Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní kontaktní bod pro terorismus

 • Úvod
 • Teoretické minimum
 • Národní kontaktní bod pro terorismus
 • Prevence
 • Kontaktujte nás

Úvod

Tyto stránky jsou věnovány problematice boje proti terorismu a Národnímu kontaktnímu bodu pro terorismus (NKBT)

Rádi bychom vás blíže seznámili s touto problematikou a poskytli vám základní obecné informace o tom, co to terorismus je, jak se projevuje a jak je proti němu ze strany státní moci postupováno.  

Představíme vám  protiteroristické centrum Policie České republiky, seznámíme vás se zásadami bezpečného chování v krizových situacích a se způsoby, jak můžete chránit životy své a svého okolí. Poskytneme vám také příležitost obracet se na nás s vašimi podněty k možným teroristickým hrozbám.

Na vašem bezpečí nám záleží!

Teoretické minimum

Co je to terorismus?
 
Přesně vymezit pojem terorismus není jednoduché. Tento jev lze vykládat odlišně s ohledem na subjekt, který výklad provádí, historické časové období, kdy byl pojem používán anebo na účelu či záměru, pro který byl použit. Dodnes neexistuje například na úrovni Organizace spojených národů jednotná a všemi uznávaná definice.
 
Pro Českou republiku je přitom rozhodující definice, založená na skutkové podstatě trestného činu „teroristický útok“ uvedená v trestním zákoně. Ve stručnosti lze terorismus definovat jako užití násilí nebo hrozba násilím za účelem vyvolání pocitu strachu ve společnosti, s cílem dosažení určitých, zpravidla politicky motivovaných cílů
 
 
Jak se terorismus projevuje a jaké cíle sleduje?
 
Existuje nespočet způsobů, jak klasifikovat terorismus. Leckdy jde o snahu autorů postihnout podstatu terorismu jeho klasifikací a zařazením jej do příslušné kategorie. Terorismus je někdy uvozován pojmy jako:
 
 • ultralevicový, ultrapravicový, náboženský, teritoriální, sociální atd. (podle motivace);
 • chemický, jaderný, počítačový/elektronický atd. (podle použité metody).
 
Možným typem teroristického útoku může být například:
 
 • Bombový útok
 • Únos letadla
 • Žhářství
 • Útok na osobu/osoby
 • Únos
 • Braní rukojmích
 • Použití zbraní hromadného ničení
 • Atentát
 • Vydírání
 • Sabotáž
 • Rozvratné operace
 • Dezinformační kampaně a propaganda (včetně šíření poplašných zpráv) atd.
 • Jiné formy zastrašování a hrozeb
 
 
 Jakými prostředky se proti terorismu bojuje?
 
Při boji proti terorismu je třeba postupovat komplexně. Ke slovu se dostávají jak klasické policejní metody, tak celé spektrum legislativních, sociálních, zahraničněpolitických, technických či organizačních opatření, ve výjimečných případech dochází i k nasazení vojenské síly.

Národní kontaktní bod pro terorismus

Prvořadým zájmem policie je služba veřejnosti. Policie výkonem své funkce zajišťuje ochranu bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předchází trestné činnosti a vykonává další činnosti na základě příslušných právních předpisů. Z důvodu neustálé změny a kvalitativního vývoje na domácí i zahraniční kriminální scéně a s nutností reagovat na novodobá bezpečnostní rizika, jakými je např. terorismus nebo mezinárodní organizovaný zločin, přijala policie nejrůznější opatření s cílem snižovat úroveň bezpečnostních rizik a dosahovat svého poslání.     
  
Jedním z takovýchto opatření, bylo vytvoření Národního kontaktního bodu pro terorismus (dále jen NKBT), jako specializovaného centrálního komunikačního, informačního a analytického pracoviště Policie České republiky. Toto pracoviště se zabývá sběrem, vyhodnocováním, analýzou a zpracováním informací, zjištěných Policií České republiky, o teroristech a osobách důvodně podezřelých z napojení na teroristické organizace. NKBT je propojeno se všemi útvary Policie České republiky a spolupracuje s ostatními bezpečnostními orgány u nás i v zahraničí. Pro potřeby nejširší policejní veřejnosti vytváří NKBT metodiky předcházení, odhalování a vyšetřování teroristické trestné činnosti a zpracovává situační a poziční dokumenty za svěřenou problematiku.
 
Na podkladě takto získaných informací NKBT monitoruje a vyhodnocuje hrozby plynoucí z terorismu vůči zájmům České republiky a podílí se při jejich předcházení a případném odstraňování. Jeho hlavním přínosem je efektivní, koordinované a včasné zpracování dat o terorismu uvnitř policie, stejně jako možnost občanů České republiky obracet se s případnými podněty přímo na specializovaný útvar.
 
 Veřejnost má pro nás nezastupitelnou roli. Policie není vždy schopná vyšetřit nějaký případ jen sama o sobě. Technické vybavení a taktické zkušenosti jsou sice velmi důležité, ale klíčovou úlohu leckdy sehrává právě veřejnost. V souladu s principem Community Policing chceme být veřejnosti důvěryhodným a rovnocenným partnerem. Pokusme se společně překonat onu psychologickou bariéru, spočívající v apatickém postoji k okolnímu dění či obavách aktivně se zúčastnit a zasaďme se o bezpečnější společnost pro nás i naše blízké.
 
 
Hlavní cíle a úkoly NKBT
 
 • Shromažďovat a vyhodnocovat informace se vztahem k terorismu;
 • Předcházet a případně odstraňovat škodlivé následky teroristické trestné činnosti;
 • Působit pro naše domácí i zahraniční partnery jako centrální kontaktní bod v otázkách vzájemné spolupráce;
 • Být důvěryhodným a diskrétním kontaktním bodem pro občany České republiky a umožnit jim spolupodílet se na prosazování práva a bezpečnosti;
 • Monitorovat a vyhodnocovat hrozby plynoucí z terorismu.

Prevence

Jak chránit sebe a své okolí?
 
Společně s dalšími orgány státní správy a samosprávy chráníme naše občany před hrozbou terorismu, ale i vy můžete pomoci. Tato část vám pomůže pochopit, jak se chránit a být v bezpečí.
 
Základní pravidlo zní: „Buďte vždy ostražití a nepodceňujte závažnost situace.“ V případě, že uvidíte či uslyšíte jakoukoli podezřelou činnost, kontaktujte policii.
 
V případě krizové situace platí obecně následující:

 

 • Pokud jste přímými účastníky incidentu – postupujte dle instrukcí záchranných složek.
 • Pokud nejste přímými účastníky incidentu, ale cítíte se být ohroženi – jděte do budovy/zůstaňte v budově, zapněte si rádio/TV a čekejte na další informace a instrukce.
 • Pokud potřebujete radu či pomoc – využijte krizových linek, zřizovaných v podobných situacích nebo kontaktních center místních krizových štábů.
OBECNÁ DOPORUČENÍ

 

 • Zůstaňte v klidu a buďte trpěliví.
 • Uposlechněte instrukcí záchranných a bezpečnostních sborů.
 • Poslouchejte rádiové nebo televizní vysílání pro bližší instrukce.
 • V případě, že jste přímými účastníky incidentu, poskytněte první pomoc zraněným. První pomoc se poskytuje nejprve osobám, které jsou vážně zraněné.
 • V případě, že je incidentem postižena i budova, ve které se nacházíte, použijte k její prohledání ruční svítilny a pokuste se zjistit přibližné škody a najít zraněné osoby. Nepoužívejte otevřený oheň a nezapínejte elektrické spotřebiče.
 • Pokud cítíte plyn, odpojte jeho přívod, otevřete okna k vyvětrání, odpojte domácí spotřebiče a opusťte budovu.
 • Nepřetěžujte telefonní síť více, než je nezbytně nutné ke kontaktu se záchrannými složkami a Vašimi příbuznými.
 • Zjistěte, zda-li jsou vaši sousedé v pořádku.
 
Doma

 

 • Bude-li to nutné, do pohotovostního zavazadla přibalte zejména:
  • Lékárničku
  • Léky, které užíváte
  • Svítilnu a náhradní baterie
  • Mobilní telefon
  • Rádio s náhradními bateriemi
  • Zásoby trvanlivých potravin a balené vody
  • Přikrývku a náhradní oblečení
  • Osobní doklady
  • Nářadí
  • Peníze atd.
 • Zjistěte si důležitá telefonní čísla
  • Záchranné složky, samospráva, dodavatelé veřejných služeb
  • Příbuzní, přátelé, zaměstnání
 • V případě, že budete nuceni opustit Váš dům, vypněte přívod elektřiny, vody a plynu
 • Dětem opatřete cedulku se jménem a adresou bydliště
 • Stanovte si evakuační plán a místo, na kterém se shromáždíte
 • Kočky a psy vezměte sebou
 
V práci
 
Buďte vždy ostražití a ohlaste jakoukoli neobvyklou nebo podezřelou činnost, kterou ve vašem zaměstnání zaznamenáte.
 • Znejte své okolí a věci, které sem patří. To je důležité např. při prohlídce budov v případě podezření z umístění nástražného výbušného systému.
 • Veďte v patrnosti lidi, kteří vaším pracovištěm prochází.
 • Dávejte pozor na zabezpečení dat ve vašem počítači, pokud jej opouštíte.
 • Zabezpečte své vstupní karty a čipy před odcizením.
 • Nahlaste svým nadřízeným jakékoli podezřelé osoby, které se na vašem pracovišti pohybují a zjevně tam nemají co pohledávat (neohlášené úklidové služby nebo údržba atd.)
 
Ve veřejných prostorách
 
Věnujte zvýšenou pozornost zejména odloženým zavazadlům, balíčkům nebo odstaveným automobilům v místech se zvýšenou koncentrací osob anebo poblíž míst, která mohou být exponovaná z hlediska možného teroristického útoku, např.
 • Objekty zvláštní národní nebo historické hodnoty
 • Vládní budovy
 • Vojenská zařízení
 • Místa, kde se konají kulturní nebo náboženské akce
 • Objekty kritické infrastruktury (mosty, elektrárny, přehrady atd.)

Informujte též bezpečnostní složky o osobách:

 • parkujících, stojících nebo se pohybujících se v okolí stejného místa po několik dnů
 • pořizujících obrazový záznam objektů zvláštního významu nebo osob provádějících zde ostrahu nebo instalovaného zabezpečovacího zařízení

 

Co dělat, abyste předešli teroristickému útoku?

 

     Buďte všímaví. Při svých každodenních činnostech si všímejte svého okolí. Pomůže vám to poznat běžný stereotyp ve vašem okolí a postřehnout cokoli neobvyklého. Poznejte lidi, kteří okolo vás bydlí a pracují. Naučte se všímat si neobvyklých věcí, jako např. podezřelého odloženého zavazadla na veřejném prostranství, na letišti, v kancelářské budově nebo nákupním centru.

     Berte vážně to, co slyšíte. Pokud zaslechnete, jak se někdo baví o své příslušnosti k teroristické organizaci nebo sděluje jinému svůj záměr spáchat násilný čin vůči občanům, okamžitě to oznamte policii.

 
     Teroristé provádějí sledování potencionálních cílů. Před samotným provedením konkrétního útoku se zpravidla snaží o jeho cíli získat maximum informací a provádí nácvik samotného útoku. Toto je fáze, kdy mohou občané pomoci nejvíce.
 

Pokud se setkáte s jakoukoli formou podezřelé činnosti, okamžitě to nahlaste policii.

 

Tísňová volání

Tísňové volání musí být co nejstručnější a nejvýstižnější. Doporučená struktura telefonátu je následující:
 • Sdělte, co se stalo (popis a charakter události).
 • Sdělte, kde přesně se událost stala.
 • Sdělte, kdy se událost stala (nebo se stále děje).
 • Sdělte své jméno a telefonní číslo.
 • Nezavěšujte jako první. Buďte připraveni poskytnout operátorům doplňující informace.
 • Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný telefonát, který ověří pravdivost nahlášené zprávy.
 
Pokud si nejste jisti, o jakou povahu události se v konkrétním případě jedná, můžete zavolat na kteroukoliv tísňovou linku. Jednotlivé složky jsou mezi sebou v kontaktu a hlášení si navzájem předají.
 

Kontaktujte nás

Pracujeme nepřetržitě, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, abyste byli v bezpečí a uděláme vše, co můžeme, abychom předešli teroristickému útoku, jehož hrozba je reálná a stálá. Pokud v dané věci disponujete jakoukoli informací, neváhejte a kontaktujte nás!
 
Naše adresa: nkbt.info@pcr.cz
 
Jaké informace jsou důležité?
 
Spolupráce s veřejností je vždy důležitá a umožňuje policii rychle reagovat na vznikající nebezpečí. Využijte prosím těchto stránek a nahlaste nám jakoukoli informaci, která se dle vás dotýká terorismu nebo případného ohrožení chráněných zájmů České republiky. Vaše informace budou promptně vyhodnoceny a zpracovány našimi odborníky. Velice si vážíme každého vašeho příspěvku, ačkoli z důvodu velkého objemu příspěvků, který zpracováváme, vám nejsme schopni pokaždé garantovat naši odpověď. 
 
Pokud zjistíte informace, které souvisí s bezprostředním ohrožením života nebo majetku, kontaktujte prosím tísňovou linku policie 158 nebo 112.
 
Chráníme vás před závažnými bezpečnostními hrozbami, jakými je např. terorismus. Máte informaci, o které si myslíte, že by nám mohla pomoci v naší práci? Myslíte si, že by tato mohla přispět k větší bezpečnosti v naší společnosti? Uvítáme jakékoli informace k možným aktivitám, které by se mohly dotýkat terorismu nebo extremismu, ve vašem okolí. Jde např. o nahlášení:
  
 • výskytu podezřelých osob,
 • míst, kde se takové osoby scházejí,
 • dopravních prostředků, jimiž se pohybují,
 • podezřelého chování a aktivity takových osob,
 • výskytu tiskovin s teroristickou tematikou,
 • internetových stránek s teroristickou tematikou atd.
 
Čeho si všímat?
 
   Pokud jste svědky jakékoli podezřelé aktivity, zkuste si zapamatovat co nejvíce detailů. Tyto si nejlépe ihned poznamenejte. Vaše informace pak může mít následující strukturu:
  
 • Informace o hlášeném incidentu:
o   Co se stalo? Čeho se vaše hlášení dotýká?
o   Kdy k situaci došlo?
o   Na jakém místě či adrese?
o   Za jakých okolností?
 
 • Osoby, jichž se týká:
o   Znáte jména nebo přezdívky osob, jichž se vaše informace týká?
o   Viděli jste již někdy tyto osoby?
o   Víte, kde žijí, pracují nebo kde se obvykle zdržují?
o   Kdy a kde jste je viděli naposledy?
o   Můžete tyto osoby popsat? (pohlaví, barva pleti, výška a typ postavy, barva vlasů, očí, tvar obličeje, zvláštní poznámky – anatomické vady, neobvyklé držení těla, chůze, řeč, stereotypy, mateřská znamínka, jizvy, tetování, piercing; a dále druh a styl oblečení, příruční zavazadla, druh klíčů, mobilní telefon, notebook atp.)
 
 • Informace k dalším zúčastněným subjektům;
o   Znáte lidi, se kterými se tyto osoby schází? (viz informace výše)
 
 • Informace k dopravním a komunikačním prostředkům;
o   Jaký druh dopravního prostředku tyto osoby používají? (vlastní automobil, taxi, MHD, jinou dopravu)
o   Znáte typ jejich vozidla, příp. registrační značku?
o   V případě, že jde o vozidlo registrované v zahraničí, v jakém státě?
o   Jaká je barva vozidla?
o   Je toto vozidlo něčím odlišné? (styl provedení, tónování skel, světlomety, přídavné prvky, zjevné poškození atp.)
o   Kde toto vozidlo parkuje?
 
 • Přítomnost zbraní;
o   Zaznamenali jste u těchto osob přítomnost jakékoli zbraně?
o   Kde a jak je nosí?
o   Jak tato zbraň vypadala?

vytisknout  e-mailem