Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha I

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o informace, jak bylo prověřeno sdělení státního zástupce ze dne 24. 5. 2017, dle kterého lze dovodit možné naplnění skutkové podstaty trestného činu poškození cizích práv dle § 181 odst. 1. písm. a) trestního zákoníku. Na základě jakých konkrétních skutečností Policie České republiky došla k závěru, že nedošlo k poškození cizích práv dle § 181 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku. Jaké konkrétní kroky policejním orgán v této věci učinil a jaké osoby byly vyslechnuty. 

Odpověď: Žadateli byly sděleny následující informace. Prověřením podezření bylo pověřeno 1. oddělením hospodářské kriminality Obvodního ředitelství policie Praha I Služba kriminální policie a vyšetřování. Po provedeném šetření a vyhodnocení všech zajištěných důkazních prostředků dospěl k závěru, že nebylo dáno podezření ze spáchání trestného činu poškození cizích práv dle ustanovení § 181 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“) a ve věci tedy nebudou zahajovány úkony trestního řízení ve smyslu ustanovení § 158 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“). Po prostudování spisového materiálu bylo v uvedené věci provedeno šetření ve smyslu ustanovení § 158 odst. 1 trestního řádu. V šetřeném případě nebyly oznamovatelem doloženy žádné skutečnosti, kterými by doložil, že došlo k poškození jeho dobré pověsti a tedy způsobení vážné újmy na právech tím, že vydražitelem nebylo přes opakovanou výzvu uhrazeno jeho nejvyšší podání. Vzhledem k zjištěným skutečnostem nelze dospět k jinému závěru, než k tomu, že v rámci tohoto trestního oznámení nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že je zde reálné podezření ze spáchání trestného činu poškození cizích práv podle § 181 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku a ani žádného jiného trestného činu a ve věci nebudou zahajovány úkony trestního řízení ve smyslu ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu a toto trestní oznámení se bez opatření zakládá. V dané věci bylo provedeno vyžádání součinnosti konkrétní společnosti, ke zjištění majitele serveru, na kterém probíhala dražba a adresy, kde se tento server nachází. Dále byla vyžádána součinnost další konkrétní společnosti, k ověření sídla společnosti. Bylo provedeno šetření v dostupných evidencím, zda není příbuzenský vztah mezi jednatelem společnosti a jednateli konkrétní společnosti, nebo zda již nedošlo k dřívější spolupráci mezi těmito společnostmi či jejich možné známosti s negativním výsledkem.

vytisknout  e-mailem