Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odprodej nepotřebného movitého majetku - Výpočetní technika - 3. kolo

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

Č.j.: KRPT-195974-2/ČJ-2017-0700VZ                                                                                                      Ostrava 12. září 2017

                                                                                                                                                                    Počet listů: 2

                                                                                                                                                                    Přílohy: 2/129

Výzva k podání nabídek

Policie České republiky prostřednictvím organizační složky státu - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, zastoupené plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku,

 vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů,

Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na

 „Odprodej nepotřebného movitého majetku - Výpočetní technika - 3. kolo“

1. Vyhlašovatel:

    Policie České republiky

    Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

    IČO: 75151502, DIČ: CZ75151502

    zastoupené plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele

    kontaktní adresa: ul. 30. dubna 24, 702 00 Ostrava

    bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu 28933-881/0710

2. Předmět plnění:

Předmětem plnění je odprodej nepotřebného movitého majetku Policie ČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odboru informačních a komunikačních technologií, oddělení provozně projekčního, který pro ztrátu a zastarání svých technických vlastností nemůže sloužit svému účelu a přesahuje tímto potřeby Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Jedná se zejména o použitou výpočetní techniku (stolní počítače, notebooky a monitory).

Majetek je odprodáván bez záruky, není zaručena funkčnost přístrojů, počítače jsou bez pevných disků.

Majetek byl oceněn celkem na částku 1 104 420,00 Kč (slovy: jedenmiliónjednostočtyřitisícečtyřistadvacetkorunčeských) viz přílohy č. 1 a 2.

Prohlídka nabízeného majetku je možná po předchozí domluvě s pracovníkem krajského ředitelství Reném Sechrou, tel. 974 722 207, mobil: 723101529, dne 20. září 2017 v areálu skladového zařízení Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje ve Frýdku – Místku, Frýdlantská 2402.

3. Doba a místo plnění:

    Termín plnění: do jednoho měsíce od data uhrazení ceny z kupní smlouvy.

    Místo odběru: sklady Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje ve Frýdku-Místku,

    Frýdlantská 2402. Naložení a odvoz si zabezpečí kupující na své náklady.

4. Podmínky soutěže:

  • Součástí nabídky navrhovatele bude kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm navrhovatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně doklad příslušného oprávnění k podnikání, údaje o bankovním spojení, IČO, DIČ, telefonní popř. jiné spojení.
  • Termín k odebrání majetku nesmí být delší než jeden měsíc od uhrazení ceny z kupní smlouvy, datum splatnosti faktury 21 dnů.
  • Výběr majetku podle stavu a kvality se neumožňuje, majetek je nabízen k odprodeji jako celek.
  • Soutěž je omezena na tuzemské osoby.
  • Do soutěže nelze zahrnout nabídku, která bude podána po lhůtě pro podávání nabídek nebo která bude obsahovat nižší nabídkovou cenu, než je minimální cena stanovená vyhlašovatelem.

5. Způsob hodnocení nabídek:

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky na uzavření smlouvy je výše nabídnuté kupní ceny, přičemž nejvýše bude hodnocen navrhovatel s nejvyšší nabídkovou cenou za celý objem odprodávaného majetku.

Minimální kupní cena prodávaného majetku činí: 1 104 420,00 Kč.

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování kupní ceny včetně platebních podmínek:

Kupní cena bude sjednána dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena je od okamžiku podání nabídky platnou cenou po celou dobu plnění.

Kupní cena je konečnou cenou za odkoupený majetek a nemůže být ponížena na základě nákladů uchazeče na manipulaci a ostatní úkony spojené s odkupem neupotřebitelného majetku.

7. Lhůta a místo pro dodání nabídek:

    Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení a končí dnem 3. října 2017 v 9:30 hodin.

   Nabídka se předkládá v uzavřené obálce označené: „Soutěž – Odprodej nepotřebného movitého majetku – Výpočetní technika – 3. kolo - NEOTVÍRAT“ a opatřené identifikačními údaji navrhovatele. Na uzavření musí být obálka opatřena podpisy, popř. i razítkem navrhovatele.

   Otevírání obálek se uskuteční dne 3. října 2017 v 9:30 hodin a je neveřejné. O jeho průběhu bude sepsán zápis.

Oznámení o přijetí nejvhodnější nabídky zašle vyhlašovatel formou doporučeného dopisu na doručenku nebo datovou schránkou.

Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži ani na vrácení jejich nabídky a podkladů s ním předaných.

Adresa pro doručení nabídek:       Policie České republiky

                                                           Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

                                                           Odbor veřejných zakázek

                                                           30. dubna 24

                                                           702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Osobně na adresu:                         Policie České republiky

                                                           Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

                                                           Odbor veřejných zakázek

                                                           ul. Husovo náměstí – 2

                                                           702 00 Ostrava 1

Osobně lze nabídky podávat každý pracovní den v době od 7:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 14:30 hodin.

8. Práva vyhlašovatele:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu s žádným navrhovatelem, nepřipustit dílčí plnění, veřejnou soutěž zrušit nejpozději do uzavření smlouvy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis drobného dlouhodobého hmotného majetku určeného k odprodeji

Příloha č. 2: Soupis dlouhodobého hmotného majetku určeného k odprodeji

                                                                                                                                      plk. Ing. Tomáš Rychtar v.r.

                                                                                                                                               náměstek ředitele

vytisknout  e-mailem