Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Hlášení pobytu cizinců

Cizinec je povinen do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ohlásit na policii – na oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie krajského ředitelství PČR, místně příslušného podle místa hlášeného pobytu cizince - místo pobytu na území; to neplatí, pokud jde o cizince mladšího 15 let, člena personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice, jeho rodinného příslušníka registrovaného Ministerstvem zahraničních věcí ČR nebo cizince, kterému zajišťuje ubytování Ministerstvo vnitra ČR. Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se dále nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele.

Občan Evropské unie je povinen ohlásit na policii místo pobytu na území ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území, pokud jeho předpokládaný pobyt bude delší než 30 dnů; tato povinnost se rovněž vztahuje na rodinného příslušníka občana Evropské unie, pokud tento občan EU pobývá na území. Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele.
 
Z ohlášení místa pobytu cizince na území nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti, v níž je cizinec přihlášen k pobytu.
Povinnost hlášení pobytu cizinec splní osobně vyplněním přihlašovacího tiskopisu, nesplnil-li již tuto povinnost u ubytovatele. Přihlašovací tiskopis tvoří přílohu tohoto modulu.
Nesplní-li cizinec svou povinnost hlášení pobytu, dopouští se přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 3000,- Kč.
 

Ubytovatel a jeho povinnosti

Ubytovatelem se rozumí každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců, s výjimkou případu, kdy lze ubytované cizince a ubytovatele považovat za osoby blízké.
 
Ubytováním se pro účely cizineckého zákona rozumí vztah založený smlouvou o ubytování, nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou nebo smlouvou s obdobným obsahem.
 
Ubytovatel je povinen:
 • neprodleně policii oznámit úmrtí ubytovaného cizince,
 • umožnit policii vstup do míst, kde se může cizinec zdržovat, jde-li o místo užívané pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, pokud tímto vstupem nebude porušeno právo cizince na soukromí nebo rodinný život,
 • oznámit policii ubytování cizince,
 • zajistit cizinci ubytování, které není zjevně nepřiměřené úrovni ubytování poskytovaného ostatními ubytovateli v objektech obdobného určení v obci, popřípadě okresu nebo kraji. Srovnání úrovně ubytování se provádí zejména posouzením přiměřenosti počtu ubytovaných osob s přihlédnutím k zajištěným hygienickým podmínkám a k podlahové ploše místnosti pro ubytování, která musí činit nejméně
  a)   8 m2, je-li ubytována jedna osoba,
  b) 12,6 m2, jsou-li ubytovány dvě osoby; na každou další ubytovanou osobu se k podlahové ploše připočítává 5 m2,
 • cizinci na požádání vydat potvrzení o ubytování s uvedením jména, příjmení, ulice, místa a doby ubytování,
 • vést domovní knihu a na požádání policie ji předložit ke kontrole; při zahájení kontroly je povinen předložit domovní knihu obsahující údaje k cizincům ubytovaným v té době.

Domovní kniha

Domovní kniha je dokument, do kterého ubytovatel zapisuje údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu, dále počátek a konec ubytování. Za domovní knihu se považuje též listinný dokument nebo soubor listinných dokumentů podepsaných cizincem obsahujících údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu.

Pro účely kontroly vede a předkládá ubytovatel  domovní knihu v listinné podobě. Zápisy do domovní knihy musí být prováděny v aktuálním čase, pravidelně, srozumitelně a přehledně. Uspořádání zápisů z hlediska časového platí obdobně i pro uspořádání dokumentů nahrazujících domovní knihu.

Domovní knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Listinné dokumenty nahrazující domovní knihu je ubytovatel povinen uschovávat po dobu 6 let od ukončení ubytování cizince.

Oznámení ubytování

Ubytovatel je povinen oznámit ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování; oznámení učiní útvaru policie.

Povinnost ubytovatele oznámit ubytování lze splnit

 •  předložením vyplněného přihlašovacího tiskopisu, nebo

 •  předložením stejnopisu listinného dokumentu podepsaného cizincem; povinnost cizince podepsat listinný dokument obsahující údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu se na podepsání stejnopisu, který bude předložen policii, vztahuje obdobně, nebo

 •  prostřednictvím datové schránky v rozsahu údajů vedených v přihlašovacím tiskopisu.

Má-li ubytovatel ubytování jako předmět podnikatelské činnosti, splní povinnost oznámit ubytování prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace v rozsahu údajů vedených v přihlašovacím tiskopisu, je-li takový přístup zřízen a funkční; vyplněný elektronický formulář musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem ubytovatele nebo osoby oprávněné k podepisování za ubytovatele.

Tímto není dotčeno právo ubytovatele, který nemá ubytování jako předmět podnikatelské činnosti, splnit za stejných podmínek povinnost oznámit ubytování prostřednictvím dálkového přístupu s využitím internetové aplikace.

V případě zájmu ubytovatelů o oznamování ubytování prostřednictvím technických nosičů dat a jejich telekomunikačním přenosem je možné využít postup uveřejněný na internetových stránkách Policie České republiky na adrese:

http://www.policie.cz/clanek/oznamovani-ubytovanych-cizincu-ubytovatelem.aspx

 

 

 

vytisknout  e-mailem