Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje - oznamuje vyhlášení veřejné soutěže

Veřejná soutěž - odprodej souboru vyřazených vozidel 

V Hradci Králové  dne 23. listopadu 2017

Č.j. KRPH-105684-3/ČJ-2017-0500NE-VZ 

                                               
Počet listů:   1
Počet příloh: 1/1


PODMÍNKY PRODEJE
souboru vyřazených vozidel

Vyhlašovatel – Česká republika prostřednictvím organizační složky státu –
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Zastoupené    plk. JUDr. Davidem Fulkou, ředitelem krajského ředitelství
Se sídlem:    Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
IČO:     75151545, DIČ:CZ75151545
Vyhlašuje veřejnou soutěž

V souladu s ustanovením zákona č. 219/2000 Sb., § 14 odst. 7, o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu vyhlašuje Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje ve smyslu § 1772 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, veřejnou soutěž (dále jen „veřejnou soutěž“) o nejvhodnější nabídku na odprodej souboru vyřazených vozidel.

Podmínky soutěže:
Účast navrhovatele na prezentaci nabízených vyřazených vozidel určených k prodeji, která se uskuteční dne 16. ledna 2018 od 9,00 do 12,00 hod. v bývalém objektu Vojenského opravárenského závodu (NOVOTNÝ), ul. na Brně, Hradec Králové, PSČ 500 12.

Odprodej je rozdělen na dvě části:
a) odprodej souboru 15-ti vyřazených vozidel
b) odprodej souboru 15-ti vyřazených vozidel
tj. navrhovatel může podat nabídku na jednu část uvedenou pod bodem a) či na druhou část uvedenou pod bodem b) nebo na obě části s tím, že nabídkovou cenu zpracuje vždy pro každou část zvlášť. Prodává se pouze celý soubor vyřazených vozidel, prodej jednotlivých kusů není možný. Minimální kupní cena celého souboru vyřazených vozidel nebyla stanovena. 

Prodává se navrhovateli z řad právnických nebo fyzických osob, který se prokáže platným dokladem o oprávnění k podnikání v uvedené oblasti činnosti, vydané příslušným úřadem, jinak nebude k prohlídce vpuštěn. Účast více než dvou osob u jednoho navrhovatele není přípustná.

Lhůta pro předkládání nabídek na uzavření smlouvy končí dne 25. ledna  2018, kdy bude komisionálně provedeno otevírání obálek v 09.00 hod. v objektu KŘP KHK, Odbor veřejných zakázek, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové. Nabídky se podávají v písemné formě osobně, nebo poštou ve lhůtě pro podání nabídek na adrese:


Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor veřejných zakázek
Ulrichovo nám. 810, 501 01   H r a d e c   K r á l o v é 
Tel.: +420 974 522 557,  e-mail: krph.verejnezakazky@pcr.cz


Zadávací dokumentaci včetně příloh obdrží účastníci soutěže při prezentaci - dne 16. ledna 2018 v bývalém objektu Vojenského opravárenského závodu (NOVOTNÝ), ul. na Brně, Hradec Králové, nebo 17. ledna 2018 v objektu garáží KŘP KHK v Hradci Králové, Říční ul. 1080. Kontaktní osoba vyhlašovatele pro věci technické: Petr Mareš, tel. 974 525 201.

plk. JUDr. David Fulka, v.r.
ředitel krajského ředitelství

Příloha č. 1 - Celkový přehled vyřazených a prodáváných služebních dopravních prostředků 2017
 

vytisknout  e-mailem