Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vývoj trestné činnosti

 Situace na úseku trestné činnosti

Rok 2008 byl rokem, ve kterém se v České republice snížil nápad celkové kriminality proti roku 2007 (357.391 skutků) o více jak -13.592 kriminálních skutků na 343.799, avšak nedosáhl úrovně z roku 2006, kdy bylo statisticky v ČR podchyceno jen 336.446 případů.
Náš region nebyl z tohoto pohledu výjimkou. Zaznamenali jsme celkem 26.051  případ (-1.869), což představuje pokles zhruba o -6,7 %. Objasnit se podařilo celkem 12.391 (-766) případ, což představuje 47,56 %, což je o +0,44 % více než v roce 2007. Republiková objasněnost činí 37,2 %. Z osmi hodnocených krajů České republiky byla správa Včk se svým nápadem celkové kriminality na 6. místě, z pohledu objasněnosti na 4. místě.
 
Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2008 k roku 2007: 
Rozloha v km2:
11.240
Nápad TČ:
26.051 (-1.820)
Počet obyvatel:
1.236.867*
Nápad TČ/10.000 obyv.:
221 (-7)
Hustota obyv.*/km2:
110(+1)
Objasněnost TČ:
12.391 (-717)
 
 
Objas. TČ/10.000 obyv.:
100 (-7)
Zkrácené př. řízení**
počet tr. činů:
4.199 (+280) 
Zkrácené př. řízení
stíháno osob:
3.820 (+238)
* Střední stav obyvatelstva podle ČSÚ HK k 30.9.2008. Všechny ostatní údaje, vztahující se k obyvatelstvu, jsou rovněž přepočítávány ke střednímu stavu obyvatelstva a zaokrouhlené na celé číslo.
** Zkrácená přípravná řízení jsou z IS ETŘ včetně výsledků SCP (100 skutků a 89 pachatelů). Bez nich by byly hodnoty 4.099 (+180) a 3.731 (+149)
 
Podíváme-li se na vývoj kriminality ve VÚSC, musíme konstatovat, že jak v Královéhradeckém, tak Pardubickém kraji došlo při porovnání k výsledkům roku 2007 k poklesu celkové kriminality, na obou se snížil počet objasněných případů, ale u obou vzrostlo procento objasněnosti.
 
V Královéhradeckém kraji bylo v roce 2008 zaznamenáno 12.511 skutků (pokles o -1.090), objasněno bylo 6.133 skutků (pokles o -416 skutků), ale objasněnost vzrostla o +0,87 % na celkových 49,02 %.
 
V Pardubickém kraji bylo v roce 2008 zaznamenáno 10.062 skutků (pokles o -421), objasněno bylo 4.694 skutků (pokles o -100 skutků), objasněnost vzrostla o +0,92 % na celkových 46,65 %.

Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly
(kriminalita v okresech - porovnání vždy dvou okresů v regionu)
Nejvyšší počet trestných činů:
Pardubice
Trutnov      
4.088 (-118)
3.505 (-99)
Nejvyšší počet trestných činů/10.000 obyv.:
Trutnov
Semily
291
255
Nejnižší počet trestných činů:
Rychnov nad Kn.
Havlíčkův Brod
1.421 (-91)
1.571 (-162) 
Nejnižší počet trestných činů/10.000 obyv.:
Havlíčkův Brod
Ústí nad Orlicí
164
166
Nejvyšší % nárůst trestných činů:
Náchod
ostatních 10 pokles
+0,3 % (+9)
 
Nejvyšší % pokles trestných činů:
Hradec Králové
Havlíčkův Brod
-20,1 % (-805)
-9,35 % (-162)
Deset okresů Východočeského kraje z jedenácti vykazuje pokles celkové kriminality vyjma okresu Náchod, který jako jediný zaznamenal nepatrný nárůst (+0,33 %) o 9 případů. Pokles celkové kriminality se tentokrát nepromítl do poklesu procenta objasněnosti. V rámci Východočeského kraje jde o nárůst o 0,53 % na celkových 47,56 %. Z jedenácti okresů jen dva překonaly 50% hranici objasněnosti (Rychnov nad Kněžnou - 57,35 % a Semily - 53,31 %). Sedm okresů z jedenácti pak vykazuje proti předchozímu období nárůst procenta objasněnosti. Nejvyšší nárůst procenta objasněnosti byl zaznamenán na okrese Rychnov nad Kněžnou (+4,84 %), nejnižší pak v Ústí nad Orlicí (+0,02 %).
ýchodočeská policie zaregistrovala v roce 2008 na svém teritoriu pokles nápadu trestných činů, který je nižší než úroveň nápadu v letech 2003 - 2004. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že rok 2007 byl rokem mimořádným z pohledu nápadu celkové kriminality a rokem 2008 se vracíme „do standardu” nápadu.
 
Pohled na dlouhodobý vývoj 
Škody způsobené kriminalitou nejsou zanedbatelné. V roce 2008 výrazně stouply, a to o plných 928.899 tisíc Kč a vystoupaly až na 2.533.322 tisíc Kč. Pozitivním jevem roku 2008 je výrazné zvýšení zajištěných hodnot z 8.878 tisíc Kč v roce 2007 na celkových 39.314 tisíc Kč v roce 2008 (+30.436 tisíc Kč).
Na jeden kriminální skutek připadá škoda v průměru ve výši 97.245 Kč a zajištěné hodnoty jen ve výši 1.509 Kč.
 
Kriminogenní faktory v kraji: 
Struktura kriminogenních faktorů se v loňském roce ani v letech minulých v našem regionu významně neměnila. Za stálé můžeme považovat:
·             negativní působení sdělovacích prostředků na mládež,
·             nedostatečná výchova dětí a mládeže, pramenící i z mobility rodičů za prací
·             negativní působení závadových part,
·             alkoholismus a jiné toxikománie,
·             patologické hráčství,
·             hazardérství, bezohledné chování a nedodržování předpisů
·             sociální kriminalita,
·             lhostejnost obyvatel a anonymita pachatelů,
·             přetrvávající vysoký podíl recidivistů.
 
Pachatelé trestné činnosti (recidivisté, cizinci, mládež - s rozdělením do a nad 15 let)  
Podíváme-li se na skladbu pachatelů trestné činnosti, musíme si uvědomit, že se díváme pouze na vzorek, který je znám až po objasnění nahlášených nebo vyhledaných skutků, ale nevypovídá nic o pachatelích latentní kriminality. V roce 2008 bylo objasněno celkem 12.391 případů (z 26.051, což je 47,56 %), u nichž známe pachatele. Jde o vzorek, který je menší než 50 %, a proto je nutné k němu s tímto vědomím přistupovat.
 
V roce 2008 došlo k poklesu celkového počtu stíhaných osob na 11.613 (-294), z toho pro obecnou kriminalitu bylo stíháno 5.125 (-177) osob, pro hospodářskou kriminalitu 1.693 (-441) osob, 4.791 (+325) osob bylo stíháno pro zbývající kriminalitu a 4 (-1) za vojenské trestné činy. Celkový pokles počtu pachatelů však s sebou nepřinesl pokles v počtu pachatelů z kategorie recidivistů, ale naopak jejich nárůst. Bylo stíháno celkem 5.026 (+15) recidivistů.
Recidivisté spáchali 6.910 (+293) skutků, tj. cca 55,8 % (+5,5 %) z celkového počtu objasněných případů, přičemž v oblasti obecné kriminality se recidivisté dopustili celkem 3.832 (+244) skutků, tj. 67,9 % (+7,5 %) z objasněné obecné kriminality. V oblasti hospodářské kriminality spáchali recidivisté celkem 725 (-102)skutků. Jejich podíl se oproti roku 2007 zvýšil na 50,1 %(+10,4 %). U zbývající kriminality (TSK 721-790) spáchali recidivisté 2.353 skutků z 5.311, což je 44,3 %.
 
V roce 2008 se snížil počet pachatelek, kterých bylo celkem stíháno  1.374 (-79), což představuje 11,8 % (-0,4 %) ze všech pachatelů. U obecné kriminality zaujímají ženy-pachatelky podíl 10,7 % (+0,5 %), u hospodářské 27,1 % (+0,6 %) a u zbývající kriminality 7,7 %.
 
Z celkového počtu 11.613 pachatelů stíhaných v roce 2008 nepatrně poklesl počet nezletilých (od 1 - 14 let)na 318 (-13), tj. cca 2,7 % (-0,1 %) všech pachatelů. Kategorie mladistvých pachatelů (15 - 17 let) vykazuje pokles z 680 na 621 (-59), tj. 5,3 % (-0,4 %). Sečteme-li počty nezletilých a mladistvých pachatelů, došlo v roce 2008 ke snížení počtu celkově stíhaných z 1011 na 939 (-72). Z celkového počtu pachatelů to představuje 8,1 % (-0,4 %).
 
Nezletilí spáchali celkem 306 (+33) skutků a na celkové objasněné kriminalitě se podíleli 2,5 % (+0,3 %), mladiství se dopustili 912 (+60) skutků, tj. 7,4 % (+0,9 %) ze všech objasněných skutků. Děti se na celkové objasněné kriminalitě podílí 9,5 %, ale např. v majetkové kriminalitě jejich podíl dosahuje až 16,9 %. Analýza jasně ukazuje, že s klesajícím počtem pachatelů z řad mladistvých a mládeže neubývá skutků, kterých se dopouští. Z toho vyplývá, že se při páchání trestné činnosti častěji dopouští víceskutkového jednání.
 
Kriminalita, kterou páchaly děti, směřovala zejména do oblasti obecné kriminality, kde se dopouštěly násilné trestné činnosti, zejména loupeží (35 prokázaných skutků), úmyslného ublížení na zdraví (43) a vydírání (17). Na svědomí mají i 2 vraždy, z toho jednu loupežnou. V případě mravnostní kriminality šlo o pohlavní zneužívání ostatní (39), u majetkové kriminality převládají krádeže vloupáním (223), zejména do ostatních objektů (92), do víkendových chat (49) a rod. domků (22), u krádeží prostých se zaměřují na kapesní krádeže (34), krádeže dvoustopých motorových vozidel (74) a věcí z nich (64), na krádeže v jiných objektech (78) a poškozování cizí věci (32). U skupiny ostatních trestných činů dominuje sprejerství (62), následuje výtržnictví (34) a nedovolená výroba a držení psych. látek (20). Svůj podíl mají také u zbývající kriminality v dopravních nehodách z nedbalosti (18) a ostatní trestné činnosti podle TSK 790 (203). V oblasti hospodářské kriminality jde o trestné činy na ochranu měny (5) a neoprávněné držení platební karty (18).
 
Oběti trestné činnosti 
Ve sledovaném období jsme ve vztahu k obětem trestné činnosti nezaznamenali žádný abnormální jev nebo narůstající dynamiku zaměřující se cíleně na nějakou skupinu osob. V současné době ještě nejsou k dispozici potřebné policejní statistické výstupy, takže nelze zanalyzovat ani podíl cizinců mezi oběťmi.
Obecně lze jen konstatovat, že se zvyšuje brutalita pachatelů násilné trestné činnosti vůči obětem, ať jsou jimi děti nebo přestárlé osoby.
 
Pátrání po osobách a věcech           
V roce 2008 bylo celkem vyhlášeno pátrání po 2.805 osobách, což je o 194 více než v roce předcházejícím. Z toho bylo již 2.304 odvoláno, což je 82,1 %. Proti roku předcházejícímu jde o nárůst o +1,7 %. Pozitivní je fakt, že se procento odvolaných stále zvyšuje, i když procentní nárůst byl v roce 2007 vyšší než v roce 2008.  Podařil se snížit počet osob v aktivním pátrání na 501 (-12) osob. Pátrání bylo úspěšné i v dalších případech, když bylo celkově odvoláno 2.815 (+255) osob, které byly v pátrání jak v roce 2008, tak i před ním.
Na prvním místě se nejčastěji pátrá po osobách, na které je příkaz k zatčení (602, z toho zůstává aktivních 120), po svěřencích (opět narostlo z 425 přes 495 až na 568, z toho aktivních 42),  po osobách, na které je příkaz k dodání do VTOS (narostlo o 83 v roce 2007 a v roce 2008 o dalších 74 až na 474, z toho aktivních 129), po pobytu osob (447, z toho aktivních 112), následuje pátrání po pohřešovaných osobách (347, z toho aktivních 21) a pátrání po podezřelých osobách (236, z toho aktivních 55). Opakované meziroční nárůsty v počtu pátrání po svěřencích ukazují na slabiny, které současný systém v péči o svěřence má. Bylo by potřebné, aby policie iniciovala legislativní změnu v oblasti péče o svěřence, neboť zbytečně opakovaná pátrání ztěžují výkon pátrání, odčerpávají síly i prostředky. Obdobně tomu je i v případech nárůstu počtu pátrání po osobách, které nenastoupily do VTOS. I zde by bylo potřebné změnit neefektivní a nemotivující systém a nahradit ho novým, který by více doléhal na osoby, které samy do výkonu nenastoupí.
Nový pátrací předpis rozšířil subjekty, po kterých se pátrá. Jsou to např. i svědci (6, z toho aktivní 1) nebo osoby k předvedení (43, z toho aktivních 6). Na základě národního podkladu a EZR/ZR bylo vyhlášeno pátrání v 14 (+6) případech, aktivních zůstává 6(-1).
 
 
K vyšší efektivitě pátrání po osobách, které se nedaří hned vypátrat a zůstávají dlouhodobě v pátrání, vznikla v roce 2008 při SKPV Správy Včk skupina cíleného pátrání, která zahájila své intenzivní pátrání na celém teritoriu v poslední čtvrtině roku. 
 
V roce 2008 bylo vyhlášeno pátrání po vozidlech a RZV celkem ve 2.878 (+55) případech, z toho vypátráno a odvoláno bylo jen 887 (-957), což představuje úspěšnost 30,8 % (-34,5 %). V aktivním pátrání zůstává 2.155 (+93) vozidel a RZV. Tento ohromný propad dáváme do souvislosti s množstvím nahlášených krádeží vozidel (někdy již nepatrné hodnoty) před koncem roku z důvodu výměny dat mezi CRV a Českou kanceláří pojistitelů a z toho plynoucích finančních postihů pro majitele, kteří neplatili pojistné.
 
Hlavním předmětem zájmu pachatelů se v roce 2008 opět staly RZV (1.391, +156, z toho aktivní 1.211, +198, odvoláno 203, -436),následují osobní vozidla (1.053,  -59, z toho aktivní 639, -87, odvoláno 498, -125), motocykly (148, -68, z toho aktivních 101, -46, odvoláno 70, -378). (Poznámka autora: V roce 2007 bylo odvoláno více motocyklů z důvodu jejich revize pro vložení do SIS.) Vzrostl počet odcizených nákladních vozidel ze 77 na 100, +23, z toho aktivních 65, +15, odvoláno 39, +7).
 
Zloději se v roce 2008 zaměřili podle typů nejvíce na domácí vozidla značky ŠKODA (bez rozlišení modelu), a to celkem v 932 případech, následuje značka VW - celkem 198 (aktivní 149, odvoláno 76), pokračují ŠKODA Octávia – celkem 198(aktivní 166, odvoláno 42), vozidla FORD v 197 (aktivní 161, odvoláno 46) případech, PEUGEOT v 143 (aktivní 106, odvoláno 42)případech, poté značka  FIAT v 142 (aktivní 98, odvoláno 48) případech a RENAULT v 116 (aktivní 92, odvoláno 27) a za zmínku stojí i motocykly JAWA, kterých bylo odcizeno 79 (aktivní 50, odvoláno 39).
 
Nejvíce se v roce 2008 kradla vozidla nebo RZV s MPZ České republiky (celkem 2.719, +108, z toho aktivních zůstává 2.032,+140, odvoláno bylo jen 802, -906 případů), následuje Německo (celkem 110, -38, z toho aktivních zůstává 91, -32, odvoláno bylo 55, -32 případů), Nizozemí (celkem 21, +11, z toho aktivních zůstává 12, +5, odvoláno bylo 13, +7 případů), Slovensko (celkem 15, z toho aktivních zůstává 10, odvoláno bylo 8 případů). Skladba států kopíruje stav z roku 2006. Vozidla a RZV z jiných států jsou zcizovány jen zcela výjimečně, a proto nejsou v této zprávě zmiňovány.
 
Majetková kriminalita 
Jestliže jsme před rokem psali, že po několikaletém snižování nápadu majetkové kriminality, se v roce 2007 zvýšila, můžeme v roce 2008 konstatovat, že šlo o přechodný jev. V roce 2008 bylo registrováno celkem 14.354 případů (-1.091). Nepatrně se podařila zvýšit objasněnost majetkové trestné činnosti z 23,6 % na 24,8 % (+1,2 %). Na zvýšení objasněnosti se podílí 9 okresů z 11, z toho největší v Rychnově nad Kněžnou (+4,2 %) a v Hradci Králové (3,5 %). Propad v objasněnosti byl zaznamenán v Chrudimi (-2,9 %) a Trutnově, kde dosáhl téměř 1 %.
 
Podíváme-li se na skladbu trestných činu, tak dominují krádeže vloupáním do ostatních objektů (2.511, -37 případů), krádeže v jiných objektech (1.984, -5 případů), krádeže věcí z automobilů (1.536, -518 případů). Na dalších místech jsou krádeže dvoustopých vozidel, poškozování cizí věci, kapesní krádeže a krádeže vloupáním do víkendových chat soukromých osob. 
Jiná situace nastala u sledovaných případů krádeží vloupáním, kde byl zaznamenán mírný nárůst v celkovém počtu případů na 4.570 (+21). Úspěšnost objasňování je však nižší než u majetkové kriminality, a to 23,7 %. Proti roku 2007 jde o nárůst o +0,8 %.
Nejzávažnějším případem v rámci majetkové trestné činnosti za rok 2008 bylo původně loupežné přepadení kurzovního vozu FENIX, v současné době kvalifikováno jako krádeže, ke kterému došlo 17. ledna 2008 v Hořicích, okr. Jičín a při kterém bylo odcizeno 74 miliónů korun. V současné době jsou z tohoto skutku obviněny a vazebně stíhány 4 osoby. V prosince 2008 bylo vyšetřování věci ukončeno a byl podán návrh na obžalobu.
Rovněž úspěšnou realizací bylo zakončeno rozpracování série krádeží vloupáním do objektů sloužících k podnikání v rámci Včk, kde pachatel pomocí úhlové brusky napadal trezory, odkud odcizoval peníze na hotovosti a stravenky. Dvěma důvodně podezřelým mužům z Královéhradecka a Českolipska bylo prokázáno celkem 97 případů s celkovou škodou 3,5 mil. Kč.
V rámci tzv. “trezorové“ kriminality byla v letošním roce rozpracována série krádeží vloupáním do prodejen Discont plus a k nim přiléhajícím prodejnám Maso uzeniny. Jedná se o celorepublikovou sérii přecházející z minulých let. V letošním roce do ní ve Včk zahrnujeme 4 případy. V listopadu 2008 se podařilo zadržet jednoho ze spolupachatelů v prodejně Discont plus v Dobrušce, u kterého byla zajištěna finanční hotovost 1 mil. korun. V prosinci 2008 byl zadržen i druhý podezřelý z vloupání v Dobrušce a v současné době je vyšetřován vazebně.
Na úseku krádeží vloupáním do peněžních bankomatů v letošním roce do uvedené série řadíme 4 případy - Dolní Dobrouč se škodou 222 tisíc, 2x objekt Hypernovy v Havlíčkově Brodě se škodou 3.200.000 Kč a hypermarketu Tesco v Poličce se škodou 2 mil. korun. Rozpracování je koordinováno republikovým týmem, jehož pracovníci v měsíci prosinci 2008 obvinili 3 muže z Olomoucka a 2 z Liberecka, kteří se měli dopustit krádeží 5 bankomatů v Praze, Olomouci, Přerově, Mladé Boleslavi a Neratovicích s celkovou škodou přesahující 10 mil. Kč. Nadále probíhá vyhodnocování a prověřování poznatků a informací směrem k dalším neobjasněných případům.
Z lidského hlediska je velice závažnou série podvodů, které jsou páchány na starých lidech. Pachatelé kontaktují na ulici osobu a pod různou záminkou (hledání nemocnice, autoopravny či pošty) se vetřou do jejich přízně a pod další věrohodnou legendou z ní vymáhají různě vysoké finanční částky. V říjnu letošního roku se v součinnosti s pracovníky Jihočeského kraje podařilo zadržet 2 muže z Frýdku-Místku a Olomouce, kteří jsou důvodně podezřelí, že rámci celé ČR spáchali 76 případů (z toho 14 na území Včk). Velkým problémem při objasňování této trestné činnosti je vyšší věk poškozených, s čímž jsou spojeny zmenšené pozorovací a rozpoznávací schopnost či výpadky paměti a samozřejmě velká důvěřivost starších občanů ve vztahu k případných pachatelům této trestné činnosti.
 
Hospodářská kriminalita 
Za rok 2008 bylo odhaleno 2.935 případů hospodářské kriminality, což je o -836 méně než v roce 2007. Na tomto výrazném poklesu se nejvíce podílely okresy Hradec Králové (-218), Trutnov (-150) a Pardubice (-114). Jedině okres Náchod vykazuje v roce 2008 nárůst o +12 případů. Výrazně však pokleslo procento objasnění těchto skutků o -6,55 %, a tak jsme se v oblasti hospodářské kriminality propadli pod padesátiprocentní hranici na 48,69 %. Pouze na dvou okresech nedošlo ke snížení procenta objasněnosti, a to na okrese Rychnov nad Kněžnou, kde byl nárůst o +6,8 % na celkových 66,92 % a na okrese Náchod, kde byl nárůst jen o +1,47 % na celkových 61,06 %. Pouze tyto dva okresy se dostaly přes hranici 60 %. Více jak 50% objasněnost mají ještě okresy Ústí nad Orlicí (51,82 %), Semily (51,41 %) a Chrudim (50,33 %). Celkem bylo objasněno jen 1.429 případů, což je o -654 méně než v roce 2007. S poklesem počtu odhalených případů klesl i počet stíhaných osob na 1.693 (vloni ještě 2.134, pokles o -441 osob).
 
Pracovníci hospodářské kriminality nezaznamenali během roku 2008 žádné nové formy ani metody páchání hospodářské trestné činnosti. Celé přípravné trestní řízení je vedeno v elektronické podobě.
Na odboru hospodářské kriminality SKPV již dva roky působí oddělení, které provádí šetření v oblasti zjišťování výnosů z trestné činnosti a daňovou problematikou. V rámci Včk bylo od počátku roku 2007 do současné doby podáno celkem 25 žádosti o finanční šetření a byl zajištěn majetek v celkové hodnotě 22.930.000 Kč.  Z uvedené částky bylo na hotovosti zajištěno 2.100.000 Kč, v nemovitostech 20.500.000 Kč a v movitých věcech 330.000 Kč.
 
Podíváme-li se na skladbu hospodářských trestných činů v roce 2008, tak již nedominují úvěrové podvody (481, -487) jako v roce 2007, ale neoprávněné držení platební karty (934, +31), na třetím místě jsou podvody (412, -192),následuje zpronevěra (304, -61) a ochrana měny (210, +11).
Objasňování případů spojených s ochranou měny bývá většinou komplikované. Nepodařilo se udržet úroveň objasněnosti z roku2007 (19,6 %). Ta opět poklesla na 15,2 (-4,4 %), ale je zatím vyšší než v roce 2006 (14,4 %).
 
V průběhu roku 2007 byly z vrchního soudu vráceny dva spisy. Jednalo se o spis  Forte Invest a Progres Invest.
 Vyšetřování případu Forte Invest bylo ukončeno v listopadu 2008 podáním NPO Krajskému zastupitelství v Hradci Králové, pro trestný čin podvodu podle § 250/1,4 tr. zákona, který spočíval v tom, že si obvinění pod příslibem správy akcií z kupónové privatizace nechali tyto převádět poškozenými na jimi ovládanou společnost, ta akcie prodala a oni pak používali finanční prostředky pro sebe a ve prospěch jiných osob a ve chvíli, kdy byli požádáni o vrácení akcií nebo o finanční vypořádání, neměli dostatek finančních prostředků. Jednáním způsobili škodu ve výši cca 39 mil. Kč, bylo vyslechnuto více jak 4600 svědků, z nichž bylo více jak 2900 poškozených. Případ byl vyšetřován několik let.
V případě kauzy Progres Invest postupuje další šetření přesně podle pokynů krajského státního zástupce.
 
Zajímavé případy, které odbor hospodářské kriminality vyšetřoval:
1) Trestný čin podvodu podle § 250/1,4 tr. zákona, kde jsou obviněni dva podezřelí. Jedná se o podvody při získávání úvěrů od bankovních ústavů. Pachatelé získávali úvěry za použití různých padělaných dokladů včetně plných mocí. Celkem bylo takto zneužito cca 100 osob, které neměli ponětí o tom že na jejich jméno byl poskytnut úvěr. Byly poškozeny 4 bankovní ústavy s celkovou škodo 7.939.000 Kč.
 
2) Trestný čin podvod podle § 250/1,4 tr. zákona, kde jsou obviněni čtyři podezřelí, kteří zprostředkovávali možnost získání finančních půjček, přičemž instruovali žadatele, aby do dotazníku uvedli částečně, nebo zcela nepravdivé údaje týkající se možného ručení nemovitostí. Zájemce musel uhradit poplatek 10.000 Kč v hotovosti a 15.000 Kč musel poslat na účet jako podmínku poskytnutí půjčky. Později bylo žadateli sděleno, že neuvedl pravdivé údaje do žádosti o půjčku, čímž přišel o finanční částky, které již zaplatil a dále měl zaplatit smluvní pokutu ve výši 75.000 Kč. Celková škoda byla zatím zjištěna ve výši 12.503.000 Kč.
 
Korupce 
V roce 2008 bylo v našem regionu bylo odhaleno jen 12 skutků, z nichž bylo 10 objasněno, což představuje úspěšnost objasňování zhruba 83,3 %.
Za tyto trestné činy bylo stíháno celkem 9 osob, z toho 2 (-5) skutky byly spáchány pod vlivem alkoholu.
 
Násilná kriminalita 
Násilná trestná činnost vykazuje v roce 2008 pokles na 1.560, tedy o -89 méně než v roce 2007. Objasněnost je však nižší, a to 69,7 % (-2 %). Statisticky bylo podchyceno celkem 26 vražd, z toho objasněno bylo 23, což v procentuálním vyjádření představuje 88,5 %.
 Neobjasněn zůstává případ vraždy novorozence, jehož mrtvé tělo bylo nalezeno na skládce odpadů v Pileticích, okr. HK. Prověřování je komplikováno závěry antropologického zkoumání, ze kterého vyplývá, že matka - vražedkyně či jiná osoba, která se mohla na usmrcení novorozence podílet, jr pravděpodobně ze zahraničí.
Neobjasněný zůstává nadále také případ vraždy Marie Kánské (1924), jejíž ubodané tělo bylo nalezeno v jejím bytě v Hradci Králové v listopadu 2008.
Třetím neobjasněným případem zůstává vražda Natálie Marie Chaloupkové, která byla pohřešovaná od 5.10. 2006 a jejíž tělo bylo nalezeno v prosinci 2008 v propusti hráze rybníka na okrese Ústí nad Orlicí. Příčina smrti je uškrcení.
 
V uplynulém období se podařilo objasnit vraždu bývalého choreografa Moskevského baletu D. B. (1948), která byla původně šetřena jako nález lidských ostatků u obce Budčeves, okr. Jičín. V říjnu 2008 bylo vyšetřování této trestní věci ukončeno a pachatel N. byl již odsouzen nepravomocně ke 12 letům odnětí svobody nepodmíněně.
Po více jak tříletém šetření se podařilo objasnit vraždu stopařky Dity Joudalové ze dne 2.7.2005 u obce Keteň, okr. Jičín, kde došlo k obvinění muže, který je vyšetřován vazebně. V současné době probíhá zajišťování dalších důkazů, aby bylo možné uzavřít řetězec důkazů podporujících důvodnost obvinění.
Jednoznačně nejzávažnějším a také nejvíce medializovaným případem byla vražda se sexuálním motivem - nezl. Jakuba Šimánka v Havlíčkově Brodě. Důvodně podezřelým je muž ze Slovenska. Vyšetřování této trestní věci bylo již ukončeno a v současně době probíhá soudní řízení (viz úsek mravnostní kriminalita).
V hodnoceném období u objasněných skutků byl v jednom případě zjištěn mladistvý podezřelý, který se dopustil vraždy ženy (1947), kterou v Pardubicích ubil kladivem a její tělo uschoval do koberce (mladistvý byl již odsouzen k 9 letům odnětí svobody nepodmíněně).
Ze všeobecného hlediska lze konstatovat, že agresivita a brutalita pachatelů má stoupající trend, zejména u věkově stále mladších pachatelů.
 
Stoupl počet „pouličních loupeží“, a to na 236 (+5). U nich se však nepodařilo udržet objasněnost na úrovni roku 2007 (56,3 %). Poklesla o plných -13,9 % na 42,4 %.   Za nejzávažnější považujeme loupežná přepadení na finančních ústavech (v roce 2008 celkem 14 (+3), z toho 3 (-2) objasněny). Celkem bylo spácháno 250 loupeží, z toho bylo 103 objasněno, což je 41,2 %.
Po linii trestných činů loupeží je jednoznačně největším úspěchem objasnění přepadení kursovního vozu fy FENIX se škodou 74.000.000 Kč. Skutek je v současné době kvalifikován jako trestný čin krádeže ve spolupachatelství. Dosud byly obviněny 4 osoby, které jsou stíhány vazebně. U třech osob byl podán návrh na podání obžaloby a v lednu 2009 začne soudní projednávání věci. U čtvrtého z obviněných probíhá samostatné vyšetřování této trestní věci. Jedná se jednoznačně o nejnáročnější případ za poslední léta vyšetřovaný v našem kraji, na jehož objasnění se podílel tým policistů, kdy se podařilo nárazově skloubit činnost 8 různých součástí v rámci policie, kde se účastnilo i 120 policistů najednou při prováděných realizací pachatelů.
 
Situace na drogové scéně je ve východočeském regionu charakterizována narůstajícím počtem výrobců a uživatelů drog. V popředí zájmu stojí snadno dostupné drogy jako marihuana a další konopné produkty, dále pak pervitin, extáze, heroin, kokain atd. V našem regionu se stále častěji objevuje tzv. hydroponní pěstování indického konopí za účelem výroby vysoce kvalitní marihuany s vysokým obsahem účinné psychotropní látky THC, tzv. Scunk. Další snadno dostupnou drogou je pervitin, který je většinou narkomany ve velkém množství nelegálně vyráběn z volně prodejných léků Modafen, Nurofen apod., obsahující látku pseudoefedrin.
Velmi nepříznivý je celorepublikový trend snižování věkové hranice konzumentů, výrobců i distributorů drog (17 – 25 let). Mezi drogově experimentující mládeží jsou i v našem regionu děti ve věku 10 – 15 let. V současné době nejsou výjimkou pravidelní kuřáci marihuany v 8. a 9. ročnících základních škol a pravidelní uživatelé pervitinu a extáze na školách středních.
 
S tímto trendem se množí stále více obviněných osob za poskytnutí, prodej či aplikaci narkotik osobám mladším než 18 let, ba dokonce mladším 15let!
 
V roce 2008 bylo celkem zadokumentováno 181 (+26) případů, z nichž 151 (+8) bylo objasněno, což je 83,9 %. Proti roku 2007 je objasněnost nižší o -8,4 %. Bylo realizováno celkem 139 osob (-9), z nichž bylo 61 (-3) recidivistů, 3 osoby (+1) byly mladší 15 let a 12 (+5) mladších 18 let. Z celkového množství stíhaných osob bylo 20 žen (-1).
V průběhu roku 2008 bylo zajištěno 19 nelegálních laboratoří a 5 pěstíren konopí setého.
 
Mravnostní kriminalita 
Na problematice mravnostní kriminality došlo v roce 2008 k nárůstu počtu spáchaných trestných činů. Bylo zjištěno 218 (+38) případů, z nichž bylo objasněno 169 (+33), což představuje objasněnost ve výši 77,5 % (+1,9 %). Dominantní pohlavní zneužívání (113, +25) a znásilnění (55, -11). Zajímavostí je, že se znásilnění dopouští nejvíce recidivisté, kdežto ostatního pohlavního zneužívání děti, z toho 15x byli pachatelé nezletilí a 24x mladiství.
 
Nápad trestné činnosti na úseku mravnosti ve srovnání s rokem 2007 sice stoupl o 38 skutků, ale svou skladbou se příliš neliší. Častěji se daří odhalovat trestné činy šíření pornografie na Internetu a s tím spojené přechovávání dětské pornografie.
 
V měsících březnu a dubnu 2008 byly zaznamenány dva případy, které jsou svým provedením téměř shodné. První se stal v Hradci Králové, kde 5 nezletilých spolužáků povalilo na zem svou nezletilou spolužačku, vyhrnuli ji oblečení a osahávali ji na prsou. Poškozená při vysvlékání stále křičela, tak se pachatelé zalekli a utekli. Druhý případ se stal v Pardubicích, kdy 3 nezletilí chlapci povalili na zem nezletilou spolužačku a zde ji osahávali na prsou i genitáliích. U těchto případů je šokující věk pachatelů a jejich agresivita násobená chováním ve skupině.
 
V měsíci květnu došlo k nejzávažnějšímu případu. Matkou nezletilého Jakuba Šimánka (9 let) bylo oznámeno jeho pohřešování v Havlíčkově Brodě. Protože byl naposledy viděn u rybníka, byl předpoklad, že se mohl utopit. Vzhledem k tomu, že se chlapec v rybníce nenašel, ve věci bylo zahájeno pro tr. čin zbavení osobní svobody a prověřovala se možnost i násilného trestného činu. Případu byla věnována maximální pozornost a dne 7.6.2008 v ranních hodinách byl zadržen podezřelý muž, který se doznal ke znásilnění a následně i usmrcení pohřešovaného Jakuba. Z výslechu podezřelého vyplynulo, že chlapce oslovil, když si sám hrál. Odvedl jej pod záminkou hry na počítači do svého pokoje. Zde chlapce sexuálně zneužil. Pachatel jej pod záminkou odvedení domů vylákal za město, kde ho z obavy před prozrazením uškrtil a uschoval v lesíku. V době oznámení pohřešování byl Jakub již zavražděn. Důvodně podezřelý z tohoto činu je cizinec v ČR pracoval od září 2007 až do svého zadržení. V minulosti byl odsouzen za mravnostní delikty na chlapcích. Nařízená ústavní léčba mu byla změněna na ambulantní. Protože přestal plnit podmínky ambulantní léčby, jeho lékař podal soudu podnět na změnu léčby na ústavní. Vzhledem k liknavému postupu soudu, nebylo po pachateli vyhlášeno pátrání. Z výpovědi pachatele bylo zjištěno, že v průběhu doby, kdy byl v ČR, oslovil přibližně 40 nezletilých chlapců. Ani jeden z těchto chlapců jeho počínání do okamžiku pátrání po Jakubovi neoznámil.
 
Nápad mravnostní trestné činnosti zcela určitě neodpovídá skutečnému stavu. Je determinován ochotou poškozených (zejména u znásilnění) tuto trestnou činnost oznámit a u pohlavního zneužívání i přístupem rodičů, příbuzných a blízkých lidí. Stále poměrně často dochází k „vzájemnému“ pohlavnímu zneužívání, kdy mají spolu dobrovolný pohlavní styk osoby mladší 15 let, nebo pachatel je blízký tomuto věku (často je toto zjištěno až při náhodných gynekologických vyšetřeních, nebo při nechtěném otěhotnění).
 
Krajští specialisté na problematiku dětí a mládeže se se pravidelně účastní interaktivních besed na základních i středních školách. Dále byly uskutečněny přednášky pro odborné publikum, pro učitele základních a středních škol, pro výchovné poradce, pro školní metodiky prevence o trestné činnosti mládeže a na mládeži a postupech policie při vstupu do školy. Tyto přednášky jsou zajišťovány jedním pracovníkem služby kriminální policie a vyšetřování a na ZŠ i pracovníkem preventivně informační skupina krajské správy. Na okresech jsou přednášky a besedy realizovány nahodile dle vzniklé potřeby pracovníky stejných součástí.
 
 
 
 
Situace na úseku
přestupkového řízení a pořádkové policie 
 
Z hlediska bezpečnosti občanů, jejich života a zdraví jsou ulice našeho kraje relativně bezpečné, což je našim cílem spolu s preventivním působením na spoluobčany směřující k dostatečnému zabezpečení jejich majetku i zdraví, aby se i riziko trestné činnosti minimalizovalo. Stejné úsilí policie je směřováno i do oblastí pouliční kriminality, jako je výtržnictví, poškozování cizí věci apod. a do oblasti řešení přestupků.
 
V průběhu roku 2008 řešili policisté na východě Čech celkem 115.273 přestupků, ať proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, majetku nebo v dopravě.
 
A právě na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu byl počet zjištěných přestupků nejvyšší a dosáhl neuvěřitelných 85.032. Nejvíce zjištěných přestupků bylo u nepřiměřené rychlosti, nesprávného způsobu jízdy, předjíždění a nedání přednosti v jízdě. Dopravní policisté plně využívají měřiče rychlosti a záznamová zařízení, která „pracovala“ v uplynulém roce15.464 hodina během jejich provozu bylo odhaleno 21.636 přestupků spočívajících v překročení povolené rychlosti.
 
Dopravní policie uskutečnila na silnicích východočeského regionu celkem 211 dopravních akcí, z toho 31 celokrajských. 
 
Na úseku přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití, proti majetku a na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi bylo řešeno dalších více jak 30.000 přestupků.
 
Pachatelé přestupků svým jednáním přispěli do státního rozpočtu v blokovém řízení finanční částkou téměř   57 miliónů korun.
 
Policisté v uplynulém roce vyjížděli v 979 případech k tzv. „domácímu násilí“, kdy v 76 případech byly splněny podmínky pro vykázání agresora z bytu.
 
Policisté pořádkové policie předvedli z různých důvodů 1.464 osob, na protialkoholní záchytnou stanici putovalo 1.202 podnapilých, na různá místa provedli eskortu 3.692 osob a doručili 16.408 zásilek.
 

vytisknout  e-mailem