Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odprodej 23 ks vozidel - 3. kolo

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

Č.j.: KRPT-264364-2/ČJ-2017-0700VZ                                                            Ostrava 28. listopadu 2017

                                                                                                                                                                                                                                             

Výzva k podání nabídek

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje zastoupené náměstkem ředitele
plk. Ing. Tomášem Rychtarem

vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb.,
o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů,

výběrové řízení na odprodej nepotřebného movitého majetku se stanovením minimální kupní ceny

s názvem:

„Odprodej 23 ks vozidel - 3. kolo“

                             

1. Vyhlašovatel:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

zastoupené náměstkem ředitele plk. Ing. Tomášem Rychtarem

IČO: 75151502, DIČ: CZ75151502

kontaktní adresa: 30. dubna 1682/24, 702 00 Moravská Ostrava

bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 28933-881/0710

2. Předmět plnění:

Odprodej nepotřebného majetku:

mikrobus – 4 ks

užitkové vozidlo – 4 ks

osobní automobil – 15 ks

Celkem 23 ks – odprodáváno jako celek - viz příloha se seznamem odprodávaných vozidel

Minimální kupní cena 121.000,- Kč.

Prohlídka nabízeného majetku je možná po předchozí domluvě s panem Lukášem Ertlem,
tel.: 974 721 614 nebo 724 297 809, a to ve dnech  4. a 7. prosince 2017 v areálu skladů krajského ředitelství ve Frýdku-Místku na Frýdlantské ulici 2402.

3. Doba a místo plnění:

Termím plnění – do jednoho měsíce od data uhrazení ceny.

Místo odběru – areál skladů krajského ředitelství policie ve Frýdku-Místku, Frýdlantská 2402.

4. Podmínky soutěže:

 • hodnoceny budou pouze ty nabídky, které budou doručeny do konce lhůty pro podání nabídek, vyhlašovatel neručí za případné prodlevy doručovatele,
 • nabídka bude podána za všechna odprodávaná vozidla, nikoliv jen na vybraná vozidla ze skupiny nabízených,
 • nabídka musí být jednoznačná, nesmí obsahovat alternativní řešení,
 • termín k odebrání majetku do jednoho měsíce od uhrazení ceny, splatnost 21 dnů
  od podpisu kupní smlouvy,
 • vyhlašovatel podmiňuje uzavření smlouvy s vítězným zájemcem do 30 dnů ode dne seznámení s výsledkem výběrového řízení; součástí smlouvy bude ustanovení, že kupující se stane majitelem vozidel až po úplném zaplacení kupní ceny,
 • výběrové řízení je omezeno na tuzemské osoby,
 • součástí nabídky zájemce bude kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopie výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně kopie dokladu příslušného oprávnění k podnikání, údaje o bankovním spojení, IČO, DIČ, telefonní popř. jiné spojení,
 • do výběrového řízení nelze zahrnout nabídku, která bude nižší než 155.600,- Kč nebo bude podána
  po lhůtě pro podávání nabídek.

5. Způsob hodnocení nabídek:

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky pro uzavření smlouvy je výše nabídkové ceny odprodávaného majetku, přičemž nejvýše je hodnocen zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou. V případě rovnosti nabídkových cen rozhoduje nejdříve podaná nabídka.

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování kupní ceny včetně platebních podmínek:

Kupní cena bude sjednána dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena je od okamžiku podání nabídky platnou cenou po celou dobu plnění.

Kupní cena je konečnou cenou za odkoupený majetek a nemůže být ponížena na základě nákladů zájemce na manipulaci a ostatní úkony spojené s odkupem majetku.

7. Lhůta a místo pro dodání nabídek:

Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení a končí dnem 11. prosince 2017 v 9:30 hodin.

Nabídka se předkládá v uzavřené obálce označené: „Výběrové řízení – Odprodej 23 ks vozidel – NEOTVÍRAT“ a opatřené identifikačními údaji zájemce a na uzavření musí být obálka opatřena podpisy, popř. i razítkem zájemce.

Otevírání obálek se uskuteční dne 11. prosince 2017 v 9:30 hod., je neveřejné a o jeho průběhu bude sepsán zápis.

Oznámení o přijetí nejvhodnější nabídky zašle vyhlašovatel formou doporučeného dopisu
na doručenku nebo datovou schránkou.

Zájemci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na vrácení jejich nabídky a podkladů s ní předaných.

Adresa pro doručení nabídek poštou: 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Odbor veřejných zakázek, 30. dubna 1682/24,

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava                                                                        

Adresa pro osobní doručení: 

Krajské ředitelství policie  Moravskoslezského kraje, Odbor veřejných zakázek, Husovo náměstí 2

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Osobně lze nabídky podávat každý pracovní den v době od 7:00 hodin do 11:00 hodin a od 13:00 hodin do 14:30 hodin.

8. Práva vyhlašovatele:

Vyhlašovatel si vvyhrazuje právo odmítnou všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem, výběrové řízení zrušit nejpozději do uzavření kupní smlouvy.

          

                                                                                            

                                                                                                   plk. Ing. Tomáš Rychtar v.r.

                                                                                                          náměstek ředitele

vytisknout  e-mailem