Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odprodej nepotřebného movitého majetku - mobilní telefony, výpočetní technika, fotoaparáty, navigace a jejich příslušenství - 3. kolo

KŘP Moravskoslezského kraje 

Č.j.: KRPT-142441-2/ČJ-2017-0700VZ                                                                                      Ostrava 27. června 2017

                                                                                                    

Výzva k podání nabídek

Policie České republiky prostřednictvím organizační složky státu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje zastoupené plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele krajského ředitelství

 vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů,

veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na odprodej nepotřebného movitého majetku po skupinách se stanovením minimální kupní ceny

1. Vyhlašovatel:

    Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

    IČO: 75151502, DIČ: CZ75151502

    zastoupené plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele

    kontaktní adresa: ul. 30. dubna 24, 702 00 Ostrava

    bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu 28933-881/0710

2. Předmět plnění:

    Předmětem plnění je odprodej nepotřebného movitého majetku Krajského ředitelství

    policie Moravskoslezského kraje a je rozdělen do těchto tří skupin:

    - mobilní telefony s minimální kupní cenou 20.990 Kč,

    - výpočetní technika s příslušenstvím s minimální kupní cenou 17.150 Kč

    - ostatní elektronika (navigace, fotoaparáty, ,,,) s minimální kupnícenou 3.400 Kč.

    (viz příloha č. 1)

  

Prohlídka  nabízeného  majetku je možná po  předchozí  domluvě s pracovnicí krajského ředitelství Katarínou  Kukuczkovou, tel. 974 729 638, a to ve dnech 11. a 13. července 2017 v areálu skladů  krajského ředitelství ve  Frýdku – Místku na Frýdlantské ulici 2402.

3. Doba a místo plnění:

    Termín plnění: do jednoho měsíce od data uhrazení ceny.

    Místo odběru: areál skladů krajského ředitelství policie ve Frýdku-Místku, Frýdlantská 2402.

    Naložení a odvoz si zabezpečí kupující na své náklady.

4. Podmínky soutěže:

  • Součástí nabídky navrhovatele bude kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopie výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně kopie dokladu příslušného oprávnění k podnikání, údaje o bankovním spojení, IČO, DIČ, telefonní popř. jiné spojení.
  • Termín k odebrání majetku do jednoho měsíce od uhrazení ceny, splatnost 21 dnů od podpisu kupní smlouvy.
  • Výběr majetku podle stavu a kvality se neumožňuje, majetek je nabízen k odprodeji po skupinách.
  • Nabídku lze podat na jednu každou samostatnou skupinu, na dvě skupiny nebo na všechny z vyhlášených skupin prodávaného majetku, vždy ale minimálně ve výši, která je u zájmové skupiny uvedena.
  • Soutěž je omezena na tuzemské osoby.
  • Do soutěže nelze zahrnout nabídku, která bude u dané zájmové skupiny nižší než uvedená minimální nebo bude podána po lhůtě pro podávání nabídek.

5. Způsob hodnocení nabídek:

    Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky pro uzavření smlouvy je výše nabídkové ceny

    k dané skupině odprodávaného majetku, přičemž nejvýše je hodnocen navrhovatel s nejvyšší nabídkovou cenou k dané skupině majetku.

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování kupní ceny včetně platebních podmínek:

    Kupní cena bude sjednána dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, ve

    znění pozdějších předpisů. Kupní cena je od okamžiku podání nabídky platnou cenou po

    celou dobu plnění.

    Kupní cena je konečnou cenou za odkoupený majetek a nemůže být ponížena na základě

    nákladů uchazeče na manipulaci a ostatní úkony spojené s odkupem majetku.

7. Lhůta a místo pro dodání nabídek:

    Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení a končí dnem 18. července 2017

    v 9:30 hodin.

   Nabídka se předkládá v uzavřené obálce označené: „Soutěž – Odprodej nepotřebného movitého majetku - mobilní telefony - NEOTVÍRAT“ a opatřené identifikačními údaji navrhovatele a na uzavření musí být obálka opatřena podpisy, popř. i razítkem navrhovatele.

   Otevírání obálek se uskuteční dne 18. července 2017 v 9:30 hodin, je neveřejné a o jeho průběhu bude sepsán zápis.

   Oznámení o přijetí nejvhodnější nabídky (ke každé skupině majetku) zašle vyhlašovatel formou doporučeného dopisu na doručenku nebo datovou schránkou.

   Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži ani na vrácení jejich nabídky a podkladů s ním předaných.

   Adresa pro doručení nabídek:   Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

                                                         Odbor veřejných zakázek

                                                         30. dubna 24

                                                         702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

   Osobně na adresu:                     Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

                                                         Odbor veřejných zakázek

                                                         Husovo náměstí 2

                                                         702 00 Ostrava 1

   Osobně lze nabídky podávat každý pracovní den v době od 7:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 14:30 hodin.

8. Práva vyhlašovatele:

   Vyhlašovatel si vyhrazuje právo veřejnou soutěž zrušit nejpozději do uzavření kupní smlouvy.

                                                                                               plk. Ing. Tomáš Rychtar v.r.

                                                                                                  náměstek ředitele

vytisknout  e-mailem