Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha I

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o informace, zda byly všechny úřední osoby činné u Policie ČR, Obvodní ředitelství policie Praha I (dále jen OŘP I), Služby kriminální policie a vyšetřování, 3. oddělení hospodářské kriminality řádně proškoleny, že je fyzická osoba opatřená rodným číslem samostatný právní subjekt a fyzická osoba podnikatel, OSVČ je opatřena „identifikačním číslem IČ“, plátce daně. Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků činných u OŘP I, zaznamenáno, že se konkrétní úřední osoba dopustila vůči státnímu orgánu podvodu, když tvrdila, že se jedná o totožné fyzické osoby. 

Zda bylo ze strany úředních osob činných u Policie ČR zaznamenáno, při prověřování trestné činnosti čj. KRPA-272458-7/TČ-2013-001193-1-JZ konkrétního soudního exekutora, že se dopustily zneužití moci úřední, mařením soudního rozhodnutí, když prováděl nezákonné úkony proti účtu, konkrétní fyzické osoby, kde tato veřejná listina neprokazuje, že by byla tato konkrétní osoba byla účastníkem řízení. Zda byly ze stran policistů činných u OŘP I, vždy dodržovány zákony a chráněna zákonná práva občanů před nezákonnou činností některých úředních osob činných jako soudní exekutoři. Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků OŘP I zaznamenáno, že by některý policista při prověřování trestné činnosti nadržoval pachateli trestné činnosti a to třeba porušením čl. 36 odst. 1 zákona č. 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod porušením nestrannosti, kdy neprovedl úkony k prověření a jaká opatření byla ze strany vedoucích pracovníků OŘP I učiněny, aby došlo k odstranění nesprávných úředních postupů, porušující zákonná práva občanů, při prověřování trestné činnosti.

Odpověď: Úřední osoby působící u Policie České republiky, Obvodního ředitelství policie Praha I, Služby kriminální policie a vyšetřování, Odbor hospodářské kriminality, 3. oddělení hospodářské kriminality jsou náležitě proškoleny a vyškoleny, tak aby mohly řádně plnit úkoly stanovené jim zákonem. Úkolem Policie České republiky je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Taková skutečnost, s ohledem na skutečnosti uvedené v dotazu, zaznamenána nebyla. Policie České republiky jako orgán státní správy a všichni příslušníci Policie České republiky jsou povinni při své činnosti se řídit všemi platnými a účinnými právními předpisy, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky, kdy tato povinnost zejména vyplývá z čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky a ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění nezákonného jednání ze strany policisty jsou přijímány příslušná opatření. V rámci Vámi výše nastíněné věci, však žádné pochybení ze strany policistů zaznamenáno nebylo. Taková skutečnost, s ohledem na skutečnosti uvedené v dotazu, zaznamenána nebyla. Policie České republiky jako orgán státní správy a všichni příslušníci Policie České republiky jsou povinni při své činnosti se řídit všemi platnými a účinnými právními předpisy, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky, kdy tato povinnost zejména vyplývá z čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky a ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění nezákonného jednání ze strany policisty jsou přijímány náležitá opatření. V rámci Vámi výše nastíněné věci, však žádné pochybení ze strany policistů zaznamenáno nebylo. Vedoucí pracovníci jednotlivých organizačních součástí Policie České republiky, Obvodního ředitelství policie Praha I provádějí pravidelnou a průběžnou kontrolu činnosti policistů při plnění jejich úkolů, kdy při zjištění pochybení přijímají náležitá opatření k odstranění závadového stavu.

vytisknout  e-mailem