Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha I

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o sdělení, informací vztahujících se k informačním systémům Evidence trestního řízení vedených Krajským ředitelstvím Policie hlavního města Prahy, i veškerých dalších Evidenčních systému trestních (dále jako „EST“) a přestupkových řízení, ke kterým má Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, přístup. Konkrétně žádal: 1) jaké údaje a záznamy jsou o konkrétní osobě (žadateli) evidovány v EST 2) je v EST evidováno řízení č.j. KRPA – 385683-18/TČ-2014? 3) je v EST evidováno vůči předmětné osobě nějaké jiné trestní či přestupkové řízení, kterého by mohl být účastníkem 4) v případě, že má žadatel v EST záznam, jakým způsobem mohou orgány činné v trestním řízení tento záznam použít? 5) je možné informaci o záznamu předávat třetím osobám, odlišným od orgánů činných v trestním řízení? 6) jak dlouho je záznam v EST uchováván? 

Odpověď:  Žadateli byly sděleny následující informace.

1) 2) 3) V informačním systému pro zpracování údajů a zajištění výkonu spisové služby u útvarů Policie České republiky (dále jen „systém ETŘ“) a v Centrálním registru objektů spadající do informačního systému Dotazy do informačních systémů je o žadateli vedeno celkem 28 záznamů. 23 záznamů je evidováno Odborem služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, záznamy se týkají výhradně problematiky vydávání povolení, oznámení o nabytí zbraně a oznámení o převodu zbraně v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel je dále evidován jako účastník (poškozený) u 2 dopravních nehod, které byly šetřeny v rámci přestupkového řízení. V rámci OŘ Praha I je žadatel dále evidován: jako prověřovaný ve věci podezření ze spáchání zločinu znásilnění podle § 185 odst. 1, 2 písm. a) trestního zákoníku, věc byla dle ust. § 159a odst. 1 trestního řádu odložena. Trestní stíhání žadatele nebylo zahájeno. Dále jako oznamovatel ve věci podezření z přestupku křivého vysvětlení podle § 47a odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Oznámeno správnímu orgánu a jako oznamovatel v rámci šetření dle ust. § 158 odst. 1 trestního řádu ve věci křivého obvinění dle ust. § 345 odst. 1,2 trestního zákoníku. Uloženo „ad acta“.
4) Policie České republiky je oprávněna zpracovávat údaje o osobách a to v souladu s právními předpisy. Účelem zpracování osobních údajů je především předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů a zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti a dále v rámci plnění úkolů v případech stanovených v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5) Podmínky předávání nebo zpřístupňování osobních údajů upravuje ust. § 80 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Policie je povinna dbát na ochranu osobních a citlivých údajů zejména s ohledem na znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dalším rozhodným právním předpisem pro poskytování informací o trestním řízení třetím osobám je ust. § 8a-8d trestního řádu.

6) Záznamy v rámci informačního systému ETŘ jsou uchovávány po dobu skartační lhůty dle jednotlivých spisových znaků. U trestné činnosti je to zpravidla 10 let. V rámci přestupkových spisů zpravidla 5 let.

vytisknout  e-mailem