Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal informace o řešení konkrétního přestupku a to proč není ve výzvě sděleno, jak byl přestupek zjištěn. Jak jsou policisté Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy školeni a přezkušováni z platných zákonů ČR. Kdy naposledy a kým byl přezkoušen konkrétní policista ze znalosti zákona O ochraně osobních údajů. Co dělali předmětného dne všechna vozidla a policisté, jejichž místem výkonu služby je oblast, kde mělo k přestupku dojít. Kdy přesně se oddělení PČR o přestupku dozvědělo. Podrobný popis toho, co se dělo od doby získání informace o přestupku. Kde je v tomto či jiném zákoně České republiky napsáno, že údaje o řidiči, kterému je svěřeno vozidlo, musí být shromažďovány. Jaká opatření a kým byla přijata, aby Dopravní policie dodržovala platné zákony ČR. Jaká opatření a kým byla přijata ve vztahu ke konkrétnímu policistovi. 

Prokázání, že v danou chíli neznámý řidič/ka držel/a telefonní nebo jiné záznamové zařízení a kdo může být přijat do služebního poměru.

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace. Žádný předpis nestanoví povinnost orgánu policie, aby ve výzvě provozovateli vozidla dané dle ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o silničním provozu“), sděloval provozovateli, jak byl přestupek zjištěn. Předmětná výzva obsahuje všechny zákonem předpokládané formální náležitosti. Ustanovení § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu, na které je ve výzvě odkazováno, představuje přesnou specifikaci skutkové podstaty přestupku, k jejímuž naplnění došlo a je natolik konkrétní, aby nemohlo dojít k záměně s jiným skutkem. Je tedy dostatečně specifikováno, v jaké souvislosti je od provozovatele motorového vozidla požadováno, aby sdělil skutečnosti potřebné k určení řidiče vozidla podezřelého z porušení ustanovení zákona o silničním provozu. Pro sledovaný účel se jedná o zcela postačující informaci pro provozovatele motorového vozidla. Policisté v působnosti KŘP jsou školeni pravidelně v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Přezkušováni jsou vždy podle konkrétního typu vzdělávacího programu formou písemné nebo ústní zkoušky. Konkrétní policista byl naposledy prokazatelně seznámen se služebními předpisy navazujícími na tento zákon, tedy s PPP č. 170/2015 (spisovým řádem) dne 8. února 2017 a se ZPPP 215/2008 (o ochraně osobních údajů) dne 20. září 2016 cestou publikačního systému Policie ČR. V oblasti, kde došlo k zadokumentování přestupkového jednání, se v uvedenou dobu nacházela hlídka na služebním motocyklu. Zákonem je stanovena povinnost na výzvu policie sdělit skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče vozidla podezřelého z porušení povinností stanovených zákonem o silničním provozu viz ustanovení § 10 odst. 4 tohoto zákona. Bez znalosti těchto údajů nelze této povinnosti dostát. V současné době není k dispozici informace, ze které by vyplývalo, že Dopravní policie a konkrétní policista nedodržovali platné zákony. Uvedené je bezpečně patrné z videozáznamu, který je součástí spisového materiálu. Pro přijetí do sl. poměru musí uchazeč splňovat řadu zákonem stanovených podmínek. Podmínky přijetí do služebního poměru jsou mimo jiné střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší, z čehož vyplývá, že každý příslušník PČR splňuje minimálně tento stupeň vzdělání.

vytisknout  e-mailem