 974 522 045, E-mail: krph.verejnezakazky@seznam.cz
 
Zadávací dokumentaci, jejíž součástí je krycí listy nabídky, návrh kupní smlouvy, seznam vozidel a upřesnění ostatních náležitostí nabídky, obdrží uchazeči soutěže dne 2. září 2014 v bývalém objektu Vojenského opravárenského závodu (NOVOTNÝ), ul. na Brně, Hradec Králové při prezentaci, nebo 2. září 2014 v objektu garáží Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, Říční ul. 1080. Kontaktní osoba vyhlašovatele pro věci technické : Petr Mareš, tel. 974 525 201.
 
Nabídka bude obsahovat:
  • vyplněný krycí list, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a zpracovanou nabídkovou cenu zvlášť pro každou část :
v příloze č. 1 krycího listu - Celkový přehled vyřazených a prodávaných SDP V1a- 2014 - nabídková cena bude uvedena za každé jednotlivé vozidlo a celkem za 16 vozidel;
v příloze č. 2 krycího listu - Celkový přehled vyřazených a prodávaných SDP V1b- 2014 - nabídková cena bude uvedena za každé jednotlivé vozidlo a celkem za 15 vozidel;
b)         doklad o oprávnění podnikat v předmětné činnosti, který musí být ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii
d)         návrh kupní smlouvy vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
Soutěž je ukončena oznámením vyhlašovatele o přijetí nejvhodnější nabídky a podepsáním smlouvy oběma stranami. Lhůta pro oznámení vybrané nabídky je 10 dnů od ukončení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro uzavření smlouvy je 21 dnů od převzetí oznámení o přijetí nabídky. Po tuto dobu jsou účastníci soutěže svoji nabídkou vázáni.
Nabídku nelze odvolat po uplynutí lhůty určené v podmínkách soutěže pro předkládání nabídek. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout bez uvedení důvodů všechny předložené nabídky a soutěž zrušit.
 

 Přehled odprodávaných vyřazených vozidel naleznete ZDE

                                   
                                                                                                                                                   brig. gen. Mgr. Martin Červíček,v.r.
                                                                                                                                                 ředitel KŘP Královéhradeckého kraje  

vytisknout  e-mailem