Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Vyhlašuje veřejnou soutěž - odprodej souboru vyřazených vozidel 

 

KRPH-77618-3/ČJ-2016-0500NE-VZ                                                                                     V Hradci Králové dne 23. července 2016
                                                                                                                                                Počet listů: 2
                                                                                                                                                Počet příloh: 1/1

 

PODMÍNKY PRODEJE

souboru vyřazených vozidel

Vyhlašovatel – Česká republika prostřednictvím organizační složky státu - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Zastoupené          plk. Mgr. Jiřím Karáskem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro SKPV, pověřený
                             řízením krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Se sídlem:            Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové

IČO:    75151545, DIČ:CZ75151545

Vyhlašuje veřejnou soutěž

V souladu s ustanovením zákona č. 219/2000 Sb., § 14 odst. 7, o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu vyhlašuje Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje ve smyslu § 1772 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, veřejnou soutěž (dále jen „veřejnou soutěž“) o nejvhodnější nabídku na odprodej souboru vyřazených vozidel.

Podmínky soutěže:

Účast navrhovatele na prezentaci nabízených vyřazených vozidel určených k prodeji, která se uskuteční dne 15.září 2016 od 9,00 do 12,00 hod. v bývalém objektu Vojenského opravárenského závodu (NOVOTNÝ), ul. na Brně, Hradec Králové, PSČ 500 12.

Odprodej je rozdělen na dvě části:

a) odprodej souboru 15-ti vyřazených vozidel

b) odprodej souboru 15-ti vyřazených vozidel

tj. navrhovatel může podat návrh na uzavření smlouvy na jednu část uvedenou pod bodem a) či na druhou část uvedenou pod bodem b) nebo na obě části s tím, že nabídkovou cenu zpracuje vždy pro každou část zvlášť do  přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Krycí list návrhu.

Prodává se pouze celý soubor vyřazených vozidel, prodej jednotlivých kusů není možný.

Minimální kupní cena celého souboru vyřazených vozidel nebyla stanovena.

Prodává se navrhovateli z řad právnických nebo fyzických osob, který se prokáže platným dokladem o oprávnění k podnikání v uvedené oblasti činnosti, vydané příslušným úřadem, jinak nebude k prohlídce vpuštěn. Účast více než dvou osob u jednoho navrhovatele není přípustná.

Kritéria hodnocení

Jako rozhodné kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky pro uzavření smlouvy je výše celkové nabídkové ceny za celý soubor vozidel za každou část zvlášť, přičemž nejvýše je hodnocen navrhovatel s nejvyšší nabídkovou cenou za každou jednotlivou část. V případě shody v nabídkové ceně u více navrhovatelů rozhoduje platební plnění, tj. navrhovaný termín platby a poté termín odvozu odprodaných vozidel.

Lhůta pro předkládání nabídek na uzavření smlouvy končí dne 26. září 2016, kdy bude komisionálně provedeno otevírání obálek v 09.00 hod. v objektu KŘP KHK, Odbor veřejných zakázek, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové. Nabídky se podávají v písemné formě osobně, nebo poštou ve lhůtě pro podání nabídek na adrese:  

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor veřejných zakázek
Ulrichovo nám. 810, 501 01   H r a d e c   K r á l o v é,
Tel.:     +420 974 522 557,  fax:  +412 974 523 420, e-mail: krph.verejnezakazky@pcr.cz

Zadávací dokumentaci, jejíž součástí je krycí list nabídky, návrh kupní smlouvy včetně přílohy č. 1 „Celkový přehled vyřazených a prodávaných SDP V1- 2016“ a přílohy č. 2 „Celkový přehled vyřazených a prodávaných SDP V2- 2016“  a upřesnění ostatních náležitostí nabídky, obdrží uchazeči soutěže dne 15. září 2016 v bývalém objektu Vojenského opravárenského závodu (NOVOTNÝ), ul. na Brně, Hradec Králové při prezentaci, nebo 16. září 2016 v objektu garáží Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, Říční ul. 1080. Kontaktní osoba vyhlašovatele pro věci technické : Petr Mareš, tel. 974 525 201.

Nabídka musí obsahovat:

  1. vyplněný krycí list, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a zpracovanou nabídkovou cenu zvlášť pro každou část :

    v příloze č. 1 návrhu Smlouvy - Celkový přehled vyřazených a prodávaných SDP V1- 2016 -  nabídková cena bude uvedena za každé jednotlivé vozidlo a celkem za 15 vozidel;

    v příloze č. 2 návrhu Smlouvy - Celkový přehled vyřazených a prodávaných SDP V2- 2016 -  nabídková cena bude uvedena za každé jednotlivé vozidlo a celkem za 15 vozidel;

b)      doklad o oprávnění podnikat v předmětné činnosti, který musí být ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii

c)      návrh kupní smlouvy na každou část zvlášť - vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče včetně vyplněných příloh

Soutěž je ukončena oznámením vyhlašovatele o přijetí nejvhodnější nabídky a podepsáním smlouvy oběma stranami. Lhůta pro oznámení vybrané nabídky je 10 dnů od ukončení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro uzavření smlouvy je 21 dnů od převzetí oznámení o přijetí nabídky. Po tuto dobu jsou účastníci soutěže svoji nabídkou vázáni.
Nabídku nelze odvolat po uplynutí lhůty určené v podmínkách soutěže pro předkládání nabídek. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout bez uvedení důvodů všechny předložené nabídky a soutěž zrušit.

 

                                                                            plk. Mgr. Jiří Karásek, v.r.
                                                                            náměstek ředitele krajského ředitelství pro SKPV
                                                                            pověřen řízením
                                                                            krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

 

vytisknout  e-mailem